Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SANDOZ S.R.O.
Kód výrobku: 20298
Kód EAN: 9002260002474
Kód SÚKL: 49549
Držitel rozhodnutí: SANDOZ S.R.O.
Ospen sirup se užívá k léčbě a profylaxi mírných až středně těžkých infekcí, vyvolaných mikroorganismy, citlivými na penicilin např. anginy, anginy Plaut-Vincentovy, akutního zánětu středního ucha nebo zánětu dutin, bakteriálních zánětů průdušek a plic, vyjímaje těch, které vyžadují parenterální léčbu. Dále se používá k léčbě spály, erysipelu, (růže) impetiga contagiosa (puchýřovité kožní onemocnění), furunkulózy (mnohočetné hnisavé záněty vlasových míšků), absesů (hnisavé hlízy), flegmon (neohraničené hnisavé záněty). K prevenci streptokokových infekcí a jejich následků jako je revmatická horečka, chorea minor (posunčina), zánětů kloubních, zánětů nitroblány srdeční, po malých chirurgických výkonech jako je vynětí mandlí nebo vytržení zubů. Ospen se může používat jako podpůrná léčba při parenterální léčbě penicilinem.

Příbalový leták

1/4
Příloha č.2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.sukls7185/2008


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE


Ospen 400
Sirup
Benzathini phenoxymethylpenicilinum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Ospen a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ospen užívat
3. Jak se přípravek Ospen užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Ospen uchovávat
6. Další informace


1. CO JE PŘÍPRAVEK OSPEN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Ospen je vysoce účinné antibiotikum, které zastavuje růst mnoha různých druhů bakterií tím, že
ruší tvorbu jejich buněčné stěny. Může se proto použít k léčbě mnoha různých onemocnění.
Ospen se rychle a téměř kompletně vstřebává do krevního řečiště.
Vylučuje se ledvinami.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK OSPEN
UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Ospen
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na penicilin nebo na kteroukoli další složku přípravku
Ospen.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Ospen je zapotřebí
- jestliže u pacienta (u Vás nebo Vašeho dítěte) byly kdy zjištěny jakékoli alergie na léky anebo
jiné alergie (např. alergické astma, senná rýma), oznamte to, prosím, svému lékaři.
2/4
- jestliže pacient (Vy nebo Vaše dítě) má vážnější trávicí obtíže s přetrvávajícím průjmem nebo
zvracením; penicilin ve formě sirupu by se nemusel dostatečně vstřebávat. Jakmile se tyto
obtíže objeví, neodkladně to oznamte svému ošetřujícímu lékaři.
- jestliže se objeví nežádoucí účinky (např. vyrážka, nadměrná únava, bolesti v krku nebo záněty
v ústech), neprodleně o tom, prosím, informujte svého ošetřujícího lékaře.
- ihned informujte svého ošetřujícího lékaře, jestliže se u pacienta (u Vás nebo Vašeho dítěte)
objeví alergické příznaky, zejména svědění, zimnice, kopřivka, dušnost, pocit tísně na hrudi,
průjem a bolesti v břiše.
- při dlouhodobé léčbě se doporučuje sledovat krevní obraz včetně počtu krevních elementů,
jaterní funkční testy a funkční testy ledvin.
- neuchovávejte zbytek léku v načaté lahvičce pro další použití někdy v budoucnu.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které pacient (Vy nebo Vaše dítě)
užívá nebo užíval v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Zeptejte se proto svého lékaře, které z těchto léků se mohou společně s přípravkem Ospen
bezpečně užívat.

Přípravek Ospen se nesmí užívat společně s jinými antibiotiky, pokud to ošetřující lékař výslovně
nenařídil, protože některá jiná antibiotika by mohla účinnost přípravku Ospen snížit.

Vzájemné ovlivnění se může projevit i mezi účinky přípravku Ospen a účinky dalších léčiv, jde
např. o protizánětlivá léčiva, léčiva proti horečce a látky používané proti revmatizmu a dně.

Tak jako jiná antibiotika, může i přípravek Ospen snížit účinnost perorální antikoncepce.

U pacientů užívajících přípravek Ospen se mohou objevit chybné výsledky některých laboratorních
testů.

Užívání přípravku Ospen s jídlem a pitím
Přípravek Ospen můžete užívat nezávisle na jídle.

Těhotenství a kojení
Jste-li těhotná, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Ospen neovlivňuje schopnost řídit motorové vozidlo a obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Ospen
Upozornění pro diabetiky: přípravek Ospen obsahuje umělá sladidla.
Přípravek Ospen obsahuje methylparaben a propylparaben. Ty mohou vyvolat alergické reakce (i
zpožděné).

3. JAK SE PŘÍPRAVEK OSPEN UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Ospen přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvykle se doporučuje toto dávkování:

3/4
Pacienti Ospen 400
Kojenci ve věku 3 12 měsíců
(s tělesnou hmotností 6 10 kg)
3 x 1/2 odměrky
Děti ve věku 1 6 let
(s tělesnou hmotností 10 22
kg)
3 x 1 odměrka
Děti ve věku 6 12 let
(s tělesnou hmotností 22 38 kg
3 x 2 odměrky

Při těžkých onemocněních může lékař dávkování zvýšit.

Trvání léčby určí lékař individuálně. Léčba musí pokračovat ještě 3 dny po vymizení klinických
příznaků. Při streptokokových infekcích (např. při bolestech v krku) trvá léčba alespoň 10 dní.

Zvláštní doporučení pro dávkování při prevenci určitých infekčních onemocnění

- K ochraně před určitými streptokokovými infekcemi (bolest v krku, spála): dávkování stejné
jako při léčbě, podávané po deset dní, může zabránit vývoji těchto onemocnění.
- K prevenci revmatické horečky se přípravek Ospen (v některých případech) může užívat po
několik let. Nesmíte ukončit užívání přípravku Ospen bez předchozí porady s lékařem.
- K prevenci proniknutí bakterií do krevního oběhu (při menších chirurgických výkonech, např.
operaci mandlí nebo vytržení zubu): Dětem se podá jedna odměrka přípravku Ospen 400 na 8
kg tělesné hmotnosti 1 hodinu před výkonem, a potom polovina této dávky šest hodin po
výkonu.

Obvykle není třeba snížení dávkování u pacientů s poruchami činnosti jater a/nebo ledvin, protože
přípravek Ospen bývá dobře snášen. Musíte však oznámit svému lékaři, jestliže je Vám známo, že
pacient (Vy nebo Vaše dítě) takovou poruchou trpí, aby průběh léčby mohl lépe individuálně
sledovat.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Ospen
V takovém případě je třeba užít obvyklou dávku ihned, jakmile jste omyl zjistil/a. Nezdvojujte
následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Ospen
Nikdy neměňte ani neukončujte dávkování přípravku bez předchozí porady s lékařem, a to ani
v případě, že příznaky onemocnění vymizely; nemoc by se mohla zhoršit nebo znovu objevit.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Ospen nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Přípravek Ospen je obvykle dobře snášen.
4/4
U pacientů alergických na penicilin se mohou objevit tyto příznaky: svědění, vyrážka, zčervenání
kůže; kožní zánět a otok kůže; horečka a bolesti kloubů; stav připomínající šok; dušnost. Někdy se
mohou objevit záněty úst a jazyka, a také trávicí poruchy, např. zvracení nebo průjem. Změny
krevního obrazu jsou velmi vzácné (s příznaky: únava, bolest v krku, záněty v ústech).
Přípravek Ospen nevyvolává lékovou závislost.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK OSPEN UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte v chladničce (2°C 8°C), lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před
světlem.

Přípravek Ospen nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za Použitelné
do:/EXP:.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Ospen obsahuje

Léčivá látka: Benzathini phenoxymethylpenicillinum 400 000 m.j. (cca 250 mg) v 5 ml sirupu (tj.
v jedné odměrce).

Pomocné látky: Methylparaben (E218), propylparaben (E216), sodná sůl sacharinu, sorbitol
(E420), simetikon, žlutý oxid železitý (E172), aroma, monohydrát kyseliny citronové, sodná sůl
karmelosy, křemičitan hořečnato-hlinitý, dihydrát natrium-citrátu, čištěná voda.

Jak přípravek Ospen vypadá a co obsahuje balení
Popis přípravku: oranžově-žlutá suspenze ovocné vůně.

Velikost balení: 60 a 150 ml.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, Rakousko.

Další informace o tomto léčivém přípravku Vám poskytne místní zástupce držitele rozhodnutí o
registraci: Sandoz s.r.o., Praha, office.cz@sandoz.com.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
21.12. 2011

Recenze

Recenze produktu OSPEN 400 1X150ML Sirup

Diskuze (1)

Diskuze k produktu OSPEN 400 1X150ML Sirup

Přidat nový příspěvek do diskuze

(6) (7) (0) 07/09/2017

Vařáková L. - vnuk ADAM, 10 let

Můj vnuk Adam má zánět nosohltanu s bolestí v krku a v noci nemůže dýchat nosem. Doktorka předepsala v úterý OSPEN 1000 +Sinupret + Pamykoin do nosu. 4 dny horečka, nyní jen zvýšená. Velká bolest v krku. Kloktá šalvěj, má zábal na krku. Nevím co pro něj dál můžu udělat, aby se mohl trošku najíst. Při každém, byť mixovaném soustu velká bolest, i když to zapíjí. Více

Vstoupit do diskuze