Úvodní strana Zdraví a léky Léky na předpis Protiinfekční léky Bakteriální infekce

OSPEN 400 1X150ML Sirup

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

OSPEN 400 1X150ML Sirup

Ospen sirup se užívá k léčbě a profylaxi mírných až středně těžkých infekcí, vyvolaných mikroorganismy, citlivými na penicilin např. anginy, anginy Plaut-Vincentovy, akutního zánětu středního ucha nebo zánětu dutin, bakteriálních zánětů průdušek a plic, vyjímaje těch, které vyžadují parenterální léčbu. Dále se používá k léčbě spály, erysipelu, (růže) impetiga contagiosa (puchýřovité kožní onemocnění), furunkulózy (mnohočetné hnisavé záněty vlasových míšků), absesů (hnisavé hlízy), flegmon (neohraničené hnisavé záněty). K prevenci streptokokových infekcí a jejich následků jako je revmatická horečka, chorea minor (posunčina), zánětů kloubních, zánětů nitroblány srdeční, po malých chirurgických výkonech jako je vynětí mandlí nebo vytržení zubů. Ospen se může používat jako podpůrná léčba při parenterální léčbě penicilinem.

Informace o produktu

Výrobce: Sandoz s.r.o.
Kód výrobku: 20298
Kód EAN: 9002260002474
Kód SÚKL: 49549
ATC skupina: Benzathin-fenoxymethylpenicilin
Cesta podání: Perorální podání
Držitel rozhodnutí: Sandoz s.r.o.

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Příbalový leták

OSPEN 400 1X150ML Sirup

Příbalovou informaci k produktu OSPEN 400 1X150ML Sirup stáhnete ve formátu pdf zde: OSPEN 400 1X150ML Sirup.pdf

Souhrn údajů o přípravku ke stažení zde: SPC OSPEN 400 1X150ML Sirup

sp. zn. sukls232686/2012

Příbalová informace: informace pro pacienta

Ospen 400 000 IU/5

ml perorální suspenze

benzathini phenoxymethylpenicillinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Ospen a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ospen užívat
 3. Jak se přípravek Ospen užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Ospen uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Ospen a k čemu se používá

Přípravek Ospen je antibiotikum, které hubí bakterie způsobující infekce. Léčivou látkou přípravku Ospen je fenoxymethylpenicilin. Fenoxymethylpenicilin je penicilin se silným antibakteriálním účinkem. Usmrcuje citlivé, rozmnožující se mikroorganizmy tím, že potlačuje výstavbu jejich buněčných stěn.

Ospen se užívá:

 • k léčbě zánětu krčních mandlí a hltanu způsobeného streptokoky
 • k léčbě infekce v oblasti dutiny ústní a stomatologických infekcí
 • k léčbě Lymské borreliózy (erythema chronicum migrans) u dětí
 • k dokončení parenterální (injekční) aplikace benzylpenicilinu, případně prokain- benzylpenicilinu
 • jako alternativa prokain-benzylpenicilinu u profylaxe (prevence) revmatické horečky a léčby středně těžkých streptokokových infekcí měkkých tkání.

Přípravek mohou užívat děti od 3 měsíců, dospívající i dospělí.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ospen užívat

Neužívejte přípravek Ospen:

 • jestliže jste alergický(á) na fenoxymethylpenicilin, jiný penicilin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • jestliže jste v minulosti měl(a) alergickou reakci na nějaké jiné antibiotikum.

Upozornění a opatření

Informujte svého lékaře, pokud u Vás (nebo u Vašeho dítěte) byla diagnostikována alergie (přecitlivělost), alergické astma nebo senná rýma. Pokud se objeví příznaky alergie, zejména svědění, třes, tvorba ohraničených pupenů, dýchací obtíže, pocit úzkosti, průjem nebo bolest břicha, poraďte se s lékařem. U pacientů se závažnými žaludečními a střevními obtížemi, jako jsou trvalé průjmy nebo zvracení, může být vstřebávání fenoxymethylpenicilinu sníženo. Proto o těchto obtížích okamžitě informujte svého lékaře. Během dlouhodobé léčby se doporučuje monitorování krevního obrazu, funkce jater a funkce ledvin. Těžký, přetrvávající průjem může být příznakem zánětu tlustého střeva. V takových případech léčbu přerušte a poraďte se s lékařem. Před užitím přípravku Ospen se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem.

Další léčivé přípravky a přípravek Ospen

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které pacient (Vy nebo Vaše dítě) užívá, které užíval v nedávné době nebo které možná bude užívat. Zeptejte se proto svého lékaře, které z těchto léků se mohou společně s přípravkem Ospen bezpečně užívat.

Přípravek Ospen se nesmí užívat společně s jinými antibiotiky, pokud to ošetřující lékař výslovně nenařídil, protože některá jiná antibiotika by mohla účinnost přípravku Ospen snížit (tetracykliny, chloramfenikol, erythromycin, neomycin).

Vzájemné ovlivnění se může projevit i mezi účinky přípravku Ospen a účinky dalších léčiv, jde např. o protizánětlivá léčiva, léčiva proti horečce a látky používané proti revmatizmu a dně. Ospen může ovlivnit účinek léků na snížení srážlivosti krve (např. warfarin). Pokud se Ospen užívá během podávání methotrexátu (lék používaný k léčbě rakoviny nebo revmatických chorob), může dojít ke zvýšení rizika toxicity. Probenecid (lék na dnu) může snížit vylučování přípravku Ospen. Současné podávání guar galaktomannanu (klovatiny guar), vlákniny podávané diabetikům, může snížit vstřebávání přípravku Ospen.

U pacientů užívajících přípravek Ospen se mohou objevit chybné výsledky některých laboratorních testů.

Přípravek Ospen s jídlem a pitím

Přípravek se má podávat nejlépe 1 hodinu před jídlem. V případě výskytu nežádoucích účinků v oblasti trávicího traktu je možné podání s jídlem.

Těhotenství , kojení a plodnost

Jste-li těhotná, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék. Pokud je nezbytná antibiotická léčba, je možno podávat Ospen v průběhu celého těhotenství. Přípravek se vylučuje do mateřského mléka ve velmi malém množství. Jako u každého antibiotika, i po minimálních dávkách fenoxymethylpenicilinu v mléce může u kojeného dítěte nastat střevní dysmikrobie s průjmy nebo alergická reakce. Vzhledem k minimální toxicitě penicilinových antibiotik patří fenoxymethylpenicilin mezi léky první volby, je-li u kojící matky nezbytná antibiotická léčba. Možné riziko ovlivnění dítěte se zvyšuje s vyššími dávkami a délkou trvání léčby. U dítěte je třeba sledovat rozvoj průjmu nebo alergie.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Ospen neovlivňuje schopnost řídit motorové vozidlo a obsluhovat stroje.

Přípravek Ospen obsahuje sorbitol.

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Přípravek Ospen obsahuje methylparaben a propylparaben.

Ty mohou vyvolat alergické reakce (i zpožděné).

3. Jak se přípravek

Ospen užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Přesné dávkování určí vždy lékař podle charakteru a závažnosti onemocnění.

Doporučená dávka přípravku je:

Dospělí: Obvyklá dávka je 10 ml (0,8 MIU) každých 6 hodin nebo 15 - 18,8 ml (1,2-1,5 MIU) každých 8 hodin.

Indikace Dávkování Délka léčby Streptokoková

faryngitida

Infekce ústní dutiny a

stomatologické infekce

3 x denně 15 - 18,8 ml, tj. 15 až 18,8 ml po

8 hodinách 10 dnů Dokončení

parenterální

(injekční)léčby

3 x denně 18,8 ml, tj. 18,8 ml po 8

hodinách nebo 4 x denně 10 ml, tj. 10 ml po 6 hodinách dlouhodobě Profylaxe (prevence)

revmatické

horečky

2 x denně 9,4 ml, tj. 9,4 ml po 12 hodinách dlouhodobě

Středně těžké

streptokokové infekce

měkkých tkání

3x denně 15 - 18,8 ml, tj. 15 až 18,8 ml po 8 hodinách nebo 4 x denně 10 ml., tj. 10 ml po 6 hodinách.

Děti a dospívající: Obvyklá dávka je 0,25 ml/kg (20 kIU/kg) tělesné hmotnosti každých 6 hodin nebo 0,31 ml - 0,38 ml/kg (25 - 30 kIU/kg) tělesné hmotnosti každých 8 hodin.

Indikace Věk

(tělesná hmotnost)

Dávkování Délka léčby

Streptokoková

faryngitida

Infekce ústní dutiny a

stomatologické infekce

Děti starší 12 let (s hmotností nad 49 kg) 18,8 ml 3x denně 10 dnů 6 až 12 let (22 až 49 kg) 9,4 ml 3x denně 1 až 6 let 4,7 ml (10 až 22 kg) 3x denně 3 až 12 měsíců (6 až 10 kg) 2,3 ml 3x denně Lymská borrelióza

(erythema migrans)

Děti starší 12 let (s hmotností nad 49 kg) 18,8 ml 3x denně 3 týdny 6 až 12 let (22 až 49 kg) 9,4 ml 3x denně 1 až 6 let (10 až 22 kg) 4,7 ml 3x denně 3 až 12 měsíců (6 až 10 kg) 2,3 ml 3x denně Profylaxe (prevence)

revmatické horečky

Děti starší 12 let 9,4 ml 2x denně dlouhodobě 1 až 12 let 4,7 ml 2x denně 3 až 12 měsíců 2,3 ml 2x denně Středně těžké

streptokokové infekce

měkkých tkání

0,25 ml/kg každých 6

hodin nebo 0,31 ml - 0,38 ml/kg každých 8 hodin

Dokončení

parenterální (injekční)

léčby

0,25 ml/kg každých 6

hodin dlouhodobě

Obvykle není třeba snížení dávkování u pacientů s poruchami činnosti jater a/nebo ledvin, protože přípravek Ospen bývá dobře snášen. Musíte však oznámit svému lékaři, jestliže je Vám známo, že pacient (Vy nebo Vaše dítě) takovou poruchou trpí, aby průběh léčby mohl lépe individuálně sledovat.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ospen, než jste měl(a)

Výrazné perorální předávkování fenoxymethylpenicilinem může způsobit pocit na zvracení, zvracení, bolest žaludku, průjem a vzácně záchvaty křečí. Pokud jsou přítomny další příznaky, zvažte možnost alergické reakce. Předávkování může vést ke zvýšení hladin draslíku, zejména u pacientů s poruchou funkce ledvin.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ospen

Přípravek je nutné užívat pravidelně. Nevezme-li se dávka v předepsaném čase, je nutné ji vzít hned, jakmile si pacient vzpomene a dále pokračovat podle časového plánu. Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Ospen

O délce léčby přípravkem rozhodne vždy ošetřující lékař. Nemocný musí toto rozhodnutí dodržet. V žádném případě nesmí léčbu samovolně ukončit, jakmile dojde ke zlepšení zdravotního stavu, neboť může dojít k návratu onemocnění a k různým komplikacím.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Přípravek Ospen je obvykle dobře snášen. Při případném výskytu nežádoucích účinků, nebo jiných neobvyklých reakcí okamžitě vyhledejte lékaře.

I když nežádoucí účinky byly po perorální léčbě hlášeny sporadičtěji, než po léčbě parenterální, je nutno mít na paměti, že u perorálního fenoxymethylpenicilinu byly pozorovány všechny formy alergických reakcí, včetně fatální anafylaxe (nadměrná reakce imunitního systému). . Časté (mohou se vyskytovat až u 1 z 10 pacientů)

Alergická reakce jako kožní vyrážka, kopřivka. Pocit na zvracení, zvracení, bolest v horní části břicha (epigastrická bolest), průjem a černý chlupatý jazyk.

Vzácné (mohou se vyskytovat až u 1 z 1000 pacientů)

Exfoliativní dermatitida (zánět kůže spojený s olupováním kůže), nefropatie (onemocnění ledvin), které obvykle souvisí s vysokými dávkami parenterálního (injekčního) penicilinu. Neuropatie (poruchy periferních nervů), které obvykle souvisí s vysokými dávkami parenterálního (injekčního) penicilinu.

Velmi vzácné (mohou se vyskytovat až u 1 z 10000 pacientů)

angioedém (otok); zánět tlustého střeva související s antibiotiky; reakce připomínající sérovou nemoc včetně intersticiální nefritidy (zánět ledvin), neutropenie (nedostatek určitého typu bílých krvinek v krvi), zimnice, horečka, edém (otok), bolest kloubů a extrémní vyčerpanost; otok hrtanu a anafylaxe (nadměrná reakce imunitního systému). V mnoha případech mohou být jedinými pozorovanými nežádoucími účinky horečka a eozinofilie (zvýšený počet určitého typu bílých krvinek v krvi). Změny krevního obrazu (hemolytická anémie, leukopenie, trombocytopenie), které obvykle souvisí s vysokými dávkami parenterálního (injekčního) penicilinu; poruchy srážení krve. Hepatitida, cholestatická žloutenka, zvýšení jaterních enzymů. . Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Toxicita vůči centrálnímu nervovému systému včetně záchvatů křečí (zvláště při vysokých dávkách nebo při závažném poškození ledvin); brnění nebo mravenčení při dlouhodobém podávání. CDAD (Clostridium difficile associated diarrhea) - těžký a setrvávající průjem charekterizovaný krvavou, hlenovitou a vodnatou stolicí, tupou, rozptýlenou a kolikovitou bolestí břicha, horečkou, případně křečemi.

Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Ospen uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C). Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Ospen obsahuje

Léčivou látkou je benzathini phenoxymethylpenicillinum. Jedna odměrka (5 ml) obsahuje benzathini phenoxymethylpenicillinum 400 000 IU (317 mg).

Pomocnými látkami jsou methylparaben (E218), propylparaben (E216), sodná sůl sacharinu, sorbitol (E420), simetikon, žlutý oxid železitý (E172), aroma, monohydrát kyseliny citronové, sodná sůl karmelosy, křemičitan hořečnato-hlinitý, dihydrát natrium-citrátu, čištěná voda.

Jak přípravek Ospen vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Ospen je oranžově-žlutá suspenze ovocné vůně. Dodává se v lahvičce z hnědého skla s pojistným uzávěrem z plastické hmoty. Součástí balení je odměrná lžička.

Velikosti balení: 60 a 150 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, Rakousko.

Další informace o tomto léčivém přípravku Vám poskytne místní zástupce držitele rozhodnutí o registraci: Sandoz s.r.o., Praha, office.cz@sandoz.com.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

8. 11. 2017

Recenze

OSPEN 400 1X150ML Sirup

Diskuze (1)

OSPEN 400 1X150ML Sirup

Přidat nový příspěvek do diskuze

Vařáková L. - vnuk ADAM, 10 let

(0) 07/09/2017

Můj vnuk Adam má zánět nosohltanu s bolestí v krku a v noci nemůže dýchat nosem. Doktorka předepsala v úterý OSPEN 1000 +Sinupret + Pamykoin do nosu. 4 dny horečka, nyní jen zvýšená. Velká bolest v krku. Kloktá šalvěj, má zábal na krku. Nevím co pro něj dál můžu udělat, aby se mohl trošku najíst. Při každém, byť mixovaném soustu velká bolest, i když to zapíjí. Více

Vstoupit do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám