Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na bakteriální infekce

OSPEN 400 1X150ML Sirup

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 20298

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze (1)

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SANDOZ s.r.o.
Kód výrobku: 20298
Kód EAN: 9002260002474
Kód SÚKL: 49549
Držitel rozhodnutí: SANDOZ s.r.o.
Ospen sirup se užívá k léčbě a profylaxi mírných až středně těžkých infekcí, vyvolaných mikroorganismy, citlivými na penicilin např. anginy, anginy Plaut-Vincentovy, akutního zánětu středního ucha nebo zánětu dutin, bakteriálních zánětů průdušek a plic, vyjímaje těch, které vyžadují parenterální léčbu. Dále se používá k léčbě spály, erysipelu, (růže) impetiga contagiosa (puchýřovité kožní onemocnění), furunkulózy (mnohočetné hnisavé záněty vlasových míšků), absesů (hnisavé hlízy), flegmon (neohraničené hnisavé záněty). K prevenci streptokokových infekcí a jejich následků jako je revmatická horečka, chorea minor (posunčina), zánětů kloubních, zánětů nitroblány srdeční, po malých chirurgických výkonech jako je vynětí mandlí nebo vytržení zubů. Ospen se může používat jako podpůrná léčba při parenterální léčbě penicilinem.

Příbalový leták

1/6 

sp. zn. sukls232686/2012 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Ospen 400 000 IU/5 ml 

perorální suspenze 

 

benzathini phenoxymethylpenicillinum

 

 

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-  Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 

lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci
  
1.  Co je přípravek Ospen a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ospen užívat  
3.  Jak se přípravek Ospen užívá  
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek Ospen uchovávat  
6.  Obsah balení a další informace 
 
1.      Co je přípravek Ospen a k čemu se používá 
 
Přípravek Ospen je antibiotikum, které hubí bakterie způsobující infekce. Léčivou látkou přípravku 
Ospen je fenoxymethylpenicilin.  
Fenoxymethylpenicilin  je  penicilin  se  silným  antibakteriálním  účinkem.  Usmrcuje  citlivé, 
rozmnožující se mikroorganizmy tím, že potlačuje výstavbu jejich buněčných stěn. 
 
Ospen se užívá: 
-  k léčbě zánětu krčních mandlí a hltanu způsobeného streptokoky  
-  k léčbě infekce v oblasti dutiny ústní a stomatologických infekcí  
-  k léčbě Lymské borreliózy (erythema chronicum migrans) u dětí  
-  k  dokončení  parenterální  (injekční)  aplikace  benzylpenicilinu,  případně  prokain-

benzylpenicilinu  

-  jako  alternativa  prokain-benzylpenicilinu  u  profylaxe  (prevence)  revmatické  horečky  a  léčby 

středně těžkých streptokokových infekcí měkkých tkání.  

 
Přípravek mohou užívat děti od 3 měsíců, dospívající i dospělí

 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ospen užívat  

 
Neužívejte přípravek Ospen: 
-  jestliže jste alergický(á) na fenoxymethylpenicilin, jiný penicilin nebo na kteroukoli další složku 

tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 

-  jestliže jste v minulosti měl(a) alergickou reakci na nějaké jiné antibiotikum. 
 
 

2/6 

Upozornění a opatření 

Informujte  svého  lékaře,  pokud  u  Vás  (nebo  u  Vašeho  dítěte)  byla  diagnostikována  alergie 
(přecitlivělost),  alergické  astma  nebo  senná  rýma.  Pokud  se  objeví  příznaky  alergie,  zejména 
svědění, třes, tvorba ohraničených pupenů, dýchací obtíže, pocit úzkosti, průjem nebo bolest břicha,  
poraďte se s lékařem. 
U pacientů se závažnými žaludečními a střevními obtížemi, jako jsou trvalé průjmy nebo zvracení, 
může být vstřebávání fenoxymethylpenicilinu sníženo. Proto o těchto obtížích okamžitě informujte 
svého lékaře. 
Během  dlouhodobé  léčby  se  doporučuje  monitorování  krevního  obrazu,  funkce  jater  a  funkce 
ledvin. 
Těžký,  přetrvávající  průjem  může  být  příznakem  zánětu  tlustého  střeva.  V  takových  případech 
léčbu přerušte a poraďte se s lékařem. 
Před užitím přípravku Ospen se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem. 

 

 
 Další léčivé přípravky a přípravek Ospen  
 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  pacient  (Vy  nebo  Vaše  dítě)  užívá, 
které užíval v nedávné době nebo které možná bude užívat. 
Zeptejte  se  proto  svého  lékaře,  které  z těchto  léků  se  mohou  společně  s  přípravkem  Ospen  
bezpečně užívat. 
 
Přípravek Ospen se nesmí užívat společně s jinými antibiotiky, pokud to ošetřující lékař výslovně 
nenařídil, protože některá jiná antibiotika by mohla účinnost přípravku Ospen snížit (tetracykliny, 
chloramfenikol, erythromycin, neomycin).  
 
Vzájemné  ovlivnění  se  může  projevit  i  mezi  účinky  přípravku  Ospen  a  účinky  dalších  léčiv,  jde 
např. o protizánětlivá léčiva, léčiva proti horečce a látky používané proti revmatizmu a dně. Ospen 
může ovlivnit účinek léků na snížení srážlivosti krve (např. warfarin). Pokud se Ospen užívá během 
podávání methotrexátu (lék používaný k léčbě rakoviny nebo revmatických chorob), může dojít ke 
zvýšení rizika toxicity. 
Probenecid (lék na dnu) může snížit vylučování přípravku Ospen. 
Současné  podávání  guar  galaktomannanu  (klovatiny  guar),  vlákniny  podávané  diabetikům,  může 
snížit vstřebávání přípravku Ospen.  
 
U pacientů užívajících přípravek Ospen se mohou objevit chybné výsledky některých laboratorních 
testů. 
 
Přípravek Ospen s jídlem a pitím 
Přípravek  se  má  podávat  nejlépe  1  hodinu  před  jídlem.  V  případě  výskytu  nežádoucích  účinků 
v oblasti trávicího traktu je možné podání s jídlem. 
 
Těhotenství , kojení a plodnost 
Jste-li těhotná, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék. 
Pokud je nezbytná antibiotická léčba, je možno podávat Ospen v průběhu celého těhotenství. 
Přípravek se vylučuje do mateřského mléka ve velmi malém množství. Jako u každého antibiotika, 
i  po  minimálních  dávkách  fenoxymethylpenicilinu  v mléce  může  u  kojeného  dítěte  nastat  střevní 
dysmikrobie  s průjmy  nebo  alergická  reakce.  Vzhledem  k minimální  toxicitě  penicilinových 
antibiotik  patří  fenoxymethylpenicilin mezi  léky  první  volby,  je-li  u  kojící  matky  nezbytná 
antibiotická  léčba.  Možné  riziko  ovlivnění  dítěte  se  zvyšuje  s vyššími  dávkami  a  délkou  trvání 
léčby. U dítěte je třeba sledovat rozvoj průjmu nebo alergie. 
 

 

3/6 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Ospen neovlivňuje schopnost řídit motorové vozidlo a obsluhovat stroje. 
 
Přípravek Ospen obsahuje sorbitol. 
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete 
tento léčivý přípravek užívat. 
 
Přípravek  Ospen  obsahuje  methylparaben  a  propylparaben.  Ty  mohou  vyvolat  alergické 
reakce (i zpožděné). 
 
3. 

Jak se přípravek Ospen užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte 
se  se  svým  lékařem  nebo  lékárníkem.  Přesné  dávkování  určí  vždy  lékař  podle  charakteru  a 
závažnosti onemocnění. 
 
Doporučená dávka přípravku je:  
 
Dospělí: 
Obvyklá dávka je 10 ml (0,8 MIU) každých 6 hodin nebo 15 – 18,8 ml (1,2-1,5 MIU)  každých 8 
hodin.  
 

 

Indikace 

Dávkování 

Délka léčby 

Streptokoková 
faryngitida 
Infekce ústní dutiny a 
stomatologické infekce
 

3 x denně 15 - 18,8 ml, tj. 15 až 18,8 ml po 
8 hodinách 

10 dnů 

Dokončení 
parenterální 
(injekční)léčby 
 

3 x denně 18,8 ml, tj. 18,8 ml po 8 
hodinách nebo 4 x denně 10 ml, tj. 10 ml 
po 6 hodinách  

dlouhodobě 

Profylaxe (prevence) 
revmatické
 
horečky 

2 x denně 9,4 ml, tj. 9,4 ml po 12 hodinách  dlouhodobě 

Středně těžké 
streptokokové infekce 
měkkých tkání 

3x denně 15 – 18,8 ml, tj. 15 až 18,8 ml  
po 8 hodinách nebo  4 x denně  10 ml., tj. 
10 ml po 6 hodinách. 

 

 

Děti a dospívající

:

 

Obvyklá dávka je 0,25 ml/kg (20 kIU/kg) tělesné hmotnosti každých 6 hodin nebo 0,31 ml - 0,38 
ml/kg (25 - 30 kIU/kg) tělesné hmotnosti každých 8 hodin. 
 

 
Indikace 

Věk 
(tělesná hmotnost) 

Dávkování 

Délka léčby 

Streptokoková 
faryngitida 
Infekce ústní dutiny a 
stomatologické infekce 

Děti starší 12 let  
(s hmotností nad 49 
kg) 

18,8 ml 
3x denně  

10 dnů 

6 až 12 let 
(22 až 49 kg) 

9,4 ml 
3x denně  

1 až 6 let 

4,7 ml 

4/6 

(10 až 22 kg) 

3x denně 

3 až 12 měsíců 
(6 až 10 kg) 

2,3 ml 
3x denně 

Lymská borrelióza 
(erythema migrans) 

Děti starší 12 let  
(s  hmotností  nad  49 
kg) 

18,8 ml 
3x denně 

3 týdny 

6 až 12 let 
(22 až 49 kg) 

9,4 ml 
3x denně 

1 až 6 let 
(10 až 22 kg) 

4,7 ml 
3x denně 

3 až 12 měsíců 
(6 až 10 kg) 

2,3 ml 
3x denně 

Profylaxe (prevence) 
revmatické horečky  

Děti starší 12 let 

9,4 ml 
2x denně 

dlouhodobě 

1  až 12 let 

4,7 ml  
2x denně 

 3 až 12 měsíců 

2,3 ml  
2x denně 

Středně těžké 
streptokokové infekce 
měkkých tkání 
 

 

0,25 ml/kg každých 6 
hodin nebo 0,31 ml – 
0,38 ml/kg každých 8 
hodin 

 

Dokončení 
parenterální (injekční) 
léčby 

 

0,25 ml/kg každých 6 
hodin  

dlouhodobě  

 

 

Obvykle není třeba snížení dávkování u pacientů s poruchami činnosti jater a/nebo ledvin, protože 
přípravek Ospen bývá dobře snášen. Musíte však oznámit svému lékaři, jestliže je Vám známo, že 
pacient  (Vy  nebo  Vaše  dítě)  takovou  poruchou  trpí,  aby  průběh  léčby  mohl  lépe  individuálně 
sledovat. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Ospen, než jste měl(a) 
Výrazné perorální předávkování fenoxymethylpenicilinem může způsobit pocit na zvracení, 
zvracení, bolest žaludku, průjem a vzácně záchvaty křečí. Pokud jsou přítomny další příznaky, 
zvažte možnost alergické reakce. Předávkování může vést ke zvýšení hladin draslíku, zejména u 
pacientů s poruchou funkce ledvin. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ospen 
Přípravek  je  nutné  užívat  pravidelně.  Nevezme-li  se  dávka  v  předepsaném  čase,  je  nutné  ji  vzít 
hned, jakmile si pacient vzpomene a dále pokračovat podle časového plánu. Při předávkování 
nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Ospen 
O délce léčby přípravkem rozhodne vždy ošetřující lékař. Nemocný musí toto rozhodnutí dodržet. 
V žádném případě nesmí léčbu samovolně ukončit, jakmile dojde ke zlepšení zdravotního stavu, 
neboť může dojít k návratu onemocnění a k různým komplikacím. 
 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 

5/6 

 
Přípravek Ospen je obvykle dobře snášen. 
Při případném  výskytu  nežádoucích účinků,  nebo jiných neobvyklých reakcí  okamžitě vyhledejte 
lékaře. 
 
I když nežádoucí účinky byly po perorální léčbě hlášeny sporadičtěji, než po léčbě parenterální, je 
nutno  mít  na  paměti,  že  u  perorálního  fenoxymethylpenicilinu  byly  pozorovány  všechny  formy 
alergických reakcí, včetně fatální anafylaxe (nadměrná reakce imunitního systému). 

Časté (mohou se vyskytovat až u 1 z 10 pacientů) 
Alergická reakce jako kožní vyrážka, kopřivka.  
Pocit  na  zvracení,  zvracení,  bolest  v horní  části  břicha  (epigastrická  bolest),  průjem  a  černý 
chlupatý jazyk. 
 
Vzácné (mohou se vyskytovat až u 1 z 1000 pacientů) 
Exfoliativní dermatitida (zánět kůže spojený s olupováním kůže), nefropatie (onemocnění ledvin), 
které obvykle souvisí s vysokými dávkami parenterálního (injekčního) penicilinu

Neuropatie (poruchy periferních nervů), které obvykle souvisí s vysokými dávkami parenterálního 
(injekčního) penicilinu. 
 
Velmi vzácné (mohou se vyskytovat až u 1 z 10000 pacientů) 
angioedém  (otok);  zánět  tlustého  střeva  související  s antibiotiky;  reakce  připomínající  sérovou 
nemoc  včetně  intersticiální  nefritidy  (zánět  ledvin),  neutropenie  (nedostatek  určitého  typu  bílých 
krvinek v krvi), zimnice, horečka, edém (otok), bolest kloubů a extrémní vyčerpanost; otok hrtanu a 
anafylaxe (nadměrná reakce imunitního systému). 
V mnoha případech mohou být jedinými pozorovanými nežádoucími účinky horečka a eozinofilie 
(zvýšený počet určitého typu bílých krvinek v krvi). 
Změny krevního obrazu (hemolytická anémie, leukopenie, trombocytopenie), které obvykle souvisí 
s vysokými dávkami parenterálního (injekčního) penicilinu; poruchy srážení krve. 
Hepatitida, cholestatická žloutenka, zvýšení jaterních enzymů

.

 

.

 

Není známo (z dostupných údajů nelze určit) 
Toxicita vůči centrálnímu nervovému systému včetně záchvatů křečí (zvláště při vysokých dávkách 
nebo při závažném poškození ledvin); brnění nebo mravenčení při dlouhodobém podávání. 
CDAD  (Clostridium  difficile  associated  diarrhea)  –  těžký  a  setrvávající  průjem  charekterizovaný 
krvavou, hlenovitou a vodnatou stolicí, tupou, rozptýlenou a kolikovitou bolestí břicha, horečkou, 
případně křečemi. 
 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 Státní  ústav  pro  kontrolu  léčiv,  Šrobárova  48,  100  41  Praha  10,  webové  stránky: 
www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  
 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Ospen uchovávat  

 

6/6 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte  v  chladničce  (2  °C  –  8  °C).  Uchovávejte  lahvičku  v  krabičce,  aby  byl  přípravek 
chráněn před světlem. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  krabičce  a  lahvičce  za 
EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
6.      Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Ospen obsahuje 
 
Léčivou látkou je benzathini phenoxymethylpenicillinum.  

Jedna odměrka (5 ml) obsahuje benzathini phenoxymethylpenicillinum 400 000 IU (317 mg).  
 
Pomocnými  látkami  jsou  methylparaben  (E218),  propylparaben  (E216),  sodná  sůl  sacharinu, 
sorbitol  (E420),  simetikon,  žlutý  oxid  železitý  (E172),  aroma,  monohydrát  kyseliny  citronové, 
sodná sůl karmelosy, křemičitan hořečnato-hlinitý, dihydrát natrium-citrátu, čištěná voda. 
 
Jak přípravek Ospen vypadá a co obsahuje toto balení
 
 
Přípravek Ospen je oranžově-žlutá suspenze ovocné vůně.  
Dodává  se  v lahvičce  z hnědého  skla  s pojistným  uzávěrem  z plastické  hmoty.  Součástí  balení  je 
odměrná lžička.

 

 
Velikosti balení: 60 a 150 ml. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, Rakousko. 
 
Další  informace  o  tomto  léčivém  přípravku  Vám  poskytne  místní  zástupce  držitele  rozhodnutí  o 
registraci: Sandoz s.r.o., Praha,  office.cz@sandoz.com. 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  
 
8. 11. 2017 

Recenze

Recenze produktu OSPEN 400 1X150ML Sirup

Diskuze (1)

Diskuze k produktu OSPEN 400 1X150ML Sirup

Přidat nový příspěvek do diskuze

Vařáková L. - vnuk ADAM, 10 let

(0) 07/09/2017

Můj vnuk Adam má zánět nosohltanu s bolestí v krku a v noci nemůže dýchat nosem. Doktorka předepsala v úterý OSPEN 1000 +Sinupret + Pamykoin do nosu. 4 dny horečka, nyní jen zvýšená. Velká bolest v krku. Kloktá šalvěj, má zábal na krku. Nevím co pro něj dál můžu udělat, aby se mohl trošku najíst. Při každém, byť mixovaném soustu velká bolest, i když to zapíjí. Více

Vstoupit do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám