Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na bolest » Léky na bolest v krku » Krční léčiva

OROFAR 1X30ML Ústní sprej

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 32069
Orofar se užívá k léčbě infekcí v dutině ústní a hrdle při nachlazení, při zánětu hltanu, hrtanu, k léčbě aftů a zánětu dásní.

Více informací

Prodej výrobku skončil s náhradou

OROFAR Orální sprej 30 ml

Léčivý přípravek

OROFAR Orální sprej 30 ml

179 Kč
154 Kč
-14 %

Do košíku

Doporučené alternativní produkty

ACC Long instant 600 mg 10 sáčků

Léčivý přípravek

ACC Long instant 600 mg 10 sáčků

169 Kč
106 Kč
-37 %

Do košíku

Podrobné informace

Podrobné informace OROFAR 1X30ML Ústní sprej

Orofar se užívá k léčbě infekcí v dutině ústní a hrdle při nachlazení, při zánětu hltanu, hrtanu, k léčbě aftů a zánětu dásní.
1/5
sp.zn. sukls100910/2011, sukls100880/2011
a sp.zn. sukls127333/2013, sukls127334/2013


PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE

OROFAR
pastilky
OROFAR
orální sprej, roztok
Benzoxonii chloridum
Lidocaini hydrochloridum monohydricumPřečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v
této příbalové informaci.
- Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je Orofar a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Orofar užívat
3. Jak se Orofar užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Orofar uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. CO JE OROFAR A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Orofar obsahuje antiseptikum (látku s desinfekčními účinky), benzoxonii chloridum
a anestetikum (látku, která znecitlivuje místo bolesti), lidocaini hydrochloridum monohydricum.
Orofar působí proti bakteriím, virům a houbám, které způsobují infekce ústní dutiny a hrdla.
Orofar poskytuje úlevu od bolestí v krku a ústní dutině.
Orofar se používá k úlevě od příznaků souvisejících s infekcí ústní dutiny a hrdla: bolesti
v krku spojené s nachlazením, zánětem hltanu nebo hrtanu, při léčbě stomatitidy, aftů a zánětu
dásní.
Orofar může být užíván jako pomocná léčba při angíně.
Orofar je určen pro dospělé a pro děti a dospívající od 4 do 18 let.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE OROFAR UŽÍVAT
Neužívejte Orofar, jestliže jste alergický/á na:
- benzoxonium-chlorid nebo jiné kvartérní amoniové sloučeniny,
- kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6 a na konci bodu 2),
- lidokain-hydrochlorid nebo na jiná lokální anestetika obsahující amidovou skupinu.

2/5
Upozornění a opatření:
Před užitím přípravku Orofar se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže:
- jsou bolesti v krku doprovázeny vysokými horečkami nebo pokud máte velké potíže
při polykání
Pokud se příznaky nezlepší nebo přetrvávají déle než 5 dní, poraďte se o další léčbě se svým
lékařem.

Orofar, sprej, roztok: dávejte pozor, abyste si sprej nevstříkli do očí a nevdechovali ho (během
aplikace spreje zadržte dech). Pacienti s poraněním nebo lézemi v ústní dutině a na sliznici hltanu
by měli Orofar používat s opatrností.
Děti
Nepodávejte Orofar dětem mladším 4 let.

Další léčivé přípravky a Orofar:
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Orofar s jídlem, pitím a alkoholem
Orofar by neměl být užíván bezprostředně před nebo během pití a jídla, protože účinek lokálního
anestetika lidokainu může způsobit dočasné znecitlivění ústní dutiny a hrdla a tím ovlivnit
polykání. Nejezte a nepijte tak dlouho, jak bude trvat znecitlivění.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Orofar nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.
Důležité informace týkající se pomocných látek obsažených v Orofaru
Orofar, pastilky obsahují:
Sorbitol (E420): jestliže Vám lékař oznámil, že nesnášíte některé cukry, kontaktujte jej, než
začnete tento přípravek užívat.
Orofar, orální sprej, roztok obsahuje:
Ethanol: tento léčivý přípravek obsahuje malé množství ethanolu (alkoholu), méně než 100 mg
v jedné dávce (objem jednoho vstřiku spreje je 140 l 25%, což odpovídá obsahu ethanolu
13,132 mg 25% a maximální dávka je 4 vstřiky najednou).

3. JAK SE OROFAR UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Dávkování
Pastilky
Děti ve věku 4-11 let:
Každé 2-3 hodiny nechte pomalu rozpustit 1 pastilku v ústech. Neužívejte více než 6 pastilek za
24 hodin.
Dospělí a děti od 12 let:
Každé 2-3 hodiny nechte pomalu rozpustit 1 pastilku v ústech. Pokud je to potřeba, v případě
3/5
vážných bolestí v krku, je možné užívat 1 pastilku každé 1-2 hodiny. Neužívejte více než 10
pastilek za 24 hodin. Afty: pastilku nechte pomalu rozpustit tak, aby byla v kontaktu s afty.
Nežvýkejte ani nepolykejte pastilky.
Nepřekračujte doporučené dávkování.
Orální sprej, roztok
Děti ve věku 4-11 let:
Vstříkněte Orofar sprej 2 krát nebo 3 krát na postiženou oblast do ústní dutiny nebo do její zadní
části. Zopakujte podle potřeby 3-6 krát denně. Interval mezi jednotlivými dávkami by měl být
nejméně 2-3 hodiny.
Používejte pouze pod dohledem dospělé osoby. Nepoužívejte u dětí, které nejsou schopny zadržet
dech při vstřikování spreje.
Dospělí a děti od 12 let:
Vstříkněte sprej 4 krát na postiženou oblast do ústní dutiny nebo do její zadní části. Zopakujte
podle potřeby 3-6 krát denně, s dodržením intervalu nejméně 2-3 hodiny mezi jednotlivými
dávkami.
Nepřekračujte doporučené dávkování.
Způsob podání:
- Odstraňte ochranný kryt.
- Pevným přitlačením připevněte ústní aplikátor na horní část nádobky s pumpičkou.
- Před prvním použitím aktivujte pumpičku tak, že několikrát stiskněte aplikátor (držte dál od
obličeje), dokud se sprej neuvolní do vzduchu.
- Držte lahvičku ve svislé poloze a vstříkněte sprej do ústní dutiny nebo do její zadní části.
Zadržte dech, zatímco sprej vstřikujete.
- Aplikátor po použití očistěte a usušte a uložte ho do krabičky k dalšímu použití.
Aplikátor by měl být používán pouze jednou osobou, aby se zabránilo možnému přenosu
infekce.
V případě poškození aplikátoru přípravek nepoužívejte.


Použití u dětí:
Nepodávejte Orofar dětem mladším 4 let.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Orofar, než jste měl(a)
V případě předávkování nebo náhodného požití velkého množství přípravku okamžitě
kontaktujte vašeho lékaře nebo lékárníka.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Přestaňte užívat Orofar a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, pokud se u Vás nebo Vašeho dítěte
vyskytnou následující příznaky možné alergické reakce:
potíže s dýcháním nebo polykáním
otok obličeje, rtů, jazyka nebo krku
závažné svědění kůže s červenající vyrážkou nebo vyvýšenými kožními útvary
Tyto nežádoucí účinky jsou velmi vzácné (mohou se vyskytnout u 1 z 10 000 pacientů).
4/5
Některé nežádoucí účinky jsou časté (mohou se vyskytnout u 1 z 10 pacientů)
podráždění nebo pocit brnění v ústní dutině nebo hrdle.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.

5. JAK OROFAR UCHOVÁVAT
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za
Použitelné do:.. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Orofar, pastilky
Uchovávejte při teplotě do 30° C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před
vlhkostí.
Orofar, orální sprej, roztok
Uchovávejte při teplotě do 30° C

Orofar, orální sprej, roztok:
Zlikvidujte prázdnou lahvičku a aplikátor opatrně do recyklačního koše.
Nepoužité či prošlé léky spolu s aplikátorem vraťte do lékárny pro bezpečnou likvidaci.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které už nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Orofar obsahuje:
Léčivými látkami jsou benzoxonii chloridum a lidocaini hydrochloridum monohydricum.
Jedna pastilka obsahuje benzoxonii chloridum 1 mg a lidocaini hydrochloridum monohydricum
1 mg.
Jeden ml roztoku obsahuje benzoxonii chloridum 2 mg a lidocaini hydrochloridum monohydricum
1,5 mg.

Dalšími pomocnými látkami jsou:
Orofar, pastilky obsahují:
Sorbitol (E420), mikrokrystalická celulosa, makrogol 6000, kukuřičný škrob, dihydrát
sodné soli sacharinu, chlorid sodný, pomerančové aroma, magnesium-stearát, monohydrát
kyseliny citronové.
5/5
Orofar, orální sprej, roztok obsahuje:
Ethanol 96% V/V, glycerol, roztok kyseliny chlorovodíkové 0,1 mol/l, silice máty peprné,
menthol, čištěná voda.

Jak Orofar vypadá a co obsahuje toto balení:
Orofar, pastilky
Pastilky jsou k dostání v Al blistru.
Pastilky jsou bílé až nažloutlé, kulaté bikonvexní pastilky, na jedné straně s logem firmy Zyma
a na druhé straně s označením OR.
Velikost balení: 8, 16, 24 pastilek
Orofar, orální sprej, roztok:
Dodává se jako orální sprej, roztok v nádobce s kovovým uzávěrem, mechanickým dávkovačem a
ochranným krytem. Ústní aplikátor je k dispozici v krabičce.
Roztok je bezbarvý a čirý.
Velikost balení: 30 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:
NOVARTIS s.r.o., Na Pankráci 1724/129, Praha 4, Česká republika

Výrobce:
Orofar, pastilky:
Kemwell AB, Uppsala, Švédsko
Orofar, orální sprej, roztok:
Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, Česká republika


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 27.11.2013.

Informace o produktu

Výrobce: NOVARTIS S.R.O.
Značka: OROFAR
Kód výrobku: 32069
Kód EAN: 8594050581067
Kód SÚKL: 31254
Držitel rozhodnutí: NOVARTIS S.R.O.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Kdy je vhodné Orofar užívat? Orofar se užívá k léčbě infekcí v dutině ústní a hrdle při nachlazení, při zánětu hltanu, hrtanu, k léčbě aftů a zánětu dásní. Orofar může být také užíván na doporučení lékaře jako pomocná léčba při angíně. Orofar roztok je doporučován k odstranění zubního plaku. Přípravek je vhodný pro dospělé a děti starší než 4 roky.


Oznámit nežádoucí účinky

Recenze (8)

Recenze OROFAR 1X30ML Ústní sprej

Recenze od 8 uživatelů s celkovým hodnocením 75 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

Výborný sprej na bolest v krku.

100 %

10 %

sprejem bez sprejové hlavice si fakt nic nenastříkáte :-(

bohužel výrobek neobsahoval ten samotný sprejový aplikátor, takže je na nic
50 %

doporučuji.

okamžitý účinek, první pomoc při bolestech v krku.
100 %

doporučuji.

okamžitý účinek, první pomoc při bolestech v krku.
40 %

100 %

Velmi účinný ústní sprej, okamžitá úleva při bolesti v krku
100 %

Diskuze

Diskuze OROFAR 1X30ML Ústní sprej

Příbalový leták

Příbalový leták OROFAR 1X30ML Ústní sprej

Příbalovou informaci k produktu OROFAR 1X30ML Ústní sprej zobrazíte nebo stáhnete zde: OROFAR 1X30ML Ústní sprej.

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám