Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: HAMMELN-PHARMACEUTICALS GMBH, HAMMELN
Kód výrobku: 95543
Kód EAN:
Kód SÚKL: 117228
Držitel rozhodnutí: HAMMELN-PHARMACEUTICALS GMBH, HAMMELN
Co je přípravek Ondansetron B. Braun a k čemu se používá Přípravek Ondansetron B. Braun patří do skupiny léků, které se nazývají antiemetika, léky proti nucení na zvracení a proti zvracení. Některé léčebné postupy s léčivými přípravky proti nádorům (chemoterapie) nebo radioterapie může u Vás nucení na zvracení nebo zvracení vyvolat. Také po chirurgických zákrocích můžete mít nucení na zvracení nebo zvracet. Přípravek Ondansetron B. Braun Vám může pomoci tyto účinky zmírnit.

Příbalový leták

1Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls230894/2012
PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE
Ondansetron B. Braun 2 mg/ml injekční roztok
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy,
má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Ondansetron B. Braun 2 mg/ml a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ondansetron B. Braun 2 mg/ml používat
3. Jak se přípravek Ondansetron B. Braun 2 mg/ml používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Ondansetron B. Braun 2 mg/ml uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK ONDANSETRON B. BRAUN 2 MG/ML A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek Ondansetron B. Braun 2 mg/ml patří do skupiny léků, které se nazývají antiemetika, léky
proti nucení na zvracení a proti zvracení. Některé léčebné postupy s léčivými přípravky proti nádorům
(chemoterapie) nebo radioterapie může u Vás nucení na zvracení nebo zvracení vyvolat. Také po
chirurgických zákrocích můžete mít nucení na zvracení nebo zvracet. Přípravek Ondansetron B. Braun 2
mg/ml může pomoci tyto účinky zmírnit u dospělých a
u dětí od 6 měsíce věku:
při léčbě nucení na zvracení a zvracení po absolvování terapie rakoviny
u dětí od jednoho měsíce věku:
k prevenci nebo léčbě nucení na zvracení nebo zvracení po operacích.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
ONDANSETRON B.BRAUN POUŽÍVAT
Přípravek Ondansetron B. Braun 2 mg/ml nesmí být podán (prosím informujte svého lékaře)
- jste-li alergický/á (přecitlivělý/á) na ondansetron nebo na kteroukoli další složku přípravku
Ondansetron B. Braun 2 mg/ml nebo na léčivé přípravky, které patří do stejné lékové skupiny (např.
granisetron nebo dolasetron).
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Ondansetron B. Braun 2 mg/ml je zapotřebí a seznamte
s tím svého lékaře
- jestliže jste přecitlivělý/á na jiné léky proti nucení na zvracení nebo zvracení
- jestliže máte překážku ve střevech nebo trpíte úpornou zácpou. Ondansetron může překážku nebo
zácpu zhoršit.
- jestliže jste užíval/a léčivé přípravky ovlivňující srdce.
- jestliže jste někdy trpěl/a potížemi se srdcem.
- jestliže máte problémy s hladinami solí v krvi, jako například draslíku, sodíku a magnézia.
2- jestliže máte nepravidelný srdeční rytmus (arytmie)
- jestliže máte odstraněny krční mandle.
- jestliže Vaše játra nepracují tak, jak by měla.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době jako jsou např. fenytoin, karbamazepin, rifampicin nebo tramadol, stejně jako o lécích,
které jsou dostupné bez lékařského předpisu a léky, které ovlivňují srdeční rytmus nebo Vaše srdce
(např. antracykliny).
Jestliže užíváte tramadol (lék proti bolesti): ondansetron může snížit analgetický účinek tramadolu.
Jestliže užíváte fenytoin, karbamazepin (léky na epilepsii) nebo rifampicin (antibiotikum): koncentrace
ondansetronu v krvi jsou snížené.
Těhotenství a kojení
Užití ondansetronu v průběhu těhotenství se nedoporučuje, protože zkušenosti s jeho použitím
v těhotenství jsou nedostatečné. Ondansetron přechází do mateřského mléka. Proto by matky, které
dostávají ondansetron neměly kojit.
Než začnete užívat jakýkoli lék, poraďte se se svým lékařem.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Ondansetron B. Braun nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
Důležité informace o některých složkách přípravku Ondansetron B. Braun 2 mg/ml
Tento léčivý přípravek obsahuje v maximální denní dávce 32 mg 2,3 mmol (53,5 mg) sodíku.
U pacientů, kteří mají dietu s omezeným přívodem sodíku je nutné toto množství vzít do úvahy.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK ONDANSETRON B. BRAUN 2 MG/ML POUŽÍVÁ
Způsob podání
Přípravek Ondansetron B. Braun 2 mg/ml se podává jako intravenózní injekce (do žíly) nebo po
naředění jako intravenózní infuze (podává se delší dobu). Obvykle je podáván lékařem nebo zdravotní
sestrou.
Dávkování
O vhodné dávce ondansetronu k Vaší léčbě rozhodne lékař.
Rozdílnost dávek je dána typem Vaší léčby (chemoterapie nebo chirurgická léčba), stavem Vašich
jaterních funkcí a zda je podávána v injekci nebo v infuzi.
V případě chemoterapie nebo radioterapie je obvyklá dávka pro dospělé 8-32 mg ondansetronu za den.
K léčbě pooperačního nucení na zvracení a zvracení je podávána jednotlivá dávka 4 mg ondansetronu do
žíly.

Děti od 1 měsíce věku a mladiství
Dávku určuje lékař.
Úprava dávkování
Pacienti s poškozením jaterních funkcí:
U pacientů, kteří mají jaterní potíže by dávka měla být upravena na maximální denní dávku 8 mg
ondansetronu.
Starší pacienti, pacienti s postižením ledvinných funkcí nebo poruchou metabolizmu
sparteinu/debrisochinu:
Nepožadují úpravu denní dávky, frekvence podávání ani cesty podání.
Trvání léčby
O době trvání Vaší léčby ondansetronem rozhodne lékař.
3 Po nitrožilním podání přípravku Ondansetron B. Braun 2 mg/ml může léčba pokračovat jinými lékovými
formami.
Jestliže jste dostal více přípravku Ondansetron B. Braun než jste měl/a
V současnosti je o předávkování ondansetronem málo známo. U několika pacientů bylo možno po
předávkování pozorovat následující účinky: zrakové poruchy, těžkou zácpu, nízký krevní tlak a
bezvědomí. Ve všech případech příznaky zcela odezněly. Ondansentron nemá specifické antidotum;
z těchto důvodů by se při podezření na předávkování měly léčit jeho příznaky.
Pokud se nějaký z těchto příznaků u Vás projeví, informujte o tom svého lékaře.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky může mít i přípravek Ondansetron B. Braun nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.
Četnost výskytu nežádoucích účinků je klasifikována do následujících skupin:

Závažné nežádoucí účinky
Poruchy imunitního systému
Vzácné: okamžité alergické (hypersenzitivní) reakce (reakce, kdy tělo reaguje přehnanou
imunitní reakcí na cizorodou látku), včetně alergických reakcí život ohrožujících.
Tyto reakce se mohou projevit: otoky rukou, nohou, kloubů, tváře, rtů, úst a hrdla,
které mohou způsobit polykací a dýchací potíže. Navíc může být vyrážka, svědění
a kopřivka.
Změněné hypersenzitivní reakce byly rovněž pozorovány u pacientů, kteří byli
citliví na léčivé přípravky patřící do stejné lékové skupiny.
Srdeční poruchy
Méně časté bolesti na hrudníku, srdeční arytmie (změny ve způsobu jak Vám bije srdce) a
bradykardie (pomalá srdeční akce). V individuálních případech mohou bolesti na
hrudi a srdeční arytmie vést až ke smrti.
Pokud se u Vás vyskytnou jakékoli příznaky připomínající alergickou reakci, informujte o tom ihned
svého lékaře.

Méně závažné nežádoucí účinky
Srdeční poruchy
Vzácné: přechodné změny elektrokardiogramu (přístrojová kontrola elektronických procesů,
odehrávajících se normálně v srdci) se objevují převážně po nitrožilním podání
ondansetronu (prodloužení QTc včetně torsades de pointes).

Poruchy nervového systému
Velmi časté: bolesti hlavy
Méně časté: poruchy ve smyslu mimovolních pohybů, např. nepravidelné pohyby očních
bulbů, abnormální svalové stahy, které mohou způsobit záškuby těla nebo kroutivé
Velmi časté u více než 1 z 10 pacientů
Časté u více než 1 ze 100 pacientů,ale méně než u 1 z 10 pacientů
Méně časté u více než 1 ze 1000 pacientů,ale méně než u 1 z 100 pacientů
Vzácné u více než 1 ze 10000 pacientů,ale méně než u 1 z 1000 pacientů
Velmi vzácné U méně než 1 z 10000 pacientů, včetně jednotlivých případů
4 pohyby, záchvaty (např. epileptické křeče).
Vzácné: točení hlavy během rychlého nitrožilního podání
Velmi vzácné: deprese
Oční poruchy
Vzácné: přechodné poruchy vidění (např. rozmazané vidění) během rychlého nitrožilního
podání.
Velmi vzácné: v jednotlivých případech byla hlášena přechodná slepota u pacientů s chemoterapií
obsahující cisplatinu. Většina hlášených případů během 20 minut vymizela.
Cévní poruchy
Časté: pocity tepla nebo návaly horka.
Méně časté: hypotenze (nízký krevní tlak).
Poruchy dýchacího systému, hrudní a mezihrudí
Vzácné: škytavka.
Poruchy zažívacího traktu
Časté: o ondansetronu je známo, že prodlužuje dobu průchodu obsahu v tlustém střevě a
u některých pacientů může způsobit zácpu.

Poruchy jater a žlučových cest
Méně časté: bezpříznakové zvýšení jaterních testů. Tyto reakce byly převážně pozorovány u
pacientů, kteří dostávali chemoterapii cisplatinou.
Poruchy kůže a podkoží
Méně časté: reakce přecitlivělosti v okolí místa vpichu (např. se mohou objevit vyrážka,
kopřivka, svědění), někdy se šíří podél žíly, do které byl přípravek podán.
Celkové poruchy a postižení v místě podání
Časté: místní reakce v místě podání nitrožilní injekce.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.
5. JAK PŘÍPRAVEK ONDANSETRON B. BRAUN UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Ondansetron B. Braun nesmí být podán po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku
ampule a krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte ampule v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které už nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Ondansetron B. Braun 2 mg/ml obsahuje
Léčivou látkou je ondansetron.
Jedna ampule se 2 ml obsahuje 4 mg ondansetronum.
Jedna ampule se 4 ml obsahuje 8 mg ondansetronum
5Jeden mililitr obsahuje 2 mg ondansetronum v podobě ondansetroni hydrochloridum dihydricum.
Pomocnými látkami jsou: chlorid sodný, dihydrát citronanu sodného, monohydrát kyseliny citronové
a voda na injekci.
Jak přípravek Ondansetron B. Braun 2 mg/ml vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Ondansetron B. Braun je čirý, bezbarvý roztok.
Dodává se v
bezbarvých skleněných ampulích, obsahujících 2 ml nebo 4 ml injekčního roztoku .
Velikost balení: 5 nebo 10 ampulí.
plastových ampulích , obsahujících 4 ml injekčního roztoku.
Velikost balení: 20 ampulí
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Strasse 1
34212 Melsungen, Německo
Poštovní adresa:
34209 Melsungen, Německo
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP povolen pod následujícími názvy:
Belgie Ondansetron B. Braun 2 mg/ml oplossing voor injectie
Česká republika Ondansetron B. Braun 2 mg/ml injekční roztok
Dánsko Ondansetron B. Braun 2 mg/ml injektionsvske, oplsning
Finsko Ondansetron B. Braun 2 mg/ml injektioneste, liuos
Irsko Ondansetron 2 mg/ml Solution for injection or infusion
Itálie Ondansetron B. Braun 2 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione
Lucembursko Ondansetron B. Braun 2 mg/ml, Injektionslösung
Německo Ondansetron B. Braun 2 mg/ml, Injektionslösung
Nizozemsko Ondansetron B. Braun 2 mg/ml, oplossing voor injectie
Polsko Ondansetron B. Braun 2 mg/ml roztwór do wstrzykiwań
Portugalsko Ondansetrom B. Braun 2 mg/ml soluço injectável
Rakousko Ondansetron B. Braun 2 mg/ml, Injektionslösung
Řecko Ondansetron B. Braun 2 mg/ml
Slovensko Ondansetron B. Braun 2 mg/ml injekčný roztok
Španělsko Ondansetrón B. Braun 2 mg/ml solución inyectable EFG
Švédsko Ondansetron B. Braun 2 mg/ml injektionsvätska, lösning
UK (Spojené
království)
Ondansetron 2 mg/ml Solution for injection or infusion
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 02/2013
6Následující informace jsou určeny pouze zdravotníkům:
Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití
Vzácně a převážně po intravenózním podání ondansetronu byly hlášeny přechodné změny EKG včetně
prodloužení intervalu QT. Kromě toho byly hlášeny případy torsades de pointes u pacientů užívajících
ondansetron. Opatrnost je doporučena u pacientů, kteří mají prodloužený interval QTc nebo u nichž k tomu
může dojít. Tyto poruchy zahrnují pacienty s abnormálními hodnotami elektrolytů, se syndromem
vrozeného dlouhého QT nebo pacienty užívající jiné léčivé přípravky, které způsobují prodloužení intervalu
QT. Proto je zapotřebí opatrnosti u pacientů s poruchami srdečního rytmu nebo poruchami vodivosti, u
pacientů léčených antiarytmicky či betablokátory a u pacientů s významnými poruchami elektrolytů.

Recenze

Recenze produktu ONDANSETRON B. BRAUN 2 MG/ML INJEKČNÍ ROZTOK 10X2ML/4MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu ONDANSETRON B. BRAUN 2 MG/ML INJEKČNÍ ROZTOK 10X2ML/4MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze