Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na cukrovku

OLTAR 6 MG 30X6MG Tablety

Kód výrobku: 69043

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - OLTAR 6 MG 30X6MG Tablety

 

1/8 

 

Sp.zn.sukls196837/2013 

 

Příbalová informace: Informace pro pacienta 

 

Oltar 4 mg, tablety 
Oltar 6 mg, tablety 

 

Glimepiridum 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek 
užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 
-  Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. Co je přípravek Oltar a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Oltar užívat 
3. Jak se přípravek Oltar užívá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak přípravek Oltar uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 
 
 
1. Co je přípravek Oltar a k čemu se používá 
 
Oltar obsahuje léčivou látku glimepiridum. 
Oltar je lék, který snižuje hladinu cukru v krvi (perorální antidiabetikum). 
 
Oltar je určen k léčbě některých forem cukrovky (diabetes mellitus typu 2) u dospělých, když 
dieta, fyzická aktivita a redukce tělesné hmotnosti nejsou dostačující. 
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Oltar užívat 
 
Neužívejte přípravek Oltar: 

-  jestliže  jste  alergický(á)  na  glimepirid,  jiné  léky  ze  stejné  skupiny  (deriváty 

sulfonylmočoviny  a  sulfonamidy)  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 
(uvedenou v bodě 6) 

-  jestliže trpíte cukrovkou (typu 1) závislou na inzulínu 
-  jestliže se hladina kyselých látek ve Vašem těle zvýšila (ketoacidóza) 
-  při ospalosti nebo ztrátě vědomí kvůli velmi zvýšené hladině cukru v krvi (diabetické 

prekóma a kóma) 

-  jestliže  máte  závažně  porušenou  funkci  ledvin  nebo  jater.  Při  závažných  funkčních 

poruchách ledvin nebo jater je třeba převedení na léčbu inzulínem. 

 

 

2/8 

 

Neužívejte  tento  přípravek,  jestliže  máte  některé  z výše  uvedených  obtíží.  Pokud  si  nejste 
jistý(á),  poraďte  se  se  svým  lékařem  nebo  lékárníkem  dříve,  než  začnete  přípravek  Oltar 
užívat. 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Oltar se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Aby  bylo  docíleno  správných  hladin  cukru  v krvi,  musíte  dodržovat  plán  léčby,  který  Vám 
předepsal Váš lékař. Znamená to, že kromě pravidelného užívání tablet budete také dodržovat 
dietní režim, cvičit a snížíte svoji tělesnou hmotnost, je-li to nutné. Hlídejte si také pravidelná 
vyšetření hladin cukru v krvi (a možná i v moči), která Vám lékař předepsal. 
 
U  pacientů,  kteří  nemají  enzym  glukózo-6-fosfátdehydrogenázu,  se  může  objevit  snížení 
hladiny hemoglobinu a rozpad červených krvinek (hemolytická anémie). 
 
Laboratorní vyšetření 
V průběhu léčby glimepiridem jsou nutné pravidelné kontroly hladiny cukru v krvi. Váš lékař 
Vám  může  také  provádět  krevní  testy,  kterými  bude  sledovat  hladiny  krvinek  a funkčnost 
jater. 
 
Důležité informace o hypoglykemii (nízké hladině cukru v krvi) 
V několika  prvních  týdnech  léčby  může  být  zvýšeno  riziko  nízké  hladiny  cukru  v  krvi 
(hypoglykemie), a proto je nezbytné, abyste byl(a) pečlivě sledován(a) Vaším lékařem. 
 
Faktory, které mohou zvyšovat riziko hypoglykemie 
Nízká hladina cukru v krvi se může objevit, jestliže: 

-  jíte nepravidelně nebo jídlo zcela vynecháte 
-  držíte půst 
-  jste podvyživený(á) 
-  změníte stravu 
-  zvýšíte  fyzickou  aktivitu  a  nezvýšíte  odpovídajícím  způsobem  příjem  sacharidů 

(cukrů) 

-  konzumujete alkohol, zvláště v kombinaci s vynecháním jídla 
-  užíváte současně jiné léky nebo přípravky přírodního původu 
-  užíváte vysoké dávky glimepiridu 
-  trpíte  specifickými  poruchami  vyvolanými  hormony  (funkční  poruchy  štítné  žlázy, 

podvěsku mozkového nebo kůry nadledvin) 

-  funkce Vašich ledvin je snížená 
-  funkce Vašich jater je závažně snížená 
-  nedodržujete pokyny Vašeho lékaře nebo pokyny uvedené v této příbalové informaci 

 
Prosím,  informujte  svého  lékaře  o  těchto  rizicích,  aby  mohl  upravit  dávkování  glimepiridu 
nebo přehodnotit celý léčebný plán a změnit jej tam, kde je třeba. 
 
Příznaky hypoglykemie 
Jestliže  máte  nízkou  hladinu  cukru  v  krvi  (hypoglykemii),  můžete  pozorovat  následující 
příznaky: 
bolest hlavy, hlad, vyčerpání, nevolnost,  zvracení,  únavu, ospalost,  poruchy spánku, neklid, 
agresivitu, poruchy soustředění, snížení bdělosti a reakční doby, depresi, zmatenost, poruchy 
řeči  a  zraku,  afázii  (porucha  tvorby  a  porozumění  řeči),  třes,  částečné  ochrnutí  nervu  nebo 
svalu (paréza), poruchy vnímání, závrať a bezmocnost. 

 

3/8 

 

Vyskytnout  se  mohou  i  následující  příznaky:  pocení,  vlhká  kůže,  úzkost,  zrychlený  tep, 
vysoký krevní tlak, bušení srdce, náhlá silná bolest na hrudi, která může vyzařovat do okolí 
(angina pectoris) a srdeční arytmie. 
Jestliže hladina cukru v krvi stále klesá, může se objevit značná zmatenost (delirium), mohou 
se rozvinout mozkové křeče a ztráta sebekontroly, dýchání může být mělké a tep zpomalen, 
můžete  upadnout  do  bezvědomí.  Klinický  obraz  závažného  snížení  hladiny  cukru  v  krvi  se 
může podobat cévní mozkové příhodě. 
Signály snížení hladiny cukru v krvi mohou chybět nebo mohou být méně zřetelné nebo se 
mohou  rozvíjet  velmi  pomalu.  Pak  si  neuvědomíte  včas,  že  hladina  cukru  ve  Vaší  krvi 
poklesla.  Může  se  to  přihodit  starším  pacientům,  kteří  užívají  některé  léky  (např.  léky 
působící na centrální nervový systém a beta-blokátory). Může se to přihodit také, pokud máte 
nějaké onemocnění  endokrinního systému (např.  některé poruchy štítné žlázy a přední části 
podvěsku  mozkového  nebo  nedostatečnost  kůry  nadledvin).  Porucha  funkce  jater  může 
ovlivnit úpravu stavu. 
 
V zátěžových  situacích  (např.  nehody,  akutní  operace,  infekce  s horečkou,  atd.)  může  být 
vhodné dočasné převedení na inzulín. 
 
Léčba hypoglykemie 
Ve  většině  případů  příznaky  nízké  hladiny  cukru  v  krvi  vymizí  velmi  rychle,  jestliže  sníte 
cukr  v  jakékoli  formě,  např.  hroznový  cukr,  kostku  cukru  nebo  vypijete  sladkou  šťávu, 
oslazený čaj. 
Z  toho  důvodu  byste  měli  neustále  nosit  při  sobě  cukr  (hroznový  cukr,  kostku  cukru). 
Pamatujte  si,  že  umělá  sladidla  nejsou  účinná.  Jestliže  požití  cukru  nepomůže  nebo  se 
příznaky opět objeví, vyhledejte, prosím, lékaře nebo nejbližší nemocnici. 
 
Důležité informace o hyperglykemii (vysoké hladině cukru v krvi) 
Příznaky hyperglykemie 
Příznaky zvýšení hladiny cukru v krvi (hyperglykemie – ta se může objevit, když glimepirid 
ještě  nesnížil  dostatečně  hladinu  cukru  v  krvi,  pokud  jste  nedodržel(a)  léčebný  plán 
předepsaný Vaším lékařem nebo ve výjimečně stresových situacích) mohou zahrnovat žízeň, 
časté močení, sucho v ústech a suchou svědivou kůži, plísňové nebo kožní infekce a sníženou 
výkonnost. 
V takovém případě musíte vyhledat lékaře. 
 
Děti a dospívající 
Dostupné informace o užívání glimepiridu u pacientů mladších 18 let jsou omezené. Proto se 
podávání těmto pacientům nedoporučuje. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Oltar 
 
Informujte  svého  lékaře  o  všech  lécích,  které  užíváte/používáte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a)/používal(a) nebo které možná budete užívat/používat. 
 
Účinnost a bezpečnost léčby může být ovlivněna, pokud je tento přípravek užíván současně 
s některými  jinými  léky.  A  naopak  jiné  léky  mohou  být  ovlivněny  současným  užíváním 
přípravku Oltar. 
 
Účinek glimepiridu na snížení hladiny cukru v krvi může být zesílen a známky nízké hladiny 
cukru v krvi se mohou objevit, jestliže užíváte některý z následujících léků: 

-  jiná perorální antidiabetika  včetně metforminu a inzulín 

 

4/8 

 

-  antibiotika 

(např. 

chloramfenikol, 

chinolony, 

tetracykliny, 

sulfonamidy, 

klarithromycin) 

-  léky  proti  bolesti  nebo  revmatickým  chorobám  (deriváty  pyrazolonu,  např. 

fenylbutazon, azapropazon, oxyfenbutazon) 

-  léky proti bolesti (salicyláty) 
-  léky k léčbě tuberkulózy (p-aminosalicylová kyselina) 
-  produkty podporující nárůst svalů (anabolika a mužské pohlavní hormony) 
-  léky potlačující srážení krve (kumariny) 
-  léky k léčbě plísňových infekcí (mikonazol, flukonazol) 
-  léky  snižující  krevní  tlak  nebo  upravující  srdeční  rytmus  (ACE  inhibitory, 

sympatolytika) 

-  léky zlepšující náladu/antidepresiva (fluoxetin, inhibitory MAO) 
-  léky potlačující chuť k jídlu (fenfluramin) 
-  antiarytmika, léky užívané k úpravě poruch srdečního rytmu (disopyramid) 
-  léky snižující zvýšenou hladinu tuků v krvi (fibráty) 
-  některé  léky  k  léčbě  nádorových  onemocnění  (cyklofosfamid,  trofosfamid 

a ifosfamid) 

-  léky k léčbě alergií (tritochalin) 
-  infúze vysoké dávky léků zvyšujících průtok krve (pentoxifylin) 
-  léky k léčbě dny (probenecid, alopurinol, sulfinpyrazon) 

 
Účinek  glimepiridu  na  snížení  hladiny  cukru  v  krvi  může  být  oslaben  a  může  se  objevit 
zvýšená hladina cukru v krvi, jestliže užíváte některý z následujících léků: 

-  ženské pohlavní hormony (estrogeny a gestageny) 
-  léky podporující tvorbu moči (saluretika, thiazidová diuretika) 
-  hormony štítné žlázy 
-  léky tlumící zánět (glukokortikoidy) 
-  léky k léčbě křečí nebo schizofrenie (fenytoin, deriváty fenothiazinu, chlorpromazin) 
-  léky snižující krevní tlak (diazoxid) 
-  léky k léčbě tuberkulózy (rifampicin) 
-  léky k léčbě nízké hladiny cukru v krvi (glukagon) 
-  léky na spaní (barbituráty) 
-  léky k léčbě některých onemocnění očí (acetazolamid) 
-  léky na podporu srdeční činnosti (adrenalin a sympatomimetika) 
-  léky snižující zvýšenou hladinu tuků v krvi (deriváty nikotinové kyseliny) 
-  dlouhodobé užívání projímadel (laxativ) 

 
Léky  k  léčbě  vředů  v  žaludku  nebo  dvanáctníku  (antagonisté  H2  receptorů)  nebo  léky 
snižující  krevní  tlak  (beta-blokátory,  klonidin  a  reserpin)  mohou  zesílit  nebo  oslabit  účinek 
glimepiridu na snížení hladiny cukru v krvi. 
 
Léky  působící  na  centrální  nervový  systém  (beta-blokátory,  klonidin,  guanethidin  nebo 
reserpin) mohou maskovat nebo úplně potlačit příznaky nízké hladiny cukru v krvi. 
 
Glimepirid  může  zesílit  nebo  oslabit  účinek  léků  potlačujících  srážení  krve  (kumarinových 
derivátů). 
 
Než začnete užívat jiný léčivý přípravek, poraďte se s Vaším lékařem. 
 
Přípravek Oltar s jídlem, pitím a alkoholem 
Alkohol  může  nepředvídatelným  způsobem  zesílit  nebo  oslabit  schopnost  přípravku  Oltar 
snižovat hladinu cukru v krvi. 

 

5/8 

 

 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná,  nebo  plánujete 
otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Oltar    nemá  být  užíván  v  těhotenství.  Pokud  plánujete  otěhotnět,  o  dalším  průběhu  léčby 
byste  se  měla  poradit  se  svým  lékařem.  Pokud  otěhotníte  v  průběhu  léčby  glimepiridem, 
okamžitě kontaktujte svého lékaře. 
 
Oltar  se  může  vylučovat  do  mateřského  mléka.  Oltar    nemá  být  užíván  v  období  kojení. 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Vaše schopnost soustředit se nebo reagovat může být narušena, jestliže se sníží hladina cukru 
ve Vaší krvi (hypoglykemie) nebo se hladina zvýší (hyperglykemie), nebo jestliže se objeví 
poruchy zraku v důsledku těchto stavů. Mějte na paměti, že byste mohl(a) ohrozit sebe nebo 
ostatní  (např.  při  řízení  vozidel  nebo  obsluze  strojů).  O  tom,  zda  můžete  řídit  vozidla,  se 
poraďte se svým lékařem, jestliže: 

-  máte často hypoglykemické příhody 
-  máte slabší nebo žádné varovné příznaky hypoglykemie 

 
Přípravek Oltar obsahuje laktózu 
Pokud  Vám  lékař  někdy  sdělil,  že  nesnášíte  některé  cukry,  kontaktujte  před  užitím  tohoto 
přípravku lékaře. 
 
 
3. Jak se přípravek Oltar užívá 
 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře.  Pokud  si  nejste  jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Dávkování 
Dávkování určuje lékař v závislosti na hladině cukru v krvi a moči. 
Změna vnějších faktorů (např. snížení tělesné hmotnosti, změna životního stylu, stres) nebo 
zlepšení onemocnění mohou vyžadovat úpravu dávkování glimepiridu. 
 
Doporučená počáteční dávka pro dospělé je 1 mg glimepiridu denně. Jestliže je touto dávkou 
dosaženo dobré kontroly hladiny cukru v krvi, toto dávkování může být použito k udržovací 
léčbě.  
 
Dávkou vyšší než 4 mg glimepiridu denně je dosaženo lepších výsledků jen ve výjimečných 
případech. Maximální doporučená dávka je 6 mg glimepiridu denně. 
 
Léčba  kombinací  glimepiridu  s  metforminem  nebo  glimepiridu  s  inzulínem  je  možná. 
V takových  případech  Vám  Váš  lékař  stanoví  vhodné  dávkování  glimepiridu  a  metforminu 
nebo inzulínu individuálně. 
 
Způsob podání 
Tablety  glimepiridu  se  polykají  a  zapíjejí  alespoň  polovinou  sklenice  vody.  Celková  denní 
dávka  se  obvykle  užívá  najednou  přímo  před  snídaní  nebo  v  průběhu  snídaně.  Pokud 
nesnídáte,  užívejte  přípravek  přesně,  jak  Vám  předepsal  lékař.  Když  užíváte  glimepirid,  je 
důležité nevynechat žádné jídlo. 

 

6/8 

 

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
 
Jestliže  máte  pocit,  že  účinek  přípravku  Oltar  je  příliš  silný  nebo  příliš  slabý,  řekněte  to 
svému lékaři nebo lékárníkovi. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Oltar, než jste měl(a) 
Jestliže jste užil(a) příliš mnoho glimepiridu nebo další dávku, existuje riziko nízké hladiny 
cukru  (příznaky  hypoglykemie  viz  bod  2),  a  proto  si  musíte  okamžitě  vzít  dostatečné 
množství cukru (např. malý kousek hroznového cukru, kostku cukru, sladkou šťávu, oslazený 
čaj)  a  informovat  okamžitě  lékaře.  To  samé  je  třeba  udělat,  pokud  někdo,  např.  dítě,  požil 
nechtěně přípravek. Lidem v bezvědomí nesmí být podávána potrava ani nápoje. 
 
Protože nízká hladina cukru může nějakou dobu přetrvávat, je velmi důležité, aby byl pacient 
pečlivě sledován, dokud nebezpečí nepomine. Hospitalizace v nemocnici může být nutná, a to 
i  jako  bezpečnostní  opatření.  Závažné  případy  snížení  hladiny  cukru  v  krvi  doprovázené 
ztrátou  vědomí a závažným neurologickým selháním jsou  mimořádně naléhavé stavy, které 
vyžadují  okamžitou  léčbu  a  hospitalizaci.  Je  třeba  zajistit,  aby  vždy  o  pacientovi  věděla 
nějaká osoba, která může v naléhavém případě zavolat lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Oltar 
Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku přípravku Oltar, neužívejte vynechanou dávku, ale užijte 
pouze  až  následující  dávku  v obvyklou  dobu.  Nezdvojnásobujte  následující  dávku,  abyste 
nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Oltar 
Jestliže přerušíte nebo ukončíte léčbu, uvědomte si, že  požadovaného snížení hladiny cukru 
v krvi nebude dosaženo, nebo že se onemocnění opět zhorší. Pokud je třeba jakákoli změna, 
je rozhodně nutné kontaktovat nejdříve svého lékaře. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře 
nebo lékárníka. 
 
4. Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
Většina  nežádoucích  účinků  přípravku  Oltar  je  závislá  na  dávce  a  vymizí,  pokud  je  dávka 
snížena nebo lék není dále užíván. 
Nežádoucí účinky se objevují nejčastěji na začátku léčby. 
 
Jestliže zaznamenáte některý z následujících příznaků, informujte neprodleně lékaře: 
 
Tyto nežádoucí účinky jsou vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 osob) 
- Závažná hypoglykemie zahrnující ztrátu vědomí, křeče nebo kóma (viz bod 2 – Upozornění 
a opatření) 
 
Tyto nežádoucí účinky jsou velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10000 osob) 
-  Neobvyklá  funkce  jater  zahrnující  žluté  zbarvení  kůže  a  očí  (žloutenku),  problémy 
s odtokem žluči (cholestázu), zánět jater (hepatitida) nebo selhání jater 
- Alergické reakce (včetně zánětu krevních cév, často s kožní vyrážkou), které mohou přejít 
do závažných reakcí s obtížným dýcháním, poklesem krevního tlaku a někdy až do šoku 
 

 

7/8 

 

Četnost výskytu těchto nežádoucích účinků není známa (z dostupných údajů nelze určit) 
-  Alergie  (přecitlivělost)  kůže,  např.  svědění,  vyrážka,  kopřivka  a  zvýšená  citlivost 
na sluneční záření. Některé mírné alergické reakce mohou přejít do závažných reakcí. 
 
Další možné nežádoucí účinky: 
Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 osob) 

Snížení počtu krvinek: 
-  krevních destiček (což zvyšuje riziko krvácení nebo tvorby podlitin) 
-  bílých krvinek (což zvyšuje pravděpodobnost infekcí) 
-  červených krvinek (což může způsobit bledost kůže a slabost nebo dušnost) 
Tyto obtíže se obvykle zlepší po vysazení léčby. 

 
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10000 osob) 

-  pocit nemoci, průjem, pocit plnosti nebo nafouknutí, zažívací obtíže a bolest břicha 
-  pokles hladiny sodíku v krvi (prokázáno krevními testy) 

 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit) 

-  Mohou  se  objevit  alergické  reakce  s deriváty  sulfonylmočoviny,  sulfonamidy  nebo 

příbuznými léky. 

-  Na  začátku  léčby  se  mohou  vyskytnout  zrakové  obtíže.  Je  to  způsobeno  změnami 

hladin cukru v krvi a tyto obtíže by se měly brzy zlepšit. 

-  Zvýšení jaterních enzymů 
-  Snížení počtu krvinek: 

krevní destičky pod 10000/μl a trombocytopenická purpura 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav 
pro  kontrolu  léčiv,  Šrobárova  48,  100  41  Praha  10,  webové  stránky

www.sukl.cz/nahlasit-

nezadouci-ucinek

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
5. Jak přípravek Oltar uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  krabičce.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte v původním obalu. Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 
 
Kvůli ochraně životního prostředí a bezpečnosti musí být zbytky léčiv nebo balení s prošlou 
dobou použitelnosti odebrána z výdejny lékárny a uchovávána odděleně. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
6. Obsah balení a další informace 

 

8/8 

 

 
Co přípravek Oltar obsahuje 

-  Léčivou látkou je glimepiridum. Jedna tableta obsahuje glimepiridum 4 mg nebo 6 mg. 
-  Pomocnými  látkami  jsou  monohydrát  laktózy,  kukuřičný  škrob,  sodná  sůl 

karboxymethylškrobu, povidon, polysorbát 80, mastek, magnesium-stearát a žlutý oxid 
železitý (E172). 

 
Jak přípravek Oltar vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Oltar 4 mg, tablety 
Žluté,  nepotahované  tablety  podlouhlého  tvaru  (10,7  x  5,5  mm)  se  zkosenými  hranami 
a s půlicí rýhou na jedné straně. 
 
Oltar 6 mg, tablety 
Žluté,  nepotahované  tablety  podlouhlého  tvaru  (12,5  x  6,5  mm)  se  zkosenými  hranami 
a s půlicí rýhou na jedné straně. 
 
Velikost balení: 
Oltar 4 mg, tablety 
Blistr: 
10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120 tablet nebo nemocniční balení po 500 tabletách nebo 10x1, 
20x1, 30x1, 50x1, 60x1, 90x1, 100x1, 120x1 tablet v jednodávkových blistrech 
Lahvička: 
100 tablet 
 
Oltar 6 mg, tablety 
Blistr: 
10, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 100, 120 tablet nebo nemocniční balení po 500 tabletách nebo 
10x1, 20x1, 30x1, 50x1, 60x1, 90x1, 100x1, 120x1 tablet v jednodávkových blistrech 
Lahvička 
100 tablet 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 

Držitel rozhodnutí o registraci 
Menarini International Operations Luxembourg S.A., 1611 Luxembourg, Lucembursko 
 
Výrobce 
A.Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.l., L´Aquila, Itálie 
Menarini Von Heyden GmbH, Drážďany, Německo 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
Česká republika: 

Oltar 4 mg/6mg 

Estonsko: 

 

Oltar 4 mg/6 mg 

Finsko: 

 

Priglide 4mg/6 mg tabletti 

Německo: 

 

Magna 4 mg/6 mg Tabletten 

Slovenská republika:  Oltar 4 mg/6 mg 
Slovinsko: 

 

Trical 4 mg/6 mg tablete 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 20.12.2013. 

Informace o produktu

Výrobce: SOFARIMEX INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LDA, AV
Kód výrobku: 69043
Kód EAN:
Kód SÚKL: 52060
Držitel rozhodnutí: SOFARIMEX INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LDA, AV

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Oltar je určen k léčbě některých forem diabetu (diabetes mellitus typu 2), když dieta, fyzická aktivita a redukce hmotnosti nejsou dostačující.

Příbalový leták

OLTAR 6 MG 30X6MG Tablety – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu OLTAR 6 MG 30X6MG Tablety zobrazíte nebo stáhnete zde: OLTAR 6 MG 30X6MG Tablety.pdf

Recenze

Recenze produktu OLTAR 6 MG 30X6MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu OLTAR 6 MG 30X6MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám