Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LABORATORIES BESINS-INTERNATIONAL, PAŘÍŽ
Kód výrobku: 19396
Kód EAN: 3700039500294
Kód SÚKL: 76922
Držitel rozhodnutí: LABORATORIES BESINS-INTERNATIONAL, PAŘÍŽ
Co je Oestrogel a k čemu se používá? Přípravek Oestrogel se používá při nedostatku estrogenů a s tím spojených projevů jako jsou návaly horka, noční pocení, zmenšení pochvy a zevních rodidel, nepříjemné až bolestivé pocity při souloži, samovolný odtok moči, poruchy spánku, tělesná slabost, zejména po přirozené nebo uměle vyvolané menopauze. Dále se přípravek používá při prevenci osteoporózy (úbytek kostní hmoty) u postmenopauzálních žen s vysokým rizikem budoucích zlomemin, které netolerují nebo mají kontraindikovánu jinou preventivní léčbu osteoporózy.

Příbalový leták


Příbalová informace
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě.Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Oestrogel
(Estradiolum)
perkutánní gel
Složení:
Léčivá látka:
Estradiolum (anhydricum) 60 mg ve 100 g gelu.
Pomocné látky:
Carbopol 980, trolamin, ethanol 95%, čištěná voda.
Přípravek je bezbarvý, průsvitný gel s charakteristickou lihovou vůní.
Držitel rozhodnutí o registraci: Laboratories Besins-International, Paříž, Francie.
Výrobce: Laboratories Besins-International, Paříž, Francie
Besins Manufacturing Belgium S.A., Drogenbos, Belgie
1. Co je OESTROGEL a k čemu se používá ?
Přípravek Oestrogel se používá při nedostatku estrogenů a s tím spojených projevů jako jsou návaly horka, noční pocení, zmenšení pochvy a zevních rodidel, nepříjemné až bolestivé pocity při souloži, samovolný odtok moči, poruchy spánku, tělesná slabost, zejména po při přirozené nebo uměle vyvolané menopauze.
Dále se přípravek používá při prevenci osteoporózy (úbytek kostní hmoty) u postmenopauzálních žen s vysokým rizikem budoucích zlomemin, které netolerují nebo mají kontraindikovánu jinou preventivní léčbu osteoporózy
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete užívat oestrogel?
Přípravek se nesmí užívat při:
přecitlivělosti na léčivou látku nebo pomocné látky obsažené v přípravku
při podezření nebo zjištění nádoru prsu
zhoubném na estrogenu závislém onemocnění (karcinom endometria - slizniční vrstvy dělohy)
neobjasněném krvácení z rodidel
neléčené hyperplazii (zbytnění) endometria
současné nebo v minulosti prodělané cévní tromboembolické nemoci (onemocnění charakterizované vznikem krevní sraženiny, např. v plicních žilách nebo v žilách dolních končetin)
aktivní nebo nedávno prodělané tepenné trombotické příhodě (zejména koronární nebo mozkové cévní příhodě, angině pectoris)
mozkovém krvácení, uzavření očních cév
akutním jaterním onemocnění nebo je-li v anamnéze, pokud jaterní testy neklesají k normálním hodnotám
porfyrii (onemocnění charakterizované porušeným metabolizmem porfyrinů)
Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku je třeba:
Hormonální substituční léčba by měla být indikována až po zhodnocení kardiovaskulárních anebo metabolických funkcí pacientky. Stav pacientky by měl být důsledně sledován při obezitě (pro zvýšené riziko žilní trombózy), je-li pacientka upoutána na lůžko (doporučuje se ukončit léčbu jeden měsíc před plánovaným chirurgickým výkonem), při komplikované cukrovce a vysokém krevním tlaku.
Pozornost je třeba věnovat zejména vyšetření prsů, dělohy, krevního tlaku a tělesné hmotnosti. Je-li v rodinné anamnéze tromboembolická nemoc, je třeba vyšetřit krevní srážlivost.
Přínos a rizika léčby je třeba zvážit a pečlivě sledovat u pacientek se zbytněním endometria, nezhoubným nádorem dělohy, nezhoubnými nádory kůže, diseminovaném lupus erythematodes, nádorem podvěsku mozkového
Pečlivě je třeba sledovat pacientky i s opakovaným městnáním žluče (cholestázou) nebo opakovaným svěděním během těhotenství, ledvinným selháním, padoucnicí, astmatem, při rodinné anamnéze nádoru prsu, onemocnění jater.
Léčba má být okamžitě přerušena v následujících případech:
Žloutenka nebo výrazné zhoršení jaterních funkcí
Významné zvýšení krevního tlaku
Nově vzniklá bolest hlavy typu migrény
Těhotenství
Z některých údajů vyplývá, že dlouhodobá hormonální léčba může u žen
po přechodu zvyšovat riziko zhoubných nádorů prsu a riziko stoupá s délkou užívání. Měla byste se poradit se svým lékařem, jak dlouho můžete hormonální léčbu podstupovat. Dle odhadu jsou nádory prsu u žen ve věku 50 až 64 let, které hormonální substituční léčbu nepodstupují, shledány přibližně u 32 z 1000 žen.
U žen stejného věku, které hormonální substituční léčbu podstupují, činí navýšení počtu případů nádorů prsu u léčby kombinované s gestageny o 6 případů po pěti
letech a o 19 případů po 10 letech léčby na 1000 žen, a u léčby samotnými
estrogeny o 1,5 případu po pěti letech a 5 případů po 10 letech léčby. Toto riziko
se však vrací k původním hodnotám během několika (nejdéle pěti) let po
ukončení léčby a není závislé na věku, kdy byla léčba zahájena (v rozmezí 45-65
let). Máte-li obavy z rizika vzniku nádorů prsu, poraďte se o riziku a přínosu
hormonální substituční léčby se svým lékařem.
Rovněž riziko endometriální hyperplazie nebo nádoru endometria se zvyšuje s délkou podávání estrogenů. U žen se zachovanou dělohou lze toto riziko výrazně snížit přidáním progestagenu na nejméně 12 dní z cyklu.
Riziko onemocnění srdečních cév může být v prvním roce hormonální substituční léčby mírně zvýšeno. Poslední vědecká zjištění dokazují, že hormonální substituční léčba riziko postižení cévní mozkovou příhodou mírně zvyšuje. Pravděpodobnost postižení cévní mozkovou příhodou se zvyšuje s věkem a v případě vysokého krevního tlaku, kouření, nadměrného požívání alkoholu nebo nepravidelného srdečního rytmu
U všech žen se může vzácně vyskytnout stav neprůchodnosti žil dolních končetin, plic nebo jiné části těla (tromboembolie). Bylo zjištěno, že riziko žilní tromboembolie je u žen podstupujících perorální hormonální substituční léčbu 2-3 x vyšší než u žen, které tuto léčbu nepodstupují. Není prokázáno, že jiné cesty podání hormonální substituční léčby vykazují jiné riziko než perorální formy.
Pravděpodobnost tvorby krevních sraženin je v souvislosti s perorální hormonální substituční léčbou mírně zvýšena, zejména jestliže:
trpíte nadměrnou hmotností,
jste prodělala žilní trombózu nebo plicní embolii,
těmito poruchami trpěli Vaši příbuzní,
nejste schopna delší dobu pohybu,
trpíte těžkým poraněním nebo jste prodělala závažnou operaci.
Pokud se Vás některý z těchto údajů týká, poraďte se s lékařem, zda můžete
Oestrogel dále používat.
Pokud čekáte na plánovanou operaci spojenou s následným snížením pohyblivosti, poraďte se s lékařem. Přibližně čtyři až šest týdnů před operací budete muset používání Oestrogelu ukončit.
Pokud se u Vás objeví během léčby přípravkem Oestrogel varovné příznaky svědčící o vzniku krevní sraženiny, např.
vykašlávání krve,
neobvyklé bolesti nebo otoky horních i dolních končetin,
bolesti nebo pocit tíže v hrudníku,
náhlá dýchavičnost,
mdloba,
neprodleně vyhledejte lékaře.
Dlouhodobé užívání (nejméně 5-10 let) pouze estrogenových HRT přípravků u žen po hysterektomii bylo v některých epidemiologických studiích spojováno se zvýšeným rizikem ovariálního karcinomu.
Pro léčbu postmenopauzálních příznaků má být hormonální substituční léčba nasazována pouze tehdy, mají li tyto příznaky negativní dopad na kvalitu života pacientky. Ve všech případech je třeba pečlivě zhodnotit přínosy a rizika léčby nejméně jedenkrát za rok. Hormonální léčba pak může pokračovat jen tehdy, je-li přínos vyšší než riziko.
Před zahájením léčby estrogeny je třeba odebrat úplnou osobní a rodinnou anamnézu, podle níž se pak provádí fyzikální vyšetření (včetně pánve a prsů). Pravidelně v průběhu léčby je třeba provádět periodická lékařská vyšetření (včetně mamografie), jejichž povaha a frekvence individuálně přizpůsobena pacientce. Ženy musí být poučeny, že jakékoli změny prsů mají sdělit svému lékaři.
.
U některých pacientek může být vstřebání estradiolu transkutánní (přes kůži) cestou nedostatečné. Pokud přetrvávají příznaky nedostatku estrogenů, doporučuje se v takových případech zvýšit dávkování přípravku, nebo zvolit jiný způsob léčby.
Těhotenství a kojení
Přípravek se nesmí užívat v těhotenství a v období kojení.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Vzhledem k povaze přípravku není pravděpodobné, že by nepříznivě ovlivňoval způsobilost pacientky k řízení vozidel nebo k obsluze strojů.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky přípravku OESTROGEL a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař musí být proto informován o všech lécích, které v současné době užíváte nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i volně dostupných.
Zvýšené opatrnosti je třeba při podávání s přípravky, které indukují (zvyšují aktivitu) enzymy, zvláště enzymy cytochromu P450: antikonvulziva léky proti křečím (karbamazepin, fenobarbital, fenytoin, primidon), barbituráty, griseofulvin, rifabutin, rifampicin. Při jejich současném podávání je snížen účinek estrogenů. Ritonavir a nelfinavir, ačkoliv jsou známí jako přísní inhibitoři (potlačující aktivitu), mohou jevit indukující vlastnosti, jsou-li podávány současně se steroidními hormony.
Současné užívání těchto přípravků vyžaduje pečlivé sledování klinického stavu pacientky a možnou úpravu dávkování estrogenů.
Při transdermálním podání však nedochází k first-pass efektu v játrech a proto, transdermálně podané estrogeny mohou být méně ovlivněny induktory enzymů než hormony podávané ústy.
Možné snížení vylučování cyklosporinu játry může způsobit zvýšení plazmatických koncentrací cyklosporinu, sérového kreatininu a transamináz.
Rostlinné přípravky obsahující třezalku mohou snížit účinek estrogenů.
3. Jak se OESTROGEL užívá ?
Každá náplň dávkovače představuje 2,5 g gelu, což odpovídá 1,5 mg estradiolu.
Průměrná dávka je jedna náplň dávkovače denně, aplikuje se po dobu 24 až 28 dnů v měsíci. V případě potřeby může být dávka upravena po dvou až třech cyklech v závislosti na klinických projevech. Úprava dávkování může znamenat:
- snížení dávky v případě příznaků při nadbytku estrogenu, jakými jsou napětí v prsou, otok v oblasti břicha a pánve, úzkost, nervozita nebo agresivita;
- zvýšení dávky při přítomnosti projevů nedostatku estrogenu, jakými jsou přetrvávající návaly horka, suchost sliznice pochvy, bolesti hlavy, poruchy spánku, únava, sklon k depresi.
Po ukončení každého cyklu léčby se může objevit krvácení z vysazení.
K zahajovací a udržovací léčbě postmenopauzálních příznaků má být použita nejnižší účinná dávka po nejkratší možnou dobu.
U žen s intaktní dělohou je doporučena doplňující léčba gestageny a to nejméně po dobu 12 dnů léčby každého cyklu.
U pacientek, kterým byla operativně děloha odstraněna, se přidání gestagenu nedoporučuje, s výjimkou dříve diagnostikované endometriózy (výskyt ložisek sliznice dělohy i v jiných částech pohlavního ústrojí, případně i v jiných orgánech).
Způsob použití
Přípravek OESTROGEL se aplikuje transdermálně.
Gel se aplikuje na čistou kůži, přednostně po umytí, ráno nebo večer, v oblasti břicha, stehen, ramen, paží nebo bederní oblasti, mimo prsy. Gel se neaplikuje přímo na sliznice. Gel není třeba vmasírovat do kůže, ale doporučuje se nechat jej před oblečením 2 minuty zaschnout. Gel nezpůsobuje skvrny.
Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku přípravku OESTROGEL :
Pokud zapomenete aplikovat jednu dávku, vraťte se k léčbě v původním doporučeném dávkování.
Jaký postup máte zvolit při předávkování přípravku?
Příznaky předávkování jsou obvykle následující: pocit napětí v prsou, otok v oblasti břicha a pánve, úzkost, podrážděnost. Příznaky vymizejí po ukončení léčby nebo při snížení dávky.
Informujte Vašeho lékaře, pokud se tyto příznaky objeví během léčby.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i OESTROGEL nežádoucí účinky.
Většina hlášených závažných nežádoucích účinků byla zaznamenána zejména při podávání estrogenů a při perorálním podávání. Takové případy byly velmi vzácné. Dojde-li k rozvoji některého z následujících stavů, doporučuje se z bezpečnostních důvodů léčbu ukončit: kardiovaskulární nebo tromboembolická nemoc, žloutenka způsobená městnáním žluče, nezhoubné nezánětlivé onemocnění prsů, nádor dělohy, jater, může se objevit nitrobřišní krvácení, tvorba a vylučování mléka mimo dobu kojení.
Mohou se objevit mnohem častější, avšak méně závažné nežádoucí účinky, které obvykle nevedou k ukončení léčby, ale je možné upravit dávku v závislosti na tom, zda se jedná o nadbytek nebo nedostatek estrogenů.
Projevy při nedostatku estrogenů: přetrvávající návaly horka, bolesti hlavy, migréna, suchost sliznice pochvy, dráždění očí při použití kontaktních čoček.
Projevy při nadbytku estrogenů: nevolnost, zvracení, křeče v břiše, plynatost, napětí v prsou, podrážděnost, otok, pocit "tíže v nohou" zvýšená sekrece cervikálního hlenu.
Další nežádoucí účinky: krvácení mimo menstruační cyklus, objevení se záchvatů u nemocných padoucnicí, žlutohnědé skvrny na kůži, zejména v obličeji, které mohou být trvalé. Tyto nežádoucí účinky přípravku jsou v převážné míře mírné a obvykle nevyžadují přerušení léčby.
Lékař posoudí případné přerušení léčby při výskytu suchého dráždivého kašle, při zjištění nízkého tlaku nebo při zhoršení funkce ledvin.
Z dalších nežádoucích účinků se může vyskytnout únava, bolesti hlavy, závratě, nevolnost, průjem, kožní vyrážky, ztráta chuti k jídlu.
Zcela ojediněle se může vyskytnout náhlý vznik otoku v oblasti obličeje a horních dýchacích cest (angioneurotický edém), který se může projevit dýchacími potížemi. Při prvních známkách takového stavu je třeba neprodleně vyhledat lékaře.
Karcinom prsu, karcinom endometria
Podle údajů z rozsáhlých epidemiologických studií, všeobecné riziko vzniku nádoru prsu a nádoru endometria vzrůstá s dobou trvání hormonální terapie.
Při výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí vyhledejte lékaře.
5. Uchovávání přípravku oestrogel
Uchovávat při teplotě 15-25 C.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
6. Velikost balení
80 g gelu
7. Datum poslední revize textu
1.4. 2009

Recenze

Recenze produktu OESTROGEL 1X80GM Gel

Diskuze

Diskuze k produktu OESTROGEL 1X80GM Gel

Přidat nový příspěvek do diskuze