Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na krev

OCTANATE 1000 INJ SIC 1X1000UT+SO

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 12233

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - OCTANATE 1000 INJ SIC 1X1000UT+SO

1/10 sp. zn. sukls176606/2014 a sukls176677/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele

Octanate 50 IU/ml,

Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok Factor VIII coagulationis humanus

Octanate 100 IU/ml

Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok Factor VIII coagulationis humanus

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
  • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. Co naleznete v této příbalové informaci
  1. Co je přípravek Octanate a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Octanate používat
  3. Jak se přípravek Octanate používá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak přípravek Octanate uchovávat
  6. Obsah balení a další informace 1. Co je přípravek Octanate a k čemu se používá

Octanate patří do skupiny léků zvaných koagulační faktory a obsahuje lidský koagulační faktor VIII. To je zvláštní protein odpovědný za srážlivost krve. Octanate se používá k léčbě a prevenci u pacientů s hemofilií A. To je stav, kdy krvácení může trvat déle, než se předpokládá. Je způsoben vrozeným nedostatkem koagulačního faktoru VIII v krvi. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Octanate používat

Při každé aplikaci přípravku Octanate se důrazně doporučuje zaznamenat název a číslo šarže přípravku, aby bylo možné zpětně přiřadit k pacientovi číslo použité šarže. Pokud užíváte přípravky s faktorem VIII vyrobené z lidské plazmy pravidelně nebo opakovaně, váš lékař vám může doporučit vakcinaci proti hepatitidě A a hepatitidě B. Nepoužívejte přípravek Octanate

jestliže jste alergický na lidský krevní koagulační faktor VIII nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

2/10 Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Octanate se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou. Octanate obsahuje velmi malé množství jiných lidských proteinů. Každý lék obsahující proteiny a aplikovaný do žíly (podávaný intravenózně) může způsobit alergické reakce (viz část 4, „Možné nežádoucí účinky"). U jedinců s hemofilií A se mohou vytvořit inhibitory faktoru VIII (neutralizující protilátky) (viz část 4, „Možné nežádoucí účinky"). Informace o krvi a plazmě použité pro výrobu Octanate

Pokud jsou léčivé přípravky vyrobeny z lidské krve nebo plazmy, jsou zavedena určitá opatření k zabránění infekce, která by mohla být přenesena na pacienty. Ta zahrnují pečlivý výběr dárců krve a plazmy, aby bylo vyloučeno riziko přenosu infekce, dále vyšetření jednotlivých odběrů a shromážděné plasmy na známky přítomnosti virů/infekcí. Výrobci těchto přípravků také zařazují při zpracování krve nebo plazmy kroky, které mohou viry inaktivovat nebo odstranit. Přesto, jsou-li podávány léčivé přípravky připravené z lidské krve nebo plazmy, možnost přenosu infekce nemůže být úplně vyloučena. To se týká také jakýchkoliv neznámých nebo nově objevených virů nebo jiných typů infekcí.

Přijatá opatření jsou považována za účinná u obalených virů, jako je virus lidské imunodeficience (HIV), hepatitidy B (HBV) a hepatitidy C (HCV) a neobaleného viru hepatitidy A (HAV). Omezený účinek mají tato opatření u neobalených virů, jako je parvovirus B19. Infekce parvovirem B19 může být závažná pro těhotné ženy (infekce novorozence) a pro jedince se sníženou funkcí imunitního systému nebo pro osoby s některými typy anémie (např. onemocnění srpkovitou anemií nebo abnormální porucha tvorby červených krvinek). Další léčivé přípravky a přípravek Octanate

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Nejsou známy interakce přípravků obsahujících lidský koagulační faktor VIII s jinými léčivými přípravky. Přesto během infuze nekombinujte Octanate s jinými léky.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nebyly pozorovány účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

3/10 Přípravek Octanate obsahuje

méně než 1 mmol sodíku (23 mg) na jednu dávku, tzn. že je v podstatě bez sodíku pro velikost balení 250 IU. Obsahuje až 1,75 mmol sodíku (40 mg) pro velikost balení 500 a 1000 IU. To je třeba vzít v úvahu u pacientů na kontrolované sodíkové dietě. 3. Jak se přípravek Octanate používá

Octanate se podává intravenózně po rekonstituci s přiloženým rozpouštědlem. Léčba by měla být zahájena pod lékařským dohledem. Dávkování pro prevenci krvácení

Jestliže trpíte hemofilií A, měli byste pro dlouhodobou prevenci užívat 20 - 40 I.U. faktoru VIII na kg tělesné hmotnosti každé dva až tři dny. Dávkování by mělo být přizpůsobeno odezvě Vašeho organismu. V některých případech může být nutné nastavit kratší intervaly podávání nebo vyšší dávky. Výpočet dávkování:

Vždy užívejte Octanate přesně tak, jak vám sdělil váš lékař. Pokud si nejste něčím jisti, ověřte si to u svého lékaře nebo lékárníka. Aktivita faktoru VIII odkazuje na množství faktoru VIII přítomného v plazmě. Je vyjádřena buď v procentech (vzhledem k normální lidské krevní plazmě) nebo v mezinárodních jednotkách (IU). Dávkování faktoru VIII je vyjádřeno v IU. Jedna IU aktivity faktoru VIII se rovná množství faktoru VIII v 1 ml normální lidské krevní plazmy. 1 IU faktoru VIII na 1 kg tělesné hmotnosti zvyšuje aktivitu plazmatického faktoru VIII o 1,5-2 % normální aktivity. K výpočtu pořebné dávky je třeba stanovit hladinu aktivity faktoru VIII ve vaší plazmě. Toto stanovení ukáže, jak je potřeba tuto aktivitu zvýšit. Zkonzultujte prosím se svým lékařem, pokud si nejste jisti, o kolik má být aktivita faktoru VIII zvýšena nebo jak vypočítat dávkování. Potřebná dávka se určuje podle následujícího vzorce: Potřebné IU = tělesná hmotnost (kg) x požadovaný vzestup faktoru VIII (% )(IU/dl) x 0,5

__

Dávka a četnost (frekvence) podávání by měly být vždy vztaženy ke klinické účinnosti v individuálním případě pacienta. U následujících krvácivých příhod by aktivita faktoru VIII neměla poklesnout pod hodnotu (vyjádřeno v % normálu) uvedenou pro odpovídající období v následující tabulce. Tato tabulka může být použita jako návod pro dávkování u krvácivých příhod a chirurgických výkonů:

4/10

Odezva vašeho organismu na podání faktoru VIII může být různá. Proto by hodnota faktoru VIII ve vaší krvi měla být během léčby sledována, aby mohlo být vypočteno správné dávkování a četnost podávání. Použití u dětí

Klinická studie (zahrnující 15 pacientů ve věku 6 let a mladších) neukázala žádné zvláštní požadavky na dávkování u dětí.

Klinické údaje o použití Octanate u dříve neléčených pacientů (PUP) jsou omezené. Klinická studie probíhá. Dosud se vyskytly inhibitory u 10,3 % PUP léčených pomocí Octanate. PUP je třeba během léčby vyšetřovat na možný vývoj protilátek (např. Bethesda testem).

Stupeň krvácení / Typ chirurgického výkonu

Požadovaná hodnota F VIII (%)

Frekvence dávkování (hodiny mezi jednotlivými dávkami) /

Délka trvání léčby (dny)

Krvácení

Časné krvácení do kloubů (časná hemartróza), krvácení do svalů nebo z ústní dutiny 20 - 40 Opakujte každých 12 až 24 hodin nejméně jeden den, dokud se bolest nezmenší nebo se nedosáhne vyléčení. Intenzivnější krvácení do kloubů (hemartróza), krvácení do svalů nebo hematom 30 - 60 Opakujte infuze každých 12 až 24 hodin po 3-4 dny či více, dokud bolest a akutní nemohoucnost nepřejdou. Život ohrožující krvácení jako při operaci hlavy, krvácení do hrdla, velké břišní krvácení 60 - 100 Opakujte infuze každých 8 až 24 hodin, dokud není nebezpečí zažehnáno. Operace

Menší

Včetně extrakce zubu 30 - 60 Infuze každých 24 hodin, nejméně 1 den, dokud se nedosáhne vyléčení. Větší

80 - 100 (před operací a po operaci) Opakujte infuze každých 8 až 24 hodin až do adekvátního zahojení rány, pak pokračujte v terapii nejméně dalších 7 dní, abyste udrželi aktivitu faktoru VIII na 30 % až 60 %. Váš lékař vám poradí s dávkováním a s frekvencí, jak často Octanate použít.

5/10

Návod k domácí léčbě:

 • Čtěte prosím pozorně všechny pokyny a postupujte pečlivě podle nich!
 • Nepoužívejte Octanate po uplynutí exspirační doby vyznačené na obalu.
 • Během níže uvedeného postupu musí být zachována sterilita!
 • Roztok ve stříkačce by měl být čirý nebo slabě perlově lesklý. Nepoužívejte zakalené roztoky nebo roztoky s usazeninami.
 • Použijte připravený roztok okamžitě, aby se předešlo mikrobiální kontaminaci.
 • Používejte pouze přiložený injekční set. Použití jiného injekčního/infuzního zařízení může způsobit dodatečné riziko a selhání léčby.

Návod na přípravu roztoku:

1. Nepoužívejte přípravek ihned po vyjmutí z chladničky. Nechejte rozpouštědlo i prášek

v uzavřených lahvičkách dosáhnout pokojové teploty.

 1. Odstraňte víčko z obou lahviček a očistěte pryžové zátky jedním z přiložených alkoholových tamponů.
 2. Zařízení Mix2VialTM je popsáno na obr. 1. Položte lahvičku s rozpouštědlem na rovný povrch a pevně ji držte. Vezměte Mix2Vial TM , otočte jej horní stranou dolů. Nasaďte Mix2Vial TM jeho modrým koncem na horní část lahvičky s rozpouštědlem a silně jej zatlačte dolů, dokud lahvičku nepropíchnete (obr. 2 + 3).

6/10

 1. Položte lahvičku s práškem na pevný povrch a pevně jí držte. Vezměte lahvičku s rozpouštědlem s připojeným Mix2Vial TM a otočte ji dnem vzhůru. Nasaďte ji průhledným koncem na horní část lahvičky s práškem a silně zatlačte dolů, dokud lahvičku nepropíchnete (obr. 4). Rozpouštědlo přeteče samo do lahvičky s práškem.

5. Zlehka otáčejte se spojenými lahvičkami, dokud se přípravek

nerozpustí. Rozpouštění je dokončeno při pokojové teplotě během méně než 10 minut. Během přípravy se může objevit jemné napěnění. Rozšroubujte Mix2Vial™ na dvě části (obr. 5). Napěnění zmizí.

Odstraňte prázdnou lahvičku od rozpouštědla spolu s modrou částí Mix2Vial™.

Návod na injekci:

Z důvodu opatrnosti by vám měl být měřen puls před a během injekce. Pokud se vyskytne výrazné zvýšení vašeho pulsu, zpomalte rychlost injekce nebo podávání na krátký čas přerušte.

1. Nasaďte injekční stříkačku na průhlednou část Mix2Vial™. Otočte lahvičku dnem

vzhůru a nasajte roztok do stříkačky (obr. 6). Roztok ve stříkačce by měl být čirý nebo slabě perlově lesklý. Jakmile je roztok převeden do stříkačky, pevně stříkačku uchopte a oddělte ji od Mix2Vial™ (obr. 7). Odstraňte Mix2Vial™ spolu s prázdnou lahvičkou.

7/10

2. Vydesinfikujte zamýšlené místo aplikace injekce přiloženým alkoholovým

tamponem.

 1. Nasaďte přiloženou injekční soupravu na stříkačku.
 2. Zaveďte injekční jehlu do zvolené žíly. Pokud používáte turniket pro snadnější viditelnost žíly, tento turniket by měl být odstraněn před zahájením injekce přípravku Octanate. Do stříkačky se nesmí dostat žádná krev, aby nedošlo k riziku tvorby fibrinových sraženin.
 3. Vstřikujte roztok pomalu do žíly, rychlost by neměla být větší než 2-3 ml za minutu.

Pokud užíváte více než jednu lahvičku přípravku Octanate pro jednu léčbu, můžete použít znovu stejnou injekční soupravu a stříkačku. Mix2Vial™ je však vždy pouze pro jednou použití.

Jestliže jste užili více přípravku Octanate, než jste měli

Nebyly hlášeny žádné symptomy předávkování lidským koagulačním faktorem VIII. Přesto by doporučené dávkování nemělo být překračováno.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Octanate

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokračujte okamžitě s další dávkou a dále pokračujte v pravidelných intervalech dle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud máte jakékoli další otázky k použití tohoto přípravku, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka. 4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se však nemusí vyskytnout u každého.

8/10 Ačkoli jen vzácně (mohou se týkat až 1 osoby z 1 000), přesto byla pozorována hypersenzitivita nebo alergické reakce u pacientů léčených přípravky obsahujícími faktor VIII. Kontaktujte Vašeho lékaře, pokud se u Vás vyskytnou následující příznaky: celkový pocit nevolnosti (zvracení), pálení a bodání v místě vpichu infuze, tlak na hrudi, mrazení, zrychlený tlukot srdce (tachykardie), nevolnost (nausea), pocity píchání (brnění), návaly krve, bolesti hlavy, vyrážka (kopřivka), pokles krevního tlaku (hypotenze), neklid, otoky v obličeji, rtů, úst, jazyka a hrdla, které mohou vést ke ztíženému polykání nebo dýchání, (angioedém), únava (letargie), sípání. Ve velmi vzácných (mohou se týkat až 1 osoby z 10 000)případech může tato přecitlivělost vést k těžkým život ohrožujícím reakcím zvaným anafylaxe, které se mohou projevit šokem nebo některými nebo všemi příznaky popsanými výše. V takovém případě prosím okamžitě kontaktujte svého lékaře a volejte záchrannou službu. Ostatní vzácné nežádoucí účinky (mohou se týkat až 1 osoby z 1 000) Ve vzácných případech se může vyskytnout horečka. Jestliže trpíte hemofilií A, mohou se u vás vytvořit inhibitory (neutralizující protilátky) proti faktoru VIII. Jestliže se tyto protilátky objeví, mohou zastavit správnou funkci vašeho přípravku a krvácení může pokračovat. V těchto vzácných případech je doporučeno ihned kontaktovat specializované hemofilické centrum. Měli byste být pečlivě sledováni na výskyt inhibitorů pomocí vhodných klinických vyšetření a laboratorních testů. Inhibitory mohou zvýšit riziko výskytu závažných alergických reakcí (anafylaktický šok). Jestliže se u vás vyskytne alegrická reakce, měli byste být vyšetřeni na přítomnost inhibitoru. Pro informace o virové bezpečnosti viz bod 2 (Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Octanate používat - Informace o krvi a plazmě použité pro výrobu Octanate).

Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Octanate uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C). Chraňte před mrazem. Uchovávejte lahvičku ve vnějším obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Rekonstituovaný roztok použijte okamžitě a pouze během jednoho podání.

9/10 Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete, že je zakalený nebo nekompletně rozpuštěný. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Octanate obsahuje

Léčivou látkou je factor VIII coagulationis humanus (lidský faktor VIII) .

Objemy a koncentrace

Velikost balení lahvičky s práškem Octanate (IU FVIII) Velikost balení lahvičky s rozpouštědlem (která bude přidána do lahvičky s práškem Octanate) (ml) Nominální koncentrace rekonstituovaného roztoku (IU FVIII/ml) 250 IU 5 50 500 IU 10 50 1000 IU 10 100

Pomocné látky jsou: Pro prášek: dihydrát natrium-citrátu, chlorid sodný, chlorid vápenatý, glycin. Pro rozpouštědlo: voda na injekci Jak Octanate vypadá a co obsahuje toto balení

Octanate je dodáván jako prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem.

Prášek je bílý nebo světle žlutý prášek, může vypadat také jako drobivá hmota.

Rozpouštědlo je čirá, bezbarvá tekutina. K dispozici jsou tři velikosti balení lišící se množstvím factor VIII coagulationis humanus a rozpouštědla.

 • Injekční lahvička 250 IU: rekonstitucí s 5 ml vznikne 50 IU/ml
 • Injekční lahvička 500 IU: rekonstitucí s 10 ml vznikne 50 IU/ml
 • Injekční lahvička 1000 IU: rekonstitucí s 10 ml vznikne 100 IU/ml Všechny velikosti balení obsahují: jednu jednorázovou injekční stříkačku, jeden přepouštěcí set Mix2Vial TM , jednu injekční soupravu a dva desinfekční alkoholové tampony. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

10/10 Držitel rozhodnutí o registraci

Octapharma (IP) Limited The Zenith Building 26 Spring Gardens Manchester M2 1AB Velká Británie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Výrobce:

Octapharma Pharmazeutika Produktionsges.m.b.H. Oberlaaer Str. 235 A-1100 Vídeň Rakousko

nebo

Octapharma S.A.S. 70-72 Rue du Maréchal Foch BP 33 F - Lingolsheim Francie

nebo

Octapharma AB SE 112 75 Stockholm Švédsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 23.3.2016

Informace o produktu

Výrobce: OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA PRODUKTIONS GMBH, VÍDEŇ
Kód výrobku: 12233
Kód EAN: 8594060670034
Kód SÚKL: 58700
Držitel rozhodnutí: OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA PRODUKTIONS GMBH, VÍDEŇ

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Léčba a profylaxe krvácení: - u pacientů s hemofilií A (vrozený nedostatek faktoru VIII); - u pacientů se získaným nedostatkem faktoru VIII. Léčba hemofiliků s protilátkami proti faktoru VIII.

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Příbalový leták

OCTANATE 1000 INJ SIC 1X1000UT+SO – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu OCTANATE 1000 INJ SIC 1X1000UT+SO zobrazíte nebo stáhnete zde: OCTANATE 1000 INJ SIC 1X1000UT+SO.pdf

Recenze

Recenze produktu OCTANATE 1000 INJ SIC 1X1000UT+SO

Diskuze

Diskuze k produktu OCTANATE 1000 INJ SIC 1X1000UT+SO

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám