Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis na bolest a zvýšenou teplotu

NOVALGIN TABLETY 20X500MG Potahované tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 14099

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - NOVALGIN TABLETY 20X500MG Potahované tablety

1

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls64720/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Novalgin tablety
potahované tablety
metamizolum natricum monohydricum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.


V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Novalgin tablety a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Novalgin tablety užívat
3. Jak se přípravek Novalgin tablety užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Novalgin tablety uchovávat
6. Další informace


1. CO JE PŘÍPRAVEK NOVALGIN TABLETY A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Novalgin je nenávykový lék zmírňující bolest (analgetikum), patří do skupiny tzv. pyrazolonů. Ke
svému analgetickému účinku má Novalgin navíc účinek spazmolytický (tlumící křeče) a antipyretický
(působící proti horečce).
Účinek Novalginu nastupuje během 30 až 60 minut a přetrvává přibližně 4 hodiny.
Přípravek se používá k léčbě silné náhlé nebo přetrvávající bolesti a horečky nereagující na jinou
léčbu.
Přípravek je určen pro dospělé a mladistvé od 15 let.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK NOVALGIN
TABLETY UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Novalgin tablety
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na metamizol nebo na kteroukoli další složku přípravku
Novalgin tablety nebo na pyrazolony (např. fenazon, propyfenazon) nebo na pyrazolidiny (např.
fenylbutazon, oxyfenbutazon)
- jestliže trpíte poruchou funkce kostní dřeně (např. po léčbě nádorového onemocnění) nebo
poruchou krvetvorby (hemopoéza)
- jestliže jste někdy měl(a) v souvislosti s užíváním analgetik (salicyláty, paracetamol nebo jiná
analgetika, např. diklofenak, ibuprofen, indometacin, naproxen) astma nebo alergické reakce
jako je kopřivka nebo tzv. angioedém (otok obličeje a sliznic dýchacího nebo trávicího ústrojí)
- pokud trpíte závažným onemocněním jater tzv.porfyrie (riziko vyvolání tzv. porfyrické ataky)
- pokud máte vrozenou nedostatečnost enzymu glukózo-6-fosfát dehydrogenázy (riziko rozpadu
červených krvinek
- v posledních třech měsících těhotenství nebo během kojení.
2

Přípravek Novalgin tablety se nesmí podávat dětem a mladistvým do 15 let.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Novalgin tablety je zapotřebí
jestliže se objeví horečka, zimnice, bolest v krku, vřed v ústní dutině. Objeví-li se u Vás
některý z těchto příznaků, ihned přerušte léčbu a navštivte svého lékaře. Tyto příznaky mohou
souviset s neutropenií (nedostatek druhu bílých krvinek, tzv. neutrofilů) nebo s
agranulocytózou (pokles počtu nebo úplné vymizení jednoho druhu bílých krvinek, tzv.
granulocytů, v krvi). Agranulocytóza vyvolaná metamizolem je porucha imunoalergického
původu trvající minimálně jeden týden. Obě tyto reakce jsou velmi vzácné, mohou být
závažné a mohly by ohrozit Váš život. Nejsou závislé na dávce a mohou se objevit kdykoli
během léčby. V případě neutropenie (počet neutrofilů < 1 500 buněk /mm3) by léčba měla být
okamžitě přerušena. Lékař bude sledovat Váš krevní obraz až do návratu k původním
hodnotám.
máte-li průduškové astma nebo atopii (druh alergie). Při těchto onemocněních existuje po
podání metamizolu zvýšené riziko vzniku anafylaktoidní reakce (reakce podobná alergii).
trpíte-li některým z níže uvedených onemocnění, protože u nich existuje zvýšené riziko vzniku
těžkých anafylaktoidních reakcí na metamizol:
o průduškové astma a současný zánět nosní sliznice
o dlouhodobé/trvalé postižení kopřivkou
o přecitlivělost na alkohol, tj.pokud reagujete již na malé množství alkoholických
nápojů kýcháním, slzením a výrazným zarudnutím obličeje
o přecitlivělost na barviva (např. tartrazin) nebo na konzervační přípravky (např.
benzoáty).
máte-li nízký krevní tlak, trpíte ztrátou tekutin, nestabilním objemem tělních tekutin nebo
počínajícím selháním krevního oběhu nebo máte vysokou horečku. V těchto případech
existuje zvýšené riziko těžkých hypotenzních reakcí (reakce související s poklesem krevního
tlaku). Podávání metamizolu musí být zvláště pečlivě uváženo, a je-li i za těchto okolností
metamizol podáván, je nutný přísný lékařský dohled. Jsou nezbytná preventivní opatření ke
snížení rizika těžké hypotenzní reakce. Podání metamizolu může vyvolat hypotenzní reakce i
bez souvislosti s výše uvedenými chorobami. Tyto reakce zřejmě závisí na dávce.
pokud trpíte těžkým onemocněním věnčitých cév srdce nebo máte významně zúženy cévy
zásobující krví mozek. V těchto případech je absolutně nezbytné vyhnout se snížení tlaku
krve, proto se smí metamizol podávat pouze za přísného sledování oběhových funkcí.
trpíte-li onemocněním ledvin nebo jater. V tomto případě by Vám neměly být podávány
vysoké dávky metamizolu, protože je sníženo jeho vylučování.

Pokud patříte k některé zmíněné rizikové skupině pacientů, sdělte to svému lékaři dříve, než začnete
přípravek Novalgin tablety užívat.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Metamizol může způsobit snížení účinku cyklosporinu (léku na potlačení imunity). Proto Vás bude
lékař pečlivě sledovat, pokud je Vám současně podáván metamizol.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání přípravku Novalgin tablety s jídlem a pitím
Novalgin tablety by se neměly kousat, polykají se celé s dostatečným množstvím vody (asi 1/2
sklenice).

Těhotenství a kojení
Těhotenství
3
Metamizol se nedoporučuje užívat během prvních třech měsíců těhotenství. Ve druhé třetině
těhotenství Váš lékař pečlivě zváží očekávaný přínos léčby proti možnému riziku. Během posledních
třech měsíců těhotenství se přípravek nesmí užívat.

Kojení
Produkty látkové přeměny metamizolu jsou vylučovány do mateřského mléka. Během léčby
přípravkem Novalgin a po dobu 48 hodin po podání přípravku se nesmí kojit.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Při užívání doporučených dávek nemá přípravek vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.
Při užívání vyšších než doporučených dávek přípravku Novalgin a při jeho současném užití
s alkoholem se zhoršuje schopnost reagovat a soustředit se. V těchto případech neřiďte dopravní
prostředky a neobsluhujte stroje.


3. JAK SE PŘÍPRAVEK NOVALGIN TABLETY UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Novalgin tablety přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Není-li předepsáno jinak, podává se dospělým a mladistvým ve věku 15 let a více jako jednotlivá
dávka 1 2 potahované tablety. V případě potřeby se může tato dávka podat až 4 krát denně.

Pacienti se zhoršenou funkcí ledvin a jater užívají na doporučení lékaře nižší dávky.
Při velmi vysokých dávkách může dojít k vylučování neškodného metabolitu způsobujícího červené
zabarvení moče, které se ztratí po přerušení léčby.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Novalgin tablety, než jste měl(a)
Předávkování se projevuje pocitem na zvracení, zvracením, bolestí břicha, zhoršením funkce ledvin a
vzácněji nervovými příznaky (závrať, ospalost, bezvědomí, křeče) Po akutním předávkování může
dojít také k poklesu tlaku krve (někdy přecházejícímu až do šoku) a zrychlení srdeční činnosti.

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem okamžitě vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Novalgin tablety
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Novalgin tablety nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.

Četnost pozorovaných nežádoucích účinků je definována následovně:
velmi časté: postihují více než 1 pacienta z 10
časté: postihují 1 až 10 pacientů ze 100
méně časté: postihují 1 až 10 pacientů z 1 000
vzácné: postihují 1 až 10 pacientů z 10 000
velmi vzácné: postihují méně než 1 pacienta z 10 000
4
není známo: z dostupných údajů nelze určit

Reakce z přecitlivělosti
Vzácné: Vzácně se mohou objevit reakce z přecitlivělosti, které velmi vzácně - mohou být závažné.
Obvykle se takové reakce vyvinou během první hodiny po užití přípravku Novalgin, mohou se však
objevit okamžitě nebo naopak po několika hodinách.
Mírnější formy alergických reakcí jsou charakterizovány kožními nebo slizničními projevy, (např.
svěděním, pálením, zarudnutím, kopřivkou, otoky), dýchacími obtížemi a méně často - zažívacími
potížemi. Tyto příznaky se však mohou rozvinout do těžkých forem s kopřivkou po celém těle,
s těžkým stavem charakterizovaným otokem obličeje, jazyka, hrdla nebo hrtanu (angio-edém), těžkou
dušností, nepravidelností srdečního rytmu (srdeční arytmie), poklesem tlaku krve (kterému někdy
předchází zvýšení tlaku krve) a šokem.
U pacientů s průduškovým astmatem se tyto reakce projevují formou průduškového záchvatu.

Další kožní reakce
Vzácné: vyrážka
Není známo: kožní reakce, která se vyznačuje vznikem kulatých fialových až temně červených
puchýřů ve velikosti mince až dlaně; vzácně vyrážka a v ojedinělých případech těžké kožní reakce
s puchýři obvykle s postižením sliznic (Stevens-Johnsonův syndrom, nebo Lyellův syndrom).

Srdce a cévy
Není známo: přechodný pouze výjimečně kritický- izolovaný pokles tlaku krve bez dalších příznaků
reakce z přecitlivělosti.

Krevní obraz
Vzácné: snížení počtu bílých krvinek (vzácně leukopénie nebo velmi vzácně agranulocytóza)
Velmi vzácné: snížení počtu krevních destiček (trombopénie).
Typickými příznaky trombopénie jsou zvýšený sklon ke krvácení a výskyt drobných hnědočervených
skvrnek (petechií) na kůži a sliznicích, zatímco známkami agranulocytózy jsou např. zánětlivé změny
sliznic hlavně v dutině ústní, nose a krku, stejně tak jako zánětlivé změny v oblasti konečníku a
genitálií, bolest v krku a horečka (která neočekávaně přetrvává anebo se znovu objeví). U pacientů
léčených antibiotiky však mohou být tyto příznaky minimální. Sedimentace červených krvinek je
značně zvýšená, zatímco zvětšení lymfatických uzlin je mírné nebo žádné.

Poruchy ledvin a močových cest
Velmi vzácné: přechodné zhoršení funkce ledvin se snížením tvorby moče (oligurií) nebo její zástavou
(anurií) nebo k akutnímu selhání ledvin, které doprovází vylučování bílkovin do moči (protenurie).
Není známo: zánět ledvin (intersticiální nefritida).

Oznamte, prosím svému lékaři, pokud si všimnete jakéhokoliv uvedeného nežádoucího účinku nebo
jiného nežádoucího účinku nebo nečekaných změn.

Protože některé nežádoucí účinky (např. těžké alergické nebo kožní reakce, závažné změny v krevním
obraze) se mohou stát za určitých okolností život ohrožující, je nezbytné při výskytu náhlých nebo
těžkých reakcí okamžitě informovat lékaře a nepokračovat v užívání přípravku bez dalšího doporučení
lékaře.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.


5. JAK PŘÍPRAVEK NOVALGIN TABLETY UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
5

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Přípravek Novalgin tablety nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za
EXP:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Novalgin tablety obsahuje

- Léčivou látkou je metamizolum natricum monohydricum 500 mg v 1 potahované tabletě.
- Pomocnými látkami jsou makrogol 4000, magnesium-stearát, potahová vrstva -hypromelosa 2910,
dihydrát sodné soli sacharinu, makrogol 8000, oxid titaničitý (E171), mastek.

Jak přípravek Novalgin tablety vypadá a co obsahuje toto balení
Popis přípravku: téměř bílé, podlouhlé bikonvexní potahované tablety bez půlicí rýhy s označením
OEP na jedné straně.
Al/ PVC blistr, krabička
Velikost balení: 20 tablet

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci
sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce
CHINOIN Private Co. Ltd., Veresegyház, Maďarsko


Tato příbalová informace byla naposledy schválena 12.12.2012.

Informace o produktu

Výrobce: Biotika Bohemia spol. s.r.o.
Kód výrobku: 14099
Kód EAN: 8585004410007
Kód SÚKL: 24857
Držitel rozhodnutí: Biotika Bohemia spol. s.r.o.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Přípravek je určen k léčbě silné akutní nebo chronické bolesti, např. při bolestech kloubů, při bolestech hlavy, při bolestech zubů nebo při nádorových onemocněních, po zraněních nebo operacích. Dále se používá k léčbě silné bolesti při žlučové nebo ledvinné kolice a ke snížení horečky, která odolává jiné léčbě. Novalgin se nedoporučuje užívat při mírných obtížích. Přípravek je určen pro dospělé a mladistvé.

Recenze

Recenze produktu NOVALGIN TABLETY 20X500MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu NOVALGIN TABLETY 20X500MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám