Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis na bolest a zvýšenou teplotu

NOVALGIN INJEKCE 10X2ML/1GM Injekční roztok

Kód výrobku: 14094

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - NOVALGIN INJEKCE 10X2ML/1GM Injekční roztok

Strana 1 (celkem 6)

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls64721/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Novalgin injekce
injekční roztok
metamizolum natricum monohydricum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek NOVALGIN injekce a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek NOVALGIN injekce užívat
3. Jak se přípravek NOVALGIN injekce užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek NOVALGIN injekce uchovávat
6. Další informace


1. CO JE PŘÍPRAVEK NOVALGIN injekce A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Novalgin je nenávykový léčivý přípravek s účinky analgetickými (tlumení bolesti), antipyretickými
(snížení horečky) a spazmolytickými (tlumení křečí).

Protože se může podávat nitrožilně, lze dosáhnout velmi silného analgetického účinku při různých
stavech a je možné ovlivňovat bolest, která by v jiném případě reagovala jen na přípravky obsahující
opiáty. Novalgin i ve vysokých dávkách (na rozdíl od opiátů) nezpůsobuje návyk, ani útlum dýchání.
Neovlivňuje pohyb střev při trávení, porodní stahy, ani vypuzení kamínků.

Přípravek se používá k léčbě silné náhlé nebo přetrvávající bolesti a horečky nereagující na jinou
léčbu.

Léčivou látkou přípravku Novalgin injekce je metamizol.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK NOVALGIN
injekce UŽÍVAT

Neužívejte přípravek NOVALGIN injekce
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na metamizol nebo na kteroukoli další složku přípravku
NOVALGIN injekce nebo na jiné příbuzné látky (např. fenazon, propyfenazon, fenylbutazon,
oxyfenbutazon)
- jestliže trpíte poruchou funkce kostní dřeně (např. po léčbě nádorového onemocnění) nebo
poruchou krvetvorby
- jestliže jste někdy měl(a) v souvislosti s užíváním analgetik (salicyláty, paracetamol nebo jiná
analgetika, např. diklofenak, ibuprofen, indometacin, naproxen) astma nebo alergické reakce
jako je kopřivka nebo tzv. angioedém (otok obličeje a sliznic dýchacího nebo trávicího ústrojí)
Strana 2 (celkem 6)
- pokud trpíte závažným onemocněním jater tzv. porfyrie (riziko vyvolání tzv. porfyrické ataky)
- pokud máte vrozenou nedostatečnost enzymu glukózo-6-fosfát dehydrogenázy (riziko rozpadu
červených krvinek)
- v posledních třech měsících těhotenství nebo při kojení
- pokud máte nízký tlak nebo problémy s krevním oběhem
- u kojenců ve věku do 3 měsíců nebo s tělesnou hmotností pod 5 kg, kvůli nedostatku údajů o
použití metamizolu u dětí této věkové skupiny
- u kojenců ve věku mezi 3 až 11 měsíci se přípravek nesmí podávat nitrožilně

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku NOVALGIN injekce je zapotřebí
jestliže se objeví horečka, zimnice, bolest v krku, vřed v ústní dutině. Objeví-li se u Vás
některý z těchto příznaků, ihned přerušte léčbu a navštivte svého lékaře. Tyto příznaky mohou
souviset s neutropenií (nedostatek druhu bílých krvinek, tzv. neutrofilů) nebo s
agranulocytózou (pokles počtu nebo úplné vymizení jednoho druhu bílých krvinek, tzv.
granulocytů, v krvi). Agranulocytóza vyvolaná metamizolem je porucha imunoalergického
původu trvající minimálně jeden týden. Obě tyto reakce jsou velmi vzácné, mohou být
závažné a mohly by ohrozit Váš život. Nejsou závislé na dávce a mohou se objevit kdykoli
během léčby. V případě neutropenie (počet neutrofilů < 1 500 buněk /mm3) by léčba měla být
okamžitě přerušena. Lékař bude sledovat Váš krevní obraz až do návratu k původním
hodnotám.
máte-li průduškové astma nebo atopii (druh alergie). Při těchto onemocněních existuje po
podání metamizolu zvýšené riziko vzniku anafylaktoidní reakce (reakce podobná alergii) a to
zejména při injekčním podání přípravku.
trpíte-li některým z níže uvedených onemocnění, protože u nich existuje zvýšené riziko vzniku
těžkých anafylaktoidních reakcí na metamizol:
o průduškové astma a současný zánět nosní sliznice
o dlouhodobé/trvalé postižení kopřivkou
o přecitlivělost na alkohol, tj. pokud reagujete již na malé množství alkoholických
nápojů kýcháním, slzením a výrazným zarudnutím obličeje
o přecitlivělost na barviva (např. tartazin) nebo na konzervační přípravky (např.
benzoáty).
máte-li nízký krevní tlak, trpíte ztrátou tekutin, nestabilním objemem tělních tekutin nebo
počínajícím selháním krevního oběhu nebo máte vysokou horečku. V těchto případech
existuje zvýšené riziko těžkých hypotenzních reakcí (reakce související s poklesem krevního
tlaku). Podávání metamizolu musí být zvláště pečlivě uváženo, a je-li i za těchto okolností
metamizol podáván, je nutný přísný lékařský dohled. Jsou nezbytná preventivní opatření ke
snížení rizika těžké hypotenzní reakce. Podání metamizolu může vyvolat hypotenzní reakce i
bez souvislosti s výše uvedenými chorobami. Tyto reakce zřejmě závisí na dávce a jejich
výskyt je pravděpodobnější po injekčním podání.
pokud trpíte těžkým onemocněním věnčitých cév srdce nebo máte významně zúženy cévy
zásobující krví mozek. V těchto případech je absolutně nezbytné vyhnout se snížení tlaku
krve, proto se smí metamizol podávat pouze za přísného sledování oběhových funkcí.
trpíte-li onemocněním ledvin nebo jater. V tomto případě by Vám neměly být podávány
vysoké dávky metamizolu, protože je sníženo jeho vylučování.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Metamizol může způsobit snížení účinku cyklosporinu (léku na potlačení imunity). Proto Vás bude
lékař pečlivě sledovat, pokud je Vám současně podáván metamizol.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Strana 3 (celkem 6)
Těhotenství a kojení
Těhotenství
Metamizol se nedoporučuje užívat během prvních třech měsíců těhotenství. Ve druhé třetině
těhotenství Váš lékař pečlivě zváží očekávaný přínos léčby proti možnému riziku. Během posledních
třech měsíců těhotenství se přípravek nesmí užívat.

Kojení
Produkty látkové přeměny metamizolu jsou vylučovány do mateřského mléka. Během léčby
přípravkem Novalgin a po dobu 48 hodin po podání přípravku se nesmí kojit.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Při užívání doporučených dávek nemá přípravek vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.
Při užívání vyšších než doporučených dávek přípravku Novalgin a při jeho současném užití
s alkoholem se zhoršuje schopnost reagovat a soustředit se. V těchto případech neřiďte dopravní
prostředky a neobsluhujte stroje.


3. JAK SE PŘÍPRAVEK NOVALGIN injekce UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek NOVALGIN injekce přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování a způsob podání závisí v zásadě na požadovaném analgetickém účinku a Vašem
zdravotním stavu.

Novalgin Vám bude podán jako intravenózní (nitrožilní) nebo intramuskulární (nitrosvalová) injekce.

Kojencům ve věku mezi 3 a 11 měsíci lze Novalgin injekce podat pouze nitrosvalově.

U dospělých je jednotlivá dávka 6 - 16 mg/kg tělesné hmotnosti pro nitrožilní i nitrosvalové podání.

Pro léčbu horečky u dětí je většinou dostačující dávka 10 mg/kg tělesné hmotnosti.

Nástup účinku lze očekávat 30 až 60 minut po podání, doba trvání účinku je obvykle asi 4 hodiny.

Pokud je účinek jednotlivé dávky nedostačující, nebo později, když analgetický účinek odeznívá,
může Vám lékař podat dávku opakovaně až do maximální denní dávky uvedené níže v tabulce.

Hmotnost (věk)

Injekční roztok
nitrožilně
Injekční roztok
nitrosvalově
Dospělí a mladiství
(ve věku nad 15 let)
Jednotlivá dávka: 2 - 5 ml
Max. denní dávka: 10 ml

Mladiství 46 - 53 kg
(13-14 let)
Jednotlivá dávka: 0,8 1,8 ml
Max. denní dávka: 4 x 1,8 ml

Děti 31 - 45 kg
(10-12 let)
Jednotlivá dávka: 0,5 1,5 ml
Max. denní dávka: 4 x 1,5 ml

Děti 24 - 30 kg
(7-9 let)
Jednotlivá dávka: 0,4 - 1 ml
Max .denní dávka: 4 x 1 ml

Děti 16 - 23 kg
(4-6 let)
Jednotlivá dávka: 0,3 -0,8 ml
Max. denní dávka: 4 x 0,8 ml

Děti 9 - 15 kg
(1-3 roky)
Jednotlivá dávka: 0,2 0,5 ml
Max. denní dávka: 4 x 0,5 ml

Strana 4 (celkem 6)
Kojenci 5 - 8 kg
(3-11 měsíců)
Jednotlivá dávka: 0,1 0,2 ml
Max. denní dávka: 4 x 0,2 ml

Při injekčním podání je nezbytné, abyste zůstal(a) po podání přípravku ležet pod dohledem lékaře,
který bude Váš stav pečlivě sledovat.

Jestliže jste užil(a) více přípravku NOVALGIN injekce, než jste měl(a)

Po akutním předávkování byly hlášeny reakce jako nevolnost, zvracení, bolesti břicha, zhoršení
funkce ledvin/akutní selhání ledvin, nervové poruchy (závrať, spavost, kóma, křeče), pokles tlaku krve
a poruchy srdečního rytmu. Po velmi vysokých dávkách může dojít k neškodnému červenému
zabarvení moče.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek NOVALGIN injekce

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek NOVALGIN injekce nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.

Četnost pozorovaných nežádoucích účinků je definována následovně:
velmi časté: postihují více než 1 pacienta z 10
časté: postihují 1 až 10 pacientů ze 100
méně časté: postihují 1 až 10 pacientů z 1 000
vzácné: postihují 1 až 10 pacientů z 10 000
velmi vzácné: postihují méně než 1 pacienta z 10 000
není známo: z dostupných údajů nelze určit

Reakce z přecitlivělosti
Vzácné: Vzácně se mohou objevit reakce z přecitlivělosti, které velmi vzácně - mohou být závažné.
Obvykle se takové reakce vyvinou během první hodiny po užití přípravku Novalgin, mohou se však
objevit okamžitě nebo naopak po několika hodinách.
Mírnější formy alergických reakcí jsou charakterizovány kožními nebo slizničními projevy, (např.
svěděním, pálením, zarudnutím, kopřivkou, otoky), dýchacími obtížemi a méně často - zažívacími
potížemi. Tyto příznaky se však mohou rozvinout do těžkých forem s kopřivkou po celém těle,
s těžkým stavem charakterizovaným otokem obličeje, jazyka, hrdla nebo hrtanu (angio-edém), těžkou
dušností, nepravidelností srdečního rytmu (srdeční arytmie), poklesem tlaku krve (kterému někdy
předchází zvýšení tlaku krve) a šokem.
U pacientů s průduškovým astmatem se tyto reakce projevují formou průduškového záchvatu.

Další kožní reakce
Vzácné: vyrážka
Není známo: kožní reakce, která se vyznačuje vznikem kulatých fialových až temně červených puchýřů ve
velikosti mince až dlaně; vzácně vyrážka a v ojedinělých případech těžké kožní reakce s puchýři obvykle
s postižením sliznic (Stevens-Johnsonův syndrom, nebo Lyellův syndrom).

Strana 5 (celkem 6)
Srdce a cévy
Není známo: přechodný pouze výjimečně kritický- izolovaný pokles tlaku krve bez dalších příznaků
reakce z přecitlivělosti.

Krevní obraz
Vzácné: snížení počtu bílých krvinek (vzácně leukopénie nebo velmi vzácně agranulocytóza)
Velmi vzácné: snížení počtu krevních destiček (trombopénie).
Typickými příznaky trombopénie jsou zvýšený sklon ke krvácení a výskyt drobných hnědočervených
skvrnek (petechií) na kůži a sliznicích, zatímco známkami agranulocytózy jsou např. zánětlivé změny
sliznic hlavně v dutině ústní, nose a krku, stejně tak jako zánětlivé změny v oblasti konečníku a
genitálií, bolest v krku a horečka (která neočekávaně přetrvává anebo se znovu objeví). U pacientů
léčených antibiotiky však mohou být tyto příznaky minimální. Sedimentace červených krvinek je
značně zvýšená, zatímco zvětšení lymfatických uzlin je mírné nebo žádné.

Poruchy ledvin a močových cest
Velmi vzácné: přechodné zhoršení funkce ledvin se snížením tvorby moče (oligurií) nebo její zástavou
(anurií) nebo k akutnímu selhání ledvin, které doprovází vylučování bílkovin do moči (protenurie).
Není známo: zánět ledvin (intersticiální nefritida).

Injekční aplikace
Není známo: bolest v místě vpichu, zánět žil.

Protože některé nežádoucí účinky (např. těžké alergické nebo kožní reakce, závažné změny v krevním
obraze) se mohou stát za určitých okolností život ohrožující, je nezbytné při výskytu náhlých nebo
těžkých reakcí okamžitě informovat lékaře.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.


5. JAK PŘÍPRAVEK NOVALGIN injekce UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí

Přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Přípravek NOVALGIN injekce nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za
EXP:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek NOVALGIN injekce obsahuje

Léčivou látkou je metamizolum natricum monohydricum 500 mg v 1 ml injekčního roztoku.
Pomocnou látkou je voda na injekci.

Jak přípravek NOVALGIN injekce vypadá a co obsahuje toto balení
Popis přípravku: čirý bezbarvý až slabě nažloutlý roztok, prakticky prostý částic.
Strana 6 (celkem 6)
Ampulky z hnědého skla, vložka z plastické hmoty, krabička
Velikost balení: 5 x 5 ml, 10 x 2 ml

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci
sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce
CHINOIN Pharmaceutical and Chemical Works Private Co. Ltd., Miskolc, Maďarsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 12.12.2012.Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky
Parenterální podání je spojeno s vysokým rizikem anafylakticko/anafylaktoidních reakcí.

Pokud je zvažováno injekční podání u dětí ve věku mezi 3 a 11 měsíci, je třeba zdůraznit, že
metamizol u těchto dětí smí být aplikován výhradně nitrosvalově.
Je nutné zajistit, aby při prvních známkách anafylakticko/anafylaktoidní reakce mohla být injekce
přerušena a snížit riziko izolované hypotenzní reakce na minimum. Při parenterálním podání je
nezbytné zajistit, aby pacient zůstat ležet a byl pod přísným lékařským dohledem. Navíc musí být v
zájmu prevence hypotenzních reakcí intravenózní injekce aplikována velmi pomalu, tj. nejvýše 1 ml
(500 mg metamizolu) za minutu.

Injekční roztok může být naředěn v 5% roztoku glukózy, 0,9% roztoku NaCl nebo Ringerově roztoku.
Avšak tyto roztoky musí být podány okamžitě, protože jejich stabilita je omezena.
Z důvodu možné inkompatibility nesmí být roztok metamizolu podán společně s jinými injekčními
přípravky.

Informace o produktu

Výrobce: Biotika Bohemia spol. s.r.o.
Kód výrobku: 14094
Kód EAN: 8585004410014
Kód SÚKL: 24459
Držitel rozhodnutí: Biotika Bohemia spol. s.r.o.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Přípravek se používá při silné akutní nebo chronické bolesti poraněných tkání (po úraze nebo po operaci), při bolesti hlavy, bolesti zubů, při nádorových onemocněních a při dalších bolestivých stavech, jako např. bolesti kloubů. Při záchvatech bolesti vznikajících při spazmech hladkého svalstva, např. při kolice ledvin nebo při bolestech žlučníku. Ke snížení horečky, která nereflektuje na jinou léčbu.

Recenze

Recenze produktu NOVALGIN INJEKCE 10X2ML/1GM Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu NOVALGIN INJEKCE 10X2ML/1GM Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám