Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: H.LUNDBECK A/S, COPENHAGEN-VALBY
Kód výrobku: 14964
Kód EAN: 5702157154401
Kód SÚKL: 12343
Držitel rozhodnutí: H.LUNDBECK A/S, COPENHAGEN-VALBY
K čemu se Nortrilen používá Nortrilen se užívá k léčbě deprese a poté, co se cítíte lépe, oddaluje návrat příznaků onemocnění. Je možné, že Vám lékař předepsal Nortrilen z jiného důvodu. Pokud si nejste jistí, proč byl Nortrilen předepsán právě Vám, obraťte se na svého lékaře.

Příbalový leták

1/6
Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls16315/2011
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Nortrilen
potahované tablety
nortriptylinum (ve formě nortriptylini hydrochloridum)
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Nortrilen a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Nortrilen užívat
3. Jak se Nortrilen užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Nortrilen uchovávat
6. Další informace
1. CO JE NORTRILEN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Jaký je účinek přípravku Nortrilen
Nortrilen patří do skupiny léčivých přípravků označovaných jako tricyklická antidepresiva. Tyto
přípravky pomáhají upravit chemickou nerovnováhu v mozku, která způsobuje příznaky Vašeho
onemocnění.
K čemu se Nortrilen používá
Nortrilen se užívá k léčbě deprese. Jakmile se začnete cítit lépe, brání návratu příznaků onemocnění.
Je možné, že Vám lékař předepsal Nortrilen z jiného důvodu. V případě nejasností se zeptejte Vašeho
lékaře, proč Vám byl Nortrilen předepsán.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE NORTRILEN UŽÍVAT
Neužívejte Nortrilen
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na nortriptylin nebo na kteroukoli další složku přípravku
Nortrilen. Informujte svého lékaře i v případě, pokud si myslíte, že byste mohl/a být
alergický/á,
jestliže jste v poslední době prodělal/a srdeční záchvat (infarkt myokardu),
pokud máte poruchy srdečního rytmu, zjistitelné na EKG,
jestliže současně užíváte přípravek ze skupiny inhibitorů monoaminooxidázy (IMAO).
Mezi IMAO patří přípravky obsahující léčivé látky, jako např. fenelzin, iproniazid, isokarboxazid,
nialamid, tranylcypromin a moklobemid, které se užívají k léčbě deprese a selegilin, užívaný k léčbě
Parkinsonovy choroby.
Jestliže jste ukončil/a užívání přípravku ze skupiny IMAO, obsahujícího léčivou látku fenelzin,
iproniazid, isokarboxazid, nialamid nebo tranyIcypromin k léčbě deprese nebo selegilin k léčbě
Parkinsonovy choroby, je zapotřebí vyčkat 14 dní, než začnete užívat Nortrilen.
V případě ukončení léčby moklobemidem je zapotřebí vyčkat 1 den, než začnete užívat Nortrilen.
2/6
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Nortrilen je zapotřebí
Oznamte, prosím, svému lékaři, pokud trpíte jakýmkoli dalším onemocněním, obzvláště pokud máte:
epilepsii nebo se u Vás v minulosti vyskytly křeče nebo záchvaty
obtíže při močení
zvětšenou prostatu
zvýšenou činnost štítné žlázy
onemocnění srdce nebo jater
glaukom (zvýšený nitrooční tlak)
cukrovku (můžete potřebovat upravit dávkování léků užívaných k léčbě cukrovky)
jiné psychiatrické onemocnění než depresi
Informujte, prosím, svého lékaře, pokud se u Vás některé z těchto onemocnění vyskytlo kdykoli v
minulosti.
Děti a mladiství
Nortrilen by neměl být užíván u dětí a mladistvých vzhledem k nedostatečným údajům o bezpečnosti a
účinnosti. Terapie přípravkem Nortrilen je spojována s rizikem nežádoucích účinků v oblasti srdce a
cév u všech věkových skupin.
Sebevražedné myšlenky a zhoršení Vaší deprese nebo úzkosti
Jestliže trpíte depresí či úzkostnými stavy, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo
sebevraždě. Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat
antidepresiva. Trvá totiž určitou dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny,
ale někdy i déle.
Může být pravděpodobnější, že začnete uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě:
Jestliže se již v minulosti u Vás vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu.
Jestliže jste mladý dospělý. Informace z klinických studií ukazují na zvýšené riziko
sebevražedného chování u mladých dospělých (mladších 25 let) s psychiatrickými
onemocněními, kteří byli léčeni antidepresivy.
Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu, vyhledejte ihned
svého lékaře nebo nejbližší nemocnici.
Možná bude užitečné, když řeknete blízkému příteli nebo příbuznému, že máte deprese nebo
úzkostnou poruchu a požádáte ho, aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl/a
požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje nebo
budou-li znepokojeni změnami ve Vašem chování.
Mánie
Někteří pacienti s maniodepresivní poruchou mohou přejít do mánické fáze, charakterizované rychlým
sledem myšlenek, nápadně veselou náladou a nepřiměřenou tělesnou aktivitou. V takovém případě je
důležité, abyste vyhledal/a svého lékaře, který Vám pravděpodobně změní užívání léků.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Některé přípravky mohou ovlivňovat účinek jiných přípravků, což může někdy způsobit vznik
závažných nežádoucích účinků.
Informujte, prosím, svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Nortrilen může být užíván s následujícími přípravky pouze se zvýšenou opatrností:
efedrin, isoprenalin, noradrenalin, fenylefrin a fenylpropanolamin (obsažen v některých
přípravcích proti nachlazení)
anticholinergně působící léky (např. atropin, hyoscyamin)
přípravky k ovlivnění funkce štítné žlázy
cimetidin (používaný k léčbě žaludečních vředů)
přípravky k léčbě vysokého krevního tlaku
přípravky způsobující ospalost
antiepileptika
jiné přípravky používané k léčbě duševních poruch, např. antipsychotika
antimykotika, např. flukonazol a terbinafin
některá antihistaminika, např. astemizol a terfenadin.
3/6
Pokud se chystáte podstoupit operaci s použitím celkové nebo místní anestezie, měl/a byste
informovat lékaře, že užíváte Nortrilen.
Rovněž informujte svého zubaře, že užíváte Nortrilen, pokud Vám bude provádět místní znecitlivění.
Užívání přípravku Nortrilen s jídlem a pitím
Nortrilen může být užíván s jídlem nebo nalačno.
Nortrilen může prohlubovat sedativní účinek alkoholu a způsobit ospalost. Proto se nedoporučuje
požívat alkohol během léčby přípravkem Nortrilen.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Stav novorozence může být ovlivněn užíváním léků patřících do této skupiny léčivých přípravků
(antidepresiva).
Matky by neměly kojit, pokud užívají tento přípravek.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Nortrilen obecně nezpůsobuje ospalost; avšak pokud se u Vás na počátku léčby vyskytnou závratě
nebo ospalost, nebo trpíte rozmazaným viděním, neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte nářadí
nebo stroje, dokud tyto příznaky nevymizí.
Důležité informace o některých složkách přípravku Nortrilen
Tento přípravek obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vás Váš lékař informoval, že trpíte
nesnášenlivostí některého cukru, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek
užívat.
3. JAK SE NORTRILEN UŽÍVÁ
Dávkování
Vždy užívejte Nortrilen přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým
lékařem nebo lékárníkem.
Dospělí
Úvodní dávka je 25 mg 2-3krát denně. Lékař Vám dávku může postupně zvýšit na 50 mg 3krát denně
(celková denní dávka je tedy 150 mg).
Starší pacienti (>65 let)
Úvodní dávka je 10 mg 2-3krát denně. Váš lékař může dávku postupně zvýšit na celkovou denní
dávku 100-150 mg denně.
Použití u dětí
Děti a mladiství by neměli Nortrilen užívat. Více informací viz bod 2.
Pacienti se zvláštním rizikem
Pacienti s onemocněním jater obvykle užívají nižší dávky.
Lékař Vám může odebrat krev za účelem stanovení hladiny nortriptylinu v krvi.
Pokud máte pocit, že účinek přípravku Nortrilen je příliš silný nebo naopak slabý, poraďte se se svým
lékařem či lékárníkem.
Jak a kdy se Nortrilen užívá
Nortrilen můžete užívat s jídlem nebo nalačno.
Polkněte tablety a zapijte je vodou. Nežvýkejte je.
Na počátku léčby se Nortrilen užívá ve 2 nebo 3 samostatných dávkách během dne.
Během udržovací léčby se Nortrilen užívá v jedné dávce ráno.
Délka léčby
Stejně jako u jiných přípravků k léčbě deprese lze očekávat zlepšení během několika týdnů léčby.
Délka léčby je individuální a obvykle trvá nejméně 6 měsíců. O délce léčby rozhoduje Váš lékař. V
léčbě pokračujte podle pokynů lékaře. Léčbu bez vědomí Vašeho lékaře nepřerušujte, ani když se
4/6
začnete cítit lépe. Nemoc může přetrvávat delší dobu a pokud by léčba byla ukončena předčasně,
může dojít k návratu příznaků Vašeho onemocnění.
Nikdy neměňte dávkování bez vědomí Vašeho lékaře.
U pacientů trpících rekurentní depresivní poruchou je vhodné pokračovat v léčbě někdy i několik let z
důvodu prevence návratu onemocnění.
Jestliže jste užil/a více přípravku Nortrilen, než jste měl/a
Pokud si myslíte, že Vy nebo kdokoli jiný jste užil/a více přípravku Nortrilen než jste měl/a, vyhledejte
Vašeho lékaře nebo navštivte nejbližší nemocnici. Učiňte tak i v případě, že se předávkování
neprojevuje žádnými příznaky. Obal přípravku Nortrilen vezměte k lékaři nebo do nemocnice s sebou.
Příznaky předávkování mohou zahrnovat:
ospalost nebo podráždění
bezvědomí
ztížené dýchání, modré zabarvení kůže
rozšíření zornic
křeče
rychlý tlukot srdce
nízký krevní tlak, slabý puls, bledost
horečka
Jestliže jste zapomněl/a užít Nortrilen
Pokud jste zapomněl/a užít předepsanou dávku, další dávku užijte v obvyklou dobu. Nezdvojujte
následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.
Jestliže ukončujete léčbu přípravkem Nortrilen
Váš lékař rozhodne kdy a jak ukončíte léčbu. Při náhlém přerušení léčby se mohou objevit příznaky z
vysazení (např. bolesti hlavy, necítíte se dobře, nespavost, podrážděnost).
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léčivé přípravky, může i Nortrilen způsobovat nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.
Velmi vzácné ale závažné nežádoucí účinky (méně než u 1 pacienta z 10 000)
Pokud se u Vás vyskytne některý z následujících příznaků, přestaňte Nortrilen užívat a okamžitě
vyhledejte svého lékaře:
Opakovaný výskyt rozmazaného vidění, duhové vidění nebo bolest očí. Měl/a byste
neprodleně podstoupit oční vyšetření, než bude moci léčba přípravkem Nortrilen pokračovat.
Tento stav může být příznakem glaukomu.
Těžká zácpa, nateklé břicho, horečka a zvracení. Tyto příznaky mohou být způsobeny
částečným ochrnutím střeva.
Zežloutnutí kůže a bělma očí (žloutenka) může znamenat poškození jater.
Sklon k tvorbě modřin, krvácení, bledost, trvalá bolest v krku a horečka mohou být prvními
známkami ovlivnění krvetvorby.
Vliv na krvetvorbu může způsobit snížení počtu červených krvinek (které přenášejí kyslík po
těle), snížení počtu bílých krvinek (které jsou zodpovědné za potlačení infekce) a snížení
počtu krevních destiček (které se podílí na srážení krve).
Následující nežádoucí účinky jsou obvykle mírné a většinou odezní po několika dnech léčby.
Pokud jsou nežádoucí účinky obtížné nebo trvají déle než několik dní, poraďte se se svým lékařem.
Sucho v ústech zvyšuje riziko výskytu zubního kazu, je tedy vhodné častější čištění zubů.
5/6
Velmi časté nežádoucí účinky (více než u 1 pacienta z 10):
Nadměrné pocení.
Třes rukou, bolest hlavy; závratě, které mohou být způsobeny nízkým krevním tlakem (doporučuje se
pomalé vstávání).
Rozmazané vidění (obtížné čtení textu psaného malým písmem).
Sucho v ústech, zácpa, nevolnost (necítíte se dobře).
Palpitace (bušení srdce), zrychlení srdečního rytmu.
Únava.
Časté nežádoucí účinky (více než u 1 pacienta ze 100 a méně než u 1 pacienta z 10):
Snížená citlivost nebo mravenčení končetin, porucha koordinace.
Rozšíření zornic.
Zmatenost (obzvláště u starších pacientů), snížení pozornosti, pokles libida.
Porucha vnímání chuti.
Zvýšení tělesné hmotnosti.
Poruchy srdečního rytmu zjistitelné pomocí EKG (elektrokardiogram).
U mužů mohou nastat problémy s erekcí.
Méně časté nežádoucí účinky (více než u 1 pacienta z 1000 a méně než u 1 pacienta ze 100):
Vyrážka, svědění, otok obličeje nebo jazyka.
Tinitus (zvonění v uších).
Křeče.
Změny nálady, včetně zvýšení pocitu úzkosti nebo neklidu. Nespavost, noční můry.
Průjem, zvracení.
Zvýšený krevní tlak.
Obtížné močení (zejména u starších mužů).
Vzácné nežádoucí účinky (méně než u 1 pacienta z 1000):
Vypadávání vlasů, zvýšená citlivost pokožky na sluneční záření.
Pokles chuti k jídlu, blouznění (obzvláště u starších pacientů), halucinace.
Otok slinných žláz.
Pokles tělesné hmotnosti.
Zvětšení prsů.
Sebevražedné myšlenky nebo sebevražedné chování, viz také část Zvláštní opatrnosti při použití
přípravku Nortrilen je zapotřebí.
U pacientů užívajících tento typ antidepresiv byl pozorován zvýšený výskyt zlomenin kostí.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři či
lékárníkovi.
5. JAK NORTRILEN UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co Nortrilen obsahuje
Léčivou látkou je nortriptylinum ve formě nortriptylini hydrochloridum.
Jedna potahovaná tableta obsahuje 25 mg nortriptylinum ve formě hydrochloridové soli.
6/6
Pomocnými látkami jsou: kukuřičný škrob, monohydrát laktosy, kopovidon, glycerol 85%,
mikrokrystalická celulosa, mastek, magnesium-stearát.
Obal tablety: hypromelosa 5, makrogol 6000.
Barvivo: oxid titaničitý (E 171).
Jak Nortrilen vypadá a co obsahuje toto balení
Nortrilen je ve formě potahovaných tablet.
Popis tablet:
Kulaté, mírně bikonvexní, bílé potahované tablety s hladkým povrchem, na jedné straně označené
NO.
Tablety jsou baleny do kontejneru z šedého polypropylenu opatřeného pojistným uzávěrem nebo do
HDPE kontejneru.
Velikost balení: 50 potahovaných tablet.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9
DK-2500 Copenhagen
Dánsko
Zastoupení v České republice
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Lundbeck Česká republika s.r.o., Bozděchova 7, Praha 5
Tel:+420 225 275 600
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
30.3.2011

Recenze

Recenze produktu NORTRILEN 50X25MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu NORTRILEN 50X25MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze