Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 18047
Kód EAN: 5997001311936
Kód SÚKL: 33207
Normodipine se užívá k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) různého původu a profylakticky k léčbě angíny pectoris (ke snížení četnosti záchvatů bolesti). Normodipine se užívá samotný nebo v kombinaci s jinými léky na vysoký krevní tlak či angínu pectoris. Přípravek je určen pro dospělé pacienty.

Příbalový leták

1/6
sp.zn. sukls137546/2011, sukls137547/2011
a k sp.zn. sukls131808//2012, sukls131832//2012


Příbalová informace: informace pro uživatele
Normodipine 5 mg, tablety
Normodipine 10 mg, tablety
Amlodipinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je přípravek Normodipine,tablety (dále jen jako Normodipine) a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Normodipine užívat
3. Jak se přípravek Normodipine užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Normodipine uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Normodipine a k čemu se používá
Přípravek Normodipine obsahuje léčivou látku amlodipin, která patří do skupiny léků nazývaných
antagonisté vápníku.
Přípravek Normodipine se používá k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) nebo určitého druhu
bolesti na hrudi zvané angina pectoris, jejíž vzácnou formou je Prinzmetalova neboli variantní angina
pectoris.
U pacientů s vysokým krevním tlakem tento léčivý přípravek snižuje napětí hladké svaloviny cévní
stěny, takže krev jimi může snadněji procházet. U pacientů s anginou pectoris přípravek Normodipine
zlepšuje zásobení svaloviny srdce krví, která tím dostává vetší přísun kyslíku, což zabraňuje vzniku
bolesti. Tento přípravek neposkytuje okamžitou úlevu od bolesti na hrudi způsobené anginou pectoris.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Normodipine užívat
Neužívejte přípravek Normodipine
- pokud jste alergický/á na amlodipin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku uvedenou v
části 6, nebo na jiné antagonisty vápníku. To se může projevit svěděním, zčervenáním kůže nebo
obtížemi s dýcháním.
2/6


- pokud trpíte výrazně nízkým krevním tlakem (hypotenze).
- pokud trpíte zúžením aortální chlopně (stenóza aorty) nebo se u Vás vyvinul tzv. kardiogenní
(srdeční) šok (stav, kdy srdce není schopno do těla pumpovat dostatečné množství krve).
- pokud trpíte srdečním selháním po srdečním infarktu.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Normodipine se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Informujte svého lékaře, pokud se Vás týká, nebo týkal některý z následujících stavů:
- Nedávný srdeční infarkt
- Srdeční selhání
- Závažné zvýšení krevního tlaku (hypertenzní krize)
- Onemocnění jater
- Jste starší pacient a potřebujete vyšší dávku, než jaká Vám začala být podávána

Děti a dospívající
Přípravek Normodipine nebyl studován u dětí ve věku do 6 let. U dětí a dospívajících ve věku 6-17 let
lze přípravek Normodipine použít pouze pro léčbu hypertenze (viz bod 3). Více informací Vám
poskytne ošetřující lékař.

Další léčivé přípravky a přípravek Normodipine
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval/a nebo které možná budete užívat.

Přípravek Normodipine může ovlivňovat nebo být ovlivňován jinými léky, jako jsou:
- ketokonazol, itrakonazol (léky proti plísním),
- ritonavir, indinavir, nelfinavir (inhibitory proteáz užívané k léčbě HIV),
- rifampicin, erythromycin, klarithromycin (antibiotika),
- hypericum perforatum (třezalka tečkovaná),
- verapamil, diltiazem (lék na léčbu srdečních onemocnění),
- dantrolen (infúze pro léčbu závažných odchylek tělesné teploty),
- simvastatin (lék na snížení hladiny cholesterolu), jelikož může být nutná úprava dávkování.

Přípravek Normodipine snižuje krevní tlak a může prohloubit účinek jiných léků, které se používají na
snížení vysokého krevního tlaku.

Užívání přípravku Normodipine s jídlem a pitím
Pacientům užívajícím přípravek Normodipine se nedoporučuje konzumace grapefruitové šťávy a
grapefruitu. Grapefruitová šťáva a grapepfruit mohou zvýšit obsah léčivé látky amlodipinu v krvi a tím
způsobit nepředvídatelné zvýšení účinku přípravku Normodipine na snížení krevního tlaku.

3/6


Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Bezpečnost amlodipinu v těhotenství u lidí nebyla stanovena.
Není známo, zda amlodipin přechází do mateřského mléka. Pokud kojíte, nebo plánujete kojit, před
užitím přípravku Normodipine se poraďte se svým lékařem.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Normodipine může ovlivnit Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje. Pokud cítíte nevolnost,
závrať, únavu nebo máte bolest hlavy, neřiďte ani neobsluhujte stroje a ihned kontaktujte svého lékaře.

Přípravek Normodipine obsahuje sodnou sůl karboxymethylškrobu, typ A
Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 23 mg sodíku v jedné dávce, tj. je v podstatě bez sodíku.

3. Jak se přípravek Normodipine užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.
Doporučená počáteční dávka je Normodipine 5 mg jednou denně; tu je pak možno zvyšovat až na
dávku Normodipine 10 mg jednou denně.
Přípravek lze užívat před jídlem a pitím i po jídle a pití. Užívejte přípravek ve stejnou dobu každý den
a zapíjejte jej vodou. Během léčby přípravkem Normodipine nepijte grapefruitovou šťávu.

Použití u dětí dospívajících
U dětí a dospívajících (6-17 let věku) je doporučená úvodní dávka 2,5 mg denně. Maximální
doporučená dávka je 5 mg denně.
V současné době není amlodipin 2,5 mg k dispozici a dávku 2,5 mg nelze získat rozdělením přípravku
Normodipine 5 mg, protože tablety nejsou vyráběny tak, aby se daly rozdělit na dvě stejné poloviny.
Je důležité, abyste tablety užíval/a pravidelně. Svého lékaře navštivte včas, dříve, než balení tablet
využíváte.
Jestliže jste užil/a více přípravku Normodipine, než jste měl/a
Při požití většího množství tablet Vám může krevní tlak významně až nebezpečně klesnout. Můžete
cítit závrať, točení hlavy, mdloby nebo slabost. Při velkém poklesu krevního tlaku se může dostavit
šok. Můžete mít studenou a vlhkou kůži a ztratit vědomí. Při užití více tablet přípravku Normodipine
vyhledejte ihned lékařskou pomoc.
Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Normodipine
Nemějte obavy. Pokud zapomenete užít tabletu, zcela ji vynechte. Nezdvojnásobujte následující
dávku, abyste nahradil/a vynechanou tabletu. Následující tabletu užíjte v obvyklou dobu.
Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Normodipine
Váš lékař Vám doporučí, jak dlouho budete tento přípravek užívat. Vaše onemocnění se může vrátit,
pokud ukončíte léčbu dříve.
4/6

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Kontaktujte svého lékaře neprodleně, jakmile po užití tohoto přípravku zaznamenáte některý z
následujících velmi vzácných závažných nežádoucích účinků.
Náhlý sípot, bolest na hrudi, dušnost nebo potíže s dýcháním
Otok očních víček, obličeje nebo rtů
Otok jazyka a hrdla způsobující významné potíže s dýcháním
Závažné kožní reakce zahrnující úpornou kožní vyrážku, kopřivku, zčervenání kůže celého těla,
výrazné/úporné svědění, tvorbu puchýřů, olupování a otok kůže, zánět sliznic (Stevens-Johnsonův
syndrom) nebo jiné alergické reakce
Srdeční infarkt, nepravidelný srdeční tep
Zánět slinivky břišní, který může způsobit silnou bolest břicha a zad doprovázenou výrazným
celkovým pocitem nemoci/celkovou indispozicí.

Byly hlášeny následující časté nežádoucí účinky. Jsou-li pro Vás obtěžující nebo trvají déle než 1
týden, poraďte se se svým lékařem.
Časté: mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 10
Bolest hlavy, závrať, ospalost (obzvláště na začátku léčby)
Palpitace (bušení srdce), návaly horka
Bolest břicha, nevolnost (nauzea)
Otok kotníků (edém), únava

Jiné hlášené nežádoucí účinky jsou uvedené v následujícím seznamu. Pokud se kterýkoli z
nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků,
které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Méně časté: mohou se vyskytnout až u 1 osoby ze 100
Změny nálad, úzkost, deprese, nespavost
Třes, poruchy chuti, mdloby, slabost
Necitlivost nebo pocit brnění končetin; necitlivost k bolesti
Poruchy zraku, dvojité vidění, zvonění v uších
Nízký krevní tlak
Kýchání/rýma způsobená zánětem nosní sliznice (rinitida)
Změny funkce střev, průjem, zácpa, porucha trávení, sucho v ústech, zvracení

5/6

Vypadávání vlasů, zvýšené pocení, svědění kůže, červené skvrny na kůži, změna barvy kůže
Porucha močení, zvýšená potřeba močení v noci, zvýšená četnost močení
Neschopnost dosáhnou erekce; nepříjemné pocity v prsou nebo zvětšení prsou u mužů
Slabost, bolest, celkový pocit nemoci/indispozice
Bolest svalů nebo kloubů, svalové křeče, bolest zad
Zvýšení nebo snížení tělesné hmotnosti

Vzácné: mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 1000
Zmatenost

Velmi vzácné: mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 10000
Snížený počet bílých krvinek, snížení počtu krevních destiček, které může mít za následek
neobvyklou tvorbu modřin nebo sklon ke krvácení (poškození červených krvinek)
Nadbytek cukru v krvi (hyperglykemie)
Porucha nervů způsobující slabost, brnění nebo necitlivost
Kašel, otok dásní
Nadmutí břicha (zánět žaludku)
Porucha funkce jater, zánět jater (hepatitida), zežloutnutí kůže (žloutenka), zvýšení jaterních
enzymů, což může ovlivnit výsledky některých krevních testů
Zvýšené svalové napětí
Zánět krevních cév, často s kožní vyrážkou
Citlivost na světlo
Porucha kombinující ztuhlost, třes, a/nebo porucha hybnosti

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.

5. Jak přípravek Normodipine uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 0C.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Exp. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.6/6

6. Obsah balení a další informace
Co přípravek Normodipine obsahuje
- Léčivou látkou je amlodipini besilas 6,944 mg nebo 13,889 mg (odpovídá amlodipinum 5 mg
nebo 10 mg) v 1 tabletě.
- Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulosa, granulovaná mikrokrystalická celulosa
hydrogenfosforečnan vápenatý, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), magnesium-stearát.

Jak přípravek Normodipine vypadá a co obsahuje toto balení
Normodipine 5 mg, tablety: bílé až téměř bílé, podlouhlé tablety, na jedné straně vyraženo 5.
Normodipine 10 mg, tablety: bílé až téměř bílé, podlouhlé tablety, na jedné straně vyraženo 10, na
druhé straně půlicí rýha.
PVC/Al blistr, krabička.
Velikost balení:
Normodipine 5 mg, tablety: 30 tablet
Normodipine 10 mg, tablety: 30 tablet

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Gedeon Richter Plc.,
H-1103 Budapešť
Gyömrői út 19-21,
Maďarsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována
22.5.2013

Recenze

Recenze produktu NORMODIPINE 10 MG 30X10MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu NORMODIPINE 10 MG 30X10MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze