Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na žaludek a střeva

NO-SPA 20X40MG Tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 89690

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 89690
Kód EAN: 8595116521935
Kód SÚKL: 107807
Přípravek se užívá u bolestivých křečových stahů hladkých svalů: ledvinové, žlučníkové a střevní koliky, u syndromu dráždivého tračníku a dalších podobných stavů trávicího ústrojí spojených s křečemi hladkého svalstva; dále při křečových stazích dělohy - bolestivé menstruaci, hrozícím potratu, tetanických děložních stazích, porodních bolestech. No-Spa se užívá i u bolestí hlavy cévního původu. Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti od 6 let.

Příbalový leták

 

sp.zn. sukls130382/2016 

 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

NO-SPA 

tablety 

drotaverini hydrochloridum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 

Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek NO-SPA a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek NO-SPA užívat 

3. 

Jak se přípravek NO-SPA užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek NO-SPA uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 

1. 

Co je přípravek NO-SPA a k čemu se používá 

 

Přípravek NO-SPA je spasmolytikum, to znamená, že léčivá látka drotaverin umožňuje uvolnění 
hladkého  svalstva. 
Účinek drotaverinu je dočasný, výraznější při zvýšeném napětí hladkého svalstva (svaly vnitřních 
orgánů neovládané vůlí). Drotaverin působí na hladké svaly cév, na hladké svaly žlučových cest, 
močopohlavního, dýchacího a trávicího traktu. 

 

Přípravek se užívá u bolestivých křečovitých stahů hladkých svalů: ledvinové, žlučníkové a střevní 
koliky, u syndromu dráždivého tračníku a dalších podobných stavů trávicího ústrojí spojených s 
křečemi hladkého svalstva, a dále při bolestivé menstruaci. 
Přípravek NO-SPA se užívá i u bolestí hlavy cévního původu. Přípravek mohou užívat dospělí a 
mladiství. 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek NO-SPA užívat 

Neužívejte přípravek NO-SPA 

jestliže jste alergický(á) na drotaverin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6);

 

pokud trpíte těžkým poškozením jater, ledvin nebo srdečním selháváním 

Přípravek NO-SPA nesmí užívat děti mladší 1 roku. 

 

Upozornění a opatření 
Jestliže trpíte nízkým krevním tlakem, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete přípravek 
NO-  SPA užívat. 

 

Děti 
Použití drotaverinu u dětí nebylo hodnoceno v klinických studiích. 

 

Další léčivé přípravky a přípravek NO-SPA 
Účinky tohoto přípravku a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. 
Přípravek NO-SPA zeslabuje při současném podání účinek levodopy, která zmírňuje příznaky 
Parkinsonovy choroby, to znamená, že může dojít ke zhoršení příznaků (ztuhlosti a třesu) tohoto 
onemocnění. 

 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a), nebo které možná budete užívat. 

 

Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte  se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
K dispozici jsou pouze omezené údaje týkající se podávání přípravku NO-SPA těhotným 
pacientkám.  O jeho užívání během těhotenství rozhoduje lékař. 
Nejsou k dispozici žádné údaje o užívání léku během kojení, proto se kojení během 
léčby  nedoporučuje. 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Obvyklé dávky drotaverinu neovlivňují schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje. 
Nicméně, v případě závratí, objevujících se po podání přípravku, se vyhněte nebezpečným 
situacím a  zdržte se řízení a obsluhy strojů. 

 

Přípravek NO-SPA obsahuje laktózu 
Tablety obsahují laktózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se 
svým  lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 

 
 

3. 

Jak se přípravek NO-SPA užívá 

 

Dospělí obvykle užívají 3 - 6 tablet denně ve 2 - 3 dílčích dávkách po 1 - 2 tabletách. 
Maximální dávka je 6 tablet denně. 

 

Jestliže jste  užil(a) více přípravku NO-SPA, než jste měl(a) 
V případě předávkování se obraťte okamžitě na svého lékaře. 

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek NO-SPA 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. Při vynechání dávky 
užijte tabletu(y) při dalším jídle. 

 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 

 

Výskyt pozorovaných nežádoucích účinků je definován následovně: 
 
Vzácné (postihují 1 až 10 pacientů z 10 000): 

  nevolnost; 

  zácpa; 

 

  závratě; 

  bolesti hlavy;  

  nespavost;  

  bušení srdce;  

  nízký krevní tlak; 

  alergické  reakce (otoky vznikající na různých místech organismu, kopřivka, vyrážka, 

svědění). 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků

sdělte  to  svému  lékaři  nebo 

lékárníkovi.  Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové  informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

 

 

Hlášení nežádoucích ú či nků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo  lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků,  které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo  na adresu: 

 

Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48
 
100 41 Praha 10 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 

 

 

5. 

Jak přípravek NO-SPA uchovávat 

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

 

Uchovávejte při teplotě do 25˚C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za zkratkou 
„EXP“.  Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti. 

 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 

 

6. 

Obsah balení a další 

informace  Co přípravek No-SPA 

obsahuje 

Léčivou látkou je drotaverini hydrochloridum. Jedna tableta obsahuje 40 mg 
drotaverin-  hydrochloridu. 

Pomocnými látkami jsou magnesium-stearát, mastek, povidon, kukuřičný škrob, 
monohydrát  laktózy. 

 

Jak přípravek NO-SPA vypadá a co obsahuje toto balení 
Tablety přípravku NO-SPA  jsou žluté, konvexní se zelenavým či oranžovým nádechem, na jedné 
straně vyraženo „SPA“. Jsou dodávány v papírových krabičkách obsahujících 20 nebo 24 tablet 
v blistrech. 

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci 

 

sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika 

 

Výrobce 
CHINOIN  Pharmaceutical & Chemical Works Private Co. Ltd., Veresegyház, Maďarsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 25.5.2016
 

Recenze

Recenze produktu NO-SPA 20X40MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu NO-SPA 20X40MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám