Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis anestetika

NIONTIX 1X50L/20300L I Plyn k inhal. - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 137130

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 137130
Kód EAN:
Kód SÚKL: 117022

Příbalový leták

1 /5
Sp. zn. sukls206736/2012
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽÍVATELE
NIONTIX, medicinální plyn, zkapalněný
Dinitrogenii oxidum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek
používat, protože obsahuje pro Vás důležité informace
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli vedlejší účinek, sdělte to svému lékaři nebo
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli vedlejších účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je NIONTIX a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek NIONTIX používat
3. Jak se NIONTIX používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak uchovávat NIONTIX
6. Obsah balení a další informace
1. CO JE NIONTIX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
- Léčivou látkou je oxid dusný 100% (V/V)
- NIONTIX neobsahuje žádné další látky.
NIONTIX je plyn používaný k inhalaci. Je bezbarvý, nasládlého zápachu a je dodáván v
lahvích na stlačený plyn. Lahve na stlačený plyn obsahují pouze čistý oxid dusný pod tlakem.
Oxid dusný má analgetické (tišící bolest) a anestetické (uspávací) účinky. Účinek oxidu
dusného nastává ovlivněním množství chemických látek, tzv. neurotransmiterů, které mají
funkci signálních látek přenášejících informace uvnitř nervového systému.
Přípravek NIONTIX je používán:
- Jako součást anestézie.
- Jako bolest utišující/ sedativní přípravek k potlačení bolesti s rychlým nástupem a bez
dlouhodobého přetrvávání analgetického účinku.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE NIONTIX
POUŽÍVAT
NIONTIX je možné podávt pouze v dostatečně vybavených zdravotnických zařízeních pod
dozorem lékařů. Ujistěte se, že Váš lékař je informován o Vašem zdravotním stavu.
Nepoužívejte NIONTIX pokud:
- máte nebo jste v nedávné době měli pneumothorax, plynovou embolii a v dalších
případech, pokud můžete mít v těle vzduchové nebo plynové bubliny, jako
2 /5
bezprostředně po potápění, operaci bypass, po těžkém zranění hlavy nebo operaci
středního ucha.
- jste byl/a léčen/a pro oční poruchy injekcemi plynu do oka. Plynové bubliny se mohou
během podání NIONTIXU rozpínat.
- máte srdeční onemocnění srdeční nedostatečnost, neboť NIONTIX může ovlivnit
funkci srdce i při velmi lehkém poklesu srdeční činnosti .
- máte onemocnění ovlivňující regulaci tlaku v centrálním nervovém systému, např.
zvýšený tlak v mozku, protože NIONTIX může způsobit další zvětšení objemu mozku.
- Pokud máte střevní obstrukci nebo plynatost
Upozornění a opatření:
Pokud trpíte nedostatkem vitamínu B12, poraďte se se svým lékařem nebo zdravotní sestrou
dříve, než užijete NIONTIX, protože NIONTIX může zhoršit účinky tohoto nedostatku.
Další léčivé přípúravky a NIONTIX
Pokud užíváte nebo jste v nedávné době užívali, nebo právě budete užívat další léky,
informujte o tom svého lékaře.
Medicinální oxid dusný způsobuje zvýšení účinku dalších anestetik.
Tehotenství, kojení a fertilita
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že jste můžete být těhotná nebo plánujete
otěhotnět, poraďte se se svým lékářem dříve než začnete tento přípravek užívat.
NIONTIX by neměl být užíván během prvních dvou trimestrů těhotenství, ale pouze během
porodu.
Přípravek NIONTIX může být používán během kojení.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
NIONTIX ovlivňuje mentální funkce. Proto byste se měli vyhnout řízení , obsluze strojů a
provádění dalších komplikovaných úkolů dokud nedojde k plnému zotavení .
3. JAK SE NIONTIX POUŽÍVÁ
NIONTIX by Vám měl být vždy podáván pod dohledem kvalifikovaného lékaře.
Oxid dusný je vždy podáván jako směs plynů, která obsahuje nejméně 21 % obj. kyslíku, aby
se zabránilo nedostatku kyslíku, tzv. hypoxii. Medicinální oxid dusný je běžně používán v
koncentracích kolísajících mezi 35 a 75 % obj. v inhalovaném plynu.
NIONTIX je obvykle vdechován přes anestetickou maskou. Buď můžete dýchat samostatně
nebo pomocí respirátoru/ventilátoru, jako při anestézii.
NIONTIX je nutné používat vždy přesně podle pokynů lékaře. Poraďte se se svým lékařem
nebo lékárníkem pokud máte pochybnosti.
NIONTIX smí být používán jen v místnostech s dobrou ventilací a/nebo tam, kde je
instalován systém pro odtah přebytečného vydechovaného plynu. Je tak zabráněno vzniku
3 /5
příliš vysoké koncentrace oxidu dusného v okolním vzduchu, která by mohla ovlivnit
personál a další osoby v blízkosti.
Jestliže použijete více NIONTIXU než jste měl/a
Pokud je Vám podáno příliš mnoho NIONTIXU, můžete se stát hypoxickým, tzn. že máte
nedostatek kyslíku v krvi. Hypoxii se musí rozhodně zabránit, protože jejím následkem může
dojít k ovlivnění tělesných funkcí a může způsobit bezvědomí.
Pokud je podáno příliš mnoho NIONTIXU, musí se podání přerušit nebo podávaná
koncentrace snížit. Jestliže je podezření na hypoxii, je nutné dýchat čerstvý vzduch a pokud
jste ve zdravotnickém zařízení, musí být podán kyslík s kontinuálním sledováním hladiny
kyslíku v krvi prostřednictví pulzního oxymetru. Kyslík musí být podáván, dokud nedojde k
zotavení a k dostatečné saturaci kyslíkem.
Bezpečnostní instrukce
- NIONTIX je určen pro inhalaci podle instrukcí Vašeho lékaře.
- Lahev na stlačený plyn připojujte pouze na zařízení určená pro připojení medicinálního
oxidu dusného.
- NIONTIX (lahev na stlačený plyn) musí být používán jen v dobře větraných
místnostech.
- Lahev na stlačený plyn) nesmí být vystavena velkému teplu.
- V místnostech, kde se NIONTIX používá se nesmí kouřit a používat otevřený oheň
vzhledem ke zvýšenému riziku požáru .
- V případě nebezpečí požáru musí být lahve na stlačené plyny odneseny na bezpečné
místo.
- Nikdy nepoužívejte maziva, olej nebo podobné látky k mazání zablokovaných závitů.
Je zde riziko samovznícení v kontaktu s přípravkem NIONTIX.
- Odběrové zařízení musí být otevíráno pomalu a opatrně.
- Zacházejte s lahví na stlačený plyn s opatrností. Ujistěte se, že není vystavena otřesům a
nemůže spadnout.
- Během odběru přípravku NIONTIX musí být lahev na stlačený plyn ve svislé poloze
s odběrovým zařízením nahoře. Medicinální oxid dusný je odebírán z lahve na stlačený
plyn v plynné fázi, následkem tlaku je ale uvnitř lahve kapalný. Pokud by během odběru
byla lahev na stlačený plyn v horizontální poloze, mohla by kapalina unikat a způsobit
poškození. Odběrové zařízení musí být otevíráno pomalu a opatrně, aby se zabránilo
úniku kapalného oxidu dusného.
- Udržujte lahev na stlačený plyn čistou a suchou.
- Lahev na stlačený plyn musí být uchovávána a přepravována s uzavřeným ventilem
opatřeným ochranným kloboukem.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek NIONTIX nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.
- Časté (vyskytující se až u 1 z 10 pacientů):
Závrať, točení hlavy, nevolnost a zvracení.
- Méně časté (vyskytující se až u 1 ze 100 pacientů):
Pocit tlaku ve středním uchu, neboť NIONTIX způsobuje nárůst tlaku ve středním uchu.
Nadýmání břicha, neboť NIONTIX pomalu zvyšuje objem plynu ve střevech.
4 /5
- Velmi vzácné(vyskytující se až u 1 z 10000 pacientů):
Mohou se též vyskytnout psychiatrické problémy, jako psychózy.
- Neznámé (frekvenci není možné odhadnout dostupných údajů)
Účinek na kostní dřeň a nervové funkce.
Oxid dusný narušuje metabolizmus vitaminu B12 a kyseliny listové. Avšak tyto vedlejší
účinky jsou extrémně vzácné a kratší doba užívání snižuje jejich riziko. Pokud je Vám
NIONTIX podáván dlouhou dobu (víc než 6 hodin), nebo pokud je Vám NIONTIX podáván
opakovaně, bude Váš lékař pravděpodobně odebírat vzorky krve na sledovaní Vašeho
krevního obrazu..
Pokud se u Vás vyskytne jakýkoliv vedlejší účinek, obraťte sa na svého lékaře nebo
zdravotní sestru. To se týká i jakýchkoliv vedlejších účinků, které nejsou uvedené v této
příbalové informáci pro uživatele.
5. JAK NIONTIX UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvi na stlačený plyn.
Lahve na stlačené plyny musí být uchovávány na dobře větraných místech určených pro
uchovávání medicinálních plynů.
Lahve na stlačené plyny musí být skladovány pod zastřešením, chráněny proti vlivům počasí
a větru, drženy v suchu a čistotě, prosty hořlavých materiálů.
Pro dlouhodobé skladování je doporučená teplota od 20 do +40 C. Lahve na stlačené plyny
mohou být krátkodobě vystaveny teplotám až do +60°C.
Mají být přijata opatření k zabránění otřesů a pádu.
Lahve na stlačené plyny obsahující různé druhy plynů musí být uchovávány odděleně. Plné a
prázdné lahve na stlačené plyny musí být uchovávány odděleně.
Větší lahve na stlačené plyny musí být transportovány vhodným typem vozidla. Zvláštní
pozornost musí být věnována k zabezpečení toho, aby se připojená zařízení náhodně
neuvolnila.
6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE
Co NIONTIX obsahuje
Léčivou látkou je dinitrogenii oxidum (oxid dusný) 100% (V/V)
NIONTIX neobsahuje žádné další látky.
Vodní objem
tlakové lahve v
[l]
Typ ventilu Materiál
lahve
Hmotnost
náplně v [kg]
Objem oxidu dusného v [m3]
při teplotě 15 °C a tlaku 1,013
bar
2 uzavírací ventil ocel 1,5 0,81
2 uzavírací ventil se
zpětnou klapkou
ocel 1,5 0,81
10 uzavírací ventil ocel 7,5 4,1
10 uzavírací ventil se
zpětnou klapkou
ocel 7,5 4,1
40 uzavírací ventil ocel 30 16,2
5 /5
40 uzavírací ventil se
zpětnou klapkou
ocel 30 16,2
50 uzavírací ventil ocel 37,5 20,3
50 uzavírací ventil se
zpětnou klapkou
ocel 37,5 20,3
svazek
12 x 40
uzavírací ventil ocel 360 195,0
svazek
12 x 50
uzavírací ventil ocel 450 244,0
Pozn:
Výstupní šroubení uzavíracího ventilu nebo uzavíracího ventilu se zpětnou klapkou má závit o
rozměru G3/8´´
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Držitel rozhodnutí o registraci
Linde Gas a.s.
U Technoplynu 1324
198 00 Praha 9 Kyje
Česká Republika
Telefon: +420 272 100 171
Fax: +420 272 100 790
Výrobce
LINDE GÁZ MAGYARORSZÁG Rt
Carl von Linde út 1
H- 9653 Répcelak
Maďarsko
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 12.6.2013

Recenze

Recenze produktu NIONTIX 1X50L/20300L I Plyn k inhal.

Diskuze

Diskuze k produktu NIONTIX 1X50L/20300L I Plyn k inhal.

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Akční nabídka do vaší schránky

Výhodné nabídky nemusíte hledat, pošleme vám je e-mailem.

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.

Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám