Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

NEURONTIN 800 MG 50X800MG Potahované tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 21721

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: GÖDECKE AG, FREIBURG
Kód výrobku: 21721
Kód EAN: 8595060908219
Kód SÚKL: 40851
Držitel rozhodnutí: GÖDECKE AG, FREIBURG
Co je Neurontin a k čemu se používá Neurontin patří do skupiny léků používaných k léčbě epilepsie a periferní neuropatické bolesti. Epilepsie: Neurontin se používá k léčbě různých forem epilepsie (záchvaty postihující nejdříve určitou část mozku, které se později mohou, ale nemusejí šířit do ostatních částí mozku). Váš lékař Vám předepíše Neurontin k léčbě epilepsie, pokud Vaše současná léčba nepomáhá plně kontrolovat vaše onemocnění. Pokud lékař neurčí jinak, užívejte Neurontin k Vaší současné léčbě. Neurontin může být k léčbě dospělých a dětí nad 12 let užíván i samostatně. Periferní neuropatická bolest: Neurontin se používá k léčbě dlouho přetrvávající bolesti, která je způsobena poškozením nervů. Periferní neuropatická bolest (postihující hlavně nohy a/nebo paže) může být zapříčiněna nejrůznějšími onemocněními, jako je např. diabetes (cukrovka) nebo pásový opar. Pocity bolesti lze popsat jako palčivé, pálící, pulzující, pronikavé, bodavé, ostré, stahující, bolestivé, brnění, znecitlivění, píchání jehličkami apod.

Příbalový leták

 

Sp.zn.sukls221235/2017 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

NEURONTIN 600 mg, potahované tablety  
NEURONTIN 800 mg, potahované tablety 

gabapentinum 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
 

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.  
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.  
-  Tento přípravek byl předepsán  výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.  

-  Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 

lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.  

 
 Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je přípravek Neurontin a k čemu se používá  

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Neurontin užívat 

3. 

Jak se přípravek Neurontin užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky  

5. 

Jak přípravek Neurontin uchovávat  

6.  

Obsah balení a další informace  

 
 
1. 

Co je přípravek Neurontin a k čemu se používá 

 
Přípravek  Neurontin  patří  do  skupiny  léků  používaných  k  léčbě  epilepsie  a  periferní  neuropatické 
bolesti (dlouho přetrvávající bolest způsobená poškozením nervů).  
 
Léčivou látkou přípravku Neurontin je gabapentin. 
 
Přípravek Neurontin se používá k léčbě: 
 

Různých  forem  epilepsie  (záchvaty  postihující  nejdříve  určitou  část  mozku,  které  se  později 
mohou,  ale  nemusejí  šířit  do  ostatních  částí  mozku).  Váš  lékař  Vám  předepíše  přípravek 
Neurontin  k  léčbě  epilepsie,  pokud  Vaše  současná  léčba  nepomáhá  plně  kontrolovat  Vaše 
onemocnění.  Pokud  lékař  neurčí  jinak,  užívejtepřípravek    Neurontin  navíc  k  Vaší  současné 
léčbě. Přípravek Neurontin může být k léčbě dospělých a dětí nad 12 let užíván i samostatně.  

 

Periferní  neuropatické  bolesti  (dlouho  přetrvávající  bolesti,  která  je  způsobena  poškozením 
nervů). Periferní neuropatická bolest (postihující hlavně dolní končetiny a/nebo paže) může být 
zapříčiněna nejrůznějšími onemocněními, jako je např. diabetes (cukrovka) nebo pásový opar. 
Pocity  bolesti  lze  popsat  jako  palčivé,  pálící,  pulzující,  pronikavé,  bodavé,  ostré,  stahující, 
bolestivé, brnění, znecitlivění, mravenčení apod.  

 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Neurontin užívat  

 
Neužívejte přípravek
 Neurontin 

jestliže  jste  alergický(á)  na  gabapentin  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 

 

 

Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Neurontin se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 

trpíte-li onemocněním ledvin, Váš lékař Vám může upravit dávkování.  

podstupujete-li  hemodialýzu  (očišťování  krve  od  zplodin  látkové  výměny  při  selhání ledvin). 

Informujte lékaře, zaznamenáte-li bolest svalů a/nebo slabost. 

pokud  máte  onemocnění  nervového  systému,  poruchu  dýchání  nebo  je  Vám  více  než  65  let, 

lékař Vám může předepsat jiný režim dávkování.  

pokud se u Vás objeví příznaky, jako jsou úporné bolesti břicha, pocit nevolnosti a zvracení. 

Ihned  kontaktujte  svého  lékaře,  protože  toto  mohou  být  příznaky  akutní  pankreatitidy  (zánět 
slinivky břišní).  

Po uvedení přípravku na trh byly hlášeny případy zneužívání léku a vzniku závislosti. Poraďte se se 
svým lékařem, pokud jste v minulosti měl(a) problémy se zneužíváním léků nebo závislostí. 
 
Malý počet pacientů léčených antiepileptiky jako je gabapentin měl myšlenky na sebepoškození nebo 
sebevraždu. Máte-li v kteroukoli dobu podobné myšlenky, kontaktujte ihned svého lékaře. 
 
Důležitá informace o možných závažných reakcích 
Malý  počet  pacientů  užívajících  přípravek  Neurontin  zaznamenal  alergickou  reakci,  nebo  možnou 
závažnou kožní reakci, která se může rozvinout v ještě vážnější potíže, není-li léčena. Zapamatujte si 
tyto příznaky a během léčby přípravkem Neurontin na ně dávejte pozor.  
 
Přečtěte si popis těchto příznaků v bodě 4 pod nadpisem „Kontaktujte svého lékaře ihned, jakmile 
po užití tohoto přípravku zaznamenáte kterýkoli z následujících příznaků, protože může být závažný“. 
 
Pokud  pociťujete  slabost,  citlivost  nebo  bolest  svalů  a  současně  se  necítíte  dobře,  případně  máte 
horečku,  můžete  trpět  neobvyklým  rozkladem  svalových  buněk,  což  je  život  ohrožující  stav,  který 
může  vést  k poruše  ledvin.  Můžete  rovněž  zaznamenat  změnu  barvy  moči  a  změny  ve  výsledcích 
krevních  testů  (konkrétně  zvýšení  hladiny  krevní  kreatinfosfokinázy).  Pokud  zaznamenáte  jakýkoli 
z uvedených příznaků, ihned kontaktujte svého lékaře. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Neurontin 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat.  Lékaře (nebo lékárníka) informujte zejména v případě, že 
užíváte  nebo  jste  v nedávné  době  užíval(a)  přípravky  k léčbě  epileptických  záchvatů  (křečí), 
přípravky  k léčbě  poruch  spánku,  deprese,  úzkosti  nebo  jakýchkoli  jiných  neurologických  či 
psychiatrických problémů. 
Léky obsahující opioidy, například morfin 
Užíváte-li  léky  obsahující  opioidy  (například  morfin),  oznamte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi, 
protože opioidy mohou zvýšit účinek přípravku Neurontin. Kromě toho může kombinace přípravku 
Neurontin s opioidy vyvolat příznaky, jako je ospalost a/nebo útlum dýchání. 
 
Léky neutralizující žaludeční kyselinu (antacida) 
Je-li  přípravek  Neurontin  užíván  současně  s  antacidy,  která  obsahují  hliník  nebo  hořčík,  může  být 
sníženo vstřebávání přípravku Neurontin ze žaludku. Doporučuje se proto užívat přípravek Neurontin 
nejdříve 2 hodiny po podání antacida.  
 
Přípravek Neurontin: 

se  pravděpodobně  vzájemně  neovlivňuje  s  jinými  léky  proti  epilepsii  ani  perorálními 
antikoncepčními přípravky.  

 

může zkreslit výsledky některých laboratorních testů. Podstupujete-li vyšetření moči, oznamte 
svému lékaři nebo v nemocnici, jaké léčivé přípravky užíváte.  

 
Přípravek Neurontin s jídlem 
Přípravek Neurontin se podává s jídlem nebo bez jídla.   
 

 

Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná,  nebo  plánujete  otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Těhotenství 
Přípravek Neurontin neužívejte v těhotenství, neurčí-li lékař jinak. Ženy, které mohou otěhotnět, musí 
používat spolehlivou antikoncepci.  
 
Nebyly  provedeny  žádné  studie  sledující  užití  gabapentinu  těhotnými  ženami.  U  jiných  léků, 
užívaných  k  léčbě  záchvatů,  bylo  hlášeno  zvýšené  riziko  poškození  plodu,  zvláště  bylo-li  užíváno 
více léků pro léčbu záchvatů současně. Během těhotenství proto užívejte pokud možno pouze jeden 
lék pro léčbu záchvatů a to pouze pod dohledem lékaře.  
 
Vyhledejte svého lékaře, jakmile během užívání přípravku Neurontin zjistíte, že jste těhotná, myslíte 
si, že byste mohla být těhotná nebo těhotenství plánujete. Nepřerušujte náhle léčbu, může to vyvolat 
záchvat, který může mít pro Vás i Vaše dítě závažné důsledky.  
 
Kojení 
Gabapentin, léčivá látka přípravku Neurontin, přechází do mateřského mléka. Vzhledem k tomu, že 
nežádoucí účinky na dítě nejsou známy, kojení během léčby přípravkem Neurontin se nedoporučuje.  
 
Plodnost 
Ve studiích na zvířatech nebyl pozorován žádný účinek na plodnost. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek  Neurontin  může  způsobovat  závratě,  ospalost  a  únavu.  Neměl(a)  byste  řídit,  obsluhovat 
složité stroje nebo se zabývat jinými nebezpečnými činnostmi, dokud si nebudete jistý(á), že tento lék 
nepříznivě neovlivňuje Vaše reakce.  
 
 
3. 

Jak se přípravek Neurontin užívá  

 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Váš lékař určí, jaká dávka pro Vás bude vhodná.  
 
Epilepsie, doporučená dávka je:  
 
Dospělí a dospívající  
Užijte počet tablet tak, jak Vám doporučil Váš lékař. Váš lékař Vám bude obvykle postupně zvyšovat 
dávku.  Zahajovací  dávka  se  pohybuje  obvykle  v  rozmezí  300-900  mg  denně.  Poté  může  být  po 
doporučení lékaře dávka postupně zvýšena až na maximální dávku 3600 mg denně. Váš lékař Vám 
sdělí, že máte užívat tuto dávku ve 3 jednotlivých dávkách, tj. 1x ráno, 1x odpoledne a 1x večer.  
 
Děti ve věku 6 let a starší 
Dávka podaná dítěti je stanovena lékařem a je vypočítána z jeho tělesné hmotnosti. Léčba je zahájena 
nízkou zahajovací dávkou, která je postupně zvyšována po dobu přibližně 3 dnů. Obvyklá dávka ke 
kontrole  epilepsie  je  25-35  mg  na  1  kg  na  den.  Obvykle  je  podávána  ve  3  jednotlivých  dávkách; 
tablety se užívají každý den, obvykle 1x ráno, 1x odpoledne a 1x večer.  
 

 
 
 
 
 

 

Přípravek Neurontin se nedoporučuje podávat dětem mladším 6 let.  
 
Periferní neuropatická bolest, doporučená dávka je 
 
 
Dospělí 
Užijte počet tablet tak, jak Vám doporučil Váš lékař. Váš lékař Vám bude obvykle postupně zvyšovat 
dávku.  Zahajovací  dávka  se  pohybuje  obvykle  v  rozmezí  300-900  mg  denně.  Poté  může  být  po 
doporučení lékaře dávka postupně zvýšena až na maximální dávku 3600 mg denně. Váš lékař Vám 
sdělí, že máte užívat tuto dávku ve 3 jednotlivých dávkách, tj. 1x ráno, 1x odpoledne a 1x večer.  
 
Máte-li potíže s ledvinami nebo podstupujete hemodialýzu 
Pokud máte potíže s ledvinami nebo podstupujete hemodialýzu, Váš lékař Vám může předepsat jiné 
dávkovací schéma a/nebo dávku. 
 
Jste-li  starší  pacient  (nad  65  let),  můžete  užívat  obvyklou  dávku  přípravku  Neurontin,  pokud 
nemáte problémy s ledvinami. Pokud  máte potíže s ledvinami, Váš lékař Vám může předepsat jiné 
dávkovací schéma a/nebo dávky.  

 

Jestliže  máte  pocit,  že  účinek  přípravku  Neurontin  je  příliš  silný  nebo  příliš  slabý,  co  nejdříve  to 
sdělte svému lékaři nebo lékárníkovi. 
 
Způsob podání 
Přípravek Neurontin je určen pro perorální podání.  Vždy užívejte tablety s dostatečným množstvím 
vody. Tabletu lze rozdělit na 2 stejné poloviny. 
 
Přípravek Neurontin nepřestávejte užívat, dokud Vám Váš lékař nedoporučí léčbu ukončit. 

 

 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Neurontin, než jste měl(a) 
Vyšší než doporučené dávky mohou vyvolat vedlejší účinky zahrnující ztrátu vědomí, závrať, dvojité 
vidění, zastřenou řeč, ospalost a průjem. Okamžitě kontaktujte svého lékaře, nebo jděte na nejbližší 
lékařskou  pohotovost,  užijete-li  více  přípravku  Neurontin,  než  Vám  bylo  předepsáno.  Vezměte  s 
sebou zbylé tablety a také obal od přípravku a příbalovou informaci, aby bylo možné určit, jaký lék 
jste užil(a).  
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Neurontin 
Zapomenete-li  užít  dávku,  užijte  ji,  jakmile  si  vzpomenete,  pokud  ještě  není  čas  na  další  dávku. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.  
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Neurontin
 
Nepřestávejte  užívat  přípravek  Neurontin,  dokud  Vám  to  nedoporučí  Váš  lékař.  Je-li  Vaše  léčba 
ukončena, dojde k tomu postupně během nejméně 1 týdne. Přestanete-li užívat přípravek Neurontin 
náhle nebo dříve, než Vám doporučí Váš lékař, vystavujete se zvýšenému riziku výskytu záchvatů.  
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka.  
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky  

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého.  
 
Kontaktujte  svého  lékaře  ihned,  jakmile  po  užití  tohoto  přípravku  zaznamenáte  kterýkoli 
z následujících příznaků, protože může být závažný: 
  

• 

závažné  kožní  reakce  vyžadující  okamžitou  lékařskou  péči,  otok  rtů  a  obličeje,  kožní 

 

vyrážka  a  zčervenání  a/nebo  ztráta  vlasů  (toto  mohou  být  příznaky  závažných 
alergických reakcí). 

• 

úporná  bolest  břicha,  nevolnost  a  zvracení,  protože  toto  mohou  být  příznaky  akutní 
pankreatitidy (zánět slinivky břišní). 

• 

potíže  s dýcháním,  které  mohou  v případě,  že  jsou  závažného  charakteru,  vyžadovat 
k zajištění normálního dýchání naléhavou a intenzivní péči. 

• 

Přípravek Neurontin může způsobit závažné, nebo život ohrožující alergické reakce, které 
mohou postihnout kůži, nebo jinou část Vašeho těla, jako např. játra, nebo krevní buňky. 
Během  této  reakce  můžete  i  nemusíte  mít  vyrážku.  Můžete  být  hospitalizován(a),  nebo 
bude  Vaše  léčba  přípravkem  Neurontin  ukončena.  Kontaktujte  svého  lékaře  ihned, 
zaznamenáte-li některý z níže uvedených příznaků: 

•  kožní vyrážka 

•  kopřivka 

•  horečka 

•  otok uzlin, který neopadá 

•  otok rtů a jazyka 

•  zežloutnutí kůže nebo bělma očí 

•  neobvyklá tvorba modřin nebo krvácení 

•  těžká únava nebo slabost 

•  neočekávaná bolest svalů 

•  časté infekce 

Tyto  příznaky  mohou  být  prvními  známkami  závažné  reakce.  Váš  lékař  Vás  vyšetří  a 
rozhodne, zda budete v léčbě přípravkem Neurontin pokračovat. 

 

• 

Podstupujete-li hemodialýzu, informujte lékaře, zaznamenáte-li bolest svalů a/nebo slabost. 

 
Jiné nežádoucí účinky zahrnují: 
 
Velmi časté (mohou postihnout více než 1 pacienta z 10):
 

• 

virové infekce  

• 

pocit ospalosti, závratě, ztráta koordinace  

• 

únava, horečka.  

 
Časté (mohou postihnout až 1 pacienta z 10): 

• 

pneumonie (zápal plic), infekce dýchacích cest, infekce močových cest, zánět v uchu nebo jiné 
infekce 

• 

nízký počet bílých krvinek  

• 

nechutenství, zvýšená chuť k jídlu  

• 

vztek  vůči  druhým,  zmatenost,  změny  nálady,  depresivní  nálady,  úzkost,  nervozita,  obtíže  s 
myšlením  

• 

křeče, trhavé pohyby, poruchy řeči, ztráta paměti, třes, nespavost, bolest hlavy, citlivost kůže, 
snížení smyslového vnímání (otupělost), poruchy koordinace, neobvyklé pohyby očí, zesílené, 
oslabené nebo chybějící reflexy  

• 

rozmazané vidění, dvojité vidění  

• 

točení hlavy 

• 

vysoký krevní tlak, zrudnutí nebo rozšíření cév  

• 

ztížené dýchání, zánět průdušek, bolest v krku, kašel, pocit sucha v nose  

• 

zvracení, nevolnost (pocit na zvracení), onemocnění zubů, zánět dásní, průjem, bolest žaludku, 
zažívací potíže, zácpa, sucho v ústech nebo v hrdle, nadýmání  

• 

otok obličeje, modřiny, vyrážka, svědění, akné  

• 

bolest kloubů, bolest svalů, bolest zad, záškuby  

• 

potíže s erekcí (impotence) 

• 

otok nohou a paží, potíže s chůzí, slabost, bolest, pocit nemoci, příznaky podobné chřipce  

• 

snížení počtu bílých krvinek, přibývání na hmotnosti  

 

• 

náhodné zranění, zlomenina, odřenina.  

 
V klinických studiích u dětí bylo navíc často pozorováno agresivní chování a trhavé pohyby.  
 
Méně časté (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100): 

• 

agitovanost (

stav chronického neklidu a neúmyslných bezúčelných pohybů)

 

• 

alergické reakce jako je kopřivka  

• 

omezená pohyblivost 

• 

zrychlená srdeční činnost 

• 

otok obličeje, trupu a končetin 

• 

abnormální výsledky krevních testů ukazující na onemocnění jater 

• 

mentální porucha 

• 

pád 

• 

zvýšení hladiny glukózy v krvi (nejčastěji pozorováno u pacientů s cukrovkou). 

 
Vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000): 

• 

ztráta vědomí 

• 

snížení hladiny glukózy v krvi (nejčastěji pozorováno u pacientů s cukrovkou). 

• 

potíže s dýcháním, mělké dýchání (útlum dýchání) 

 
Po uvedení přípravku Neurontin na trh byly hlášeny následující nežádoucí účinky: 

• 

snížení počtu krevních destiček  

• 

halucinace  

• 

potíže s abnormálními pohyby jako je svíjení, trhavé pohyby a ztuhlost  

• 

zvonění v uších  

• 

skupina nežádoucích účinků, které mohou zahrnovat otok lymfatických uzlin (izolované malé 
vyvýšené bulky pod kůží), horečku, vyrážku a zánět jater, vyskytující se současně 

• 

zežloutnutí kůže a očí (žloutenka), zánět jater  

• 

akutní selhání ledvin, únik moči 

• 

zvětšení objemu prsů, zvětšení prsní tkáně 

• 

nežádoucí účinky po náhlém vysazení gabapentinu (úzkost, poruchy spánku, nevolnost, bolest, 
pocení), bolest na hrudi  

• 

rozklad svalových vláken (rabdomyolýza) 

• 

změna ve výsledcích krevních testů (zvýšení hladiny kreatinfosfokinázy) 

• 

problémy se sexuální funkcí, včetně neschopnosti dosáhnout orgasmu, opožděná ejakulace. 

• 

nízká hladina sodíku v krvi 

• 

anafylaxe  (závažná,  potenciálně  život  ohrožující  alergická  reakce  zahrnující  obtížné  dýchání, 
otok rtů, hrdla a jazyka a hypotenzi (nízký krevní tlak) vyžadující akutní léčbu)  

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 

 

 

 

5. 

Jak přípravek Neurontin uchovávat  

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.  
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti 
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.  
 
Potahované tablety přípravku Neurontin uchovávejte při teplotě do 25 °C.  
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí.  
 
 
6. 

Obsah balení a další informace  

 
Co přípravek Neurontin obsahuje  
 
Léčivou látkou je gabapentinum. Jedna potahovaná tableta obsahuje gabapentinum 600 nebo 800 mg. 

 

 
Pomocnými  látkami  v  potahovaných  tabletách  jsou:  Poloxamer  407  (ethylenoxid  a  propylenoxid), 
kopovidon, kukuřičný škrob, magnesium-stearát. 
Potah tablet: Opadry YS-1-18111 bílá (hyprolosa, mastek) 
Leštidlo: kandelilový vosk 
 
Jak přípravek Neurontin vypadá a co obsahuje toto balení 
 
 
Potahované tablety 
Neurontin  600  mg:  bílá  potahovaná  tableta  eliptického  tvaru  s půlicí  rýhou  na  obou  stranách  a  s 
vyražením „NT“ a „16“ na jedné straně. 
Neurontin  800  mg:  bílá  potahovaná  tableta  eliptického  tvaru  s  půlicí  rýhou  na  obou  stranách  a  s 
vyražením „NT“ a „26“ na jedné straně. 
 
Dodávány v PVC/PE/PVDC/Al blistrech nebo PVC/PVDC/Al blistrech po 20, 30, 45, 50, 60, 84, 90, 
100, 200 a 500 tabletách. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce  
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Pfizer, spol. s r.o. 
Stroupežnického 17 
150 00 Praha 
Tel: 283 004 111 

 

Výrobce:  
Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH 
výrobní závod Freiburg  
Mooswaldallee 1 
D-79090 Freiburg 
Německo 
 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod tímto názvem: Neurontin 
 

 

Název 

členského 

státu 

Název léčivého přípravku 

Belgie/Lucembursko  Neurontin 600 mg comprimés pelliculés/filmomhulde 

tabletten/Filmtabletten, Neurontin 800 mg comprimés 
pelliculés/filmomhulde tabletten/Filmtabletten 

Česká republika 

Neurontin 600 mg  
Neurontin 800 mg 

Dánsko 

Neurontin 

Finsko 

Neurontin 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen  
Neurontin 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen 

Francie 

Neurontin 600 mg comprimé pelliculé 
Neurontin 800 mg comprimé pelliculé 

Irsko 

Neurontin 600 mg film-coated tablets

  

Neurontin 800 mg film-coated tablets 

Island 

Neurontin 

Litva 

Neurontin 

Lotyšsko 

Neurontin 600mg apvalkotās tabletes  
Neurontin 800mg apvalkotās tabletes 

Německo 

Neurontin 600 mg Filmtabletten  
Neurontin 800 mg Filmtabletten 

Nizozemsko 

Neurontin 600, filmomhulde tabletten 600 mg  
Neurontin 800, filmomhulde tabletten 800 mg 

Norsko 

Neurontin 600 mg tabletter, filmdrasjerte  
Neurontin 800 mg tabletter, filmdrasjerte  

Polsko 

Neurontin 600  
Neurontin 800 

Portugalsko 

Neurontin 

Rakousko 

Neurontin 600 mg Filmtabletten  
Neurontin 800 mg Filmtabletten 

Řecko 

Neurontin 600 mg film-coated tablets  
Neurontin 800 mg film-coated tablets 

Slovenská republika  Neurontin 600 mg filmom obalené tablety 

Neurontin 800 mg filmom obalené tablety 

Slovinsko 

Neurontin 600 mg filmsko obložene tablete  
Neurontin 800 mg filmsko obložene tablete 

Španělsko 

Neurontin 600 mg comprimidos recubiertos con pelicula  
Neurontin 800mg comprimidos recubiertos con pelicula 

Švédsko 

Neurontin 600 mg filmdragerade tabletter  
Neurontin 800 mg filmdragerade tabletter 
Neurontin 800 mg filmdragerade tablette 

Velká Británie 

Neurontin 600 mg Film-coated Tablets  
Neurontin 800 mg Film-coated Tablets 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: září 2017

 

Recenze

Recenze produktu NEURONTIN 800 MG 50X800MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu NEURONTIN 800 MG 50X800MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám