Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

NEURONTIN 800 MG 100X800MG Potahované tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 21722

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: GÖDECKE AG, FREIBURG
Kód výrobku: 21722
Kód EAN: 8595060908226
Kód SÚKL: 40852
Držitel rozhodnutí: GÖDECKE AG, FREIBURG
Co je Neurontin a k čemu se používá Neurontin patří do skupiny léků používaných k léčbě epilepsie a periferní neuropatické bolesti. Epilepsie: Neurontin se používá k léčbě různých forem epilepsie (záchvaty postihující nejdříve určitou část mozku, které se později mohou, ale nemusejí šířit do ostatních částí mozku). Váš lékař Vám předepíše Neurontin k léčbě epilepsie, pokud Vaše současná léčba nepomáhá plně kontrolovat vaše onemocnění. Pokud lékař neurčí jinak, užívejte Neurontin k Vaší současné léčbě. Neurontin může být k léčbě dospělých a dětí nad 12 let užíván i samostatně. Periferní neuropatická bolest: Neurontin se používá k léčbě dlouho přetrvávající bolesti, která je způsobena poškozením nervů. Periferní neuropatická bolest (postihující hlavně nohy a/nebo paže) může být zapříčiněna nejrůznějšími onemocněními, jako je např. diabetes (cukrovka) nebo pásový opar. Pocity bolesti lze popsat jako palčivé, pálící, pulzující, pronikavé, bodavé, ostré, stahující, bolestivé, brnění, znecitlivění, píchání jehličkami apod.

Příbalový leták

1Sp. zn. sukls271300/2012
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
NEURONTIN 100 mg, tvrdé tobolky
NEURONTIN 300 mg, tvrdé tobolky
NEURONTIN 400 mg, tvrdé tobolky
NEURONTIN 600 mg, potahované tablety
NEURONTIN 800 mg, potahované tablety
(gabapentinum)
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1 Co je Neurontin a k čemu se používá
2 Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Neurontin užívat
3 Jak se Neurontin užívá
4 Možné nežádoucí účinky
5 Jak Neurontin uchovávat
6. Další informace
1. CO JE NEURONTIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Neurontin patří do skupiny léků používaných k léčbě epilepsie a periferní neuropatické bolesti
(dlouho přetrvávající bolest způsobená poškozením nervů).
Léčivou látkou přípravku Neurontin je gabapentin.
Přípravek Neurontin se používá k léčbě:
- Různých forem epilepsie (záchvaty postihující nejdříve určitou část mozku, které se později
mohou, ale nemusejí šířit do ostatních částí mozku). Váš lékař Vám předepíše Neurontin k
léčbě epilepsie, pokud Vaše současná léčba nepomáhá plně kontrolovat vaše onemocnění.
Pokud lékař neurčí jinak, užívejte Neurontin navíc k Vaší současné léčbě. Neurontin může být
k léčbě dospělých a dětí nad 12 let užíván i samostatně.
- Periferní neuropatické bolesti (dlouho přetrvávající bolesti, která je způsobena poškozením
nervů). Periferní neuropatická bolest (postihující hlavně dolní končetiny a/nebo paže) může být
zapříčiněna nejrůznějšími onemocněními, jako je např. diabetes (cukrovka) nebo pásový opar.
Pocity bolesti lze popsat jako palčivé, pálící, pulzující, pronikavé, bodavé, ostré, stahující,
bolestivé, brnění, znecitlivění, píchání jehličkami apod.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE NEURONTIN UŽÍVAT
Neužívejte Neurontin
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na gabapentin nebo na kteroukoli další složku přípravku
Neurontin.
2Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Neurontin je zapotřebí
- trpíte-li onemocněním ledvin, Váš lékař Vám může upravit dávkování.
- podstupujete-li hemodialýzu (očišťování krve od zplodin látkové výměny při selhání ledvin).
Informujte lékaře, zaznamenáte-li bolest svalů a/nebo slabost.
- pokud se u Vás objeví příznaky, jako jsou úporné bolesti břicha, je Vám na nevolno a zvracíte.
Ihned kontaktujte svého lékaře, protože toto mohou být příznaky akutní pankreatitidy (zánět
slinivky břišní).
Malý počet pacientů léčených antiepileptiky jako je gabapentin měl myšlenky na sebepoškození nebo
sebevraždu. Máte-li v kteroukoli dobu podobné myšlenky, kontaktujte ihned svého lékaře.
Důležitá informace o možných závažných reakcích
Malý počet pacientů užívajících přípravek Neurontin zaznamenal alergickou reakci, nebo možnou
závažnou kožní reakci, která se může rozvinout v ještě vážnější potíže, není-li léčena. Zapamatujte si
tyto příznaky a během léčby přípravkem Neurontin na ně dávejte pozor.
Přečtěte si popis těchto příznaků v Kapitole 4 pod nadpisem Kontaktujte svého lékaře ihned,
jakmile po užití tohoto přípravku zaznamenáte kterýkoli z následujících příznaků, protože může být
závažný.
Pokud pociťujete slabost, citlivost nebo bolest svalů a současně se necítíte dobře, případně máte
horečku, můžete trpět neobvyklým rozkladem svalových buněk, což je život ohrožující stav, který
může vést k poruše ledvin. Můžete rovněž zaznamenat změnu barvy moči a změny ve výsledcích
krevních testů (konkrétně zvýšení hladiny krevní kreatinfosfokinázy). Pokud zaznamenáte jakýkoli
z uvedených příznaků, ihned kontaktujte svého lékaře.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v
nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Léky obsahující morfin
Užíváte-li léky obsahující morfin, oznamte to svému lékaři nebo lékárníkovi, protože morfin může
zvýšit účinek přípravku Neurontin.
Léky neutralizující žaludeční kyselinu (antacida)
Je-li přípravek Neurontin užíván současně s antacidy, která obsahují hliník nebo hořčík, může být
sníženo vstřebávání přípravku Neurontin ze žaludku. Doporučuje se proto užívat Neurontin nejdříve 2
hodiny po podání antacida.
Neurontin:
- se pravděpodobně vzájemně neovlivňuje s jinými léky proti epilepsii ani perorálními
antikoncepčními přípravky.
- může zkreslit výsledky některých laboratorních testů. Podstupujete-li vyšetření moči, oznamte
svému lékaři nebo v nemocnici, jaké léčivé přípravky užíváte.
Užívání přípravku Neurontin s jídlem a pitím
Neurontin se podává s jídlem nebo bez jídla.
Těhotenství
Neurontin neužívejte v těhotenství, neurčí-li lékař jinak. Ženy, které mohou otěhotnět, musí používat
spolehlivou antikoncepci.
3Nebyly provedeny žádné studie sledující užití gabapentinu těhotnými ženami. U jiných léků,
užívaných k léčbě záchvatů, bylo hlášeno zvýšené riziko poškození plodu, zvláště bylo-li užíváno
více léku pro léčbu záchvatů současně. Během těhotenství proto užívejte pokud možno pouze jeden
lék pro léčbu záchvatů a to pouze pod dohledem lékaře.
Vyhledejte svého lékaře, jakmile během užívání přípravku Neurontin zjistíte, že jste těhotná, myslíte
si, že byste mohla být těhotná nebo těhotenství plánujete. Nepřerušujte náhle léčbu, může to vyvolat
záchvat, který může mít pro Vás i Vaše dítě závažné důsledky.
Kojení
Gabapentin, léčivá látka přípravku Neurontin, přechází do mateřského mléka. Vzhledem k tomu, že
nežádoucí účinky na dítě nejsou známy, kojení během léčby přípravkem Neurontin se nedoporučuje.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Neurontin může způsobovat závratě, ospalost a únavu. Neměl/a byste řídit, obsluhovat složité stroje
nebo se zabývat jinými nebezpečnými činnostmi, dokud si nebudete jistý/á, že tento lék nepříznivě
neovlivňuje Vaše reakce.
Důležité informace o některých složkách přípravku Neurontin
Tvrdé tobolky přípravku Neurontin obsahují laktózu (typ cukru). Sdělil-li Vám lékař někdy, že trpíte
nesnášenlivostí některých cukrů, vyhledejte svého lékaře před užitím tohoto léčivého přípravku.
3. JAK SE NEURONTIN UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek Neurontin přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Váš lékař určí, jaká dávka pro Vás bude vhodná.
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Neurontin je příliš silný nebo příliš slabý, co nejdříve to
sdělte svému lékaři nebo lékárníkovi.
Jste-li starší pacient (nad 65 let), můžete užívat obvyklou dávku přípravku Neurontin, pokud
nemáte problémy s ledvinami. Pokud máte potíže s ledvinami, Váš lékař Vám může předepsat jiné
dávkovací schéma a/nebo dávky.
Neurontin nepřestávejte užívat, dokud Vám Váš lékař nedoporučí léčbu ukončit.
Způsob a cesta podání
Neurontin je určen pro perorální podání. Vždy užívejte tobolky nebo tablety s dostatečným
množstvím vody. Tabletu lze rozdělit na 2 stejné poloviny.
Epilepsie, obvyklá dávka je:
Dospělí a dospívající:
Užijte počet tobolek nebo tablet tak, jak Vám doporučil Váš lékař. Váš lékař Vám bude obvykle
postupně zvyšovat dávku. Zahajovací dávka se pohybuje obvykle v rozmezí 300-900 mg denně. Poté
může být po doporučení lékaře dávka postupně zvýšena až na maximální dávku 3600 mg denně. Váš
lékař Vám sdělí, že máte užívat tuto dávku ve 3 jednotlivých dávkách, tj. 1x ráno, 1x odpoledne a 1x
večer.
4Děti ve věku od 6 let a starší:
Dávka podaná dítěti je stanovena lékařem a je vypočítána z jeho tělesné hmotnosti. Léčba bývá
zahájena nízkou zahajovací dávkou, která může být postupně zvyšována po dobu přibližně 3 dnů.
Obvyklá dávka kontrolující epilepsii je 25-35 mg na 1 kg na den. Obvykle je podávána ve 3
jednotlivých dávkách; tobolky nebo tablety se užívají každý den, obvykle 1x ráno, 1x odpoledne a 1x
večer.
Přípravek Neurontin není určen pro použití u dětí do 6 let.
Periferní neuropatická bolest, obvyklá dávka je:
Dospělí
Užijte počet tobolek nebo tablet tak, jak Vám doporučil Váš lékař. Váš lékař Vám bude obvykle
postupně zvyšovat dávku. Zahajovací dávka se pohybuje obvykle v rozmezí 300-900 mg denně. Poté
může být po doporučení lékaře dávka postupně zvýšena až na maximální dávku 3600 mg denně. Váš
lékař Vám sdělí, že máte užívat tuto dávku ve 3 jednotlivých dávkách, tj. 1x ráno, 1x odpoledne a 1x
večer.
Trpíte-li onemocněním ledvin nebo podstupujete hemodialýzu
Trpíte-li onemocněním ledvin nebo podstupujete hemodialýzu, Váš lékař Vám může předepsat jiné
dávkování.
Jestliže jste užil/a více přípravku Neurontin, než jste měl/a
Vyšší než doporučené dávky mohou vyvolat vedlejší účinky zahrnující ztrátu vědomí, závrať, dvojité
vidění, zastřenou řeč, ospalost a průjem. Okamžitě kontaktujte svého lékaře, nebo jděte na nejbližší
lékařskou pohotovost, užijete-li více přípravku Neurontin, než Vám bylo předepsáno. Vezměte s
sebou zbylé tobolky nebo tablety a také obal od přípravku a příbalovou informaci, aby bylo možné
určit, jaký lék jste užil/a.
Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Neurontin
Zapomenete-li užít dávku, užijte ji, jakmile si vzpomenete, pokud ještě není čas na další dávku.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.
Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Neurontin
Nepřestávejte užívat přípravek Neurontin, dokud Vám to nedoporučí Váš lékař. Je-li Vaše léčba
ukončena, dojde k tomu postupně během nejméně 1 týdne. Přestanete-li užívat přípravek Neurontin
náhle nebo dříve, než Vám doporučí Váš lékař, vystavujete se zvýšenému riziku výskytu záchvatů.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Neurontin nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Kontaktujte svého lékaře ihned, jakmile po užití tohoto přípravku zaznamenáte kterýkoli
z následujících příznaků, protože může být závažný:
závažné kožní reakce vyžadující okamžitou lékařskou péči, otok rtů a obličeje, kožní
vyrážka a zčervenání a/nebo ztráta vlasů (toto mohou být příznaky závažných
alergických reakcí).
úporná bolest břicha, nevolnost a zvracení, protože toto mohou být příznaky akutní
pankreatitidy (zánět slinivky břišní).
5 Přípravek Neurontin může způsobit závažné, nebo život ohrožující alergické reakce, které
mohou postihnout kůži, nebo jinou část Vašeho těla, jako např. játra, nebo krevní buňky.
Během této reakce můžete i nemusíte mít vyrážku. Můžete být hospitalizován/a, nebo
bude Vaše léčba přípravkem Neurontin ukončena. Kontaktujte svého lékaře ihned,
zaznamenáte-li některý z níže uvedených příznaků:
kožní vyrážka
kopřivka
horečka
otok uzlin, který neopadá
otok rtů a jazyka
zežloutnutí kůže nebo bělma očí
neobvyklá tvorba modřin nebo krvácení
těžká únava nebo slabost
neočekávaná bolest svalů
časté infekce
Tyto příznaky mohou být prvními známkami závažné reakce. Váš lékař Vás vyšetří a
rozhodne, zda budete v léčbě přípravkem Neurontin pokračovat.
Podstupujete-li hemodialýzu, informujte lékaře, zaznamenáte-li bolest svalů a/nebo slabost.
Jiné nežádoucí účinky zahrnují:
Velmi časté nežádoucí účinky
(které mohou postihnout více než 1 pacienta z 10):
virové infekce
pocit ospalosti, závratě, ztráta koordinace
únava, horečka.
Časté nežádoucí účinky
(které mohou postihnout více než 1 pacienta ze 100):
pneumonie (zápal plic), infekce dýchacích cest, infekce močových cest, zánět v uchu nebo jiné
infekce
nízký počet bílých krvinek
nechutenství, zvýšená chuť k jídlu
vztek vůči druhým, zmatenost, změny nálady, depresivní nálady, úzkost, nervozita, obtíže s
myšlením
křeče, trhavé pohyby, poruchy řeči, ztráta paměti, třes, nespavost, bolest hlavy, citlivost kůže,
snížení smyslového vnímání (otupělost), poruchy koordinace, neobvyklé pohyby očí, zesílené,
oslabené nebo chybějící reflexy
rozmazané vidění, dvojité vidění
točení hlavy
vysoký krevní tlak, zrudnutí nebo rozšíření cév
ztížené dýchání, zánět průdušek, bolest v krku, kašel, pocit sucha v nose
zvracení, nevolnost (pocit na zvracení), onemocnění zubů, zánět dásní, průjem, bolest žaludku,
zažívací potíže, zácpa, sucho v ústech nebo v hrdle, nadýmání
otok obličeje, modřiny, vyrážka, svědění, akné
bolest kloubů, bolest svalů, bolest zad, záškuby
potíže s erekcí (impotence)
otok nohou a paží, potíže s chůzí, slabost, bolest, pocit nemoci, příznaky podobné chřipce
snížení počtu bílých krvinek, přibývání na hmotnosti
náhodné zranění, zlomenina, odřenina.
6V klinických studiích u dětí bylo navíc často pozorováno agresivní chování a trhavé pohyby.
Méně časté nežádoucí účinky
(které mohou postihnout více než 1 pacienta z 1000):
alergické reakce jako je kopřivka
omezená pohyblivost
zrychlená srdeční činnost
otok obličeje, trupu a končetin
abnormální výsledky krevních testů, ukazující na onemocnění jater.
Po uvedení přípravku na trh byly hlášeny následující nežádoucí účinky
snížení počtu krevních destiček
halucinace
potíže s abnormálními pohyby jako je svíjení, trhavé pohyby a ztuhlost
zvonění v uších
skupina nežádoucích účinků, které mohou zahrnovat otok lymfatických uzlin (izolované malé
vyvýšené bulky pod kůží), horečku, vyrážku a zánět jater, vyskytující se současně
zežloutnutí kůže a očí (žloutenka), zánět jater
akutní selhání ledvin, únik moči
zvětšení objemu prsů, zvětšení prsní tkáně
nežádoucí účinky po náhlém vysazení gabapentinu (úzkost, poruchy spánku, nevolnost, bolest,
pocení), bolest na hrudi
kolísání krevní glukózy u pacientů s cukrovkou
rozklad svalových vláken (rabdomyolýza)
změna ve výsledcích krevních testů (zvýšení hladiny kreatinfosfokinázy).
Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK NEURONTIN UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Neurontin nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Tvrdé tobolky přípravku Neurontin uchovávejte při teplotě do 30°C.
Potahované tablety přípravku Neurontin uchovávejte při teplotě do 25°C.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Neurontin obsahuje
Neurontin tvrdé tobolky
Léčivou látkou je gabapentinum. Jedna tvrdá tobolka obsahuje gabapentinum 100, 300 nebo 400 mg.
Pomocnými látkami v tobolkách přípravku Neurontin jsou:
Obsah tobolky: monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, mastek.
7Obal tobolky: želatina, čištěná voda, natrium-lauryl-sulfát.
Tobolky 100 mg obsahují barvivo E171 (oxid titaničitý), tobolky 300 mg obsahují barvivo E171
(oxid titaničitý) a E172 (žlutý oxid železitý) a tobolky 400 mg obsahují barvivo E171 (oxid titaničitý)
a E172 (žlutý a červený oxid železitý). Potiskový inkoust použitý na všechny tvrdé tobolky obsahuje
šelak, E171 (oxid titaničitý) a E132 (indigokarmín).
Neurontin potahované tablety
Léčivou látkou je gabapentinum. Jedna potahovaná tableta obsahuje gabapentinum 600 nebo 800 mg.
Pomocnými látkami v potahovaných tabletách jsou: Poloxamer 407 (ethylenoxid a propylenoxid),
kopovidon, kukuřičný škrob, magnesium-stearát.
Potah tablet: Opadry YS-1-18111 bílá (hyprolosa, mastek)
Leštidlo: kandelilový vosk
Jak přípravek Neurontin vypadá a co obsahuje jedno balení
Tvrdé tobolky
Neurontin 100 mg: bílá tvrdá tobolka, s potiskem NEURONTIN 100 mg a PD.
Neurontin 300 mg: žlutá tvrdá tobolka, s potiskem NEURONTIN 300 mg a PD.
Neurontin 400 mg: oranžová tvrdá tobolka, s potiskem NEURONTIN 400 mg a PD.
Dodávány jsou v PVC/PVDC/Al blistrech po 20, 30, 50, 60, 84, 90, 98, 100, 200, 500 a 1000
tobolkách.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Potahované tablety
Neurontin 600 mg: bílá potahovaná tableta eliptického tvaru s půlicí rýhou na obou stranách a s
vyražením NT a 16 na jedné straně.
Neurontin 800 mg: bílá potahovaná tableta eliptického tvaru s půlicí rýhou na obou stranách a s
vyražením NT a 26 na jedné straně.
Dodávány v PVC/PE/PVDC/Al blistrech nebo PVC/PVDC/Al blistrech po 20, 30, 45, 50, 60, 84, 90,
100, 200 a 500 tabletách.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci:
Pfizer spol. s r.o.
Stroupežnického 17
150 00 Praha
Tel: 283 004 111
Výrobce:
Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH
výrobní závod Freiburg
Mooswaldallee 1
D-79090 Freiburg
Německo
Neurontin tvrdé tobolky jsou v členských státech EHP registrovány pod názvem Neurontin.
8Neurontin potahované tablety jsou v následujících členských státech EHP registrovány pod
názvem Neurontin:
Rakousko, Belgie, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko,
Maďarsko, Island, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Norsko, Polsko,
Portugalsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie.
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 3.4.2013

Recenze

Recenze produktu NEURONTIN 800 MG 100X800MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu NEURONTIN 800 MG 100X800MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám