Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

NEUROL 1,0 30X1MG Tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 14530

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 14530
Kód EAN: 8594739037694
Kód SÚKL: 86656
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Přípravek Neurol se používá k léčbě úzkostných stavů, chorobného strachu, duševního napětí včetně doprovodných příznaků jako např. bušení srdce, nespavost, nervozita apod. Používá se rovněž pro léčbu úzkosti u různých depresivních onemocnění a pro léčbu panických poruch.

Příbalový leták

sp.zn. sukls135340/2016 

 
                                 Příbalová informace: Informace pro pacienta 

 

Neurol 0,25 

Neurol 1,0 

Tablety 

Alprazolamum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. Co je přípravek Neurol a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Neurol užívat 
3. Jak se přípravek Neurol užívá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak přípravek Neurol uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 
 
 
1.  

Co je přípravek Neurol a k čemu se používá 

 
Přípravek Neurol obsahuje léčivou látku alprazolam, sloučeninu patřící do skupiny benzodiazepinů. 
Alprazolam účinkuje jako anxiolytikum (lék působící proti stavům úzkosti, navozující pocity uvolnění 
a uklidnění).  
 
Přípravek Neurol je určen k léčbě: 

  úzkosti, 

  panických poruch s agorafobií (strach z otevřených prostranství, davů apod.) nebo bez ní. 

 
Přípravek Neurol Vám lékař předepíše pouze v případech, kdy jsou příznaky závažné, omezující nebo 
Vám způsobují nesnesitelné utrpení.  
 
 
2.  

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Neurol užívat 

 
Neužívejte přípravek Neurol  

  jestliže jste alergický(á) na alprazolam, jiné benzodiazepiny nebo na kteroukoli další složku 

tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6); 

  máte-li onemocnění myasthenia gravis (onemocnění charakterizované výraznou svalovou 

slabostí); 

  máte-li těžkou dechovou nedostatečnost; 

  trpíte-li syndromem spánkové apnoe (zástava dechu ve spánku); 

  máte-li těžkou poruchu funkce jater. 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Neurol se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, zvláště týká-li se Vás 
některá z uvedených skutečností:  

  pokud náhle vysadíte nebo rychle snížíte dávku, protože může dojít ke vzniku abstinenčního 

syndromu,  

  máte-li onemocnění jater nebo ledvin,  
  trpíte-li těžkými depresemi nebo sebevražednými sklony,  
  máte-li sklon k nadměrnému požívání alkoholu či zneužívání léků,  
  trpíte-li panickými poruchami nebo podobnými stavy,  
  užíváte-li přípravek Neurol dlouhodobě. Váš lékař bude pravidelně přehodnocovat potřebu 

další léčby, protože dlouhodobá léčba může vést k fyzické i psychické závislosti,  

  jste-li starší pacient(ka) nebo jste oslaben(a). Lékař Vám předepíše nejnižší účinnou dávku.  

 
Vznik závislosti 
Používání léků ze skupiny benzodiazepinů může vést k rozvoji fyzické a psychické závislosti. 
Nebezpečí vzniku závislosti se zvyšuje s dávkou a délkou léčby; je také vyšší u pacientů, kteří v 
minulosti nadmíru konzumovali alkohol či zneužívali léky. Závislost se může vyskytnout i při 
doporučených dávkách. Zvýšené riziko závislosti na lécích se projevuje i při kombinované léčbě více 
benzodiazepiny. 
 

  Příznaky z vysazení: při rozvoji závislosti by náhlé vysazení léku mohlo vyvolat abstinenční 

příznaky. Ty mohou zahrnovat bolest hlavy, svalů, nadměrnou úzkost, napětí, neklid, 
zmatenost, podrážděnost a nespavost. V závažných případech se také mohou vyskytnout: pocit 
nereálnosti, pocit odcizení a nepřirozenosti ve vztahu k okolí či sobě samému, zvýšená 
citlivost na zvuk, znecitlivění a brnění končetin, přecitlivělost na světlo, hluk a fyzický 
kontakt, halucinace, nebo epileptický záchvat.  

  Během ukončování léčby alprazolamem Vám bude dávka snižována pomalu, nejvýše o 0,5 mg 

každé 3 dny. Někteří pacienti (pacientky) mohou vyžadovat i pomalejší snižování dávky.  

 
Další léčivé přípravky a přípravek Neurol 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Benzodiazepiny včetně alprazolamu dále prohlubují útlum funkcí centrálního nervového systému 
(CNS), jsou-li podávány současně s antipsychotiky (léky ovlivňující duševní činnost), hypnotiky (léky 
k léčbě poruch spánku), sedativy (léky na zklidnění), antidepresivy (léky k léčbě deprese), opioidními 
analgetiky (silné léky proti bolesti), antiepileptiky (léky k léčbě epilepsie a proti křečím), anestetiky 
(léky proti bolesti), antihistaminiky (léky k léčbě alergií), alkoholem a s dalšími látkami s účinkem na 
CNS.  
 
Sdělte svému lékaři, pokud užíváte některý z následujících léků; může být nezbytné upravit dávku, 
nebo vysadit tento lék nebo přípravek Neurol:  

  ketokonazol, itrakonazol nebo jiné azolové přípravky k léčbě plísňových onemocnění,  
  nefazodon, fluvoxamin a cimetidin,  
  fluoxetin, propoxyfen, perorální kontraceptiva (antikoncepce užívaná ústy), diltiazem nebo 

makrolidová antibiotika jako erythromycin, telithromycin, klarithromycin a troleandomycin,  

  digoxin,  
  ritonavir (nebo jiné léky k léčbě HIV).  

 
Bez porady s lékařem neužívejte jiné léky s tlumivým účinkem na centrální nervový systém.  
 
Děti a dospívající  
Přípravek Neurol není určen pro děti a dospívající do 18 let. 
 
Starší pacienti (pacientky) 

Benzodiazepiny a podobné přípravky se mají u starších osob užívat s opatrností z důvodu zvýšeného 
rizika útlumu a/nebo svalové slabosti, která se může projevit pády, což má pro tuto populaci často 
závažné důsledky. 
 
Přípravek Neurol s jídlem, pitím a alkoholem 
Během léčby přípravkem Neurol je třeba vyhnout se požívání alkoholu. 
Přípravek Neurol lze užívat s jídlem nebo bez jídla.  
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Během léčby přípravkem Neurol se nedoporučuje kojit.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Neřiďte motorová vozidla ani neobsluhujte složité stroje, dokud si neověříte, že lék na Vás nemá 
tlumivý účinek (nezpůsobuje Vám ospalost, poruchu koncentrace nebo únavu).  
 
Přípravek Neurol obsahuje monohydrát laktosy. 
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento 
léčivý přípravek užívat. 
 
 
3.  

Jak se přípravek Neurol užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Nejvhodnější dávkování přípravku Neurol Vám lékař stanoví na základě příznaků Vašeho onemocnění 
a snášenlivosti. V případě závažných nežádoucích účinků po prvním užití přípravku je nutné snížit 
dávky. Tablety lze užívat s jídlem nebo bez jídla a je třeba je zapít malým množstvím vody. 
 
Léčba úzkosti 
Doporučená zahajovací dávka: užívejte 0,25-0,5 mg 3x denně.  
Doporučená dávka: podle potřeby Vám lékař dávku zvýší až na maximální denní dávku 4 mg, 
rozdělenou během dne do několika dávek. 
  
Léčba panických poruch 
Doporučená zahajovací dávka: užívejte 0,5-1 mg před spaním.  
Doporučená dávka: podle potřeby Vám lékař dávku upraví. Zvyšovat dávku lze nejvýše o 1 mg každé 
3-4 dny.  
 
Starší a oslabení pacienti 
Léčba je zahájena nižší dávkou a postupně je upravována v závislosti na Vaší snášenlivosti léku.  
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Neurol, než jste měl(a) 
Užijete-li více tablet, než je předepsáno (nebo užije-li Vaše tablety někdo jiný), vyhledejte lékařskou 
pomoc nebo jděte do nejbližší nemocnice. Vezměte s sebou krabičku od přípravku.  
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Neurol 
Je nezbytné užívat tablety pravidelně, přibližně ve stejnou dobu každý den. Zapomenete-li užít jednu 
dávku, užijte až následující dávku v obvyklou dobu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste 
nahradil(a) vynechanou dávku.  
 
Jestliže jste přestal(a) užívat Neurol 
Nikdy sám (sama) léčbu neukončujte. Dbejte přesně pokynů lékaře, co se týče velikosti dávky a délky 
užívání. Po náhlém vysazení nebo rychlém snížení dávky přípravku Neurol se mohou opět objevit 

původní příznaky nebo abstinenční příznaky. Váš lékař bude dávku snižovat postupně, nejvýše o 0,5 
mg každé 3 dny.  
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4.  

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Pokud se během léčby přípravkem Neurol vyskytnou nežádoucí účinky, vznikají zejména na počátku 
léčby; po delším podávání nebo při snižování dávky obvykle vymizí. 
 
Velmi časté (mohou postihnout více než 1 pacienta z 10): 

  deprese,  

  spavost,  

  útlum,  

  problémy s koordinací pohybů,  

  porucha paměti,  

  nezřetelná řeč,  

  závrať,  

  bolest hlavy,  

  zácpa,  

  sucho v ústech,  

  únava,  

  podrážděnost.  

 
Časté (mohou postihnout až 1 pacienta z 10): 

  snížení chuti k jídlu,  

  zmatenost,  

  ztráta orientace,  

  snížení sexuální touhy,  

  úzkost,  

  nespavost,  

  nervozita,  

  zvýšení sexuální touhy,  

  porucha koordinace a rovnováhy,  

  porucha soustředění,  

  točení hlavy,  

  zvýšená spavost,  

  otupělost,  

  třes,  

  rozmazané vidění,  

  pocit na zvracení,  

  zánět kůže,  

  porucha sexuální výkonnosti,  

  snížení nebo zvýšení tělesné hmotnosti.  

 
Méně časté (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100): 

  mánie,  

  halucinace,  

  zuřivost,  

  pohybový neklid,  

  ztráta paměti,  

  zvracení,  

  svalová slabost,  

  neschopnost udržet moč,  

  nepravidelná menstruace.  

 
Není známo (frekvenci nelze z dostupných údajů určit): 

  zvýšená hladina hormonu prolaktinu v krvi,  

  povznesená nálada,  

  agresivní a nepřátelské chování,  

  změny myšlení,  

  zvýšená duševní a pohybová aktivita,  

  nerovnováha nervového systému,  

  porucha svalového napětí,  

  zánět jater,  

  porucha funkce jater,  

  žloutenka,  

  závažná alergická reakce, která způsobuje otok obličeje a krku,  

  zvýšená citlivost kůže na sluneční záření,  

  neschopnost močit,  

  otok nohou nebo prstů,  

  zvýšení nitroočního tlaku.  

 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5.  

Jak přípravek Neurol uchovávat 

 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.  
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za EXP. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6.  

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Neurol obsahuje 
Léčivou látkou je alprazolamum (alprazolam) 0,25 mg nebo 1,0 mg v 1 tabletě. 
Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulosa, kalcium-
stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý. 

 
Jak přípravek Neurol vypadá a co obsahuje toto balení 
Neurol 0,25: bílé až téměř bílé ploché tablety bez  půlicí rýhy a bez označení. 
Neurol 1,0: bílé až téměř bílé tablety s půlicí rýhou typu karate. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
Velikost balení: 30 tablet 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 22.11.2016 
 
 

Recenze

Recenze produktu NEUROL 1,0 30X1MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu NEUROL 1,0 30X1MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám