Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kůži » Léky na předpis na vyrážky a záněty

NEOTIGASON 25 MG 30X25MG Tobolky - diskuze

Kód výrobku: 110837

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - NEOTIGASON 25 MG 30X25MG Tobolky

sp.zn. sukls242663/2016

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Neotigason 10 mg Neotigason 25 mg

tvrdé tobolky acitretinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoliv další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Co naleznete v této příbalové informaci
 1. Co je přípravek Neotigason a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Neotigason užívat
 3. Jak se přípravek Neotigason užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Neotigason uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Neotigason a k čemu se používá

Neotigason obsahuje léčivou látku zvanou acitretin. Tato látka patří do skupiny léčivých přípravků nazývaných ”retinoidy”.

Neotigason se používá k léčbě závažných kožních onemocnění, kdy se kůže ztlušťuje a tvoří se na ní šupiny nebo pupínky. K těmto kožním onemocněním patří:

 • těžké formy psoriázy (lupénka)
 • palmoplantární keratoderma(ztluštění kůže na dlaních a chodidlech)
 • palmoplantární pustulóza (výsev pupínků nebo puchýřků na dlaních a chodidlech)
 • vrozená ichtyóza (šupinatění kůže)
 • folikulární keratóza (Darierova choroba - splývavé pupínky a stroupky na kůži)
 • pityriasis rubra pilaris (červené rohovějící pupínky na kůži)
 • lichen ruber planus (svědivé onemocnění s pupínky na kůži nebo i sliznicích).
 • Neotigason se používá pod dohledem dermatologa (kožního lékaře).

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Neotigason užívat

Neužívejte Neotigason

jestliže

 • jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná nebo že můžete otěhotnět v době, kdy užíváte Neotigason nebo během 3 let po ukončení léčby tímto

  přípravkem. Je nutné dodržovat opatření k zabránění těhotenství (viz bod Těhotenství, kojení a plodnost“);

 • kojíte;
 • jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) nebo na jiné „retinoidy“;
 • máte závažné problémy s játry;
 • máte závažné problémy s ledvinami;
 • máte chronicky zvýšené hladiny tuků (lipidů) v krvi;
 • užíváte léčivé přípravky nazývané tetracykliny (k léčbě infekce) nebo metotrexát (k léčbě kožních problémů, artritidy nebo rakoviny) (viz bod “Další léčivé přípravky a přípravek Neotigason”);
 • užíváte vitamin A nebo jiné „retinoidy“ (jako je isotretinoin), (viz bod “Další léčivé přípravky a přípravek Neotigason”).

Poraďte se s lékařem dříve, než začnete užívat Neotigason, pokud se domníváte, že se Vás týká některý výše uvedený stav.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Neotigason se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

 • jestliže máte cukrovku (diabetes mellitus). Budete potřebovat častější kontroly hladiny cukru v krvi, jakmile začnete užívat Neotigason;
 • jestliže máte zvýšené hladiny tuků v krvi nebo trpíte obezitou. Váš lékař bude potřebovat častěji provádět vyšetření krve ke stanovení množství tuku v krvi v době, kdy užíváte Neotigason;
 • jestliže máte srdeční nebo cévní problémy. Váš lékař vás bude zvát častěji na kontroly např. z důvodu měření krevního tlaku;
 • jestliže pijete větší množství alkoholu; Ženy v plodném věku nesmí konzumovat alkohol (v nápojích, potravinách nebo lécích) během léčby Neotigasonem a ještě 2 měsíce po ukončení této léčby.
 • jestliže máte problémy s játry;

Další skutečnosti, které je třeba vzít do úvahy:

 • Neotigason může zhoršit noční vidění (viz bod „Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů“ a též bod 4);
 • Neotigason může způsobit zvýšení nitrolebního tlaku a Váš lékař by Vás měl co nejdříve vyšetřit. Příznaky jsou uvedeny v bodě 4.
 • Neotigason může zesílit účinek UV záření na kůži. Před tím, než půjdete na prudké slunce, naneste na vystavenou plochu kůže ochranný přípravek proti slunečnímu záření (ochranný faktor alespoň SPF 15). Je třeba se vyhnout použití slunečních lamp a delšímu pobytu na slunci bez odborného dohledu.
 • Funkci jater a hladiny tuků (lipidů) v krvi je třeba před zahájením léčby vyšetřit a pak je pravidelně kontrolovat během léčby Neotigasonem. Váš lékař by Vám měl také pravidelně kontrolovat stav kostí, protože Neotigason může způsobit kostní změny, zejména u dětí a starších pacientů při dlouhodobé léčbě.
 • Léčba vysokými dávkami Neotigasonu může způsobit změny nálady (včetně podrážděnosti, agresivity a deprese)
 • Velmi vzácně byly během léčby hlášeny závažné stavy nazývané „Capillary Leak“ syndrom/syndrom kyseliny retinové a „exfoliativní dermatitida“ (viz dále v bodě 4).
 • Vzhledem k riziku škodlivých účinků na nenarozené dítě, nesmí být přípravek podán jiným osobám. Nepoužité nebo prošlé tobolky musí být vráceny do lékárny k likvidaci.

Ženy v plodném věku: Neotigason může způsobit malformace (poškození) u nenarozeného dítěte. Je nutná ochrana před otěhotněním a těhotenské testy musí být prováděny během léčby a ještě 3 roky po ukončení léčby Neotigasonem (viz bod „ Těhotenství a kojení”). Ženy v plodném věku nesmí požívat alkohol během léčby a 2 měsíce po jejím ukončení (viz bod ”Užívání přípravku Neotigason s jídem a pitím”).

Dárcovství krve: Nesmíte darovat krev během léčby Neotigasonem a 3 roky po ukončení této léčby. Je to z důvodu vysokého rizika vzniku malformací u nenarozeného dítěte. Žena v plodném věku proto nesmí dostat transfuzi krve od pacientů, kteří se léčí nebo byli léčeni Neotigasonem v průběhu posledních 3 let.

Jestliže se Vás týká některý z výše uvedených údajů nebo si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete Neotigason užívat.

Další léčivé přípravky a přípravek Neotigason

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Methotrexát ( k léčbě kožních problémů, artritidy nebo rakoviny), tetracykliny (k léčbě infekcí) nebo vitamin A a jiné retinoidy (jako je isotretinoin) se nesmí užívat současně s Neotigasonem (viz také bod „Neužívejte Neotigason“).

Informujte lékaře v případě, že užíváte fenytoin (k léčbě epilepsie) nebo antikoncepční přípravky s nízkou dávkou progesteronu („minipilulky“) před tím, než se začnete léčit Neotigasonem.

Přípravek Neotigason s jídlem, pitím a alkoholem

Ženy v plodném věku nesmí požívat alkohol (v nápojích, potravinách nebo lécích) během léčby Neotigasonem a 2 měsíce po ukončení léčby. Současné užívání acitretinu a alkoholu může vést k tvorbě látky nazývané etretinát, která je odstraňována z těla velmi pomalu a může vyvolat riziko vrozených vad až po dobu 3 let.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Neotigason způsobuje malformace u nenarozeného dítěte. Je třeba přesně dodržovat následující pokyny, i když máte problémy s otěhotněním:

Neužívejte

Neotigason, jestliže jste těhotná, domníváte se, že jste těhotná nebo byste mohla otěhotnět během užívání tohoto léčivého přípravku nebo 3 roky po ukončení této léčby. Neužívejte

Neotigason, jestliže kojíte.

Antikoncepce:

Jestliže jste žena ve věku, kdy můžete otěhotnět, musíte používat účinnou kontrolu otěhotnění (antikoncepci) bez přerušení alespoň 4 týdny před začátkem léčby Neotigasonem, po dobu jeho užívání a 3 roky po ukončení této léčby. Základní antikoncepční metoda může být kombinace hormonálního antikoncepčního přípravku nebo nitroděložního tělíska a doporučuje se také použití kondomu nebo pesaru.

Těhotenské testy:

Váš lékař bude požadovat před začátkem léčby těhotenský test, který není starší než 3 dny. Test musí být negativní. Po negativním těhotenském testu začnete užívat Neotigason druhý nebo třetí den příštího menstruačního cyklu. Váš lékař bude také požadovat pravidelné těhotenské testy v intervalech 28 dnů po dobu, kdy budete Neotigason užívat. Před každým novým předepsáním Neotigasonu bude Váš lékař požadovat těhotenský test s negativním výsledkem. Tento test nesmí být starší než 3 dny. Po ukončení léčby Neotigasonem by měly být těhotenské testy prováděny v intervalech 1-3 měsíců po dobu 3 let po podání poslední dávky přípravku.

Během užívání Neotigasonu a 3 roky po ukončení léčby, kontaktujte okamžitě svého lékaře, jestliže otěhotníte nebo se domníváte že jste těhotná.

Pokud máte jakékoli otázky týkající se těchto pokynů, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Během užívání Neotigasonu může být ovlivněno vidění, zejména v noci. Je třeba opatrnosti při řízení vozidel nebo obsluze přístrojů a strojů.

Přípravek Neotigason obsahuje glukosu

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Neotigason užívá

Vždy užívejte přípravek Neotigason přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Tobolky se užívají nejlépe jednou denně s jídlem nebo zapíjejí mléčným nápojem.

Obvyklá dávka na začátku léčby je pro dospělé 25 mg (t.j.1 tobolka obsahující 25 mg acitretinu) nebo 30 mg (t.j. 3 tobolky obsahující 10 mg acitretinu). Lékař Vám může upravit dávku podle Vašeho onemocnění nebo jiných faktorů, např. celkovém zdravotním stavu. Maximální denní doporučená dávka je 75 mg (t.j. 3 tobolky, z nichž každá obsahuje 25 mg acitretinu).

Ženy v plodném věku

Neotigason začnete užívat druhý nebo třetí den Vašeho příštího menstruačního cyklu. Lékař bude u Vás požadovat těhotenský test, ne starší než 3 dny před začátkem léčby a pravidelně během léčby a 3 roky po jejím ukončení. Výsledek těhotenského testu musí být negativní. Musíte také používat účinnou antikoncepci

bez přerušení nejméně 4 týdny před začátkem užívání Neotigasonu, během užívání a 3 roky po ukončení užívání tohoto přípravku (viz také bod „Těhotenství a kojení“).

Použití u dětí

Děti by měly dostávat Neotigason pouze tehdy, kdy jiné léčebné postupy byly nedostatečné. Lékař určí dávku, která bude záviset na onemocnění a tělesné hmotnosti dítěte.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Neotigason, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) větší dávku Neotigasonu než jste měl(a) nebo někdo jiný užil tento lék, okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo nemocnici. Příznaky předávkování jsou např. bolest hlavy, závratě, pocit na zvracení, spavost nebo podrážděnost nebo svědění kůže.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Neotigason

Vezměte si lék ihned, jakmile si vzpomenete. Avšak, pokud je téměř čas na dávku příští, přeskočte vynechanou dávku. Neužívejte dvojitou dávku, abyste nahradili vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Neotigason

Nepřestávejte užívat Neotigason bez porady s lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přestaňte užívat Neotigason a vyhledejte okamžitě lékaře, jestliže se u Vás současně objeví

následující nežádoucí účinky:

 • Silná bolest hlavy, pocit na zvracení, zvracení a poruchy vidění. Toto mohou být příznaky zvýšení nitrolebního tlaku.
 • Vážné alergické/anafylaktické reakce s příznaky jako náhlý otok tváře, rtů, úst a hrdla způsobující potíže s dýcháním nebo polykáním. Dalšími příznaky mohou být otoky rukou a nohou a svědivá kožní vyrážka.
 • Zežloutnutí kůže a očního bělma, které mohou být příznaky žloutenky nebo zánětu jater. Další příznaky mohou zahrnovat ztrátu chuti k jídlu, horečku, celkový pocit nevolnosti, pocit na zvracení, tmavou moč a břišní diskomfort.
 • Otoky nebo odulost, potíže s dýcháním, žaludeční křeče, bolesti svalů, nadměrná žízeň a celkový pocit únavy mohou být příznaky stavu nazývaného „Capillary Leak“ syndrom nebo syndrom kyseliny retinové, který je způsoben zvýšeným průnikem tekutiny z malých cév (kapilár) do těla a vyžaduje okamžitý zásah lékaře.
 • Intenzivní zarudnutí kůže na velkých plochách těla s olupováním v šupinách nebo celých vrstvách („exfoliativní dermatitida“).

Nežádoucí účinky mohou zahrnovat:

Velmi časté ( postihují více než 1 uživatele z 10):

 • suché, podrážděné nebo oteklé oči, které mohou způsobit nesnášenlivost kontaktních čoček;
 • suchost a zánět sliznic, např. rýma, krvácení z nosu;
 • sucho v ústech, žízeň;
 • suchost a zánět rtů, které lze zlepšit nanesením mastného krému; svědění, ztráta vlasů, olupování kůže na dlaních nebo chodidlech nebo na zbytku těla;
 • změny ve funkci jater ( abnormální hodnoty jaterních testů zjištěné pomocí vyšetření krve);
 • zvýšené hladiny tuků v krvi (zjištěné pomocí vyšetření krve).

Časté ( postihují 1 až 10 uživatelů ze 100):

 • bolest hlavy;
 • zánět sliznice dutiny ústní, bolest břicha, průjem, pocit na zvracení, zvracení;
 • křehkost kůže, pocit lepkavé kůže nebo vyrážka, zánět kůže, změny struktury vlasů, lomivé nehty, infekce kůže v okolí nehtů, zčervenání kůže;
 • bolest kloubů, bolest svalů;
 • otok rukou, kotníků a nohou.

Méně časté ( postihují 1 až 10 uživatelů z 1000):

 • závrať;
 • rozmazané vidění;
 • zánět dásní;
 • zánět jater (příznaky mohou zahrnouvat žloutenku a dále ztrátu chuti k jídlu, horečku, celkový pocit nevolnosti, pocit na zvracení, tmavou moč a břišní diskomfort); fisury, praskliny nebo podélné jizvy na kůži např. v okolí úst (ragády), zánět kůže s puchýři (bulózní dermatitida), zvýšená citlivost kůže na sluneční záření (fotosenzitivní reakce).

Vzácné ( postihují 1 až 10 uživatelů z 10000):

 • poškození periferních nervů, které se může projevit příznaky jako svalová slabost, snížená citlivost a brnění nohou a rukou nebo palčivá, bodavá nebo vystřelující bolest.

Velmi vzácné ( postihují méně než 1 uživatele z 10000):

 • zvýšený nitrolební tlak (projevuje se silnou bolestí hlavy, pocitem na zvracení, zvracením a poruchami vidění) zhoršené noční vidění, zánět oční rohovky (ulcerózní keratitida);
 • zežloutnutí kůže nebo oční bělimy (žloutenka)bolest kostí, změny v růstu kostí.

Není známo (z dostupných údajů nelze určit):

 • infekce zevních rodidel a/nebo pochvy (také známá jako kandidóza nebo moučnivka);
 • vážné alergické/anafylaktické reakce s příznaky jako náhlý otok tváře, rtů, úst a hrdla způsobující potíže s dýcháním nebo polykáním, dalšími příznaky mohou být otoky rukou a nohou a svědivá kožní vyrážka;
 • porucha sluchu, ušní šelest (tinitus);
 • zčervenání;
 • poruchy chuti; krvácení z konečníku;
 • malé, červené hrboly na kůži, které mohou snadno krvácet (pyogenní granulom), ztráta řas, otoky kůže, kožní vyrážky (způsobující svědění nebo zčervenání);
 • kožní atrofie (ztenčení kůže);
 • „Capillary Leak“ syndrom nebo syndrom kyseliny retinové (příznaky mohou zahrnovat otoky nebo odulost, potíže s dýcháním, žaludeční křeče, bolesti svalů, nadměrná žízeň a celkový pocit únavy);
 • „exfoliativní dermatitida“ (intenzivní zarudnutí kůže na velkých plochách těla s olupováním v šupinách nebo celých vrstvách);
 • zlepšená nebo zhoršená tolerance glukózy u pacientů s cukrovkou;
 • porucha hlasu (dysfonie).

Na začátku léčebného období je někdy patrné počáteční zhoršení příznaků psoriázy.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Neotigason uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Nepoužívejte přípravek Neotigason po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Vzhledem k riziku škodlivého vlivu na plod se tento lék nesmí dát jiným osobám. Nepoužitelné léčivé přípravky nebo přípravky, u nichž uplynula doba použitelnosti se musí vrátit do lékárny k likvidaci.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Neotigason obsahuje

 • Léčivou látkou je acitretinum. Neotigason 10 mg: jedna tobolka obsahuje acitretinum 10 mg. Neotigason 25 mg: jedna tobolka obsahuje acitretinum 25 mg.
 • Pomocnými látkami jsou: tekutá glukosa usušená rozprášením, natrium-askorbát, mikrokrystalická celulosa, želatina, černý oxid železitý, žlutý oxid železitý, červený oxid železitý, oxid titaničitý.

  Potisk tobolky: černý inkoust (šelak, isopropylalkohol, butanol, propylenglykol, roztok amoniaku 30%, černý oxid železitý).

Jak přípravek Neotigason vypadá a co obsahuje toto balení

Neotigason 10 mg: tvrdé, želatinové neprůhledné tobolky, obsahující žlutý prášek, vel. 4, se spodní částí bílou s potiskem „10“ a vrchní částí hnědou, s potiskem „Actavis“. Neotigason 25 mg: tvrdé, želatinové neprůhledné tobolky, obsahující žlutý prášek, vel. 1, se spodní částí béžovožlutou s potiskem „25“ a vrchní částí hnědou, s potiskem „Actavis“.

Velikost balení: 30 tobolek s 10 mg nebo 25 mg léčivé látky.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci Actavis Group PTC ehf. Reykjavikurvegur 76-78 220 Hafnarfjőrdur Island

Výrobce Cenexi, Fontenay-sous-Bois, Francie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 5.10.2016.

Informace o produktu

Výrobce: ROCHE S.R.O.
Kód výrobku: 110837
Kód EAN: 5690528199079
Kód SÚKL: 128531
Držitel rozhodnutí: ROCHE S.R.O.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Neotigason se užívá při léčbě těžkých poruch keratinizace kůže, mezi něž patří především psoriáza, ichtyóza a Darierova choroba. Tato onemocnění vyvolávají svědění, bolestivost a olupování pokožky.

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Příbalový leták

NEOTIGASON 25 MG 30X25MG Tobolky – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu NEOTIGASON 25 MG 30X25MG Tobolky zobrazíte nebo stáhnete zde: NEOTIGASON 25 MG 30X25MG Tobolky.pdf

Recenze

Recenze produktu NEOTIGASON 25 MG 30X25MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu NEOTIGASON 25 MG 30X25MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám