Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kůži » Léky na předpis na vyrážky a záněty

NEOTIGASON 25 MG 30X25MG Tobolky - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 110837

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ROCHE S.R.O.
Kód výrobku: 110837
Kód EAN: 5690528199079
Kód SÚKL: 128531
Držitel rozhodnutí: ROCHE S.R.O.
Neotigason se užívá při léčbě těžkých poruch keratinizace kůže, mezi něž patří především psoriáza, ichtyóza a Darierova choroba. Tato onemocnění vyvolávají svědění, bolestivost a olupování pokožky.

Příbalový leták

 

 

 

1/7 

sp.zn. sukls242663/2016 
 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 
 

   

 

 

 

Neotigason 10 mg 

 

   

 

 

 

Neotigason 25 mg 

 

 

 

 

 

  tvrdé tobolky 
     acitretinum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoliv další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 

Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Neotigason a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Neotigason užívat 

3. 

Jak se přípravek Neotigason užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Neotigason uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek  Neotigason a k čemu se používá 

 
Neotigason  obsahuje  léčivou  látku  zvanou  acitretin.  Tato  látka  patří  do  skupiny  léčivých  přípravků 
nazývaných ”retinoidy”.  
 
Neotigason se používá  k léčbě závažných kožních onemocnění, kdy se kůže ztlušťuje a tvoří se na ní 
šupiny nebo pupínky.  K těmto  kožním  onemocněním  patří:  
-  těžké formy psoriázy (lupénka)  
-  palmoplantární keratoderma(ztluštění kůže na dlaních a chodidlech)   
-  palmoplantární pustulóza (výsev pupínků nebo puchýřků na dlaních a chodidlech)  
-  vrozená  ichtyóza (šupinatění kůže) 
-  folikulární keratóza (Darierova choroba - splývavé pupínky a stroupky na kůži) 
-   pityriasis rubra pilaris (červené rohovějící pupínky na kůži)  
-  lichen ruber planus (svědivé onemocnění s pupínky na kůži nebo i sliznicích).    
-   
Neotigason se používá pod dohledem dermatologa (kožního lékaře).   
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Neotigason užívat 

           
Neužívejte Neotigason
 jestliže 
-  jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná nebo že můžete otěhotnět  
     v době, kdy užíváte Neotigason nebo během 3 let po ukončení léčby tímto  
     přípravkem. 
Je nutné dodržovat opatření k zabránění těhotenství (viz bod Těhotenství,  kojení a 
plodnost“);   
-    kojíte; 

jste alergický(á)  na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v 
bodě 6) nebo na jiné „retinoidy“;   

 

 

 

2/7 

máte závažné problémy s játry; 

máte závažné problémy s ledvinami; 

máte chronicky zvýšené hladiny tuků (lipidů) v krvi; 

užíváte léčivé přípravky nazývané tetracykliny (k léčbě infekce) nebo metotrexát (k léčbě kožních 
problémů, artritidy nebo rakoviny) (viz bod “Další léčivé přípravky a přípravek Neotigason”); 

užíváte vitamin A nebo jiné „retinoidy“ (jako je isotretinoin), (viz bod “Další léčivé přípravky a 
přípravek Neotigason”). 

 
Poraďte  se  s  lékařem  dříve,  než  začnete  užívat  Neotigason,  pokud  se  domníváte,  že  se  Vás  týká 
některý  výše uvedený stav.  
 
Upozornění a opatření  
Před užitím přípravku Neotigason se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 
 

jestliže  máte  cukrovku  (diabetes  mellitus).  Budete  potřebovat  častější  kontroly  hladiny  cukru 
v krvi, jakmile začnete užívat Neotigason;     

jestliže máte zvýšené hladiny tuků v krvi nebo trpíte obezitou. Váš lékař bude potřebovat častěji 
provádět vyšetření krve ke stanovení množství tuku v krvi v době, kdy užíváte Neotigason; 

jestliže  máte  srdeční  nebo  cévní  problémy.  Váš  lékař  vás  bude  zvát  častěji  na  kontroly  např. 
z důvodu měření krevního tlaku; 

jestliže  pijete  větší  množství  alkoholu;  Ženy  v  plodném  věku  nesmí  konzumovat  alkohol  (v 
nápojích, potravinách nebo lécích) během léčby Neotigasonem a ještě 2 měsíce po ukončení této 
léčby. 

jestliže máte problémy s játry; 
 
Další skutečnosti, které je třeba vzít do úvahy:  

Neotigason může  zhoršit noční vidění (viz bod „Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů“ 
a též bod 4); 

Neotigason  může  způsobit  zvýšení  nitrolebního  tlaku  a  Váš  lékař  by  Vás  měl  co  nejdříve 
vyšetřit. Příznaky jsou uvedeny v bodě 4. 

Neotigason  může  zesílit  účinek  UV  záření  na  kůži.  Před  tím,  než  půjdete  na  prudké  slunce, 
naneste  na  vystavenou  plochu  kůže  ochranný  přípravek  proti  slunečnímu  záření  (ochranný 
faktor alespoň  SPF 15). Je třeba se vyhnout použití slunečních lamp a delšímu pobytu na slunci 
bez odborného dohledu. 

Funkci  jater  a  hladiny  tuků  (lipidů)  v krvi  je  třeba  před  zahájením  léčby  vyšetřit  a  pak  je 
pravidelně  kontrolovat  během  léčby  Neotigasonem.  Váš  lékař  by  Vám  měl  také  pravidelně 
kontrolovat  stav  kostí,  protože  Neotigason  může  způsobit  kostní  změny,  zejména  u  dětí  a 
starších pacientů při dlouhodobé léčbě.  

Léčba  vysokými  dávkami  Neotigasonu  může  způsobit  změny  nálady  (včetně  podrážděnosti, 
agresivity a deprese) 

Velmi  vzácně  byly  během  léčby  hlášeny  závažné  stavy  nazývané  „Capillary  Leak“ 
syndrom/syndrom kyseliny retinové a „exfoliativní dermatitida“ (viz dále v bodě 4). 

Vzhledem  k riziku  škodlivých  účinků  na  nenarozené  dítě,  nesmí  být  přípravek  podán  jiným 
osobám. Nepoužité nebo prošlé tobolky musí být vráceny do lékárny k likvidaci.    

 
Ženy v plodném věku:  
Neotigason  může  způsobit  malformace  (poškození)  u  nenarozeného  dítěte.  Je  nutná  ochrana  před 
otěhotněním  a  těhotenské  testy  musí  být  prováděny  během  léčby  a  ještě  3  roky  po  ukončení  léčby 
Neotigasonem (viz bod „ Těhotenství a kojení”). Ženy v plodném věku nesmí požívat alkohol během 
léčby a 2 měsíce po jejím ukončení (viz bod ”Užívání přípravku Neotigason s jídem a pitím”).  
 
Dárcovství krve:  
Nesmíte  darovat  krev  během  léčby  Neotigasonem  a  3  roky  po  ukončení  této  léčby.  Je  to  z důvodu 
vysokého rizika vzniku malformací u nenarozeného dítěte. Žena v plodném věku proto nesmí dostat 
transfuzi krve od pacientů, kteří se léčí nebo byli léčeni Neotigasonem v průběhu posledních 3 let.  
 

 

 

 

3/7 

Jestliže  se  Vás  týká  některý  z výše  uvedených  údajů  nebo  si  nejste  jistý(á),  poraďte  se  se  svým 
lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete Neotigason užívat.                  
 
Další léčivé přípravky a přípravek Neotigason 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
  
 
Methotrexát ( k léčbě kožních problémů, artritidy nebo rakoviny), tetracykliny (k léčbě infekcí) nebo 
vitamin A a jiné retinoidy (jako je isotretinoin) se nesmí užívat současně s Neotigasonem (viz také bod 
„Neužívejte Neotigason“). 
 
Informujte  lékaře  v případě,  že  užíváte  fenytoin  (k  léčbě  epilepsie)  nebo  antikoncepční  přípravky 
s nízkou dávkou progesteronu („minipilulky“) před tím, než se začnete léčit Neotigasonem.     
 
Přípravek Neotigason s jídlem, pitím a alkoholem 
Ženy  v plodném  věku  nesmí  požívat  alkohol  (v  nápojích,  potravinách  nebo  lécích)  během  léčby 
Neotigasonem  a  2  měsíce  po  ukončení  léčby.  Současné  užívání  acitretinu  a  alkoholu  může  vést 
k tvorbě  látky  nazývané  etretinát,  která  je  odstraňována  z těla  velmi  pomalu  a  může  vyvolat  riziko 
vrozených vad až po dobu 3 let. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
  
Neotigason  způsobuje  malformace  u  nenarozeného  dítěte.  Je  třeba  přesně  dodržovat  následující 
pokyny,
 i když máte problémy s otěhotněním: 
 
Neužívejte Neotigason, jestliže jste těhotná, domníváte se, že jste těhotná nebo byste mohla   
otěhotnět během užívání tohoto léčivého přípravku nebo 3 roky po ukončení této léčby. 
Neužívejte 
Neotigason, jestliže kojíte. 
 
Antikoncepce: Jestliže jste žena ve věku, kdy můžete otěhotnět, musíte používat účinnou kontrolu 
otěhotnění  (antikoncepci)
  bez  přerušení  alespoň  4  týdny  před  začátkem  léčby  Neotigasonem,  po 
dobu  jeho  užívání  a  3  roky  po  ukončení  této  léčby.  Základní  antikoncepční  metoda  může  být 
kombinace hormonálního antikoncepčního přípravku nebo nitroděložního tělíska a doporučuje se také 
použití kondomu nebo pesaru. 
 
Těhotenské  testy:
 Váš lékař  bude  požadovat  před  začátkem  léčby  těhotenský  test,  který  není  starší 
než 3 dny. Test musí být negativní. Po negativním těhotenském testu začnete užívat Neotigason druhý 
nebo třetí den příštího menstruačního cyklu. 
Váš  lékař  bude  také  požadovat  pravidelné  těhotenské  testy  v intervalech  28  dnů  po  dobu,  kdy 
budete Neotigason užívat. Před každým novým předepsáním Neotigasonu bude Váš lékař požadovat 
těhotenský test s negativním výsledkem. Tento test nesmí být starší než 3 dny. 
Po ukončení léčby Neotigasonem by měly být těhotenské testy prováděny v intervalech 1-3 měsíců po 
dobu 3 let po podání poslední dávky přípravku.     
 
Během užívání Neotigasonu a 3 roky po ukončení léčby, kontaktujte okamžitě svého lékaře, jestliže 
otěhotníte nebo se domníváte že jste těhotná. 
 
Pokud máte jakékoli otázky týkající se těchto pokynů, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.   
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Během užívání Neotigasonu může být ovlivněno vidění, zejména v noci. Je třeba opatrnosti při řízení 
vozidel nebo obsluze přístrojů a strojů. 
 

 

 

 

4/7 

Přípravek Neotigason obsahuje glukosu  
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento 
léčivý přípravek užívat.  
 

 
3. 

Jak se přípravek Neotigason užívá

 

 

Vždy  užívejte  přípravek  Neotigason  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře.  Pokud  si  nejste  jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Tobolky se užívají nejlépe jednou denně s jídlem nebo 
zapíjejí mléčným nápojem.  
 
Obvyklá dávka na začátku léčby je pro dospělé 25 mg (t.j.1 tobolka obsahující 25 mg acitretinu) nebo 
30  mg  (t.j.  3  tobolky  obsahující  10  mg  acitretinu).  Lékař  Vám  může  upravit  dávku  podle  Vašeho 
onemocnění  nebo  jiných  faktorů,  např.  celkovém  zdravotním  stavu.  Maximální  denní  doporučená 
dávka je 75 mg (t.j. 3 tobolky, z nichž každá obsahuje 25 mg acitretinu). 
 
Ženy v plodném věku 
Neotigason začnete užívat druhý nebo třetí den Vašeho příštího menstruačního cyklu. Lékař bude u 
Vás požadovat těhotenský test, ne starší než 3 dny před začátkem léčby a pravidelně během léčby a 3 
roky  po  jejím  ukončení.  Výsledek  těhotenského  testu  musí  být  negativní.  Musíte  také  používat 
účinnou  antikoncepci  bez  přerušení  nejméně  4  týdny  před  začátkem  užívání  Neotigasonu,  během 
užívání a 3 roky po ukončení užívání tohoto přípravku (viz také bod „Těhotenství a kojení“).   
 
Použití u dětí 
Děti  by  měly  dostávat  Neotigason  pouze  tehdy,  kdy  jiné  léčebné  postupy  byly  nedostatečné.  Lékař 
určí dávku, která bude záviset na onemocnění a tělesné hmotnosti dítěte.   
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Neotigason, než jste měl(a) 
Jestliže jste užil(a) větší dávku Neotigasonu než jste měl(a) nebo někdo jiný užil tento lék, okamžitě 
kontaktujte  svého  lékaře  nebo  nemocnici.  Příznaky  předávkování  jsou  např.  bolest  hlavy,  závratě, 
pocit na zvracení, spavost nebo podrážděnost nebo svědění kůže. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Neotigason 
Vezměte si lék ihned, jakmile si vzpomenete. Avšak, pokud je téměř čas na dávku příští, přeskočte 
vynechanou dávku. Neužívejte dvojitou dávku, abyste nahradili vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Neotigason 
Nepřestávejte užívat Neotigason bez porady s lékařem. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Přestaňte  užívat  Neotigason  a  vyhledejte  okamžitě  lékaře,  jestliže  se  u  Vás  současně  objeví 
následující nežádoucí účinky: 

Silná  bolest  hlavy,  pocit  na  zvracení,  zvracení  a  poruchy  vidění.  Toto  mohou  být  příznaky 
zvýšení nitrolebního tlaku. 

Vážné  alergické/anafylaktické  reakce  s příznaky  jako  náhlý  otok  tváře,  rtů,  úst  a  hrdla 
způsobující  potíže  s dýcháním  nebo  polykáním.  Dalšími  příznaky  mohou  být  otoky  rukou  a 
nohou a svědivá kožní vyrážka. 

 

 

 

5/7 

Zežloutnutí kůže a očního bělma, které mohou být příznaky žloutenky nebo zánětu jater. Další 
příznaky  mohou  zahrnovat  ztrátu  chuti  k jídlu,  horečku,  celkový  pocit  nevolnosti,    pocit  na 
zvracení, tmavou moč a břišní diskomfort. 

Otoky  nebo  odulost,  potíže  s dýcháním,  žaludeční  křeče,  bolesti  svalů,  nadměrná  žízeň  a 
celkový  pocit  únavy  mohou  být  příznaky  stavu  nazývaného  „Capillary  Leak“  syndrom  nebo 
syndrom  kyseliny  retinové,  který  je  způsoben  zvýšeným  průnikem  tekutiny  z  malých  cév 
(kapilár) do těla a vyžaduje okamžitý zásah lékaře.  

Intenzivní  zarudnutí  kůže  na  velkých  plochách  těla  s olupováním  v šupinách  nebo  celých 
vrstvách („exfoliativní dermatitida“). 

 
Nežádoucí účinky mohou zahrnovat:  
 
Velmi časté ( postihují více než 1 uživatele z 10): 

suché, podrážděné nebo oteklé oči, které mohou způsobit nesnášenlivost kontaktních 

         čoček;  
-        suchost a zánět sliznic, např. rýma, krvácení z nosu; 

sucho v ústech, žízeň; 

suchost a zánět rtů, které lze zlepšit nanesením mastného krému;  
svědění, ztráta vlasů, olupování kůže na dlaních  nebo chodidlech  nebo na zbytku těla; 

změny ve funkci jater ( abnormální hodnoty jaterních testů zjištěné pomocí vyšetření krve); 

zvýšené hladiny tuků v krvi (zjištěné pomocí vyšetření krve). 

 
Časté ( postihují 1 až 10 uživatelů ze 100): 

bolest hlavy; 

zánět sliznice dutiny ústní, bolest břicha, průjem, pocit na zvracení, zvracení; 

křehkost  kůže,  pocit  lepkavé  kůže  nebo  vyrážka,  zánět  kůže,  změny  struktury  vlasů,  lomivé 
nehty, infekce kůže v okolí nehtů, zčervenání kůže; 

bolest kloubů, bolest svalů; 

otok rukou, kotníků a nohou. 

 
Méně časté ( postihují 1 až 10 uživatelů z 1000): 

závrať; 

rozmazané vidění; 

zánět dásní; 

zánět jater (příznaky mohou zahrnouvat žloutenku a dále ztrátu chuti k jídlu, horečku, celkový  
pocit  nevolnosti,  pocit  na  zvracení,  tmavou  moč  a  břišní  diskomfort);  fisury,  praskliny  nebo 
podélné  jizvy  na  kůži  např.  v okolí  úst  (ragády),  zánět  kůže  s  puchýři  (bulózní  dermatitida), 
zvýšená citlivost kůže na sluneční záření (fotosenzitivní reakce). 

 
Vzácné ( postihují 1 až 10 uživatelů z 10000):   

poškození periferních nervů, které se může projevit příznaky jako svalová slabost,  

         snížená citlivost a brnění nohou a rukou nebo palčivá, bodavá nebo vystřelující bolest. 
 
Velmi vzácné ( postihují méně než 1 uživatele z 10000): 

zvýšený  nitrolební  tlak  (projevuje  se  silnou  bolestí  hlavy,  pocitem  na  zvracení,  zvracením  a 
poruchami vidění) zhoršené noční vidění, zánět oční rohovky (ulcerózní keratitida); 

zežloutnutí kůže nebo oční bělimy (žloutenka)bolest kostí, změny v růstu kostí.      

 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit): 

infekce zevních rodidel a/nebo pochvy (také známá jako kandidóza nebo moučnivka); 

vážné  alergické/anafylaktické  reakce  s příznaky  jako  náhlý  otok  tváře,  rtů,  úst  a  hrdla 
způsobující  potíže  s dýcháním  nebo  polykáním,  dalšími  příznaky  mohou  být  otoky  rukou  a 
nohou a svědivá kožní vyrážka;  

porucha sluchu, ušní šelest (tinitus); 

zčervenání; 

poruchy chuti; krvácení z konečníku; 

 

 

 

6/7 

malé,  červené  hrboly  na  kůži,  které  mohou  snadno  krvácet  (pyogenní  granulom),  ztráta  řas, 
otoky kůže, kožní vyrážky (způsobující svědění nebo zčervenání); 

kožní atrofie (ztenčení kůže); 

„Capillary Leak“ syndrom nebo syndrom kyseliny retinové (příznaky  mohou zahrnovat otoky 
nebo odulost, potíže s dýcháním, žaludeční křeče, bolesti svalů, nadměrná žízeň a celkový pocit 
únavy); 

„exfoliativní  dermatitida“  (intenzivní  zarudnutí  kůže  na  velkých  plochách  těla  s olupováním 
v šupinách nebo celých vrstvách); 

zlepšená nebo zhoršená tolerance glukózy u pacientů s cukrovkou; 

porucha hlasu (dysfonie).  

 
Na začátku léčebného období je někdy patrné počáteční zhoršení příznaků psoriázy. 
 
Hlášení nežádoucích účinků  

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo  zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které 
nejsou  uvedeny  v této  příbalové  informaci.  Nežádoucí  účinky  můžete  hlásit  také  přímo  na 
adresu:  

Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  
  
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
  
5. 

Jak přípravek Neotigason uchovávat 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25 C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.  
Nepoužívejte přípravek Neotigason po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Vzhledem k riziku škodlivého vlivu na plod se tento lék nesmí dát jiným osobám. Nepoužitelné léčivé 
přípravky nebo přípravky, u nichž uplynula doba použitelnosti se musí vrátit do lékárny k likvidaci.      
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Neotigason obsahuje 
 
-    Léčivou látkou je acitretinum.  
     Neotigason 10 mg: jedna tobolka obsahuje acitretinum  10 mg. 
     Neotigason 25 mg: jedna tobolka obsahuje acitretinum 25 mg. 

-    Pomocnými látkami jsou: tekutá glukosa usušená rozprášením, natrium-askorbát,  

     mikrokrystalická celulosa, želatina,  

    černý oxid železitý, žlutý oxid železitý, červený oxid železitý, oxid titaničitý.      
       

 

 

 

7/7 

      Potisk tobolky: černý inkoust (šelak, isopropylalkohol, butanol, propylenglykol, roztok amoniaku   
30%, černý oxid železitý).           
           
Jak přípravek Neotigason vypadá a co obsahuje toto balení 
Neotigason 10 mg:  
tvrdé, želatinové neprůhledné tobolky, obsahující žlutý prášek, vel. 4, se spodní částí bílou s potiskem 
„10“ a vrchní částí hnědou, s potiskem „Actavis“. 
 Neotigason 25 mg:   
tvrdé,  želatinové  neprůhledné  tobolky,  obsahující  žlutý  prášek,  vel.  1,  se  spodní  částí  béžovožlutou 
s potiskem „25“ a  vrchní částí hnědou, s potiskem „Actavis“. 
  
Velikost balení: 30 tobolek s 10 mg nebo 25 mg léčivé látky. 
 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Actavis Group PTC ehf. 
Reykjavikurvegur 76-78 
220 Hafnarfjőrdur 
Island 
 
Výrobce 
Cenexi, Fontenay-sous-Bois, Francie 
 
  
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 5.10.2016. 
 

Recenze

Recenze produktu NEOTIGASON 25 MG 30X25MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu NEOTIGASON 25 MG 30X25MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám