Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na bolest » Léky na bolest v krku » Krční léčiva

NEO-ANGIN BEZ CUKRU 12 Pastilky rozp. v ústech - recenze

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 137375
Rychlá pomoc při bolesti v krku.

Více informací

Produkt je dlouhodobě nedostupný

Termín distribuce je neznámý

Podobné produkty
Pošlete mi e-mail, až bude produkt opět skladem

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - NEO-ANGIN BEZ CUKRU 12 Pastilky rozp. v ústech

Rychlá pomoc při bolesti v krku.

sp.zn. sukls227576/2009

Příbalová informace: informace pro pacienta

Neo-angin bez cukru

1,2 mg/0,6 mg/5,72 mg pastilky

alcohol dichlorobenzylicus, amylmetacresolum, levomentholum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 3 - 4 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Neo-angin bez cukru a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Neo-angin bez cukru používat
 3. Jak se přípravek Neo-angin bez cukru používá
 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak přípravek Neo-angin bez cukru uchovávat
 5. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Neo-angin bez cukru a k čemu se používá

Přípravek Neo-angin bez cukru má antiseptický účinek a mírně působí proti bolesti.

Dospělí, dospívající a děti od 6 let mohou přípravek Neo-angin bez cukru používat k podpůrné léčbě při zánětu sliznice hltanu doprovázeném typickými projevy jako jsou bolest v krku, zarudnutí v krku a mírné obtíže při polykání.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Neo-angin bez cukru používat

Nepoužívejte přípravek Neo-angin bez cukru:

 Jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoliv pomocnou látku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).  Nepodávejte dětem do 6 let.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Neo-angin bez cukru se poraďte s lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Neo-angin bez cukru nemá být používán bezprostředně před jídlem a pitím.

Používání tohoto přípravku po dobu delší než 5 dnů se nedoporučuje, protože může změnit bakteriální rovnováhu v dutině ústní.

Tento přípravek se nemá používat v případě větších akutních ran v oblasti dutiny ústní a krku.

Děti:

Přípravek Neo-angin bez cukru nepodávejte dětem do 6 let. Léčba přípravkem Neo-angin bez cukru u dětí vyžaduje, aby dítě bylo schopno postupně nechat pastilku rozpustit v ústech.

Další léčivé přípravky a přípravek Neo-angin bez cukru

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky není známo.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Těhotenství

Vzhledem k nedostatečným zkušenostem s použitím v době těhotenství se použití přípravku Neo- angin bez cukru nedoporučuje bez předchozí porady s lékařem.

Kojení

Přípravek Neo-angin bez cukru může být při kojení předepisován pouze po pečlivém uvážení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nebyl prokázán žádný vliv přípravku na řízení a obsluhu strojů.

Přípravek Neo-angin bez cukru obsahuje isomalt a barvivo ponceau 4R (E124)

Přípravek Neo-angin bez cukru obsahuje barvivo ponceau 4R, které může způsobit alergické reakce.

Přípravek Neo-angin bez cukru obsahuje náhradní sladidlo isomalt. Jestliže Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek používat. Jedna pastilka obsahuje 2,58 g isomaltu (E953), což odpovídá 6 kcal (26 kJ). Isomalt může mít při denních dávkách vyšších než 10 g mírný projímavý účinek.

3. Jak se přípravek Neo-angin bez cukru používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Pokud lékař neurčí jinak, nechají si dospělí, dospívající a děti od 6 let pomalu rozpustit v ústech každé 2-3 hodiny 1 pastilku. Denně je možné použít maximálně 6 pastilek.

Délka léčby:

Poraďte se se svým lékařem, jestliže se příznaky zhorší a nebo nedojde k jejich zlepšení do 3 - 4 dnů. Celková délka léčby tímto přípravkem je nejvýše 5 dní.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Neo-angin bez cukru, než jste měl(a).

Žádné případy předávkování nebyly dosud popsány. Ve velmi nepravděpodobném případě předávkování se mohou v zesílené míře vyskytnout popsané nežádoucí účinky. V takovém případě se doporučuje léčba příznaků.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Neo-angin bez cukru

Jestliže jste zapomněl(a) použít Neo-angin bez cukru, nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokračujte dále v užívání tak, jak je předepsáno. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Hodnocení nežádoucích účinků je založeno na následující četnosti výskytu:

Velmi časté: více než 1 z 10 pacientů Časté: méně než 1 z 10 pacientů, ale více než 1 ze 100 pacientů Méně časté: méně než 1 ze 100 pacientů, ale více než 1 z 1000 pacientů Vzácné: méně než 1 z 1000 pacientů, ale více než 1 z 10000 pacientů Velmi vzácné: méně než 1 z 10000 pacientů Není známo: z dostupných údajů nelze určit

Při používání přípravku Neo-angin bez cukru byly pozorovány následující nežádoucí účinky: Velmi vzácné:

 • podráždění ústní a žaludeční sliznice, jako např. zažívací obtíže, pocit na zvracení

Není známo:

 • alergické reakce jako např. otok úst, jazyka a rtů, vyrážka,
 • dušnost a kašel

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Neo-angin bez cukru uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do a na blistru za EXP:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Neo-angin bez cukru obsahuje:

Léčivými látkami jsou alcohol dichlorobenzylicus, amylmetacresolum, levomentholum. Jedna pastilka obsahuje alcohol dichlorobenzylicus 1,2 mg, amylmetacresolum 0,6 mg, levomentholum 5,72 mg. Pomocnými látkami jsou badyáníková silice, silice máty peprné, isomalt, kyselina vinná, ponceau 4R 80%.

Jak přípravek Neo-angin bez cukru vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Neo-angin bez cukru obsahuje ploché, červené, kulaté pastilky. Balení obsahuje 6, 12, 16, 18, 24 nebo 48 pastilek v průhledném PVC/PVDC/Al blistru v krabičce. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Divapharma GmbH Motzener Strasse 41 12277 Berlin Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 1. 11. 2017

Informace o produktu

Značka: NEO-ANGIN
Kód výrobku: 137375
Kód EAN:
Kód SÚKL: 46894

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Účinný prostředek proti bolestem v krku, rovněž tak při chrapotu, kataru, nachlazení či zánětech dásní a sliznic v ústech.

K dispozici jsou pastilky a spray. Nově pastilky s příchutí třešeň.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

NEO-ANGIN BEZ CUKRU 12 Pastilky rozp. v ústech – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu NEO-ANGIN BEZ CUKRU 12 Pastilky rozp. v ústech zobrazíte nebo stáhnete zde: NEO-ANGIN BEZ CUKRU 12 Pastilky rozp. v ústech.pdf

Recenze

Recenze produktu NEO-ANGIN BEZ CUKRU 12 Pastilky rozp. v ústech

Diskuze

Diskuze k produktu NEO-ANGIN BEZ CUKRU 12 Pastilky rozp. v ústech

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám