Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
Kód výrobku: 19869
Kód EAN:
Kód SÚKL: 91996
Držitel rozhodnutí: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
Přípravek Neloren se používá při léčbě: - infekcí kostí a kloubů; - infekcí dýchacího ústrojí; - infekcí urogenitálního ústrojí; - infekcí kůže a měkkých tkání. Linkomycin není indikován k léčbě nezávažných bakteriálních infekcí a virových infekcí. Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a může být podáván dětem starším než 3 roky.

Příbalový leták

1/5
Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls22887/2008
a příloha k sp.zn.: sukls70212/2009
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Neloren
injekční roztok
(lincomycinum)
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Neloren a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Neloren používat
3. Jak se přípravek Neloren používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Neloren uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK NELOREN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek Neloren patří do skupiny léků nazývaných antibiotika, které se používají k léčbě
bakteriálních infekcí.
Přípravek Neloren je indikován k léčbě infekcí způsobených bakteriemi (stafylokoky a streptokoky),
které jsou citlivé na linkomycin. Takové infekce se mohou vyskytovat v různých částech těla: infekce
dýchacích cest, infekce kostí a pojivových tkání, infekce kůže a měkkých tkání..
Přípravek Neloren není účinný při léčbě virových infekcí, jako je nachlazení nebo chřipka.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK NELOREN
POUŽÍVAT
Nepoužívejte přípravek Neloren
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na linkomycin nebo klindamycin nebo na kteroukoli
další složku tohoto léčivého přípravku.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Neloren je zapotřebí
- jestliže máte (nebo jste měl/a) chorobu trávicího traktu (zvláště kolitidu) nebo alergie. pokud
dojde k reakcím přecitlivělosti nebo k výskytu průjmu, obraťte se na svého lékaře.
- pokud máte těžkou poruchu funkce ledvin nebo jater.
Pokud jste starší pacient/ka, proberte to se svým lékařem, protože riziko vzniku nežádoucích účinků
může být zvýšeno.
2/5
Pokud přípravek Neloren užíváte delší dobu, měl by Váš lékař kontrolovat funkci jater a krevní obraz.
Je také nutno věnovat pozornost možnému vzniku infekcí odolnými bakteriemi nebo houbami.
Téměř u všech antibakteriálních látek, včetně linkomycinu, byla hlášena pseudomembranózní kolitida,
jejíž závažnost se pohybovala od mírné po život ohrožující. Proto je důležité, abyste svému lékaři
hlásil/a výskyt průjmu.
Pokud dojde k výskytu pseudomembranózní kolitidy, je třeba okamžitě přijmout opatření. V mírných
případech obvykle postačí ukončení léčby. V těžkých případech je pacientovi nutno podat velké
množství tekutin, elektrolytů, doplňků proteinů a antibiotikum k léčbě kolitidy zapříčiněné
Clostridium difficille. Průjem, kolitida a pseudomembranózní kolitida se mohou objevit dokonce i
několik týdnů po ukončení léčby linkomycinem.
Rychlé intravenózní podání přípravku Neloren může způsobit hypotenzi, synkopu, komorovou arytmii
a vzácně srdeční arest a proto je nutno mu zamezit.
Děti patří do skupiny pacientů, jimž lékař linkomycin předepisuje s mimořádnou péčí a za častějšího
sledování krevního obrazu.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Zejména musíte se svým lékařem probrat, pokud užíváte některý z následujících léků:
- makrolidy, klindamycin a chloramfenikol
- periferní myorelaxancia (používají se při anestézii).
Váš lékař nesmí v jedné injekční stříkačce smísit linkomycin s penicilinem G, ampicilinem a
s některými dalšími léčivy.
Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná (nebo máte za to, že byste mohla být), musíte o tom informovat svého lékaře.
Lékař předepíše přípravek Neloren v těhotenství a kojící matce, pouze pokud infekce naléhavě
vyžaduje léčbu linkomycinem a předpokládaný přínos pro matku převažuje nad potenciálním rizikem
pro dítě.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Nejsou k dispozici žádné informace naznačující, že by linkomycin významně ovlivňoval duševní
a/nebo tělesnou schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
Důležité informace o některých složkách přípravku Neloren:
Přípravek Neloren obsahuje benzylalkohol. Proto nesmí být podáván předčasně narozeným dětem
nebo novorozencům. U dětí do 3 let věku může způsobit toxické a alergické reakce.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK NELOREN POUŽÍVÁ
Přípravek Neloren Vám bude podáván do svalu nebo jako nitrožilní infuze. Dávku, frekvenci dávek a
trvání léčby stanoví lékař.
Podání do svalu
Obvyklá dávka pro dospělé a děti starší 14 let věku je 600 mg (jedna 2 ml ampulka) každé 24 hodiny,
u závažnějších infekcí každých 12 hodin.
Dávkování u dětí starších než 1 měsíc je 10 mg na kg tělesné hmotnosti každé 24 hodiny, u
závažnějších infekcí každých 12 hodin.
3/5
Nitrožilní podání
Dospělým se podává 600 mg v infuzi aplikované 2- až 3krát denně, dětem starším než 1 měsíc 10 až
20 mg/kg denně rozděleno do 2 až 3 stejných dávek neboli každých 8 až 12 hodin. U závažnějších
infekcí může být dávka zvýšena.
Informace pro zdravotníky: další údaje o přípravě infuzního roztoku/způsobu podání jsou uvedeny na
konci této příbalové informace.
Pokud jste pacientem/pacientkou s poruchou funkce ledvin nebo jater, bude buď prodloužen interval
mezi dávkami nebo bude snížena dávka. Lékař může určit, že budou kontrolovány sérové hladiny
linkomycinu.
Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Neloren, než mělo být
Není pravděpodobné, že by Vám zdravotnický personál podal nadměrnou dávku tohoto léku.
Pokud Vám bude podána nadměrná dávka tohoto léku, ihned se obraťte na svého lékaře.
Předávkování může způsobit převážně pocit nevolnosti a zvracení, a velmi vzácně poškození jater a
ledvin.
Pokud Vám nebyl přípravek Neloren podán
Pokud máte pochybnosti o tom, zda Vám byl přípravek Neloren podán, obraťte se na svého lékaře
nebo zdravotní sestru.
Na svého lékaře se rovněž se musíte obrátit, pokud jste dostal/a všechny předepsané léky a stále Vám
není dobře.
4. MOŽNÉ NAŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Neloren nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Nejčastěji hlášeným nežádoucím účinkem je průjem, který se vyskytuje u více než 10 % pacientů.
Obvykle je mírný a vymizí během několika dní, i když se v léčbě pokračuje, nebo po ukončení léčby.
Pokud se u Vás vyskytne mírný průjem, zvyšte příjem tekutin a obraťte se na svého lékaře nebo
lékárníka. Neužívejte žádné léky zastavující průjem, ledaže by Vám k tomu dal pokyn Váš lékař.
Pokud máte těžký průjem nebo pokud se v něm vyskytuje krev nebo hlen, ihned informujte svého
lékaře. Takový průjem může vyústit do těžkého zánětu tlustého střeva, přičemž k tomu může dojít i
několik týdnů po ukončení léčby linkomycinem. Neužívejte žádné léky proti průjmu.
Kromě průjmu se mohou v trávicím traktu vyskytnout další nežádoucí účinky: pocit nevolnosti,
zvracení, bolesti žaludku, křeče, zánět tlustého střeva, poruchy vnímání chuti.
Linkomycin může rovněž navodit pocit nevolnosti, zvracení, křeče v břiše, točení hlavy, bolesti hlavy,
zvonění v uších, závratě, astma a bolesti ve svalech.
Žloutenka a zvýšení hladin jaterních enzymů, stejně jako hepatitida, ukazují na narušení funkce jater.
Nežádoucími účinky v ledvinách, obvykle vratnými, jsou: zvýšení proteinů v moči, snížené množství
moči, zvýšení hladiny močoviny a jiných sloučenin s obsahem dusíku v krvi.
Může se vyskytnout pokles počtu krvinek, zvýšení sérové kreatinkinázy nebo kreatinfosfokinázy. Tyto
změny vymizí bez jakékoli léčby po ukončení užívání léku.
4/5
Někteří lidé jsou na antibiotika alergičtí. Může u nich dojít k otoku obličeje, rtů, úst, hrdla nebo jiných
částí těla, což může způsobit potíže s polykáním nebo dýcháním. V takovém případě naléhavě
potřebujete lékařské ošetření nebo hospitalizaci.
Rovněž se může vyskytnout vyrážka, kopřivka, svědění a další kožní reakce, jako je fotosenzitivita,
exfoliativní dermatitida, vezikulobulózní dermatitida a erythema multiforme, případně připomínající
Stevens-Johnsonův syndrom.. Symptomy mohou zahrnovat tvorbu puchýřů, horečku, kašel, malátnost
a otok dásní, jazyka nebo rtů. Pokud se u Vás některý z těchto symptomů vyskytne, ihned vyhledejte
lékařskou pomoc.
V důsledku superinfekce plísněmi se může vyskytnout zánět úst, jazyka a vaginální sliznice.
V místě injekce po nitrožilním podání se mohou vyskytnout místní reakce, jako je zarudnutí, otok,
bolest v místě injekce, zánět žíly (flebitida), po podání do svalu také sterilní absces.
Po příliš rychlém nitrožilním podání linkomycinu se může vyskytnout nízký krevní tlak, mdloby a
dokonce nepravidelný srdeční tep a přerušení normálního oběhu krve.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK NELOREN UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25oC
Uchovávejte ampulky v krabičce, aby byl léčivý přípravek chráněn před světlem.
Přípravek Neloren nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce/lahvičce za
Použitelné do:/EXP:.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Neloren obsahuje
Léčivou látkou je linkomycin ve formě lincomycini hydrochloridum monohydricum.
Pomocnými látkami jsou benzylalkohol a voda na injekci
Jedna 2ml ampulka injekčního roztoku obsahuje linkomycin 600 mg ve formě lincomycini
hydrochloridum monohydricum. Jeden ml injekčního roztoku roztoku obsahuje linkomycin 300 mg ve
formě lincomycini hydrochloridum monohydricum.
Jak přípravek Neloren vypadá a co obsahuje toto balení
Neloren, injekční roztok je bezbarvý až slabě nažloutlý roztok.
Velikost balení: Krabička obsahující 1 nebo 10 ampulek
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko
5/5
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Sandoz s.r.o., Praha, e-mail: office.cz@sandoz.com
Datum poslední revize textu
29.12. 2010
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky
Pokyny k použití/zacházení s přípravkem
Obsah jedné ampulky (600 mg) je nutno naředit ve 250 ml 0,9% roztoku chloridu sodného nebo
glukosy.
Infuzi je nutno podávat pomalu po dobu alespoň jedné hodiny (koncentrace nesmí přesáhnout
50 mg/kg/hodinu). Při příliš rychlé infuzi nebo při dávkách vyšších než doporučených může dojít
k poruchám srdečního rytmu, přičemž byly hlášeny případy kardiopulmonární zástavy.
Přípravek Neloren se nesmí ve stejné injekční stříkačce mísit s penicilinem G, ampicilinem a
s některými dalšími léčivými přípravky.

Recenze

Recenze produktu NELOREN 1X2ML/600MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu NELOREN 1X2ML/600MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze