Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na srdeční nemoce

NEBILET 28X5MG Tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 17676

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)
Kód výrobku: 17676
Kód EAN: 4013054002162
Kód SÚKL: 53761
Držitel rozhodnutí: BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)
Co je Nebilet a k čemu se používá Nebilet je lék používaný k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze). Nebilet se používá také k léčbě chronického srdečního selhání u pacientů ve věku 70 let a více. Léčivou látkou je nebivolol (selektivní betablokátor). Úplný seznam pomocných látek viz. bod Další informace.

Příbalový leták

 

1/6 

sp.zn. sukls176897/2016 

 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

NEBILET 

5 mg, tablety 
 nebivololum 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a 
to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

 

- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Viz bod 4.  
 
Co naleznete v této příbalové informaci 

1.  Co je přípravek Nebilet a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nebilet užívat 
3.  Jak se přípravek Nebilet užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek Nebilet uchovávat  
6.  Obsah balení a další informace 

 
1. Co je přípravek Nebilet a k čemu se používá 
Nebilet obsahuje nebivolol, léčivo patřící do skupiny selektivních betablokátorů (tj. působí výběrově 
na  srdce  a  cévy).  Zabraňuje  zvýšení  tepové  frekvence,  upravuje  sílu  srdečních  stahů.  Nebilet  také 
rozšiřuje krevní cévy, což rovněž přispívá k snížení krevního tlaku. 
Používá se k léčbě zvýšeného krevního tlaku (hypertenze). 
Nebilet se užívá také k léčbě mírného a středně závažného chronického srdečního selhání u pacientů 
ve věku 70 let a starších, a to v kombinaci s jinými léky.  
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nebilet užívat 
Neužívejte Nebilet

- jestliže jste alergický(á) na nebivolol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 
v bodě 6).  
- jestliže máte jednu nebo více obtíží z níže uvedených: 

-  nízký krevní tlak 
-  závažné obtíže s prokrvením rukou nebo nohou 
-  velmi pomalá srdeční činnost (méně než 60 tepů za minutu) 
-  některé  jiné  závažné  poruchy  srdeční  činnosti  (např.  druhý  nebo  třetí  stupeň 

atrioventrikulárního bloku, poruchy srdeční vodivosti) 

-  právě objevené nebo nedávno zhoršené srdeční selhání, anebo jste-li léčen(a) pro oběhový 

šok způsobený akutním srdečním selháním nitrožilní infúzí léků na podporu činnosti srdce 

-  astma nebo zúžení průdušek (nyní nebo v minulosti) 
-  neléčený feochromocytom, nádor nacházející se nad horní částí ledvin (v nadledvinách)  
-  poruchy funkce jater 
-  metabolické poruchy (metabolická acidóza), např. diabetická ketoacidóza. 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Nebilet se poraďte se svým lékařem. 
 

 

2/6 

Informujte svého lékaře, jestliže máte nebo se u Vás objeví některé z následujících obtíží: 

-  neobvykle pomalá srdeční činnost 
-  bolest  na  hrudi  způsobená  mimovolnou  srdeční  křečí  označovaná  jako  Prinzmetalova 

angina pectoris 

-  neléčené chronické srdeční selhání 
-  první  stupeň  srdečního  bloku  (druh  mírné  poruchy  srdeční  vodivosti,  který  narušuje 

srdeční tep) 

-  poruchy  prokrvení  rukou  nebo  nohou,  např.  Raynaudova  nemoc  nebo  syndrom,  bolesti 

podobné křečím, které se objevují při chůzi 

-  dlouhodobé dechové obtíže 
-  cukrovka:  Tento  lék  neovlivňuje  hladinu  cukru  v krvi,  ale  může  maskovat  varovné 

příznaky nízké hladiny cukru (např. bušení srdce, zrychlení srdeční činnosti).  

-  nadměrná  činnost  štítné  žlázy:  Tento  lék  může  maskovat  příznaky  neobvykle  zrychlené 

srdeční činnosti. 

-  alergie:  Tento  lék  může  zesílit  Vaše  reakce  na  pyly  nebo  jiné  látky,  na  které  jste 

alergický(á).  

-  lupénka (kožní onemocnění – šupinaté růžové skvrny) nebo pokud jste někdy v minulosti 

měl(a) lupénku 

-  Pokud máte podstoupit operaci, informujte vždy předem anesteziologa o tom, že užíváte 

Nebilet.  

 
Při  závažných  poruchách  funkce  ledvin  neužívejte  Nebilet  k léčbě  srdečního  selhání  a  informujte 
svého lékaře. 
 
Na začátku léčby chronického srdečního selhání budete pravidelně vyšetřován(a) zkušeným lékařem 
viz bod 3). 
Tato léčba nemá být náhle ukončena, pokud to nenařídil a neposoudil Váš lékař (viz bod 3). 
  
Děti a dospívající  
Vzhledem  k nedostatečným  údajům  o  použití  tohoto  přípravku  u  dětí  a  dospívajících  se  podávání 
přípravku Nebilet dětem a dospívajícím nedoporučuje
 
Další léčivé přípravky a přípravek Nebilet 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat.  
 
Informujte vždy svého lékaře, jestliže užíváte nebo je Vám aplikován kromě přípravku Nebilet některý 
z následujících léků: 

-  léky  k úpravě  krevního  tlaku  nebo  léky  k léčbě  srdečních  obtíží  (např.  amiodaron, 

amlodipin,  cibenzolin,  klonidin,  digoxin,  diltiazem,  disopyramid,  felodipin,  flekainid, 
guanfacin,  hydrochinidin,  lacidipin,  lidokain,  metyldopa,  mexiletin,  moxonidin, 
nikardipin, nifedipin, nimodipin, nitrendipin, propafenon, chinidin, rilmenidin, verapamil). 

-  sedativa  (zklidňující  léky)  a  léky  k léčbě  psychóz  (duševních  onemocnění),  např. 

barbituráty (užívané také k léčbě epilepsie), fenothiazin (užívaný také k léčbě zvracení a 
nevolnosti) a thioridazin. 

-  léky k léčbě deprese, např. amitriptylin, paroxetin, fluoxetin. 
-  léky podávané k znecitlivění při operacích. 
-  léky  k léčbě  astmatu,  ucpaného  nosu  nebo  některých  onemocnění  očí,  např.  glaukomu 

(zvýšený tlak v očích) nebo rozšíření zornice. 

-  baklofen  (lék  uvolňující  svalové  křeče),  amifostin  (ochranný  lék  užívaný  při  léčbě 

nádorových onemocnění) 

Všechny tyto léky by mohly stejně jako nebivolol ovlivňovat krevní tlak a/nebo funkci srdce. 
-  léky  k léčbě  překyselení  žaludku nebo vředů  (antacida), např cimetidin: Nebilet užívejte 

při jídle a antacidum mezi jídly. 

 

 

3/6 

Užívání přípravku Nebilet s jídlem a pitím: 
Nebilet může být užíván s jídlem i nalačno, tablety zapíjejte nejlépe sklenicí vody. Viz bod 3. 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Nebilet nemá být užíván v těhotenství, pokud to není nezbytně nutné. 
Užívání přípravku v období kojení se nedoporučuje. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Tento  přípravek  může  způsobovat  závrať  nebo  únavu.  Pokud  se  takové  stavy  objeví,  neřiďte  nebo 
neobsluhujte stroje. 
 
Přípravek Nebilet obsahuje monohydrát laktosy 
Tento  léčivý  přípravek  obsahuje  laktosu.  Pokud  Vám  lékař  sdělil,  že  nesnášíte  některé  cukry, 
kontaktujte svého lékaře, než začnete tento přípravek užívat. 
 
3. Jak se přípravek Nebilet užívá 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 

 

Nebilet  můžete  užívat  před  jídlem,  během  jídla  nebo  po  jídle,  anebo  nezávisle  na  jídle.  Tablety 
zapíjejte nejlépe trochou vody. 

 

Léčba vysokého krevního tlaku (hypertenze) 
Obvykle se užívá 1 tableta denně. Tablety se užívají nejlépe vždy ve stejnou denní dobu. 
Starší pacienti a pacienti s poruchou funkce ledvin obvykle zahajují léčbu ½ tablety denně. 
Léčebné  ovlivnění  krevního  tlaku  bývá  patrné  po  1–2  týdnech  léčby.  Někdy  je  plného  účinku 
dosaženo až za 4 týdny. 

 

Léčba chronického srdečního selhání 
Léčbu zahajuje a pečlivě sleduje zkušený lékař. 
Lékař zahájí Vaši léčbu ¼ tablety denně. Tato dávka může být zvýšena po 1–2 týdnech na ½ tablety 
denně, poté na 1 tabletu denně a následně až na 2 tablety denně, dokud není dosaženo potřebné dávky. 
Lékař  Vám  v každém  kroku  léčby  předepíše  pro  Vás  vhodnou  dávku  a  Vy  byste  měl(a)  pečlivě 
dodržovat lékařovy pokyny. 
Maximální doporučená dávka je 2 tablety (10 mg) denně. 
Při  zahajování  léčby  a  při  každém  zvyšování  dávky  bude  třeba,  abyste  setrval(a)  2  hodiny  pod 
pečlivým dohledem zkušeného lékaře.  
V případě potřeby Vám lékař může dávku léku i snížit. 
Léčbu nesmíte ukončit náhle, protože by mohlo dojít ke zhoršení srdečního selhání. 
Pacienti se závažnými poruchami funkce ledvin nemají tento přípravek užívat. 
Přípravek užívejte jednou denně, nejlépe vždy ve stejnou denní dobu. 

 

Pokud Vám lékař předepsal užívat ¼ nebo ½ tablety denně, věnujte, prosím, pozornost níže uvedeným 
pokynům, které uvádějí, jak se tablety přípravku Nebilet dělí. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 

-  Položte tabletu na rovný, pevný povrch (např. stůl nebo kuchyňskou linku) čtvrticí rýhou 

vzhůru. 

-  Tabletu rozpulte tlakem obou ukazováčků položených podél jedné rýhy (obrázek 1 a 2). 
-  Čtvrtiny tablet získáte rozlomením polovin tablety stejným způsobem (obrázek 3 a 4). 
 
 
 

 

4/6 

 
Obrázek 1 a 2: Jednoduché dělení tablet přípravku Nebilet na poloviny. 
 

 
Obrázek 3 a 4: Jednoduché dělení polovin tablet přípravku Nebilet na čtvrtiny. 

 
 
Při  léčbě  Vašeho  onemocnění  se  lékař  může  rozhodnout,  že  zkombinuje  přípravek  Nebilet  s jinými 
léky.  
Nepodávejte přípravek dětem nebo dospívajícím. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Nebilet, než jste měl(a) 
Jestliže  jste  náhodně  užil(a)  více  přípravku,  informujte  okamžitě  svého  lékaře  nebo  lékárníka. 
Nejčastějšími  příznaky  a  známkami  předávkování  přípravkem  Nebilet  jsou  velmi  pomalá  srdeční 
činnost (bradykardie), nízký krevní tlak s možnými mdlobami (hypotenze), dušnost jako při astmatu 
(bronchospasmus) a akutní srdeční selhání. 
Zatímco čekáte na příjezd lékaře, můžete užít živočišné uhlí (které je k dostání v lékárnách).  
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Nebilet 
Pokud zapomenete Nebilet užít, ale vzpomenete si na to, že jste jej měl(a) užít, trochu později, užijte 
denní dávku jako obvykle. Při dlouhé prodlevě (např. několik hodin), kdy se již blíží užití další dávky, 
vynechejte  zapomenutou  dávku  a  v obvyklou  dobu  užijte  až  další  plánovanou  dávku. 
Nezdvojnásobujte  následující  dávku,  abyste  nahradil(a)  vynechanou  dávku.  Vyhýbejte  se 
opakovanému vynechávání dávek. 

 

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Nebilet 
Jestliže  užíváte  přípravek  Nebilet  k léčbě  vysokého  krevního  tlaku  nebo  chronického  srdečního 
selhání, musíte se vždy poradit se svým lékařem, než přestanete přípravek užívat. 
Léčba  přípravkem  Nebilet  se  nemá  ukončit  náhle,  protože  náhlé  ukončení  léčby  může  vést 
k dočasnému  zhoršení  srdečního  selhání.  Pokud  je  třeba  léčbu  chronického  srdečního  selhání 
přípravkem  Nebilet  ukončit,  denní  dávka  má  být  v týdenních  intervalech  postupně  snižována,  a  to 
vždy na polovinu předchozí dávky. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
4. Možné nežádoucí účinky 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého.  
 
Je-li Nebilet užíván k léčbě vysokého krevního tlaku, možné nežádoucí účinky jsou: 
Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10  osob): 

 

5/6 

-  bolest hlavy 
-  závrať 
-  únava 
-  neobvyklé svědění a brnění 
-  průjem 
-  zácpa 
-  nevolnost 
-  dušnost 
-  oteklé ruce nebo nohy 

 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 osob): 

-  zpomalení srdeční činnosti nebo srdeční poruchy 
-  nízký krevní tlak 
-  bolesti nohou podobné křečím, které se objevují při chůzi 
-  neobvyklé vidění 
-  impotence 
-  deprese 
-  zažívací obtíže (dyspepsie), plynatost žaludku nebo střev, zvracení 
-  kožní vyrážka, svědění 
-  dušnost  jako  při  astmatu  způsobená  náhlými  křečemi  svalů  kolem  dýchacích  cest 

(bronchospasmus)  

-  noční můry 

 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10000 osob): 

-  mdloby 
-  zhoršení lupénky (kožní onemocnění – šupinaté růžové skvrny) 

 
Následující nežádoucí účinky byly hlášeny při léčbě přípravkem Nebilet jen v ojedinělých případech: 

-  alergická  reakce  postihující  celé  tělo  s kožní  vyrážkou  rozšiřující  se  na  celé  tělo 

(hypersenzitivní reakce) 

-  rychlé  vytvoření  otoku,  zejména  v okolí  rtů,  očí  nebo  jazyka  s možnými  náhlými 

dechovými obtížemi (angioedém) 

-  typ  kožní  vyrážky  vyznačující  se  světle  červenými,  vyvýšenými,  svědivými  pupeny 

alergického nebo nealergického původu (kopřivka). 

 
V klinických  studiích  léčby  chronického  srdečního selhání  byly  pozorovány  následující  nežádoucí 
účinky: 
Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 osob): 

-  zpomalení srdeční činnosti 
-  závrať 

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 osob): 

-  zhoršení srdečního selhání 
-  nízký krevní tlak (např. pocit závratě při rychlém vstávání) 
-  nesnášenlivost přípravku 
-  mírná  porucha  vedení  vzruchů  v srdci,  která  narušuje  srdeční  tep  (AV  blok  prvního 

stupně)  

-  otok dolních končetin (např. otok kotníků). 

 

Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi  nebo 
zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny 
v této  příbalové  informaci.  Nežádoucí  účinky  můžete  hlásit  také  přímo  na  adresu:  Státní  ústav  pro 
kontrolu  léčiv,  Šrobárova  48,  100  41  Praha  10,  Webové  stránky: 

http://www.sukl.cz/nahlasit-

nezadouci-ucinek

.   

 

6/6 

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku.  
 
5. Jak přípravek Nebilet uchovávat 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu a blistru za EXP. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí.  
 
6. Obsah balení a další informace 
Co přípravek Nebilet obsahuje 
Léčivou  látkou  je  nebivololum.  Jedna  tableta  obsahuje  nebivololum  5  mg  (ve  formě  nebivololi 
hydrochloridum): 2,5 mg D-nebivololu a 2,5 mg L-nebivololu. 
Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, polysorbát 80, hypromelosa 2506/15, kukuřičný škrob, 
sodná sůl kroskarmelosy, mikrokrystalická celulosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý a magnesium-
stearát. 
 
Jak přípravek Nebilet vypadá a co obsahuje toto balení 
Téměř bílé, kulaté bikonvexní tablety na jedné straně s dělicím křížem v balení po 7, 14, 28 nebo 90 
tabletách. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
Tablety jsou baleny v blistrech (PVC/Al). 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Berlin-Chemie AG (Menarini Group), 12489 Berlín, Německo 
 
Výrobce: 
Berlin-Chemie AG (Menarini Group), 12489 Berlín, Německo 
Menarini – Von Heyden GmbH, 01097 Dresden, Německo 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 19.7.2016. 
  
 

Recenze

Recenze produktu NEBILET 28X5MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu NEBILET 28X5MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám