Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis léčba nádorových onemocnění

NAVELBINE 10X1ML/10MG Injekční roztok

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 21122

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE TCHEQUIE
Kód výrobku: 21122
Kód EAN: 3573994000075
Kód SÚKL: 98197
Držitel rozhodnutí: PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE TCHEQUIE
- Nemalobuněčný bronchogenní karcinom; - metastazující karcinom prsu; - hormonresistentní karcinom prostaty se současně perorálně podávanými kortikoidy v nízkých dávkách.

Příbalový leták

 

1/5 

sp.zn.: sukls264104/2011 
 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

NAVELBINE

  

koncentrát pro infuzní roztok 

vinorelbini ditartras 

 
 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. Co je přípravek NAVELBINE a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete NAVELBINE používat 

 

 

3. Jak se přípravek NAVELBINE používá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak přípravek NAVELBINE uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 
 
1. Co je přípravek NAVELBINE a k čemu se používá 
 
Přípravek NAVELBINE obsahuje léčivou látku vinorelbin a patří do skupiny léčiv používaných k léčbě 
rakoviny, nazývaných vinka alkaloidy. 
 
Navelbine se používá k léčbě některých typů rakoviny prostaty, rakoviny plic a některých typů rakoviny prsu 
u pacientů starších 18 let. 
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek NAVELBINE používat 
Nepoužívejte přípravek NAVELBINE

 

Jestliže jste alergický(á) na vinorelbin  nebo na jiné přípravky pro léčbu rakoviny ze skupiny, které se 
říká vinka alkaloidy, nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 

Jestliže kojíte. 

Jestliže  máte  nízký  počet  bílých  krvinek  a/nebo  krevních  destiček  nebo  trpíte  závažnou  infekcí  -  v 
současnosti nebo nedávné minulosti (do 2 týdnů). 

Jestliže plánujete očkování proti žluté zimnici nebo jste toto očkování právě podstoupili. 

 
Upozornění a opatření 
Před podáním přípravku NAVELBINE se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže: 

jste v minulosti prodělali infarkt nebo výraznou bolest na hrudníku. 

jste podstoupili radioterapii, kdy místo ozáření zahrnovalo i játra. 

se u vás objevují známky nebo příznaky infekce (například horečka, zimnice, kašel). 

plánujete očkování. Nedoporučuje se současně s přípravkem NAVELBINE podávat živé oslabené 

vakcíny (např.   spalničky, příušnice, zarděnky), protože se může zvýšit riziko život ohrožujícího 
onemocnění z vakcíny. 

trpíte poruchou jaterní funkce. 

 

jste těhotná. 

 

2/5 

 
Před začátkem léčby přípravkem NAVELBINE a během ní bude vyšetřován Váš krevní obraz s cílem zjistit, 
zda je pro Vás léčba bezpečná. Nebudou-li výsledky této analýzy uspokojivé, může být vaše léčba odložena 
a budou prováděny další kontroly, dokud se tyto hodnoty nevrátí k normálu.  
 
Děti a dospívající 
Nedoporučuje se podávat přípravek dětem do 18 let. 
 
Další léčivé přípravky a NAVELBINE 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat. 
 
Váš lékař má postupovat obzvlášť pozorně, jestliže užíváte následující přípravky: 
–  na ředění krve (antikoagulancia) 
–  proti epilepsii obsahující fenytoin 
–  protiplísňový přípravek obsahující itrakonazol 
–  proti rakovině obsahující mitomycin C nebo lapatinib 
–  léčivé přípravky, které narušují imunitní systém, například cyklosporin a takrolimus 
 
Současné podávání přípravku NAVELBINE a jiných léků se známým toxickým účinkem na kostní dřeň 
(nepříznivě ovlivňují počet bílých a červených krvinek a krevních destiček) by také mohlo zhoršit některé 
nežádoucí účinky. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se 
svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat, protože by mohl představovat riziko pro Vaše 
dítě. Jestliže dostáváte přípravek NAVELBINE, nesmíte kojit. 
Ženy v plodném věku musí během léčby a po dobu 3 měsíců po jejím ukončení používat účinnou 
antikoncepci. 
Mužům léčeným přípravkem NAVELBINE je doporučeno, aby během léčby a po dobu 3 měsíců po jejím 
dokončení se vyvarovali početí dítěte a aby se před zahájením léčby poradili o možnostech konzervace 
spermatu, protože přípravek NAVELBINE by mohl narušit jejich plodnost. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Nebyly provedeny žádné studie schopnosti řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje. 
Stejně jako v ostatních případech byste ale neměli řídit, není-li vám, dobře nebo jestliže vám to doktor 
nedoporučil. 
 
3. Jak se přípravek NAVELBINE používá  
Během léčby přípravkem NAVELBINE a před ní Vám lékař zkontroluje krevní obraz. Dávka, kterou 
dostanete, bude záviset na výsledcích krevního obrazu, na velikosti povrchu Vašeho těla a na celkovém 
stavu. Lékař Vám sdělí jakou dávku, jak často a jak dlouho byste měli dostávat. 
 
Způsob a cesta podávání 
Přípravek NAVELBINE musí být před podáním naředěn. NAVELBINE musí být aplikován pouze do žíly. 
Bude podán infuzí, která bude trvat 6 až 10 minut. Po podání bude žíla důkladně propláchnuta sterilním 
roztokem. 
 
Jestliže použijete více přípravku NAVELBINE, než jste měl(a) 
Vaše dávka přípravku NAVELBINE je důkladně sledována a kontrolována Vaším lékařem i lékárníkem. 
Mohou se objevit závažné příznaky související se složkami vaší krve a je možné, že pocítíte příznaky 
infekce (například horečku, zimnici, kašel). Kromě toho se může projevit i silná zácpa. V takovém případě 
se musíte ihned obrátit na svého lékaře. 

 

3/5 

 
Jestliže jste přestal(a) používat přípravek NAVELBINE  
Váš lékař rozhodne, kdy byste měli s léčbou přestat. Chcete-li však léčbu ukončit dříve, měli byste se svým 
lékařem konzultovat další možnosti. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
 
 
4. Možné nežádoucí účinky
 
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého.  
 
Jestliže se u Vás v průběhu používání přípravku NAVELBINE objeví jakýkoli z následujících 
příznaků, obraťte se ihned na svého lékaře: 

-  příznaky závažné infekce, například kašel, horečka, zimnice 
-  závažná zácpa doprovázená bolestí břicha, kdy se vám nepodaří vyprázdnění po dobu několika dnů 
-  silné závratě, točení hlavy, když se postavíte, mohou to být příznaky závažného snížení krevního 

tlaku 

-  silná bolest hrudníku, která u vás není běžná, tento příznak může být důsledkem tzv. ischemické 

choroby srdeční (nedostatečné prokrvení srdečního svalu) 

-  potíže s dýcháním, závratě, snížení krevního tlaku, vyrážka postihující celé tělo nebo otok očních 

víček, obličeje, rtů nebo hrdla, což mohou být příznaky alergické reakce. 

 
Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 osob): 
Pocit na zvracení; zvracení; pokles počtu červených krvinek (anémie), který může vést ke zblednutí kůže a 
může způsobit slabost či dušnost; útlum kostní dřeně vedoucí k nízkému počtu bílých krvinek, slabost 
dolních končetin; ztráta některých reflexních reakcí, občasné rozdíly ve vnímání dotyku; zácpa, zvýšení 
jaterních testů, vypadávání vlasů (alopecie), obvykle nepříliš závažné při dlouhodobé léčbě; záněty nebo 
vředy v ústech či krku (stomatitida); reakce v místě aplikace přípravku NAVELBINE, například zarudnutí, 
palčivá bolest, zabarvení žíly, zánět žil (lokální flebitida). 
 
Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 osob): 
Bakteriální, virové a mykotické infekce různých částí těla (respirační, močové, gastrointestinální), pokles 
počtu krevních destiček, který může zvýšit riziko krvácení nebo tvorby podlitin; bolesti kloubů (artralgie); 
bolest čelisti; bolesti svalů (myalgie); únava (astenie, vyčerpanost); horečka, bolest na různých místech těla, 
například na hrudníku a bolest v místě nádoru; průjem. 
 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 osob): 
Závažná sepse spojené se selháváním lidských orgánů, septikemie (rozsev infekce krevním oběhem), velké 
obtíže s pohybem těla a dotykem (závažné parestézie); bolest hlavy; závratě; vysoký krevní tlak, nízký 
krevní tlak, náhlý pocit tepla a zarudnutí kůže na tváři a krku (červenání); pocit studených rukou a nohou 
(periferní chlad); problémy s dýcháním nebo sípání (dyspnoe a bronchospasmus). 
 
Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 1000 osob): 
Silné bolesti hrudníku, srdeční záchvat (ischemická choroba srdce, angina pectoris, infarkt myokardu, někdy 
smrtelný); významný pokles krevního tlaku vedoucí až ke kolapsu, plicní onemocnění (intersticiální 
pneumopatie, někdy smrtelná); silné bolesti břicha a zad (pankreatitida); nízká hladina sodíku v krvi (může 
způsobit příznaky jako únava, pocit zmatení, svalové záškuby a bezvědomí); vřídky v místě aplikace 
přípravku NAVELBINE (lokální nekróza); kožní vyrážka na těle (celkové kožní reakce). 
 
 

 

4/5 

 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 000 osob): 
Komplikovaná septikemie (rozsev infekce krevním oběhem), která může být někdy smrtelná, zrychlený 
srdeční tep (tachykardie), bušení srdce (palpitace), poruchy srdečního rytmu. 
 
Není známo: z dostupných údajů nelze určit četnost výskytu: 
Celkové alergické reakce. Toto jsou těžké reakce, které mohou způsobit závažné problémy s dýcháním, 
závratě, vyrážku po celém těle nebo otok očních víček, rtů či krku (anafylaktický šok, anafylaxe, 
anafylaktoidní reakce), pokles počtu bílých krvinek s horečkou (febrilní neutropenie), celková infekce ve 
spojení s poklesem hladiny bílých krvinek (neutropenická sepse), ztráta chuti k jídlu (anorexie), zčervenání 
rukou a nohou (erytém), nízká hladina sodíku kvůli nadprodukci hormonu, který způsobuje zadržení tekutin 
a vede ke slabosti, únavě a pocitu zmatení (syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu - 
SIADH), pokles počtu všech typů krevních buněk (pantocytopnie). 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní 
sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.  
 
 
5. Jak přípravek NAVELBINE uchovávat 
Uchovávejte v chladničce (2 °C -8 °C). Chraňte před mrazem. 
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce a krabičce (Exp:). 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu  dni uvedeného měsíce. 
 
Naředění a uchovávání přípravku NAVELBINE zajistí nemocniční personál. 
 
6. Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek NAVELBINE obsahuje 
 
- Léčivou látkou je vinorelbini ditartras. Jeden ml roztoku obsahuje 10 mg vinorelbinu ve formě vinorelbin-
ditartrátu. 
- Další složkou je voda na injekci. 
 
Jak přípravek NAVELBINE vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek Navelbine je čirý bezbarvý až slabě nažloutlý roztok. 
Tento léčivý přípravek je koncentrát pro infuzní roztok v lahvičkách z bezbarvého skla s chlorbutylovou 
nebo butylovou zátkou, pertlí (1ml a 5 ml). 
 
NAVELBINE je k dispozici jako: 
Krabičky s 1 a 10 lahvičkami po 1 ml, 
Krabičky s 1 a 10 lahvičkami po 5 ml. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 

 

5/5 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
PIERRE FABRE MEDICAMENT 
45 Place Abel Gance 
92 100 BOULOGNE Cedex, Francie 
 
Výrobce: 
PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION 
Aquitaine Pharm International 
Avenue du Bearn 
64 320 IDRON, Francie 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 
29.1.2014 
<----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Následující informace jsou určeny pouze pro lékaře a zdravotnický personál: 
 
 
Přípravu a aplikaci přípravku Navelbine má provádět pouze proškolený personál. Ten má používat vhodnou 
ochranu očí, jednorázové rukavice, obličejovou masku a jednorázovou zástěru. Případný rozlitý nebo 
vyteklý přípravek by měl být utřen. 
 
Mělo by se důsledně zabránit jakémukoliv kontaktu s očima. V případě kontaktu by se oči měly ihned vymýt 
velkým množstvím roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %). Po dokončení přípravy léčivého přípravku 
k aplikaci mají být všechny odkryté části těla důkladně vyčištěny a ruce a obličej umyty. 
 
Bylo prokázáno, že po zředění přípravku NAVELBINE v roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %) pro 
injekci nebo v roztoku glukózy 5 % je přípravek chemicky a fyzikálně stabilní po dobu 8 dnů při pokojové 
teplotě (20 

o

C ± 5 

o

C) nebo v chladničce (2 

o

C až 8 

o

C), chráněný před světlem, v lahvi z neutrálního skla, 

popř. v sáčku z PVC nebo vinylacetátu. 
 
Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit ihned. Nebude-li použit ihned, odpovídá za dobu a 
podmínky uchovávání před použitím uživatel a za běžných podmínek nesmí být překročena doba 24 hodin 
uchovávání při teplotě 2° až 8 °C, pokud nedošlo k přípravě za kontrolovaných a schválených aseptických 
podmínek. 
 
Vlastní přípravek NAVELBINE je kompatibilní s neutrální skleněnou lahví, PVC sáčkem, sáčkem 
z vinylacetátu nebo polyethylenu a infuzním setem s PVC hadičkami.  
 
Přípravek NAVELBINE se doporučuje aplikovat formou infuze trvající 6-10 minut po rozředění ve 20-50 ml 
0,9% (9 mg/ml) roztoku chloridu sodného nebo 5% glukózovém roztoku. Po podání by se měla žíla vždy 
důkladně propláchnout alespoň 250 ml izotonického roztoku. 
 
Přípravek NAVELBINE musí být podáván výhradně intravenózně. Před zahájením infuze je velmi důležité 
se ujistit, že je kanyla přesně aplikována do žíly. Jestliže přípravek při podání prosakuje do okolní tkáně, 
může nastat značné lokální podráždění. V takovém případě musí být podávání zastaveno, žíla propláchnuta 
běžným fyziologickým roztokem a zbytek dávky aplikován do jiné žíly. V případě prosáknutí přípravku do 
okolní tkáně lze ihned podat intravenózně glukokortikoidy, aby se snížilo riziko flebitidy. 
 
Nepoužitý přípravek či odpadní materiál by měl být zlikvidován podle místních požadavků. 
 

Recenze

Recenze produktu NAVELBINE 10X1ML/10MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu NAVELBINE 10X1ML/10MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám