Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: IVAX - CR A.S., OPAVA - KOMÁROV
Kód výrobku: 15312
Kód EAN: 8594737038617
Kód SÚKL: 58408
Držitel rozhodnutí: IVAX - CR A.S., OPAVA - KOMÁROV
Přípravek se používá k předcházení a léčbě sezónní i celoroční alergické rýmy i rýmy cévního původu. Přípravek mohou používat dospělí a děti od 6 let.

Příbalový leták

1/4
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls65719/2011
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Nasobec
nosní sprej, suspenze
(Beclometasoni dipropionas)
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to, prosím, svému lékaři nebo
lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Nasobec a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Nasobec používat
3. Jak se Nasobec používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Uchovávání přípravku Nasobec
6. Další informace
1. CO JE NASOBEC A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Nasobec se používá k předcházení a léčbě sezónní i celoroční alergické rýmy i rýmy cévního původu.
Léčivou látkou přípravku Nasobec je beklometason-dipropionát, syntetický glukokortikoid, který má
protizánětlivé účinky a potlačuje příznaky reakcí z přecitlivělosti. V doporučené dávce nepůsobí celkově
na organismus a neovlivňuje činnost nadledvin.
Přípravek mohou používat dospělí a děti od 6 let.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE NASOBEC POUŽÍVAT
Nepoužívejte Nasobec:
- jestliže jste přecitlivělý(á) (alergický(á)) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku přípravku.
- jestliže trpíte častým krvácením z nosu.
- jestliže trpíte virovým nebo plísňovým onemocněním.
- jestliže trpíte plicní tuberkulózou.
Přípravek není určen pro děti do 6 let a pro těhotné v prvních třech měsících těhotenství.
Zvláštní opatrnosti při používání Nasobecu je zapotřebí:
- jestliže trpíte zeleným zákalem.
- jestliže máte poranění v oblasti nosní a ústní dutiny.
- jestliže jste ve druhém nebo třetím trimestru těhotenství.
- jestliže kojíte.
Při těchto onemocněních či stavech můžete přípravek Nasobec používat pouze při zvlášť závažných
důvodech.
2/4
Těhotenství a kojení
Jestliže jste těhotná nebo máte podezření, že jste těhotná, nebo těhotenství plánujete v nejbližší době,
řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi, ještě než začnete přípravek Nasobec užívat.
Těhotenství: Nasobec se nesmí aplikovat během prvních třech měsíců těhotenství. V dalším průběhu
těhotenství lékař zváží prospěch léčby oproti možnému riziku pro nenarozené dítě a rozhodne, zda můžete
přípravek užívat. Při dlouhodobém používání přípravku, zvláště ve vysokých dávkách, během těhotenství
nelze vyloučit zpomalení růstu plodu.
Kojení: léčivá látka se pravděpodobně vylučuje do mateřského mléka. Lékař zváží prospěch léčby oproti
možnému riziku pro dítě a rozhodne, zda můžete pokračovat v užívání přípravku.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Nasobec nemá žádný nebo má pouze zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Žádné interakce nejsou známy.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
3. JAK SE NASOBEC POUŽÍVÁ
Vždy používejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.
Dospělí a děti starší šesti let:
Obvykle se vstřikují dvě dávky dvakrát denně do každé nosní dírky. Pro některé pacienty je výhodnější po
dohodě s lékařem jedno vstříknutí do každé nosní dírky 3-4x denně.
Děti mladší šesti let:
Nasobec není určen dětem mladším šesti let.
Mezi jednotlivými vstřiky musí být časový interval nejméně 6 hodin.
Neaplikujte více než osm vstřiků za den. Nepřekračujte maximální povolenou dávku. Při dlouhodobém
používání vysokých dávek by se mohly projevit systémové (celkové) nežádoucí účinky kortikoidů.
Je důležité, abyste užíval/a takovou dávku, která Vám byla předepsána. Užívání vyšší nebo nižší dávky
může Vaše příznaky zhoršit.
Plného léčebného efektu je dosaženo teprve po několikadenní léčbě.
U starších pacientů jsou dávky stejné jako u dospělých.
Způsob použití nosního spreje Nasobec:
1. Jestliže používáte sprej poprvé, sejměte plastový kroužek umístěný mezi uzávěrem lahvičky a nosním
aplikátorem (obr. 1).
2. Před použitím jemně protřepejte lahvičku a poté sejměte kryt nosního aplikátoru.
3. Uchopte lahvičku mezi palec, ukazovák a prostředník tak, aby se dno lahvičky opíralo o palec a
ukazovák s prostředníkem o obě protilehlé strany dolní části aplikátoru (obr. 2).
4. Jestliže sprej používáte poprvé nebo jste ho více než týden nepoužívali, první vstřik proveďte do
volného prostoru.
5. Zlehka vydechněte nosem.
3/4
6. Nosní dírku, do které nebudete aplikovat přípravek, stiskněte prstem a do volné nosní dírky vložte
koncovou část aplikátoru. Potom lehce skloňte hlavu tak, aby lahvička byla ve svislé poloze (obr. 3).
7. Poté lehce vdechněte otevřeným nosním průduchem a zároveň zmáčkněte nosní aplikátor, aby došlo
k uvolnění dávky.
8. Vydechněte ústy.
9. Při druhém vstřiku opakujte bod 7 a 8.
10. Při aplikaci přípravku do druhé nosní dírky opakujte bod 6, 7, 8 a 9 (obr.4).
Udržování čistoty:
Po použití očistěte koncovou část aplikátoru čistou tkaninou a nasaďte kryt.
Čištění nosního spreje:
Nosní aplikátor je nutno čistit alespoň jednou týdně, aby se zabránilo jeho ucpání.
Po jemném stisknutí dolní části vytáhněte nosní aplikátor z lahvičky (obr. 4).
Aplikátor i kryt omyjte teplou vodou a nechte je vyschnout. Potom aplikátor i s krytem opět nasaďte na
hlavičku.
Jestliže máte pocit, že účinek Nasobecu je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo
lékárníkovi.
Jestliže jste použil(a) více Nasobecu, než jste měl(a):
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte okamžitě lékaře.
Jestliže jste zapomněl(a) použít Nasobec:
Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Nasobec nežádoucí účinky, které se však nemusí vyskytnout u
každého.
Vzácné nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů z 10 000):
změna čichových nebo chuťových vjemů
suchá nosní sliznice
dráždění v nose a hrdle
krvácení z nosu
kýchání
bolesti hlavy
vřídky na nosní sliznici
proděravění nosní přepážky
zvýšený nitrooční tlak nebo glaukom (zelený zákal)
reakce z přecitlivělosti (např. kožní vyrážka, kopřivka, svědění, otok tváří, hrdla a očí a podobně).
obr. 1 obr. 2 obr. 3 obr. 4
4/4
Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 pacienta z 10 000):
dechová tíseň nebo dušnost
anafylaktická reakce (celková alergická reakce, jejíž projevy mohou být poruchy dýchání, neklid,
bledost, studený pot, pocit na omdlení a další)
katarakta (šedý zákal)
Děti
U dětí dlouhodobě léčených nosními kortikoidy, zvláště při podávání vysokých dávek, bylo hlášeno
opoždění růstu.
Jestliže zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, i takový, který není uveden v této příbalové informaci,
oznamte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.
Konzervační látka (benzalkonium-chlorid), obsažená v přípravku Nasobec, může zejména při delším
užívání způsobit otok nosní sliznice. V případě takové reakce (trvale ucpaný nos) se doporučuje užívat léčivé
přípravky do nosu bez dané konzervační látky. Pokud však takové léčivé přípravky bez konzervační látky
nejsou k dispozici, je třeba zvolit jinou lékovou formu.
5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU NASOBEC
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25°C, chraňte před mrazem a světlem.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Přípravek je možno používat pouze 6 měsíců po prvním použití.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
- Léčivou látkou je beclometasoni dipropionas 50 g (odpovídá 39,2 g beklometasonu) v jedné dávce.
- Pomocné látky jsou roztok benzalkonium-chloridu, fenethylalkohol, polysorbát 80, glukosa, disperzní
celulosa, kyselina chlorovodíková 35% a čištěná voda.
Přípravek Nasobec obsahuje 200 dávek.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Teva Czech Industries s.r.o.
Ostravská 29, č.p. 305
747 70 Opava, Komárov
Česká republika
Datum poslední revize textu
15.2.2012
Logo Teva

Recenze

Recenze produktu NASOBEC 200X50RG Suspenze ve spreji

Diskuze

Diskuze k produktu NASOBEC 200X50RG Suspenze ve spreji

Přidat nový příspěvek do diskuze