Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dýchací cesty » Léky na předpis nosní léčiva

NASOBEC 200X50RG Suspenze ve spreji

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 15312

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: IVAX - CR A.S., OPAVA - KOMÁROV
Kód výrobku: 15312
Kód EAN: 8594737038617
Kód SÚKL: 58408
Držitel rozhodnutí: IVAX - CR A.S., OPAVA - KOMÁROV
Přípravek se používá k předcházení a léčbě sezónní i celoroční alergické rýmy i rýmy cévního původu. Přípravek mohou používat dospělí a děti od 6 let.

Příbalový leták

1/5 

sp.zn. sukls148660/2017 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA 

 

Nasobec 50 mikrogramů/dávka nosní sprej, suspenze 

 (Beclometasoni dipropionas) 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 

  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to 

i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 
 

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Nasobec a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nasobec používat 
3. Jak se přípravek Nasobec používá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Uchovávání přípravku Nasobec 
6. Obsah balení a další informace 
 
1. CO JE PŘÍPRAVEK NASOBEC A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 
Přípravek Nasobec se používá k předcházení a léčbě sezónní i celoroční alergické rýmy i vazomotorické 
rýmy (rýma projevující se záchvaty řídké sekrece z nosu a jeho ucpáním). 
 
Léčivou látkou přípravku Nasobec je beklometason-dipropionát, syntetický glukokortikoid, který má 
protizánětlivé účinky a potlačuje příznaky reakcí z přecitlivělosti. V doporučené dávce nepůsobí celkově 
na organismus a neovlivňuje činnost nadledvin. 
 
Přípravek mohou používat dospělí a děti od 6 let. 
 
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK NASOBEC 
POUŽÍVAT 
 
Nepoužívejte přípravek Nasobec: 
-  jestliže jste alergický(á) na beklometason-dipropionát nebo na kteroukoliv další složku tohoto 

přípravku (uvedenou v bodě 6), 

-  jestliže máte zvýšený sklon ke krvácení, 
-  jestliže trpíte častým krvácením z nosu, 
-  jestliže trpíte virovým nebo plísňovým onemocněním, 
-  jestliže trpíte plicní tuberkulózou, 
-  Přípravek není určen pro děti do 6 let a pro těhotné v prvních třech měsících těhotenství.  
 
Upozornění a opatření 
Zvláštní opatrnosti při používání přípravku Nasobec je zapotřebí: 
-  jestliže trpíte zeleným zákalem, 
-  jestliže máte poranění v oblasti nosní a ústní dutiny, 

2/5 

-  jestliže jste ve druhém nebo třetím trimestru těhotenství,  
-  jestliže kojíte, 
-  jestliže jste byl(a) převeden(a) z kortikoidů ve formě tablet na přípravek Nasobec, 
-  jestliže přípravek užívá dítě. V tomto případě je nutné pravidelně sledovat růstovou křivku dítěte. 
 
Při těchto onemocněních či stavech můžete přípravek Nasobec používat pouze při zvlášť závažných 
důvodech. 
 
Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo které jste v nedávné době užíval(a), včetně léků 
vydávaných bez lékařského předpisu. 
Některé léky mohou zvyšovat účinky přípravku Nasobec, a pokud tyto léky používáte (včetně některých 
léků na HIV: ritonavir, kobicistat), Váš lékař může rozhodnout, že je třeba Vás pečlivě sledovat. 
 
Pokud se u Vás objeví rozmazané vidění nebo jiná porucha zraku, obraťte se na svého lékaře. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Nasobec: 
Žádné interakce nejsou známy. 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.  
 
Těhotenství: Přípravek Nasobec se nesmí aplikovat během prvních třech měsíců těhotenství. V dalším 
průběhu těhotenství lékař zváží prospěch léčby oproti možnému riziku pro nenarozené dítě a rozhodne, 
zda můžete přípravek používat. Při dlouhodobém používání přípravku, zvláště ve vysokých dávkách, 
během těhotenství nelze vyloučit zpomalení růstu plodu. 
 
Kojení: léčivá látka se pravděpodobně vylučuje do mateřského mléka. Lékař zváží prospěch léčby oproti 
možnému riziku pro dítě a rozhodne, zda můžete pokračovat v používání přípravku. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: 
Přípravek Nasobec nemá žádný nebo má pouze zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat 
stroje. 
 
Přípravek Nasobec obsahuje benzalkonium-chlorid 
Konzervační látka (benzalkonium-chlorid), obsažená v přípravku Nasobec, může zejména při delším 
používání způsobit otok nosní sliznice. V případě takové reakce (trvale ucpaný nos) se doporučuje používat 
léčivé přípravky do nosu bez dané konzervační látky. Pokud však takové léčivé přípravky bez konzervační 
látky nejsou k dispozici, je třeba zvolit jinou lékovou formu. 
Benzalkonium-chlorid je dráždivý, může způsobit kožní reakce. 
 
 
3. JAK SE PŘÍPRAVEK NASOBEC POUŽÍVÁ 
 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 

3/5 

Dospělí a děti starší 6 let: 
Obvykle se vstřikují dvě dávky dvakrát denně do každé nosní dírky. Pro některé pacienty je výhodnější po 
dohodě s lékařem jedno vstříknutí do každé nosní dírky 3-4x denně.  
 
Děti mladší 6 let: 
Přípravek Nasobec není určen dětem mladším šesti let. 
 
Mezi jednotlivými vstřiky musí být časový interval nejméně 6 hodin. 
Neaplikujte více než osm vstřiků za den. Nepřekračujte maximální povolenou dávku. Při dlouhodobém 
používání vysokých dávek by se mohly projevit systémové (celkové) nežádoucí účinky kortikoidů. 

Je  důležité,  abyste  používal(a)  takovou  dávku,  která  Vám  byla  předepsána.  Používání  vyšší  nebo  nižší 
dávky může Vaše příznaky zhoršit. 

 

Plného léčebného efektu je dosaženo teprve po několikadenní léčbě. Pokud po 3týdenní terapii nedojde ke 
zlepšení stavu pacienta, doporučuje se podávání přípravku přerušit.  
 
U starších pacientů jsou dávky stejné jako u dospělých. 
 
Způsob použití nosního spreje Nasobec: 
1.  Jestliže používáte sprej poprvé, sejměte plastový kroužek umístěný mezi uzávěrem lahvičky a nosním 

aplikátorem (obr. 1). 

2.  Před použitím jemně protřepejte lahvičku a poté sejměte kryt nosního aplikátoru. 
3.  Uchopte lahvičku mezi palec, ukazovák a prostředník tak, aby se dno lahvičky opíralo o palec a 

ukazovák s prostředníkem o obě protilehlé strany dolní části aplikátoru (obr. 2). 

4.  Jestliže sprej používáte poprvé nebo jste ho více než týden nepoužíval(a), první vstřik proveďte do 

volného prostoru. 

5.  Zlehka vydechněte nosem. 
6.  Nosní dírku, do které nebudete aplikovat přípravek, stiskněte prstem a do volné nosní dírky vložte 

koncovou část aplikátoru. Potom lehce skloňte hlavu tak, aby lahvička byla ve svislé poloze (obr. 3). 

7.  Poté lehce vdechněte otevřeným nosním průduchem a zároveň zmáčkněte nosní aplikátor, aby došlo 

k uvolnění dávky. 

8.  Vydechněte ústy. 
9.  Při druhém vstřiku opakujte bod 7 a 8. 
10. Při aplikaci přípravku do druhé nosní dírky opakujte bod 6, 7, 8 a 9 (obr. 4). 
 

Udržování čistoty: 
Po použití očistěte koncovou část aplikátoru čistou tkaninou a nasaďte kryt. 
 
Čištění nosního spreje: 
Nosní aplikátor je nutno čistit alespoň jednou týdně, aby se zabránilo jeho ucpání. 
Po jemném stisknutí dolní části vytáhněte nosní aplikátor z lahvičky (obr. 4). 

 

obr. 1 

obr. 2 

obr. 3 

obr. 4

 

4/5 

Aplikátor i kryt omyjte teplou vodou a nechte je vyschnout. Potom aplikátor i s krytem opět nasaďte na 
lahvičku. 
 
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Nasobec je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Nasobec, než jste měl(a):  
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte okamžitě lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Nasobec: 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého. 
 
Vzácné nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů z 10 000): 

•  změna čichových nebo chuťových vjemů 

•  suchá nosní sliznice 

•  dráždění v nose a hrdle 

•  krvácení z nosu 

•  kýchání 

•  bolesti hlavy 

•  vřídky na nosní sliznici 

•  proděravění nosní přepážky 

•  zvýšený nitrooční tlak nebo glaukom (zelený zákal) 

•  reakce z přecitlivělosti (např. kožní vyrážka, kopřivka, svědění, otok obličeje, hrdla a očí a 

podobně) 

 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 pacienta z 10 000): 

•  dechová tíseň nebo dušnost 

•  anafylaktická reakce (celková alergická reakce, jejíž projevy mohou být poruchy dýchání, neklid, 

bledost, studený pot, pocit na omdlení a další) 

•  katarakta (šedý zákal) 

 

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)  

•  rozmazané vidění 
 

Děti 
U dětí dlouhodobě léčených nosními kortikoidy, zvláště při podávání vysokých dávek, bylo hlášeno 
opoždění růstu. 
 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, 
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. Nahlášením 

nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 

5/5 

 
 
5. JAK PŘÍPRAVEK NASOBEC UCHOVÁVAT 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem.  Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl 
přípravek chráněn před světlem. 
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na  krabičce nebo štítku lahvičky za EXP. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Přípravek je možno používat pouze 6 měsíců po prvním použití. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 
 
Co přípravek Nasobec obsahuje 
- Léčivou látkou je beclometasoni dipropionas 50 mikrogramů (odpovídá beclometasonum 39,2 
mikrogramů) v jedné dávce. 
- Dalšími pomocnými látkami jsou roztok benzalkonium-chloridu, fenethylalkohol, polysorbát 80, 
glukosa, disperzní celulosa (mikrokrystalická celulosa a sodná sůl karmelosy), koncentrovaná kyselina 
chlorovodíková (k úpravě pH) a čištěná voda. 
 
Jak přípravek Nasobec vypadá a co obsahuje toto balení 

Přípravek Nasobec je bílá neprůhledná suspenze prostá viditelných cizích částic.  
 
Přípravek Nasobec obsahuje 200 dávek. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Teva Czech Industries s.r.o. 
Ostravská 29, č.p. 305 
747 70 Opava, Komárov  
Česká republika 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 
27. 6. 2017 

Recenze

Recenze produktu NASOBEC 200X50RG Suspenze ve spreji

Diskuze

Diskuze k produktu NASOBEC 200X50RG Suspenze ve spreji

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám