Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

NALTREXONE AOP 50 MG 28X50 MG Potahované tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 43006

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: HAUPT PHARMA WOLFRATSHAUSEN GMBH, WOLFRATSHAUSEN
Kód výrobku: 43006
Kód EAN: 8595204800577
Kód SÚKL: 87544
Držitel rozhodnutí: HAUPT PHARMA WOLFRATSHAUSEN GMBH, WOLFRATSHAUSEN
Oblast použití: Potahované tablety Naltrexone AOP 50 mg jsou používány jako léková podpora dlouhodobé odvykací léčby od opioidů.

Příbalový leták

1/4 

Sp.  zn.  sukls293819/2016 

 

 Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Naltrexone AOP 50 mg 

potahované tablety 

(naltrexoni hydrochloridum) 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to 

i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. 

-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci: 
1.  Co je přípravek Naltrexone AOP 50 mg a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Naltrexone AOP 50 mg užívat  
3.  Jak se přípravek Naltrexone AOP 50 mg užívá  
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek Naltrexone AOP 50 mg uchovávat  
6.  Obsah balení a další informace  
 
 
1.  Co je přípravek Naltrexone AOP 50 mg  a k čemu se používá 
 
Naltrexone  AOP  50  mg  se  používá  jako  součást  léčebného  programu,  který  Vám  má  pomoci 
při odvykání užívat opiáty. 
Naltrexone  AOP  50  mg  patří  do  skupiny  léčivých  přípravků,  které  se  nazývají  antagonisté  opiátů. 
Blokují  euforické  pocity,  které  se  u  Vás  mohou  objevit  po  užití  opiátů.  Při  odvykací  léčbě  snižuje 
abstinenční příznaky. 
 
Přípravek Naltrexone AOP 50 mg, potahované tablety není návykový. 
 
 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Naltrexone AOP 50 mg užívat 
 
Neužívejte přípravek Naltrexone AOP 50 mg jestliže: 
-  jste alergický na naltrexon hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 

v bodě 6) 

-  máte závažné problémy s játry 
-  máte závažné problémy s ledvinami 
-  užíváte stále opiáty 
-  Vaše abstinenční příznaky po injekci naloxonu nebo testy v moči jsou pozitivní na opiáty. 
 

Upozornění a opatření 
 
Vaší léčbu má zahájit lékař zkušený s léčbou závislosti. 
-  Neužívejte opiáty, jestliže užíváte Naltrexone AOP  50 mg, potahované  tablety. Přestože 

naltrexon bude normálně blokovat některé účinky (např.kopřivka), jestliže užíváte vysoké 
dávky opiátů, můžete mít dýchací potíže a problémy s krevním oběhem (otrava opiáty). 

-  Neužívejte naltrexon jestliže jste stále závislý/á na opiátech, protože naltrexon může v této 

situaci vyvolat závažné abstinenční příznaky. 

2/4 

-  musíte informovat každého lékaře, který Vás léčí, že užíváte naltrexon. V závažné situaci, 

kdy se u Vás vyžaduje podání anestetik, nesmíte dostat anestetika s obsahem opiátů. Jestliže 
jste užíval/a opiáty obsahující anestetika, musíte dostat vyšší dávky než obvykle. Budete 
také citlivější na nežádoucí účinky (dýchací potíže a problémy s krevním oběhem).

 

-  nesmíte  zkoušet  obejít  blokující  účinek  naltrexonu  vysokými  dávkami  opiátů.  Vzniká 

riziko, že opiáty mohou být stále ve Vašem organizmu , když účinky naltrexonu pominou. 
Pokud  by  k tomu  došlo,  mohlo  by  dojít  k neúmyslnému  předávkování  se  závažnými 
následky. 

-  Nalterxon se vylučuje z organizmu játry a ledvinami. Problémy s játry jsou běžné u osob 

závislých na opiátech.Váš lékař bude pozorně sledovat testy jaterních funkcí před a během 
léčby. 

 

Další léčivé přípravky a Naltrexone AOP 50 mg 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval 
nebo které možná budete užívat,a to včetně přípravků, které jsou dostupné bez lékařského předepisu.

 

Některé běžně užívané léčivé přípravky obsahující opiáty by v případě, že užíváte naltrexon, nemusely 
správně působit. Měl/a byste informovat svého lékaře, jestliže potřebujete léky proti kašli nebo léky 
proti průjmu  nebo proti bolesti, jelikož by tyto přípravky mohly obsahovat opiáty. 
 
Přípravek Naltrexone AOP 50 mg s jídlem a pitím 
Jídlo a pití nemají na naltrexon žádný vliv. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Naltrexon by měl být podáván těhotným ženám pouze v případě, že prospěch pro matku je větší než 
možné riziko. 
Behem užívání naltrexonu se kojení se nedoporučuje. 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Naltrexon může způsobit, že se cítíte méně pozorný/á nebo ospalý/á. V těchto případech byste neměl/a 
řídit motorová vozidla ani obsluhovat stroje. 
 
Přípravek Naltrexone AOP 50 mg obsahuje laktózu 
Tablety přípravku Naltrexone obsahují laktózu (určitý druh cukru). Pokud víte, že trpíte nesnášenlivostí 
některých cukrů, obraťte se na svého lékaře dříve, než tento léčivý přípravek začnete užívat. 
 
 
3.  Jak se přípravek Naltrexone AOP 50 mg užívá 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Počáteční dávka přípravku Naltrexon je polovina 

tablety (25 mg) první den léčby. Potom se obvykle 

uživá jedna tableta denně (50 mg). Váš lékař Vám může stanovit jiné dávkování v závislosti na 
Vaší individuální potřebě. 
 
O délce užívání rozhodne Váš lékař. Obvyklá doba léčby je tři měsíce. V některých případech 
však může být prospěšnější delší léčba.  
 
Použití u dětí a dospívajících 
Naltrexon se nesmí používat pro děti a mladistvé, mladší 18 let. 
 

Jestliže jste užil/a více přípravku Naltrexone AOP 50 mg, než jste měl/a 

3/4 

Jestliže jste užil/a více přípravku Naltrexone AOP 50 mg, než jste měl/a, sdělte to ihned svému lékaři 
nebo lékárníkovi nebo kontaktujte nejbližší pohotovost. 
 
Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Naltrexone AOP 50 mg 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku. Nikdy si neberte najednou 
vyšší dávku, než máte předepsáno. 
 
Jestliže jste přestala užívat přípravek Naltrexone AOP 50 mg 
Po  ukončení  léčby  naltrexonem  budete  citlivější  na  účinky  opiátů.  Mohl/a  byste  neúmyslně  
předávkovat, i když užijete stejné množství, jako jste užíval/a předtím. To je proto, že jste si během 
užívaní opiátů vybudoval/a  toleranci  vůči opiátům a pokud jste náhle přestal/a, tolerance se ztratila. 
Jestliže berete vysokou dávku, může to mít závažné následky nebo v extrémních připradech až smrtelné.  
 
 
4.  Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého. 
 
Mezi  nejzávažnější  nežádoucí  účinky  patři  depresivní  stavy,  sebevražedné  myšlenky,  sebevražedné 
pokusy a halucinace Ačkoliv jsou tyto účinky vzácné, pokud se u Vás objeví musíte okamžitě požádat 
lékaře nebo lékárníka o pomoc a radu. 
 
 
velmi časté (postihují více než 1 uživatele z 10) 
bolesti  hlavy,  poruchy  spánku,  neklid,  nervosita,  bolesti  nebo  křeče  v  břiše,  pocit  nevolnosti,  bolest 
kloubů a svalů, pocit slabosti a ztráta energie. 
 
časté (postihují 1 až 10 uživatelů ze 100) 
pocit žízně, závratě, třes, zvýšené pocení, vertigo (točení hlavy), slzící oči, bolest na prsou, průjem nebo 
zácpa,  potíže  s močením,  vyrážka,  ztráta  chuti,  opožděná  ejakulace,  snížená  potence,  pocit  strachu, 
zvýšená energie, malomyslnost nebo podráždění a kolísání nálad. 
 
vzácné (postihují 1 až 10 uživatelů z 10 000) 
pocit deprese, sebevražedné představy, poruchy řeči, problémy s játry. 
 
velmi vzácné (postihují méně než 1 uživatele z 10 000) 
snížený počet krevních destiček, což může způsobovat snadněji tvorbu modřin, vzrušení, halucinace, 
euforie, třes a kožní vyrážka. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. 
Stejně  postupujte  i  v  případě jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v  této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek  
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
5.  Jak přípravek Naltrexone AOP 50 mg uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí  
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za "Použitelné do". 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.  

4/4 

Uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 

6.  Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Naltrexone AOP 50 mg obsahuje 
 
Léčivou  látkou  je  naltrexoni  hydrochloridum.  Jedna  potahovaná  tableta  obsahuje  naltrexoni 
hydrochloridum 50 mg. 
 
Pomocné látky jsou: 
monohydrát laktózy, celulózový prášek, mikrokrystalická celulóza, koloidní bezvodý oxid křemičitý, 
krospovidon,  magnesium  stearát,  hypromelóza,  oxid  titaničitý,  (E171)  makrogol  4000,  černý  oxid 
železitý (E172), červený oxid železitý (E172), žlutý oxid železitý (E172) . 
 
Jak přípravek Naltrexone AOP 50 mg vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Přípravek  Naltrexone  AOP  50  mg  jsou  béžové  potahované  tablety  s půlící  rýhou  na  obou  stranách. 
Tablety lze dělit ve dvě stejné poloviny. 
 
Přípravek Naltrexone AOP 50 mg je dostupný v balení po 7, 14, 28 a 56 potahovaných tabletách. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. . 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
AOP Orphan Pharmaceuticals AG, Vídeň, Rakousko 
 
Výrobce 
Haupt Pharma GmbH, Wolfratshausen, Německo 
 
Amomed Pharma GmbH, 1150 Vídeň, Rakousko 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
 
Česká republika  

Naltrexone AOP 50 mg potahované tablety 

Dánsko  

Naltrexon ″AOP″ filmovertrukne tabletter  

Irsko  

Naltrexone 50 mg film-coated tablets 

Lotyšsko  

Naltrexone aop 50 mg apvalkotās 

Litva  

Naltrexone aop 50 mg plėvele dengtos tabletės  

Mad'arsko  

Naltrexone aop řé mg filmtabletta  

Německo  

Naltrexon HCl aop 50 mg Filmtabletten  

Nizozemsko  

Naltrexon HCl aop 50 mg, filmomhulde tabletten  

Slovinsko  

Naltrekson aop 50 mg filmsko obložene tablet  

Velká Británie  

Naltrexone hydrochloride 50 mg film-coated tablets  

 
Tato přibalová informace byla naposledy revidována:  13. 12. 2016 

Recenze

Recenze produktu NALTREXONE AOP 50 MG 28X50 MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu NALTREXONE AOP 50 MG 28X50 MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám