Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: KRKA
Kód výrobku: 13537
Kód EAN: 3838989556167
Kód SÚKL: 66286
Držitel rozhodnutí: KRKA
Přípravek je určen k léčbě následujících onemocnění: - zánětlivá revmatická onemocnění (revmatický zánět kloubů, seronegativní zánět obratlových kloubů, ostatní záněty kloubů); - degenerativní revmatismus kloubů a páteře (artróza, degenerativní změny meziobratlových plotének); - záněty kloubů vyvolávané tvorbou krystalů (dna, pseudodna); - mimokloubní revmatismus (zánět okolí kloubu, bursitida, myositida, zánět šlachy, zánět vnitřní vrstvy kloubního pouzdra); - další zánětlivé a bolestivé stavy svalově kosterní soustavy. Naklofen duo se jako lék proti bolesti užívá při bolestivé menstruaci, po porodu, pokud matka nekojí, při poraněních měkkých tkání, při zubařských výkonech, po operacích a při ledvinových a žlučových kolikách. Přípravek je určen pro dospělé.

Příbalový leták

1/4
Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls3273/2006
a příloha k sp.zn.: sukls31806/2006
PŘÍBALOVÁ INFORMACE-INFORMACE PRO UŽIVATELE
Naklofen duo tobolky
tvrdé tobolky s řízeným uvolňováním
Diclofenacum natricum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Naklofen duo tobolky a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Naklofen duo tobolky užívat
3. Jak se přípravek Naklofen duo tobolky užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Naklofen duo tobolky uchovávat
6. Další informace
1. CO JE NAKLOFEN DUO TOBOLKY A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Naklofen duo tobolky je nesteroidní protizánětlivý přípravek s analgetickým (působí proti bolesti) a
antipyretickým (působí proti horečce) účinkem. Hlavním mechanizmem účinku je inhibice syntézy
prostaglandinů. Užívá se při léčbě revmatických onemocnění a pro ulehčení od různých typů bolesti.
Naklofen duo tobolky má dvojí účinek, působí nejen ihned po užití ale i dlouhodobě.
Přípravek je určen k léčbě následujících onemocnění:
zánětlivá revmatická onemocnění (revmatoidní artritida, seronegativní spondylartritida, ostatní
artritidy),
degenerativní revmatismus kloubů a páteře (artróza, degenerativní změny meziobratlových
plotének)
záněty kloubů vyvolávané tvorbou krystalů (dna, pseudodna)
mimokloubní revmatismus (zánět okolí kloubu, zánět kloubního váčku, zánět svalů, zánět šlachy,
zánět vnitřní vrstvy kloubního pouzdra)
gynekologické poruchy (bolest a křeče při menstruaci, po porodu pokud matka nekojí)
další bolestivé stavy (při zranění, po stomatologických a dalších chirurgických výkonech, u
ledvinné a žlučníkové koliky).
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE NAKLOFEN DUO
TOBOLKY UŽÍVAT
Neužívejte Naklofen duo tobolky
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na diklofenak, na kteroukoli další složku přípravku
Naklofen duo tobolky, na kyselinu acetylsalicylovou nebo na další nesteroidní protizánětlivé léky,
- jestliže máte po užití nesteroidních protizánětlivých léků potíže s dýcháním (průduškové astma),
kopřivku, zánět nosní sliznice (alergická rinitida) nebo máte reakce z přecitlivělosti s náhlým
otokem rtů a obličeje, krku, někdy i rukou a nohou, nebo se dusíte (angioedém),
- jestliže máte aktivní, krvácející nebo se opakující žaludeční nebo dvanáctníkové vředy,
2/4
- jestliže jste trpěl/a krvácením nebo perforacemi trávicího ústrojí ve vztahu k předchozí léčbě
nesteroidními antirevmatiky,
- jestliže jste prodělal/a těžké srdeční selhání,
- v posledních třech měsících těhotenství.
Naklofen duo tobolky není vhodný pro děti a mladistvé.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Naklofen duo tobolky je zapotřebí
- jestliže trpíte, nebo jste trpěl(a) na choroby zažívacího ústrojí, měl(a) byste být důkladně sledován
Vaším lékařem,
- jestliže jste měl peptický vřed, zejména pokud byl komplikován krvácením nebo perforací,
- jestliže trpíte zánětlivým onemocněním střev nebo Crohnovou chorobou, protože existuje riziko
obnovení nebo zhoršení těchto onemocnění,
- máte-li závažné jaterní nebo ledvinné poškození, srdeční selhávání, hypertenzi, epilepsii, porfyrii
nebo poruchy hemostázy (poruchy krevní srážlivosti),
- při současné léčbě přípravky proti srážlivosti krve (antikoagulancia, fibrinolytika),
- jestliže současně užíváte léky, které by mohly zvyšovat riziko tvorby vředů a krvácení (např.
orálně podávané kortikosteroidy; antikoagulancia jako warfarin nebo antiagregancia jako kyselina
acetylsalicylová),
- pokud trpíte alergiemi, astmatem,
- jestliže jste starší člověk.
Při podávání přípravku starším pacientům by měla být, stejně jako u ostatních léčivých přípravků,
podávána nejnižší účinná dávka. Nežádoucí účinky lze minimalizovat podáváním nejmenší účinné dávky
po co nejkratší dobu nutnou k léčbě příznaků.
Léky jako je Naklofen duo tobolky mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových
cévních příhod. Riziko je více pravděpodobné, pokud jsou používány vysoké dávky a dlouhá doba
léčby. Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu léčby.
Pokud máte srdeční obtíže, prodělali jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo máte rizikové
faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol nebo
kouříte), měli byste se o vhodnosti léčby poradit s lékařem.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
V důsledku vzájemného ovlivnění současně užívaných léků může být účinek přípravku Naklofen duo
tobolky nebo dalších léků zvýšen nebo snížen nebo mohou být zvýšeny jejich nežádoucí účinky. To se
může projevit u následujících přípravků:
k léčbě psychických poruch (lithium),
k léčbě srdečních onemocnění (digoxin),
ke zvýšení vylučování moči (diuretika),
k léčbě deprese (SSRI),
k úlevě od bolesti (kyselina acetylsalicylová a další nesteroidní protizánětlivé léky),
k potlačení imunitní odpovědi (cyklosporin, kortikoidy),
k léčbě zhoubných onemocnění (metotrexát),
k léčbě zvýšeného krevního tlaku,
k léčbě tlumící krevní srážlivost (např. warfarin).
Užívání přípravku Naklofen duo tobolky s jídlem a pitím
Naklofen duo tobolky se užívají celé, před nebo ihned po jídle, a zapíjí se tekutinou.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
3/4
Naklofen duo tobolky by neměl být užíván během těhotenství, pokud to není nezbytně nutné. Stejně jako
ostatní nesteroidní protizánětlivé léky se nesmí Naklofen duo tobolky užívat v průběhu posledních třech
měsíců těhotenství. Během prvních šesti měsíců těhotenství lze užívat přípravek pouze po doporučení
lékařem, který zhodnotí zda-li výhody pro matku převáží riziko pro plod.
Kojení se během léčby přípravkem Naklofen duo tobolky nedoporučuje. Pokud je nutné, aby kojící
matka užívala Naklofen duo tobolky, měla by jej užívat pouze na doporučení lékaře, jen krátkodobě a
vždy po posledním večerním kojení před nejdelším spánkem dítěte.
Naklofen duo tobolky může způsobovat problémy s otěhotněním. Po přerušení užívání dojde k úpravě.
Musíte informovat lékaře, jestliže chcete otěhotnět nebo máte problémy s otěhotněním.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Naklofen duo tobolky může u některých jedinců vyvolat nežádoucí účinky jako jsou závratě, ospalost,
rozmazané vidění a ovlivnit tak schopnost řídit a obsluhovat stroje.
Pokud při léčbě trpíte na závratě a/nebo nežádoucí účinky centrálního nervového systému, neřiďte
dopravní prostředky a neobsluhujte nebezpečné stroje.
Důležité informace o některých složkách přípravku Naklofen duo tobolky
Přípravek obsahuje sacharózu. Pokud trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se před užíváním
přípravku se svým lékařem.
Přípravek obsahuje methylparaben a propylparaben. Parabeny mohou způsobit alergické reakce
(pravděpodobně zpožděné).
3. JAK SE NAKLOFEN DUO TOBOLKY UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek Naklofen duo tobolky přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste
jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Obvyklá počáteční dávka přípravku je 1 tobolka jednou až dvakrát denně a udržovací dávka 1 tobolka
jednou denně. Léčbu přípravkem Naklofen duo tobolky je možné v případě potřeby doplnit jinými
přípravky s nižším obsahem diklofenaku, přičemž nesmí být překročena celková denní dávka 150 mg
diklofenaku.
Pokud jsou příznaky onemocnění závažné (především ráno), lze po krátkou dobu užít celou denní dávku
(2 tobolky) najednou.
Pokud máte pocit, že je účinek přípravku příliš silný nebo slabý, informujte o tom svého lékaře nebo
lékárníka.
Přípravek Naklofen duo tobolky není vhodný pro děti.
Přípravek by měl být užíván s obezřetností u pacientů s onemocněním jater a ledvin.
U starších pacientů je doporučena nejnižší možná účinná dávka přípravku Naklofen duo tobolky.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Naklofen duo tobolky, než jste měl(a)
Ihned kontaktujte svého lékaře.
Pokud jste užil(a) více tobolek, mohou se u Vás objevit nežádoucí účinky v trávicím ústrojí, ledvinách,
játrech a centrálním nervovém systému.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Naklofen duo tobolky
Přípravek užívejte vždy ve stejnou denní dobu. Pokud zapomenete přípravek užít, užijte jej ihned poté
co si vzpomenete. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Jestliže jste přestal(a) užívat Naklofen duo tobolky
Pokud užíváte diklofenak krátkodobě k úlevě od bolesti, můžete jej přestat užívat hned jak bolest
pomine. Při dlouhodobé léčbě se před přerušením užívání tobolek poraďte se svým lékařem.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Naklofen duo tobolky nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
4/4
Nežádoucí účinky se projevují v zažívacím ústrojí (nevolnost, bolesti břicha, pálení žáhy, zvracení,
zácpa, plynatost, průjem, černá stolice obsahující krev, zvracení krve, vředový zánět sliznice ústní
dutiny, nový nástup zánětu tlustého střeva a Crohnovy choroby), ale obvykle nejsou tak závažné aby
vyžadovaly přerušení léčby. Dlouhodobé užívání vysokých dávek zvyšuje riziko nežádoucích účinků
zažívacího ústrojí (výjimečně může dojít k peptickému vředu nebo krvácení).
Vzácně se vyskytují vyrážka, svědění, otoky končetin, únava, závratě, a zvýšení hodnot jaterních
enzymů a velmi vzácně se vyskytují reakce z přecitlivělosti nebo reakce na sluneční záření, bolest hlavy,
spavost, nespavost, bzučení v uších a hematologické změny (leukopenie a trombocytopenie).
Ve vzácných případech může dlouhodobá léčba vysokými dávkami nesteroidních protizánětlivých léků
nebo kyseliny salicylové vyvolat ledvinnou nedostatečnost nebo i selhání ledvin. V souvislosti s léčbou
nesteroidními protizánětlivými léky byly také hlášeny otoky, vysoký krevní tlak a srdeční selhání.
Velmi vzácně byly pozorovány kožní reakce charakterizované tvorbou puchýřů či dutinek, včetně
Stevens-Johnsonova syndromu a toxického odumírání povrchové vrstvy kůže.
Léky jako je Naklofen duo tobolky mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových
cévních příhod.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5. JAK NAKLOFEN DUO TOBOLKY UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 30°C, v původním vnitřním obalu v krabičce, aby byl přípravek chráněn před
světlem a vlhkostí.
Naklofen duo tobolky nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obale.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek obsahuje
- Léčivou látkou je diclofenacum natricum 75 mg (25 mg ve formě enterosolventních pelet a 50 mg
ve formě pelet s prodlouženým uvolňováním) v jedné tobolce.
- Pomocnými látkami jsou sacharosa, hyprolosa, hypromelosa, těžký zásaditý uhličitan hořečnatý,
methakrylátový kopolymer, triethyl-citrát, mastek, oxid titaničitý (E 171), sodná sůl karmelosy,
makrogol 6000, hydroxid sodný, želatina, methylparaben, propylparaben, indigokarmín E 132).
-
Jak Naklofen duo tobolky vypadá a co obsahuje toto balení
Naklofen duo tobolky jsou tvrdé, neprůhledné tobolky s řízeným uvolňováním, vrchní část je modrá,
spodní část je bílá, obsahující pelety bílé až smetanové barvy.
Velikost balení: 20 tobolek (2 blistry po 10 tobolkách).
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
KRKA d.d. Novo mesto, Slovinsko
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
KRKA ČR, s.r.o.
Sokolovská 79
186 00 Praha 8
Tel: 221 115 150
info@krka.cz
Tato příbalová informace byla naposledy schválena : 20.10.2010

Recenze

Recenze produktu NAKLOFEN DUO TOBOLKY 20X75MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu NAKLOFEN DUO TOBOLKY 20X75MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze