Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dýchací cesty

NAC AL 600 ŠUMIVÉ TABLETY 50X600MG Šumivé tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 15914

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ALIUD PHARMA GMBH & CO.KG., LAICHINGEN
Kód výrobku: 15914
Kód EAN: 4024773025318
Kód SÚKL: 32859
Držitel rozhodnutí: ALIUD PHARMA GMBH & CO.KG., LAICHINGEN
Lék k uvolněrú vazkého hlenu při akutních a chronických onemocněních dýchacích cest.

Příbalový leták

 

sp.zn. sukls147420/2013 

Příbalová informace: informace pro pacienta  

 

NAC AL 600 šumivé tablety 

Acetylcysteinum 

 
 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro 
Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, 
má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 
 Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 

Co je přípravek NAC AL 600 šumivé tablety a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek NAC AL 600 šumivé tablety užívat? 

3. 

Jak se přípravek NAC AL 600 šumivé tablety užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek NAC AL 600 šumivé tablety uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek NAC AL 600 šumivé tablety a k čemu se používá 

 
Acetylcystein,  léčivá  látka  přípravku  NAC  AL  600  šumivé  tablety,  zkapalňuje  hustý  hlen  v průduškách  a  podporuje 
jeho vykašlávání. 
 
Přípravek NAC AL 600 šumivé tablety se užívá u dospělých a dospívajících od 14 let k léčbě akutních a chronických 
onemocnění dýchacích cest provázených tvorbou vazkého hlenu a vlhkým kašlem, jako je např. zánět průdušnice nebo 
zánět průdušek (bronchitida). 
 
Dále se přípravek NAC AL 600 šumivé tablety užívá u dospělých, dospívajících a dětí od 2 let k léčbě mukoviscidózy 
(vrozené onemocnění žláz se zevní sekrecí, projevující se mj. poruchou zkapalňování hlenů v dýchacích cestách).  
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek NAC AL 600 šumivé tablety užívat  

 
Neužívejte přípravek NAC AL 600 šumivé tablety: 

  Jestliže jste alergický(á) na acetylcystein  nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 

6).  

  Pro  vysoký  obsah  léčivé  látky  není  přípravek  NAC  AL  600  šumivé  tablety  vhodný  pro  děti  do  14  let.               

U mukoviscidózy  tento přípravek  není vhodný pro děti do 2 let. 

 
Upozornění a opatření  
Před užitím přípravku NAC AL 600 šumivé tablety se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek NAC AL 600 šumivé tablety 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které 
možná budete užívat. 
 
 Pro současné užívání přípravku NAC AL 600 šumivé tablety a přípravků, které kašel tlumí (antitusika, např. 
dextromethorfan nebo kodein) musí být zvlášť závažné důvody a o takové léčbě musí vždy rozhodnout lékař, protože 
může dojít k nebezpečnému hromadění hlenu v dýchacích cestách. 
 

Antitusika můžete užívat současně s NAC AL 600 šumivé tablety pouze na přímé doporučení lékaře

Při současném perorálním užívání (tj. užívání ústy) některých antibiotik (tetracyklinu, polosyntetických penicilinů, 
aminoglykosidů, cefalosporinů) musíte NAC AL 600 šumivé tablety užívat s odstupem nejméně 2 hodin. Je vhodné 
zachovávat tento odstup i u jiných antibiotik (neplatí to však pro amoxicilin, doxycyklin, erythromycin, thiamfenikol a 
cefuroxim). 
 
 
Současné podávání NAC AL 600 šumivé tablety a nitroglycerinu může zesílit působení nitroglycerinu na rozšíření cév 
a zvýšit útlum shlukování krevních destiček. 
 
 
 
Těhotenství, kojení a plodnost  
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým 
lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Údaje o podávání acetylcysteinu těhotným a kojícím ženám jsou omezené nebo nejsou k dispozici. 
Podávání přípravku NAC AL 600 šumivé tablety se z preventivních důvodů nedoporučuje. 
 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Tento přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 

Přípravek NAC AL 600 šumivé tablety obsahuje aspartam. 

Zdroj fenylalaninu.Může být škodlivý pro pacienty s fenylketonurií 

(dědičné onemocnění látkové výměny). V 

jedné šumivé tabletě je 11,22 mg fenylalaninu. 
 

3. 

Jak se přípravek NAC AL 600 šumivé tablety užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
Šumivou tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
 
Dávkování u onemocnění dýchacích cest provázených tvorbou hlenu a vlhkým kašlem: 
Doporučená dávka přípravku u dospívajících od 14 let a dospělých je 2 x denně ½  šumivé tablety nebo 1 x denně 1  
šumivá tableta (tj. 600 mg acetylcysteinu za den).  
Dávkování při mukoviscidóze: 
Děti od 2 do 6 let :   1 x denně 1/2  šumivé tablety    
Děti starší 6 let: 2 x denně 1/2 šumivé tablety  nebo 1x denně 1 šumivá tableta (tj. 600 mg acetylcysteinu za den). 
 
Způsob podání: 
Přípravek NAC AL 600 šumivé tablety užívejte po jídle. 
 
Tablety se užívají rozpuštěné ve sklenici vody. Pro zvýšení účinku přípravku na rozpuštění hlenu je vhodné zvýšit 
příjem tekutin během dne.  
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku NAC AL 600 šumivé tablety, než jste měl(a) 
 
Při  náhodném  nebo  úmyslném  předávkování  se  mohou  dostavit  příznaky    jako  jsou  pálení  žáhy,  bolesti  žaludku, 
nevolnost, zvracení a průjem. V takovém případě se poraďte s lékařem.  
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek NAC AL 600 šumivé tablety  
Pokud vynecháte dávku přípravku nebo užijete nižší dávku, než jste měli užít, pokračujte v léčbě podle předepsaného 
schématu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky  

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. 
 

Zcela ojediněle se může objevit pálení žáhy, nevolnost, zvracení a průjem. 

V  ojedinělých  případech  došlo  k  zánětům  sliznice  dutiny  ústní  ,  k  bolestem  hlavy  a  hučení  v  uších.  Ojediněle  se 
vyskytly reakce z přecitlivělosti, např. svědění,  kopřivka, kožní vyrážka,  zúžení průdušek, zrychlení srdečního tepu a 
pokles  krevního  tlaku;  ojedinělé  zprávy  o  zúžení  průdušek  se  týkaly  převážně  pacientů  se  zvýšenou  reaktivitou 
průdušek při průduškovém astmatu . 

V souvislosti s podáváním acetylcysteinu byly ojediněle hlášeny případy krvácení, a to částečně jako součást projevů 
celkové reakce z přecitlivělosti. 

Při prvním náznaku přecitlivělosti se nesmí přípravek NAC AL 600 šumivé tablety dále užívat. 
 
 
 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte 
v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete 
hlásit také přímo na adresu : 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek NAC AL 600 šumivé tablety uchovávat  

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a tubě za výrazem „EXP“. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Uchovávejte při teplotě do 25°C v dobře uzavřeném vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. 
Po rozpůlení tablety musí být zbylá polovina tablety neprodleně vrácena do tuby a tuba musí být ihned dobře uzavřena. 
 
Po prvním otevření tuby spotřebujte tablety do 3 měsíců. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s 
přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek NAC AL 600 šumivé tablety obsahuje 
 
Léčivou látkou je

 

Acetylcysteinum 600 mg v 1 šumivé tabletě. 

Dalšími  pomocnými  látkami  jsou:  dihydrogen-citronan  sodný,  hydrogenuhličitan  sodný,  aspartam,  povidon  25, 
makrogol 6000, citronové aroma. 
 

 

Jak přípravek NAC AL 600 šumivé tablety vypadá a co obsahuje toto balení 
 

Přípravek NAC AL 600 šumivé tablety jsou bílé kulaté ploché šumivé tablety se zkosenými hranami s půlicí rýhou  na 
obou stranách.  
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky
PP tuba s PE/Silikagel uzávěrem, papírová krabička 
 
Velikost balení 

 50 (5 x 10) šumivých tablet 
 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
ALIUD PHARMA GmbH                            

Gottlieb – Daimler – Str. 19   

                    

D – 89150 Laichingen,  
Německo                                                                              

 

Výrobce                                                                     
Stada Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18,  611 18, Bad Vilbel, Německo 
 
 
 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 24.8.2016. 
 
 
 
 

Recenze

Recenze produktu NAC AL 600 ŠUMIVÉ TABLETY 50X600MG Šumivé tablety

Diskuze

Diskuze k produktu NAC AL 600 ŠUMIVÉ TABLETY 50X600MG Šumivé tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám