Podrobné informace

Tetrazepam se užívá u stavů se zvýšeným svalovým napětím, bolestivých či omezujících pohyblivost.

Informace o produktu

Výrobce: SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, AMBARES
Kód výrobku: 21430
Kód EAN: 8595116520976
Kód SÚKL: 57780
Držitel rozhodnutí: SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, AMBARES
Tetrazepam se užívá u stavů se zvýšeným svalovým napětím, bolestivých či omezujících pohyblivost (bolestivé stavy související s onemocněním páteře a kloubů; rehabilitace po operacích na kloubech či páteři a po mozkové obrně a cévních mozkových příhodách, po úrazech končetin a páteře; usnadnění rehabilitace ve sportovním lékařství). Přípravek je určen pro dospělé a mladistvé od 15 let. Děti jej mohou užívat jen velmi výjimečně, na výslovné doporučení lékaře, a to pouze po dovršení 1 roku věku.

Příbalový leták

1/3
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls165532/2010
PŘÍBALOVÁ INFORMACE RP
Informace pro použití, čtěte pozorně!
MYOLASTAN
(Tetrazepamum)
potahované tablety
Držitel rozhodnutí o registraci
sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika
Výrobce
Sanofi Winthrop Industrie, Ambares, Francie nebo
Sanofi-Aventis S.A.U., RIELLS I VIABREA (Barcelona), Španělsko
Složení
Léčivá látka:
Tetrazepamum 50 mg v 1 potahované tabletě.
Pomocné látky: mikrokrystalická celulóza, předbobtnalý škrob, magnesium-stearát, kopovidon
Potahová vrstva: hypromelóza, oxid titaničitý (E171), mastek, triacetin nebo potahová soustava
OPADRY OY-S-389131 bílá, triacetin.
Indikační skupina
Svalové relaxans.
Charakteristika
Tetrazepam patří do skupiny tzv. benzodiazepinů. Tato látka obsadí určitá vazebná místa v mozkové
tkáni i ostatních tkáních těla a způsobí tak uvolnění napětí kosterního svalstva.
Indikace
Tetrazepam se užívá u stavů se zvýšeným svalovým napětím, bolestivých či omezujících pohyblivost
(bolestivé stavy související s onemocněním páteře a kloubů; rehabilitace po operacích na kloubech či
páteři a po mozkové obrně a cévních mozkových příhodách, po úrazech končetin a páteře; usnadnění
rehabilitace ve sportovním lékařství). Přípravek je určen pro dospělé a mladistvé od 15 let. Děti jej
mohou užívat jen velmi výjimečně, na výslovné doporučení lékaře a to pouze po dovršení 1 roku věku.
Kontraindikace
Přípravek nelze užívat při přecitlivělosti na benzodiazepiny nebo pomocné látky obsažené v přípravku,
při závislosti na benzodiazepinech v předchorobí, a dále při těžké dechové nedostatečnosti a
poruchách dýchání. Tetrazepam nemohou užívat rovněž nemocní se sníženým svalovým napětím,
nemocní, u nichž dochází ke spánkové apnoi (krátkodobé přechodné zástavě dechu během spánku) a
děti do 1 roku. Léčba benzodiazepiny může zhoršit příznaky u nemoci myasthenia gravis
(onemocnění charakterizované výraznou svalovou slabostí), proto při této chorobě lze přípravek
podávat jen výjimečně a za přísného dohledu lékaře během pobytu v nemocnici. Pokud se stavy
uvedené v tomto odstavci u Vás vyskytnou teprve během užívání přípravku, informujte o tom svého
ošetřujícího lékaře.
Nežádoucí účinky
Při užívání tetrazepamu se může vyskytnout ospalost, snížená rychlost reakce, zvýšená představivost
či snížení svalového napětí. Někdy se mohou naopak objevit opačné příznaky jako podrážděnost,
vzrušenost, útočnost či zmatenost. Tyto nežádoucí účinky se mohou vyskytnout zejména u dětí a
starších jedinců. Může se objevit také nevolnost a zvracení a dále vyrážka, svědění kůže či akutní
2/3
alergická reakce. Dlouhodobé podávání zvláště vysokých dávek může vést ke vzniku fyzické
závislosti. Při případném výskytu těchto nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání přípravku
poraďte s lékařem.
Interakce
Účinky tetrazepamu a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Váš
lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte, nebo které začnete
užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Při společném užívání tetrazepamu s léky na uklidnění a na
spaní a s přípravky účinnými proti bolesti dochází ke zvýšenému útlumu a ospalosti a je zde i vyšší
riziko vzniku závislosti. Zvláště současné podávání s klozapinem se nedoporučuje. Rovněž společné
podávání tetrazepamu a cisapridu vede ke zvýšené ospalosti. Také požívání alkoholu během léčby
tetrazepamem vede ke zvýšení tlumivého účinku obou látek.
Dávkování
Pokud lékař neurčí jinak, užívá se přípravek obvykle takto: U dospělých a mladistvých v domácím
ošetření se doporučuje zahajovat léčbu 1/2 tablety denně - nejlépe na noc. V případě nutnosti je možno
užívat až 2 tablety denně v jedné (večerní) až třech dílčích dávkách, přičemž nejdůležitější je dávka
podaná večer před spaním. Nemocní léčení v nemocnici mohou zahajovat léčbu 1 tabletou denně,
nejlépe na noc, tuto je možno stupňovat až na 3 tablety denně ve dvou až třech dávkách. U starších
jedinců a pacientů s poruchou ledvin je třeba dávku snížit. Děti starší 1 roku mohou přípravek užívat
jen velmi výjimečně, denní dávka pak činí nanejvýš 4 mg/kg tělesné hmotnosti. Dětem do 3 let věku je
třeba tabletu před podáním rozdrtit, neboť hrozí nebezpečí vdechnutí.
Tablety je třeba zapít dostatečným množstvím tekutiny.
Upozornění
U dětí od 1 do 3 let věku hrozí při podání nebezpečí vdechnutí tablety. O vhodném postupu se poraďte
s lékařem.
Během léčby tetrazepamem může dojít ke vzniku fyzické i psychické závislosti na tetrazepam, jejíž
pravděpodobnost je zvýšena:
- vysokým dávkováním
- dlouhodobou léčbou
- společným podáváním s léky na uklidnění a na spaní
- společným podáváním s alkoholem
- již dříve vzniklou závislostí na jiné látky.
Je tedy vhodné, aby léčba byla pokud možno krátkodobá.
Požívání alkoholu během léčby tetrazepamem vede ke zvýšení tlumivého účinku obou látek.
Při vysazení léčby se mohou objevit tyto příznaky: bolesti hlavy, bolesti svalů, halucinace, křeče,
zmatenost, třes. Vysazování léčby je třeba vždy provádět postupně.
Během užívání přípravku nesmíte řídit motorová vozidla a vykonávat činnosti vyžadující zvýšenou
pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování.
Těhotenství a kojení: Riziko poškození plodu při užívání během těhotenství je pravděpodobně nízké,
nicméně přípravek lze užívat jen s výslovným souhlasem lékaře a v jím předepsaných dávkách.
V prvních třech měsících těhotenství je vhodné se podávání přípravku zcela vyhnout. V posledních
třech měsících lze přípravek užívat jen výjimečně a v co nejnižších dávkách, neboť nelze vyloučit vliv
látky na novorozence v prvních dnech nebo týdnech po narození (tzv. abstinenční syndrom). Kojení se
během užívání tetrazepamu nedoporučuje.
Předávkování: Při předávkování tetrazepamem dochází ke snížení svalového napětí, ospalosti,
postupnému snižování vědomí až bezvědomí, dechové nedostatečnosti, snížení krevního tlaku. V
takovém případě je potřeba ihned vyhledat lékaře. Další léčba probíhá v lékařském zařízení a spočívá
ve sledování životních funkcí, obecné léčbě otrav a podání specifického antidota (protijedu)
flumazenilu.
Varování
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
3/3
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávání
Uchovávejte při teplotě do 25C.
Balení
10 nebo 20 potahovaných tablet s dělicí rýhou.
Datum poslední revize textu
12.1.2011

Recenze

Recenze produktu MYOLASTAN 20X50MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu MYOLASTAN 20X50MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze