Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis léčba nádorových onemocnění

MYCOPHENOLAT MOFETIL SANDOZ 250 MG TVRDÉ TOBOLKY 50X250MG Tobolky - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 88959

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SALUTAS PHARMA
Kód výrobku: 88959
Kód EAN:
Kód SÚKL: 100972
Držitel rozhodnutí: SALUTAS PHARMA
Tobolky s mykofenolátem se používají k tomu, aby se Vašemu tělu zabránilo v odmítnutí transplantované ledviny, srdce nebo jater. Mykofenolát se používá spolu s dalšími léčivy známými jako cyklosporin a kortikosteroidy.

Příbalový leták

1/7 

sp. zn. sukls6975/2016 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA 

MYCOPHENOLAT MOFETIL SANDOZ 250 mg 

tvrdé tobolky 

Mofetilis mycophenolas 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

Co naleznete v této příbalové informaci  

 
1.  CO JE PŘÍPRAVEK MYCOPHENOLAT MOFETIL SANDOZ 250 MG A K ČEMU SE 

POUŽÍVÁ 

 
Mykofenolát mofetil Sandoz 250 mg obsahuje mykofenolát mofetil. Patří do skupiny léčiv známé jako 
imunosupresiva
 
Mycophenolat mofetil Sandoz 250 mg se používá k tomu, aby se Vašemu tělu zabránilo v odmítnutí 
transplantované ledviny, srdce nebo jater. 
Mycophenolat mofetil Sandoz 250 mg se používá spolu s dalšími léčivy jako cyklosporin 
a kortikosteroidy. 
 
2.  ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK 

MYCOPHENOLAT MOFETIL SANDOZ 250 MG UŽÍVAT 

 
UPOZORNĚNÍ 
Mykofenolát mofetil způsobuje vrozené vady a smrt plodu. Pokud jste žena, která může otěhotnět, 
musíte mít provedený negativní těhotenský test před započetím léčby a musíte dodržovat doporučení 
Vašeho lékaře týkající se antikoncepce. 
Váš lékař Vás bude informovat a poskytne Vám písemnou informaci týkající se především účinků 
mykofenolát mofetilu na nenarozené děti. Přečtěte si informaci pečlivě a řiďte se instrukcemi. Pokud 
těmto instrukcím zcela nerozumíte, prosím, požádejte svého lékaře znovu o vysvětlení před tím, než 
začnete mykofenolát užívat. Přečtěte si také další informace v tomto bodě uvedené pod nadpisy 

1.  Co je přípravek Mycophenolat mofetil Sandoz 250 mg a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Mycophenolat mofetil Sandoz 250 mg 

užívat  

3.  Jak se přípravek Mycophenolat mofetil Sandoz 250 mg užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek Mycophenolat mofetil Sandoz 250 mg uchovávat  
6.  Obsah balení a další informace 

2/7 

„Upozornění a opatření“ a „Těhotenství a kojení“. 
 
Neužívejte přípravek Mycophenolat mofetil Sandoz 250 mg : 

  jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na mykofenolát mofetil, mykofenolovou kyselinu nebo na 

kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 

 

pokud jste žena, která může otěhotnět a nebyl u Vás proveden negativní těhotenský test před 
prvním předepsáním léku. Mykofenolát způsobuje vrozené vady a potrat.

 

 

pokud jste těhotná nebo plánujete otěhotnět, nebo myslíte, že byste mohla být těhotná

 

 

pokud nepoužíváte účinnou antikoncepci (viz Těhotenství, antikoncepce a kojení). 

pokud kojíte. 

Pokud se Vás cokoli z výše zmíněného týká, neužívejte tento lék. Pokud si nejste jistý(á), promluvte si 
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Mycophenolat mofetil Sandoz 500 
užívat. 
 
Upozornění a opatření 
Promluvte si přímo se svým lékařem před užíváním přípravku Mycophenolat mofetil Sandoz 250:

 

• pokud se u Vás objeví příznaky infekce, jako je horečka nebo bolest v krku. 
• pokud se Vám bezdůvodně tvoří modřiny nebo krvácíte 
• pokud jste někdy měl(a) problém s trávicím systémem, jako je žaludeční vřed. 
• pokud plánujete otěhotnět nebo pokud otěhotníte během užívání 

Mycophenolat mofetil Sandoz 

250 mg

 

Pokud se Vás cokoli z výše zmíněného týká (nebo pokud si nejste jistý(á)), promluvte si přímo se 
svým lékařem dříve, než začnete přípravek Mycophenolat mofetil Sandoz 250 mg užívat. 

 
Účinky slunečního záření 

Přípravek

 

Mycophenolat mofetil Sandoz 250 mg snižuje tělesnou obranyschopnost. Důsledkem je 

zvýšené nebezpečí vzniku rakoviny kůže. Omezte množství slunečního a UV záření, kterému jste 
vystaven(a). Udělejte to následujícím způsobem: 
• nošením ochranného oblečení, které zakrývá i hlavu, krk, paže a nohy 
• používáním opalovacích krémů s vysokým ochranným faktorem. 
 
Další léčivé přípravky a Mycophenolat mofetil Sandoz 250 mg 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, 
včetně rostlinných léčivých přípravků.  
To  je  proto,  že  přípravek  Mycophenolat  mofetil  Sandoz  250  mg  může  ovlivňovat  způsob,  jakým 
ostatní  léky  účinkují.  A  rovněž  ostatní  léky  mohou  mít  vliv  na  způsob,  jakým  účinkuje  přípravek 
Mycophenolat  mofetil  Sandoz  250  mg.

 

Zejména  pokud  užíváte  jakýkoli  z  následujících  léčivých 

přípravků, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi dříve, než začnete užívat přípravek Mycophenolat 
mofetil Sandoz 250 mg:

 

• azathioprin nebo jiné léky, které potlačují imunitní systém - podávaný po transplantaci orgánů 
• cholestyramin - používá se k léčbě vysoké hladiny cholesterolu 
• rifampicin - antibiotikum používané k prevenci a léčbě infekcí, jako je tuberkulóza  
• antacida nebo inhibitory protonové pumpy - užívané při překyselení žaludku a poruchy trávení 
• léky vázající fosfáty  - používají je pacienti s chronickým selháním ledvin ke snížení množství 
fosfátů, které se vstřebává do krve. 
 
Očkování 
Pokud potřebujete být očkováni (živé očkovací látky) během užívání přípravku 

Mycophenolat mofetil 

Sandoz 250 mg,

 poraďte se nejdříve svým lékařem nebo lékárníkem. Lékař Vám poradí, jakou 

očkovací látkou můžete být očkováni. 
 
Během  léčby přípravkem 

Mycophenolat mofetil Sandoz 250 mg 

a po dobu nejméně 6 týdnů po 

ukončení léčby nesmíte darovat krev. Muži  nesmí během léčby 

Mycophenolat mofetil Sandoz 250 mg

 

a po dobu nejméně 90 dnů po ukončení léčby darovat sperma. 

3/7 

Mycophenolat mofetil Sandoz 250 mg

 s jídlem a pitím 

Užití jídla nebo nápojů nemá žádný vliv na Vaši léčbu přípravkem 

Mycophenolat mofetil Sandoz 

250 mg

.

 

 
Těhotenství, antikoncepce a kojení: 
Antikoncepce u žen užívajících Mycophenolat mofetil Sandoz 250 mg 
Pokud jste žena, která by mohla otěhotnět
, musíte současně s přípravkem Mycophenolat mofetil 
Sandoz 250 mg vždy použít dvě účinné metody antikoncepce, a to  
• než začnete užívat Mycophenolat mofetil Sandoz 250 mg  
• po celou dobu léčby přípravkem Mycophenolat mofetil Sandoz 250 mg 
• po dobu 6 týdnů po ukončení užívání Mycophenolat mofetil Sandoz 250 mg 
 
O nejvhodnější antikoncepci se poraďte se svým lékařem. Ta bude záležet na Vaší individuální situaci. 
Kontaktujte svého lékaře ihned jak je to možné, pokud se domníváte, že došlo k selhání 
antikoncepce nebo jste si zapomněla vzít antikoncepční pilulku. 
 
Jste žena,  která není schopna otěhotnět, pokud u Vás platí některá z následujících skutečností: 
• jste již po menopauze, tzn. je Vám alespoň 50 let a poslední menstruaci jste měla před více než 
jedním rokem (pokud Vám menstruace skončila, protože jste byla léčena z důvodu nádorového 
onemocnění, je zde stále možnost, že můžete otěhotnět) 
• byly Vám chirurgicky odstraněny vejcovody a oba vaječníky (oboustranné odnětí vejcovodů a 
vaječníků) 
• byla Vám chirurgicky odstraněna děloha (hysterektomie) 
• Vaše vaječníky již nefungují (předčasné selhání vaječníků potvrzené gynekologem) 
• narodila jste se s jedním z následujících vzácných stavů, které znemožňují otěhotnění: genotyp 
XY, Turnerův syndrom nebo vrozené nevyvinutí dělohy 
• jste dítě nebo dospívající dívka, která zatím nemá menstruaci. 
 
Antikoncepce u mužů užívajících Mycophenolat mofetil Sandoz 250 mg 
Během léčby a po dobu 90 dnů po ukončení léčby přípravkem Mycophenolat mofetil Sandoz 250 mg 
musíte vždy používat kondomy. 
Pokud plánujete mít dítě, lékař s Vámi promluví o rizicích a alternativní léčbě, kterou můžete užívat, k 
prevenci odmítnutí Vašeho transplantovaného orgánu. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, 
požádejte svého lékaře nebo lékárníka o doporučení dříve, než začnete tento přípravek užívat. Váš 
lékař Vás bude informovat o rizicích v případě otěhotnění a o alternativních lécích, které můžete 
užívat k prevenci odmítnutí orgánu, který Vám byl transplantován, pokud: 
• Plánujete otěhotnět. 
• Nedošlo u Vás k menstruaci nebo máte neobvyklé menstruační krvácení nebo předpokládáte, že 
jste těhotná. 
• Měla jste intimní styk bez užití účinných způsobů antikoncepce. 
Pokud otěhotníte v průběhu léčby mykofenolátem, musíte okamžitě informovat Vašeho lékaře. 
Nicméně nadále užívejte přípravek Mycophenolat mofetil Sandoz 250 mg až do doby návštěvy lékaře. 
 
Těhotenství 
Mykofenolát způsobuje velmi časté potraty (50 %) a závažné vrozené vady (23-27 %) u nenarozeného 
dítěte. Vrozené vady, které byly hlášeny, zahrnovaly anomálie uší, očí, obličeje (rozštěp rtu/patra), 
vývoje prstů, srdce, jícnu (trubice spojující krk se žaludkem), ledvin a nervového systému (např. spina 
bifida (kdy nedojde ke správnému vývoji kostí páteře)). Vaše dítě může být zasaženo jedním nebo více 
z těchto poškození. 
Pokud jste žena, která může otěhotnět, musíte mít negativní těhotenský test před započetím léčby a 
musíte dodržovat doporučení Vašeho lékaře týkající se antikoncepce. Váš lékař může vyžadovat více 
než jeden test před započetím léčby, aby se ujistil, že nejste těhotná. 

4/7 

Kojení 
Pokud kojíte, neužívejte přípravek Mycophenolat mofetil Sandoz 250 mg. To je proto, že malé 
množství léku může procházet do mateřského mléka. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Není pravděpodobné, že by mykofenolát zhoršoval schopnost řídit dopravní prostředky nebo 
obsluhovat stroje. 
 
3.  JAK SE PŘÍPRAVEK MYCOPHENOLAT MOFETIL SANDOZ 250 MG UŽÍVÁ 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

 

 
Kolik se užívá 
Množství, které budete užívat, závisí na typu transplantace, kterou jste prodělal(a). Obvyklé dávky 
jsou uvedeny níže. 

V léčbě se pokračuje tak dlouho, dokud je nutné bránit v odloučení 

transplantovaného orgánu. 
 
Transplantace ledviny 
Dospělí: 
První dávka bude podána do tří dnů po transplantaci. Doporučená denní dávka je 8 tobolek (2 g léčivé 
látky) užitých ve 2 oddělených dávkách. To znamená, že budete užívat 4 tobolky ráno a 4 tobolky 
večer. 
Děti (ve věku 2 až 18 let): 
Podávaná dávka se bude lišit v závislosti na velikosti dítěte. Váš lékař určí nejvhodnější dávku na 
základě výšky a váhy (povrch těla změřený v metrech čtverečných). Doporučená dávka je 
600 mg/m

užívaná dvakrát denně. 

Transplantace srdce 
Dospělí: 
První dávka bude podána do 5 dnů po transplantaci. Doporučená denní dávka je 12 tobolek (3 g léčivé 
látky) užitých ve 2 oddělených dávkách. To znamená, že budete užívat 6 tobolek ráno a 6 tobolek 
večer. 
Děti: 
K tomu, aby mohlo být užívání mykofenolátu u dětí po transplantaci srdce doporučeno, nejsou 
k dispozici žádné údaje. 
Transplantace jater 
Dospělí: 
První dávka perorálního mykofenolátu bude podána alespoň 4 dny po transplantaci a poté, co budete 
schopni perorální léčiva polykat. Doporučená denní dávka je 12 tobolek (3 g léčivé látky) užitých ve 
2 oddělených dávkách. To znamená, že budete užívat 6 tobolek ráno a 6 tobolek večer. 
Děti: 
K tomu, aby mohlo být užívání mykofenolátu u dětí po transplantaci jater doporučeno, nejsou 
k dispozici žádné údaje. 
 
Způsob podání 

  Tobolky polykejte celé a zapijte je sklenicí vody.  

  Nerozlamujte je, ani je nedrťte.  

  Neužívejte žádné tobolky, které jsou rozbité nebo prasklé. 

Dávejte pozor, aby se Vám prášek z rozbité tobolky nedostal do očí nebo úst. 
• Pokud k tomu dojde, vypláchněte je velkým množstvím čisté vody. 
 
Dávejte pozor, aby žádný prášek z poškozené tobolky nepřišel do kontaktu s kůží. 
• Pokud k tomu dojde, důkladně omyjte postiženou oblast mýdlem a vodou.

 

5/7 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Mycophenolat mofetil Sandoz 250 mg, než jste měl(a) 
Jestliže jste užil(a) více přípravku , než jste měl(a), ihned se poraďte se svým lékařem nebo jděte do 
nejbližší nemocnice. Totéž udělejte, pokud   někdo jiný náhodně užije Váš lék. Vezměte balení léku 
s sebou. 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Mycophenolat mofetil Sandoz 250 mg 
Zapomenete-li užít dávku, užijte ji, jakmile si vzpomenete. Pak pokračujte v užívání dalších dávek v 
obvyklém čase. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Mycophenolat mofetil Sandoz 250 mg 
Bez doporučení lékaře nepřerušujte léčbu přípravkem Mycophenolat mofetil Sandoz 250  mg. Pokud 
léčbu ukončíte, může se zvýšit riziko odloučení transplantovaného orgánu.  
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
4.  MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
Pokud zaznamenáte jakýkoli z následujících závažných nežádoucích účinků, sdělte to 
neprodleně
 svému lékaři – je možné, že budete potřebovat neodkladnou lékařskou péči: 
• máte příznaky infekce, jako jsou horečka nebo bolest v krku 
• máte nevysvětlitelné modřiny nebo krvácení 
• máte vyrážku, otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla, spolu s potížemi s dýcháním – je možné, že 
máte závažnou alergickou reakci na tento lék (jako je anafylaxe, angioedém). 
 
Obvyklé problémy 
Častěji se může vyskytnout průjem, snížení počtu bílých nebo červených krvinek, infekce a zvracení. 
Lékař Vám bude pravidelně provádět krevní testy ke kontrole možných změn: 
• počtu krevních buněk 
• množství určitých látek v krvi, jako jsou cukry, tuky nebo cholesterol. 
U dětí může častěji než u dospělých dojít k výskytu některých nežádoucích účinků. Ty zahrnují 
průjem, infekci, úbytek bílých krvinek nebo úbytek červených krvinek. 
 
Boj s infekcí 
Přípravek Mycophenolat mofetil Sandoz 250 mg snižuje obranyschopnost těla. To je proto, aby se 
zabránilo odloučení transplantovaného orgánu. Výsledkem však je, že organismus zároveň není tak 
úspěšný v potlačování běžných infekcí. To znamená, že můžete snáze onemocnět infekčním 
onemocněním. Ta zahrnují infekce mozku, kůže, úst, žaludeční nebo střevní infekce, plicní infekce, 
infekce močového systému. 
 
Rakovina lymfatických uzlin a kůže 
Zcela ojediněle se může u pacientů, kteří jsou léčeni přípravky této terapeutické skupiny 
(imunosupresiva), vyskytnout nádorové onemocnění lymfatických tkání a kůže. 
 
Celkové nežádoucí účinky 
Mohou se u Vás objevit celkové nežádoucí účinky, které ovlivňují tělo jako celek. Ty zahrnují 
závažné alergické reakce (jako jsou anafylaxe, angioedém), horečku, pocit výrazné únavy, poruchy 
spánku, bolest (jako např. žaludku, hrudníku, kloubů nebo svalů, bolest při močení), bolest hlavy, 
chřipkovité příznaky a otoky. 

 
Další nežádoucí účinky mohou zahrnovat: 
 

Poruchy kůže, jako jsou: 
• akné, opary na rtech, pásový opar, zhrubění kůže, ztráta vlasů, vyrážky a svědění kůže. 
 
Poruchy močového ústrojí, jako jsou: 
• potíže s ledvinami, nucení na močení. 

6/7 

Poruchy zažívacího systému a úst, jako jsou: 
• otoky dásní a vředy v ústech, 
• zánět slinivky břišní, tlustého střeva nebo žaludku, 
• střevní potíže včetně krvácení, problémy s játry, 
• zácpa, pocit na zvracení (nevolnost), poruchy trávení, ztráta chuti k jídlu, nadýmání. 
  
Poruchy nervového systému
, jako jsou: 
• pocit závrati, ospalost nebo necitlivost, 
• třes, svalové křeče, křeče, 
• pocit úzkosti nebo deprese, změny nálady nebo myšlení. 
 
Poruchy srdce a krevních cév
, jako jsou: 
• změny krevního tlaku, nepravidelnosti srdečního rytmu a rozšíření krevních cév. 
 
Poruchy plic
, jako jsou: 
• záněty plic, průdušek, 
• dušnost, kašel, které mohou být způsobeny bronchiektázií (abnormální rozšíření průdušek) nebo 
plicní fibrózou (zjizvení plic). Poraďte se se svým lékařem, pokud se u Vás rozvine trvalý kašel 
nebo dušnost, 
• výpotek na plicích nebo v hrudníku, 
• onemocnění vedlejších nosních dutin. 
 
Další poruchy
, jako jsou: 
• pokles tělesné hmotnosti, dna, vysoká hladina krevního cukru, krvácení, tvorba modřin. 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v 
této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro 
kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-

ucinek

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
5.  JAK PŘÍPRAVEK MYCOPHENOLAT MOFETIL SANDOZ 250 MG UCHOVÁVAT 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce, blistru nebo 
lahvičce za Použitelné do/EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Po prvním otevření lahvičky: spotřebujte do 2 měsíců. 
Uchovávejte při teplotě do 30°C. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
6.  OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 
Co přípravek Mycophenolat mofetil Sandoz 250 mg obsahuje 

  Léčivou látkou je mofetilis mycophenolas. Jedna tobolka obsahuje mofetilis mycophenolas 

250 mg.  

  Pomocnými látkami v obsahu tobolky jsou předbobtnalý škrob, sodná sůl kroskarmelózy, povidon 

360, magnesium-stearát. 

  Tobolka se skládá ze želatiny, červeného oxidu železitého (E172), žlutého oxidu železitého (E172), 

oxidu titaničitého (E171), indigokarmínu (E132). 

7/7 

Jak přípravek Mycophenolat mofetil Sandoz 250 mg vypadá a co obsahuje toto balení 
Tvrdé želatinové tobolky (velikost 1) s modrým neprůhledným víčkem a oranžovým neprůhledným 
tělem obsahující bílý až bělavý prášek. 
 
PVC/PE/PVDC/Al blistr: 50, 100 a 300 tobolek. 
HDPE lahvička: 250 tobolek 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci  
Sandoz GmbH 
Biochemiestrasse 10 
6250 Kundl 
Rakousko 
 
Výrobce 
Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo 
LEK S.A., Varšava, Polsko 
Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko 
Sandoz GmbH, Kundl, Rakousko 
Lek Pharmaceuticals d.d., Lendava, Slovinsko 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci Sandoz 
s.r.o., Praha; tel.: 221421611-13, fax: 221421629-30, 

office.cz@sandoz.com

  

 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
Česká republika:                          Mycophenolat Mofetil Sandoz 250 mg tvrdé tobolky 
Maďarsko:                                    Mycophenolate Mofetil Sandoz 250 mg kemény kapszula 
Polsko:                                          Mycophenolate Mofetil SANDOZ 250 mg kapsułki twarde 
Portugalsko:                                  Micofenolato Mofetil Sandoz 250 mg Cápsulas duras 
Slovenská republika:                     Mykofenolát Mofetil Sandoz 250 mg tvrdé kapsuly 
Velká Británie:                              Mycophenolate Mofetil Sandoz 250 mg capsules, hard 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 3.3.2016 
 

Recenze

Recenze produktu MYCOPHENOLAT MOFETIL SANDOZ 250 MG TVRDÉ TOBOLKY 50X250MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu MYCOPHENOLAT MOFETIL SANDOZ 250 MG TVRDÉ TOBOLKY 50X250MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám