Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na bakteriální infekce

MYCOMAX 150 3X150MG Tobolky - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 20582

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 20582
Kód EAN: 8594739035683
Kód SÚKL: 47439
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Použití léčebné: přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti s tělesnou hmotností nad 20 kg a starší 3 let, postižení jak povrchovou (slizniční, kožní), tak i orgánovou (jaterní, plicní, ledvinovou, mozkovou atd.) infekcí vyvolanou zejména kvasinkami rodu Kandida (Candida albicans a další) a kryptokoky (Cryptococcus neoformans a další). V léčbě orgánových infekcí se flukonazol uplatňuje u nemocných se závažným základním onemocněním (cukrovka, druhotné houbové infekce při léčbě širokospektrými antibiotiky, nádory, poruchy imunity a jiné formy oslabení obranyschopnosti, jako je AIDS a další). V léčbě povrchových infekcí se dosahuje výborných výsledků zejména při postižení sliznic ústní dutiny a jícnu, při akutních i chronických infekcích gynekologických a infekcích kůže a nehtů. Použití profylaktické: k zabránění vzniku infekce u ohrožených jedinců: u nemocných, kteří sice nemají známky infekce, ale jejichž základní nemoc (nebo její léčba) je provázena oslabením obrany proti infekci. V takovém případě by rozvinutá houbová infekce mohla probíhat velmi závažně až s rizikem ohrožení života (AIDS, nádory, transplantace orgánů a jiné).

Příbalový leták

1/8
Příloha č. 1 ke sdělení sp. zn. sukls274902/2012 a sukls275459/2012


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

MYCOMAX 100
MYCOMAX 150
tvrdé tobolky
fluconazolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a
to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Mycomax a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Mycomax užívat
3. Jak se přípravek Mycomax užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Mycomax uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. CO JE PŘÍPRAVEK MYCOMAX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Mycomax patří do skupiny léků nazývaných antimykotika. Léčivou látkou je flukonazol.

Mycomax se používá k léčbě infekcí vyvolaných houbami a může se také používat k prevenci
kandidových infekcí. Nejběžnější příčinou mykotických infekcí je kvasinka zvaná Candida.

Dospělí
Tento lék Vám může Váš lékař dát na léčbu následujících typů mykotických infekcí.

Kryptokoková meningitida (zánět mozkových blan vyvolaný kvasinkou Cryptococcus neoformans).
Kokcidioidomykóza (infekce dýchacích cest vyvolaná houbou Coccidioides immitis).
Infekce vyvolané kvasinkou druhu Candida a nalezené v krevním řečišti, tělesných orgánech (např.
srdce, plíce) nebo močovém ústrojí.
Slizniční kvasinková infekce infekce sliznice úst, krku a infekce provázející otlaky od zubních
náhrad.
Kvasinková infekce postihující zevní pohlavní ústrojí- infekce pochvy nebo penisu.
Kožní infekce např. tzv. atletická noha, plíseň, infekce záhybu kůže (třísel), infekce nehtů.

2/8
Mycomax můžete rovněž dostat:
k prevenci opětovného výskytu kryptokokové meningitidy,
k prevenci opětovného výskytu slizniční kvasinkové infekce,
ke snížení opětovného výskytu infekce pochvy vyvolané kvasinkou druhu Candida,
k prevenci infekce vyvolané kvasinkou druhu Candida (jestliže máte oslabený imunitní systém
nebo jeho činnost je nedostatečná).

Děti a adolescenti (0 - 17 let)
Tento lék Vám může Váš lékař dát na léčbu následujících typů mykotických infekcí:
Slizniční kvasinková infekce infekce sliznice úst nebo krku.
Infekce vyvolané kvasinkou druhu Candida a nalezené v krevním řečišti, tělesných orgánech (např.
srdce, plíce) nebo močovém ústrojí.
Kryptokoková meningitida (zánět mozkových blan zapříčiněný kvasinkovou houbou kryptokokem).

Mycomax můžete rovněž dostat:
k prevenci infekcí vyvolaných kvasinkou druhu Candida (pokud Váš imunitní systém systém je
slabý a nepracuje správně),
k prevenci opětovného výskytu kryptokokové meningitidy.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK MYCOMAX
UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Mycomax
Jestliže jste alergický/á na flukonazol, na jiné léky, které jste používal/a k léčbě mykotických
infekcí nebo na kteroukoli další složku přípravku (uvedenou v bodě 6). Příznaky mohou zahrnovat
svědění, zčervenání kůže nebo obtíže s dýcháním.
Jestliže užíváte astemizol, terfenadin (antihistaminika k léčbě alergií).
Jestliže užíváte cisaprid (používaný na žaludeční nevolnost).
Jestliže užíváte pimozid (používaný k léčbě mentálních nemocí).
Jestliže užíváte chinidin (používaný k léčbě srdeční arytmie).
Jestliže užíváte erythromycin, (antibiotikum k léčbě infekcí).

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Mycomax se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Sdělte svému lékaři
jestliže máte problémy s játry nebo ledvinami,
jestliže trpíte srdečním onemocněním, včetně problémy se srdeční arytmií,
jestliže máte abnormální hladiny draslíku, vápníku nebo hořčíku v krvi,
jestliže se u Vás rozvinula závažná kožní reakce (svědění, zčervenání kůže nebo obtíže
s dýcháním).

Další léčivé přípravky a přípravek Mycomax

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)
nebo které možná budete užívat.
3/8

Informujte okamžitě svého lékaře, pokud užíváte astemizol, terfenadin (antihistaminika k léčbě alergií)
nebo cisaprid (používaný na žaludeční nevolnost) nebo pimozid (používaný k léčbě mentálních nemocí)
nebo chinidin (používaný k léčbě srdeční arytmie) nebo erythromycin (antibiotikum k léčbě infekcí),
protože tyto léky se nesmí používat s přípravkem Mycomax (viz bod: Neužívejte přípravek Mycomax).

Některé léky se mohou s přípravkem Mycomax vzájemně ovlivňovat. Ujistěte se, že Váš lékař ví, že
užíváte kterýkoliv z následujících léků:

rifampicin nebo rifabutin (antibiotika k léčbě infekcí);
alfentanil, fentanyl (používané jako anestetika);
amitriptylin, nortriptylin (používané jako antidepresiva);
amfotericin B, vorikonazol (antimykotika);
léky na ředění krve k prevenci krevních sraženin (warfarin nebo podobné léky);
benzodiazepiny (midazolam, triazolam nebo podobné léčivé přípravky) používané na spaní nebo při
úzkosti;
karbamazepin, fenytoin (užívaný k léčbě záchvatů);
nifedipin, isradipin, amlodipin, felodipin a losartan (na hypertenzi - vysoký tlak krve);
cyklosporin, everolimus, sirolimus nebo takrolimus (prevence odmítnutí štěpu);
cyklofosfamid, vinka alkaloidy (vinkristin, vinblastin nebo podobné léky) používané k léčbě
rakoviny;
halofantrin (používaný k léčbě malárie);
statiny (atorvastatin, simvastatin a fluvastatin nebo podobné léky) používané ke snížení vysokých
hladin cholesterolu;
methadon (používaný při bolesti);
celekoxib, flurbiprofen, naproxen, ibuprofen, lornoxikam, meloxikam, diklofenak (nesteroidní
protizánětlivé léky (NSAID);
perorální antikoncepce;
prednison (steroid);
zidovudin, také známý jako AZT; sachinavir (užívaný u HIV pacientů);
léky na diabetes mellitus jako jsou chlorpropamid, glibenklamid, glipizid nebo tolbutamid;
theofylin (používaný pro kontrolu astmatu);
vitamin A (potravinový doplněk).

Těhotenství, kojení a fertilita
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Jestliže jste těhotná nebo
kojíte, přípravek Mycomax neužívejte, pokud Vám lékař neřekne.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Při řízení vozidel a obsluze strojů je třeba počítat s tím, že se příležitostně mohou objevit závratě nebo
záchvaty.

Přípravek Mycomax obsahuje laktosu
Tento lék obsahuje malé množství laktosy (mléčný cukr). Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé
cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
4/8


3. JAK SE PŘÍPRAVEK MYCOMAX UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Tobolky se polykají celé se sklenicí vody. Nejlepší je užívat tobolky ve stejnou dobu každý den. Lék
můžete užívat s jídlem i bez jídla.

Obvyklé dávkování pro různé indikace je uvedeno níže:

Dospělí

Stav Dávka
Léčba kryptokokové meningitidy 400 mg první den, poté 200 až 400 mg jednou
denně po 6 až 8 týdnů nebo déle, pokud je třeba.
Někdy jsou dávky zvýšeny až na 800 mg
Prevence opětovného výskytu kryptokokové
meningitidy
200 mg jednou denně, dokud Vám lékař neřekne,
abyste léčbu ukončili
Léčba kokcidioidomykózy 200 až 400 mg jednou denně po dobu 11 až 24
měsíců nebo déle, je-li potřeba. Někdy jsou dávky
zvýšeny až na 800 mg
Léčba kandidové infekce postihující vnitřní orgány 800 mg první den, poté 400 mg jednou denně,
dokud Vám lékař neřekne, abyste léčbu ukončili
Léčba infekce postihující sliznice dutiny ústní,
krku a proleženiny
200 mg až 400 mg první den, poté 100 mg až
200 mg, dokud Vám lékař neřekne, abyste léčbu
ukončili
Léčba slizniční kvasinkové infekce dávka závisí
na lokalizaci infekce
50 až 400 mg jednou denně po 7 až 30 dní, dokud
Vám lékař neřekne, abyste léčbu ukončili
Prevence opětovného výskytu infekce v ústech
nebo v krku
100 mg až 200 mg jednou denně, nebo 200 mg 3
krát týdně, po dobu hrozícího rizika vzniku infekce
Kvasinková infekce postihující pohlavní orgány 150 mg jako jednorázová dávka
Ochrana před opětovným výskytem kvasinkové
infekce pochvy
150 mg každý třetí den, celkově 3 dávky (den 1, 4,
a 7), následně jednou týdně, po dobu hrozícího
rizika vzniku infekce
5/8
Léčba infekce kůže a nehtů V závislosti na místě infekce 50 mg jednou denně,
150 mg jednou týdně, 300 až 400 mg jednou týdně
po 1 až 4 týdny (u atletické nohy až po 6 týdnů,
léčba u infekce nehtů trvá až do doby než je nehet
nahrazen novým)
Prevence kandidové infekce (jestliže máte oslabený
imunitní systém nebo jeho činnost je nedostatečná)
200 až 400 mg jednou denně, po dobu hrozícího
rizika vzniku infekce

Mladiství ve věku od 12 do 17 let
Dodržujte dávku, kterou Vám předepsal lékař (ať dávkování pro děti nebo pro dospělé).

Děti ve věku do 11 let
Maximální dávka pro děti je 400 mg denně.

Dávka je založena na tělesné hmotnosti dítěte v kilogramech.

Stav Denní dávka
Kvasinková infekce sliznice a krku dávka závisí na
závažnosti infekce a na její lokalizaci
3 mg na kg tělesné hmotnosti (6 mg na kg
tělesné hmotnosti smí být podáno první
den)
Kryptokoková meningitida nebo kandidován infekce
vnitřních orgánů
6 mg až 12 mg na kg tělesné hmotnosti
Ochrana dětí před kandidovou infekcí (jestliže činnost
jejich imunitního systému není dostatečná)
3 mg až 12 mg na kg tělesné hmotnosti

Použití u dětí ve věku 0 až 4 týdny

Použití u dětí ve věku 3 až 4 týdny:
Stejná dávka jako výše ovšem jednou za dva dny. Maximální dávka je 12 mg na kg tělesné hmotnosti
každých 48 hodin.

Použití u dětí ve věku méně než 2 týdny:
Stejná dávka jako výše ovšem jednou za tři dny. Maximální dávka je 12 mg na kg tělesné hmotnosti
každých 72 hodin.

Lékaři někdy předepisují odlišné dávkování. Vždy užívejte přípravek Mycomax přesně podle pokynů
svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Starší pacienti
Podává se obvyklá dávka pro dospělé, pokud nemáte problémy s ledvinami.

Pacienti s ledvinovými problémy
Lékař Vám může změnit dávku v závislosti na funkci Vašich ledvin.
6/8

Jestliže jste užil(a) více přípravku Mycomax, než jste měl(a)
Jestliže jste užili příliš mnoho tobolek najednou, můžete pocítit nevolnost. Kontaktujte svého lékaře nebo
ihned navštivte nejbližší nemocnici. Příznaky možného předávkování mohou zahrnovat změny sluchového
a zrakového vnímání (halucinace a paranoidní chování). Podpůrná léčba příznaků (např. výplach žaludku)
může napomoci ke zvládnutí tohoto stavu.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Mycomax
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokud zapomenete užít dávku,
vezměte si ji hned, jak si vzpomenete. Pokud je již doba na následující dávku, neberte si zapomenutou
dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout
u každého.

U některých lidí se rozvinuly alergické reakce i přesto, že vážné alergické reakce jsou vzácné. Pokud se
objeví kterýkoli z následujících příznaků, okamžitě se obraťte na svého lékaře:

náhlá dušnost, potíže s dýcháním nebo tíseň na hrudi,
otok očních víček, obličeje nebo rtů,
svědění po celém těle, zčervenání kůže nebo svědivé červené skvrny,
kožní vyrážka,
závažné kožní reakce jako vyrážka s puchýři (může se objevit na jazyku či v ústech).

Mycomax může mít vliv na játra. Známky jaterních problémů zahrnují:
únavu,
ztrátu chuti k jídlu,
zvracení,
zežloutnutí kůže nebo očního bělma (žloutenka).

Pokud nastane kterýkoliv z těchto příznaků, okamžitě přestaňte užívat přípravek Mycomax a sdělte to
svému lékaři.

Další nežádoucí účinky:

Časté nežádoucí účinky, které se vyskytly u 1 až 10 pacientů ze 100 jsou uvedeny dále:
bolest hlavy,
žaludeční nevolnost, průjem, pocit na zvracení, zvracení,
zvýšené jaterní testy,
vyrážka.

Méně časté nežádoucí účinky, které se vyskytly u 1 až 10 pacientů z 1 000 jsou uvedeny dále:
7/8
snížení počtu červených krvinek, což může vyvolat bledost kůže, slabost nebo dušnost,
snížení chuti k jídlu,
nespavost, ospalost,
záchvaty, závratě, pocit motání, brnění, píchání nebo necitlivosti, změny chuti,
zácpa, obtíže s trávením, plynatost, sucho v ústech,
bolest svalů,
poškození jater a zežloutnutí kůže a očí (žloutenka),
pupeny, puchýře (kopřivka), svědění, zvýšené pocení,
únava, pocit necítění se dobře, horečka.

Vzácné nežádoucí účinky, které se vyskytly u 1 až 10 pacientů z 10 000 jsou uvedeny dále:
nižší než normální počet bílých krvinek, které pomáhají bránit proti infekcím a krevních destiček,
které pomáhají zastavit krvácení,
červené nebo nachové skvrny na kůži, které mohou být zapříčiněny nízkým počtem krevních
destiček, jiné změny krve,
změny biochemických hodnot krve (vysoké hladiny cholesterolu a tuku),
nízká hladina draslíku v krvi,
třes,
abnormální elektrokardiogram (EKG), změny srdeční frekvence nebo rytmu,
selhání jater,
alergické reakce (někdy závažné), zahrnující rozšířenou puchýřovitou vyrážku, olupování kůže,
závažné kožní reakce, otoky obličeje a rtů,
ztráta vlasů.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.


5. JAK PŘÍPRAVEK MYCOMAX UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Přípravek Mycomax nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Mycomax obsahuje
Léčivou látkou je fluconazolum.
Mycomax 100: Jedna tvrdá tobolka obsahuje fluconazolum 100 mg.
8/8
Mycomax 150: Jedna tvrdá tobolka obsahuje fluconazolum 150 mg.

Pomocnými látkami jsou:
Mycomax 100: monohydrát laktosy, předbobtnalý kukuřičný škrob, koloidní bezvodý oxid křemičitý,
magnesium-stearát, natrium-lauryl-sulfát, oxid titaničitý (E171), patentní modř V, žlutý oxid železitý
(E172), želatina, černý inkoust (šelak, černý oxid železitý (E172), propylenglykol, roztok amoniaku 30%,
hydroxid draselný).

Mycomax 150: monohydrát laktosy, předbobtnalý kukuřičný škrob, koloidní bezvodý oxid křemičitý,
magnesium-stearát, natrium-lauryl-sulfát, oxid titaničitý (E171), patentní modř V, želatina, černý inkoust
(šelak, černý oxid železitý (E172), propylenglykol, roztok amoniaku 30%, hydroxid draselný).

Jak přípravek Mycomax vypadá a co obsahuje toto balení
Mycomax 100 tvrdé želatinové neprůhledné tobolky, vrchní část modrozelená, spodní část bílá
s černým potiskem MYCO 100, uvnitř téměř bílý až nažloutlý prášek, případně slisovaný do formy
válečků
Mycomax 150 tvrdé želatinové neprůhledné tobolky, vrchní část zelenomodrá, spodní část bílá
s černým potiskem MYCO 150, uvnitř téměř bílý až nažloutlý prášek, případně slisovaný do formy
válečků

Velikost balení:
Mycomax 100: 7, 28 nebo 70 tobolek
Mycomax 150: 1 nebo 3 tobolky

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Zentiva, k. s., Praha, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:
14.1.2013

Recenze

Recenze produktu MYCOMAX 150 3X150MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu MYCOMAX 150 3X150MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám