Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na bakteriální infekce

MYCOMAX 100 7X100MG Tobolky

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 20588

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 20588
Kód EAN: 8594739035607
Kód SÚKL: 66037
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Použití léčebné: přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti s tělesnou hmotností nad 20 kg a starší 3 let, postižení jak povrchovou (slizniční, kožní), tak i orgánovou (jaterní, plicní, ledvinovou, mozkovou atd.) infekcí vyvolanou zejména kvasinkami rodu Kandida (Candida albicans a další) a kryptokoky (Cryptococcus neoformans a další). V léčbě orgánových infekcí se flukonazol uplatňuje u nemocných se závažným základním onemocněním (cukrovka, druhotné houbové infekce při léčbě širokospektrými antibiotiky, nádory, poruchy imunity a jiné formy oslabení obranyschopnosti, jako je AIDS a další). V léčbě povrchových infekcí se dosahuje výborných výsledků zejména při postižení sliznic ústní dutiny a jícnu, při akutních i chronických infekcích gynekologických a infekcích kůže a nehtů. Použití profylaktické: k zabránění vzniku infekce u ohrožených jedinců: u nemocných, kteří sice nemají známky infekce, ale jejichž základní nemoc (nebo její léčba) je provázena oslabením obrany proti infekci. V takovém případě by rozvinutá houbová infekce mohla probíhat velmi závažně až s rizikem ohrožení života (AIDS, nádory, transplantace orgánů a jiné).

Příbalový leták

1/8 

sp.zn. sukls199815/2017 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

MYCOMAX 100 mg tvrdé tobolky 
MYCOMAX 150 mg tvrdé tobolky
 

 

fluconazolum 

 
Přečtěte si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat,  protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a 
to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Mycomax a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Mycomax užívat 

3. 

Jak se přípravek Mycomax užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Mycomax uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Mycomax a k čemu se používá 

 
Přípravek Mycomax patří do skupiny léků nazývaných „antimykotika”. Léčivou látkou je flukonazol. 
 
Přípravek  Mycomax  se  užívá  k  léčbě  infekcí  vyvolaných  houbami  a  může  se  také  užívat  k  prevenci 
kvasinkových infekcí. Nejběžnější příčinou mykotických infekcí je kvasinka zvaná Candida
 
Dospělí 
Tento lék Vám může Váš lékař předepsat na léčbu následujících typů mykotických infekcí: 

kryptokoková meningitida (zánět mozkových blan vyvolaný kvasinkou Cryptococcus neoformans). 

kokcidioidomykóza (infekce dýchacích cest vyvolaná houbou Coccidioides immitis). 

infekce vyvolané kvasinkou druhu Candida a nalezené v krevním řečišti, tělesných orgánech (např. 
srdce, plíce) nebo močovém ústrojí. 

slizniční  kvasinková  infekce  –  infekce  sliznice  úst,  krku  a  infekce  provázející  otlaky  od  zubních 
náhrad. 

kvasinková infekce postihující zevní pohlavní ústrojí - infekce pochvy nebo penisu. 

kožní infekce – např. tzv. atletická noha, plíseň, infekce záhybu kůže (třísel), infekce nehtů. 

 
Přípravek Mycomax můžete rovněž dostat: 

k prevenci opětovného výskytu kryptokokové meningitidy, 

2/8 

k prevenci opětovného výskytu slizniční kvasinkové infekce, 

ke snížení opětovného výskytu infekce pochvy vyvolané kvasinkou druhu Candida, 

k  prevenci  infekce  vyvolané  kvasinkou  druhu  Candida  (jestliže  máte  oslabený  imunitní systém  a 
jeho činnost je nedostatečná). 

 
Děti a dospívající (0-17 let)
 
Tento lék Vám může Váš lékař podat na léčbu následujících typů mykotických infekcí: 

slizniční kvasinková infekce – infekce sliznice úst nebo krku. 

infekce vyvolané kvasinkou druhu Candida a nalezené v krevním řečišti, tělesných orgánech (např. 
srdce, plíce) nebo močovém ústrojí. 

kryptokoková meningitida (zánět mozkových blan zapříčiněný kvasinkou kryptokokem). 

 
Přípravek Mycomax můžete rovněž dostat: 

k prevenci infekcí vyvolaných kvasinkou druhu Candida (pokud Váš imunitní systém je oslabený 
a nepracuje správně), 

k prevenci opětovného výskytu kryptokokové meningitidy. 

 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Mycomax užívat 

 
Neužívejte přípravek Mycomax: 

jestliže jste alergický(á) na flukonazol, na jiné léky, které jste užíval(a) k léčbě mykotických infekcí 
nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Příznaky mohou zahrnovat 
svědění, zčervenání kůže nebo obtíže s dýcháním. 

jestliže užíváte astemizol, terfenadin (antihistaminika k léčbě alergií). 

jestliže užíváte cisaprid (používaný na žaludeční nevolnost). 

jestliže užíváte pimozid (používaný k léčbě duševních nemocí). 

jestliže užíváte chinidin (používaný k léčbě nepravidelného srdečního rytmu – „arytmie“). 

jestliže užíváte erythromycin (antibiotikum k léčbě infekcí). 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Mycomax se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 

jestliže máte problémy s játry nebo ledvinami. 

jestliže trpíte srdečním onemocněním, včetně problémů se srdeční arytmií. 

jestliže máte abnormální hladiny draslíku, vápníku nebo hořčíku v krvi. 

jestliže  se  u Vás  rozvinula  závažná  kožní  reakce  (svědění,  zčervenání  kůže  nebo  obtíže 
s dýcháním). 

jestliže se u Vás rozvinuly příznaky „nedostatečné činnosti nadledvin“, kdy nadledviny nevytvářejí 
dostatečné  množství  některých  steroidních  hormonů,  jako  je  hydrokortison  (projevující  se  jako 
chronická nebo dlouhotrvající únava, svalová slabost, ztráta chuti k jídlu, úbytek tělesné hmotnosti, 
bolest břicha). 

 
Další léčivé přípravky a přípravek Mycomax 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat. 
 
Informujte  okamžitě  svého  lékaře,  pokud  užíváte  astemizol,  terfenadin  (antihistaminika  k léčbě  alergií) 
nebo cisaprid (používaný na žaludeční nevolnost) nebo pimozid (používaný k léčbě mentálních nemocí) 
nebo  chinidin  (používaný  k léčbě  nepravidelného  srdečního  rytmu  –  „arytmie“)  nebo  erythromycin 

3/8 

(antibiotikum  k léčbě  infekcí),  protože  tyto  léky  se  nesmí  užívat  s přípravkem  Mycomax  (viz  bod 
„Neužívejte přípravek Mycomax”). 
 
Některé  léky  se  mohou  s přípravkem  Mycomax  vzájemně  ovlivňovat.  Ujistěte  se,  že  Váš  lékař  ví,  že 
užíváte kterýkoliv z následujících léků: 

rifampicin nebo rifabutin (antibiotika k léčbě infekcí), 

alfentanil, fentanyl (používané jako anestetika), 

amitriptylin, nortriptylin (užívané jako antidepresiva), 

amfotericin B, vorikonazol (užívané k léčbě plísňových onemocnění), 

léky na snížení srážlivosti krve k prevenci vzniku krevních sraženin (warfarin nebo podobné léky), 

benzodiazepiny (midazolam, triazolam nebo podobné léčivé přípravky)  užívané na spaní nebo při 
úzkosti, 

karbamazepin, fenytoin (užívaný k léčbě záchvatů), 

nifedipin, isradipin, amlodipin, felodipin a losartan (na hypertenzi - vysoký tlak krve), 

cyklosporin, everolimus, sirolimus nebo takrolimus (prevence odmítnutí transplantátu), 

cyklofosfamid, vinka alkaloidy (vinkristin, vinblastin nebo podobné léky) užívané k léčbě rakoviny, 

halofantrin (užívaný k léčbě malárie), 

statiny  (atorvastatin,  simvastatin  a fluvastatin  nebo  podobné  léky)  užívané  ke  snížení  vysokých 
hladin cholesterolu, 

methadon (užívaný při bolesti), 

celekoxib,  flurbiprofen,  naproxen,  ibuprofen,  lornoxikam,  meloxikam,  diklofenak  (nesteroidní 
protizánětlivé léky - NSAID), 

perorální antikoncepce (používaná ústy), 

prednison (steroid), 

zidovudin, také známý jako AZT; sachinavir (užívané u pacientů infikovaných HIV), 

léky na cukrovku, které obsahují chlorpropamid, glibenklamid, glipizid nebo tolbutamid, 

theofylin (užívaný pro léčbu astmatu), 

vitamin A (potravinový doplněk), 

ivakaftor (užívaný k léčbě cystické fibrózy), 

amiodaron (používaný k léčbě nepravidelného srdečního rytmu – „arytmie“), 

hydrochlorothiazid (diuretikum – zvyšuje tvorbu a vylučování moči). 
 

Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se  se  svým  lékařem  nebo  lékárníkem  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat.  V  kojení  můžete 
pokračovat po užití jedné dávky přípravku Mycomax do maximální výše 200 mg. V kojení nepokračujte 
při opakovaném užití přípravku Mycomax. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Při řízení vozidel a obsluze strojů je třeba počítat s tím, že se příležitostně mohou objevit závratě nebo 
záchvaty. 
 
Přípravek Mycomax obsahuje laktosu 
Přípravek Mycomax obsahuje malé množství laktosy (mléčný cukr). Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte 
některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 
 
 

4/8 

3. 

Jak se přípravek Mycomax užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Tobolky  se  polykají  celé  se  sklenicí  vody.  Nejlepší  je  užívat  tobolky  ve  stejnou  dobu  každý  den.  Lék 
můžete užívat s jídlem i bez jídla. 
 
Doporučené dávkování pro různé indikace je uvedeno níže: 
 
Dospělí
 
 

Stav 

Dávka 

Léčba kryptokokové meningitidy 

400 mg  první  den,  poté  200  až  400 mg  jednou 
denně po 6 až 8 týdnů nebo déle, pokud je třeba. 
Někdy jsou dávky zvýšeny až na 800 mg. 

Prevence  opětovného  výskytu  kryptokokové 
meningitidy 

200 mg jednou denně, dokud Vám lékař neřekne, 
abyste léčbu ukončil(a). 

Léčba kokcidioidomykózy 

200  až  400 mg  jednou  denně  po  dobu  11  až  24 
měsíců nebo déle, je-li potřeba. Někdy jsou dávky 
zvýšeny až na 800 mg. 

Léčba  kandidové  infekce  postihující  vnitřní 
orgány 

800 mg  první  den,  poté  400 mg  jednou  denně, 
dokud  Vám  lékař  neřekne,  abyste  léčbu 
ukončil(a). 

Léčba  infekce  postihující  sliznice  dutiny  ústní, 
krku a otlaků v místě protézy 

200 mg  až  400 mg  první  den,  poté  100 mg  až 
200 mg,  dokud  Vám  lékař  neřekne,  abyste  léčbu 
ukončil(a). 

Léčba slizniční kvasinkové infekce – dávka závisí 
na lokalizaci infekce 

50 až 400 mg jednou denně po 7 až 30 dní, dokud 
Vám lékař neřekne, abyste léčbu ukončil(a). 

Prevence  opětovného  výskytu  infekce  v  ústech 
nebo v krku 

100 mg  až  200 mg  jednou  denně,  nebo  200 mg 
3krát  týdně,  po  dobu  hrozícího  rizika  vzniku 
infekce. 

Kvasinková infekce postihující pohlavní orgány 

150 mg jako jednorázová dávka. 

Ochrana  před  opětovným  výskytem  kvasinkové 
infekce pochvy 

150 mg  každý  třetí  den,  celkově  3  dávky  (den  1, 
4, a 7), následně jednou týdně, po dobu 

6 měsíců, 

kdy jste v riziku ohrožení infekcí.

 

Léčba infekce kůže a nehtů 

V závislosti na místě infekce 50 mg jednou denně, 
150 mg  jednou  týdně,  300  až  400 mg  jednou 
týdně  po  1  až  4  týdny  (u  atletické  nohy  až  po  6 
týdnů, léčba u infekce nehtů trvá až do doby než 
je nehet nahrazen novým). 

Prevence  kandidové  infekce  (jestliže  máte 
oslabený  imunitní  systém  a  jeho  činnost  je 
nedostatečná) 

200  až  400 mg  jednou  denně,  po  dobu  hrozícího 
rizika vzniku infekce. 

 

5/8 

Dospívající ve věku od 12 do 17 let 
Dodržujte dávku, kterou Vám předepsal lékař (ať dávkování pro děti nebo pro dospělé). 
 
Děti ve věku do 11 let 
Maximální dávka pro děti je 400 mg denně. 

V případě potřeby mají být u pediatrických pacientů použity jiné lékové formy jiných přípravků. 
 

 
Dávka je založena na tělesné hmotnosti dítěte v kilogramech. 
 

Stav 

Denní dávka 

Kvasinková  infekce  sliznice  a  krku  –  dávkování  a 
délka  léčby  závisí  na  závažnosti  infekce  a  na  její 
lokalizaci 

3 mg  na  kg  tělesné  hmotnosti  (6 mg  na 
kg  tělesné  hmotnosti  smí  být  podáno 
první den) 

Kryptokoková  meningitida  nebo  kandidová  infekce 
vnitřních orgánů 

6 mg až 12 mg na kg tělesné hmotnosti 

Ochrana  dětí  před  kandidovou  infekcí  (jestliže 
činnost jejich imunitního systému není dostatečná) 

3 mg až 12 mg na kg tělesné hmotnosti 

 
Užití u dětí ve věku 0 až 4 týdny 
 
Užití u dětí ve věku 3 až 4 týdny: 
Stejná  dávka  jako  výše,  ovšem  jednou  za  dva  dny. Maximální  dávka je 12 mg  na  kg  tělesné  hmotnosti 
každých 48 hodin. 
 
Užití u dětí ve věku méně než 2 týdny: 
Stejná  dávka  jako  výše,  ovšem  jednou  za  tři  dny.  Maximální  dávka  je  12 mg  na  kg  tělesné  hmotnosti 
každých 72 hodin. 
Starší pacienti 
Podává se obvyklá dávka pro dospělé, pokud nemáte problémy s ledvinami. 
 
Pacienti s poruchou funkce ledvin 
Lékař Vám může změnit dávku v závislosti na funkci Vašich ledvin. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Mycomax, než jste měl(a) 
Jestliže  jste  užil(a)  příliš  mnoho  tobolek  najednou,  můžete  pocítit  nevolnost.  Kontaktujte  svého  lékaře 
nebo  ihned  navštivte  nejbližší  nemocnici.  Příznaky  možného  předávkování  mohou  zahrnovat  změny 
sluchového  a  zrakového  vnímání  (halucinace  a paranoidní  chování).  Podpůrná  léčba  příznaků  (např. 
výplach žaludku) může napomoci k odeznění těchto příznaků. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Mycomax 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokud zapomenete užít dávku, 
vezměte  si ji  hned, jak  si vzpomenete.  Pokud je již doba  na následující  dávku,  neberte si  zapomenutou 
dávku. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
 

6/8 

 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého. 
 
U některých lidí se rozvinuly alergické reakce i přesto, že vážné alergické reakce jsou vzácné. Pokud se 
objeví kterýkoli z následujících příznaků, okamžitě se obraťte na svého lékaře: 

náhlá dušnost, potíže s dýcháním nebo tíseň na hrudi, 

otok očních víček, obličeje nebo rtů, 

svědění po celém těle, zčervenání kůže nebo svědivé červené skvrny, 

kožní vyrážka, 

závažné kožní reakce jako vyrážka s puchýři (může se objevit na jazyku či v ústech). 

 
Podání přípravku Mycomax může mít vliv na funkci jater. Známky poruchy funkce jater zahrnují: 

únavu, 

ztrátu chuti k jídlu, 

zvracení, 

zežloutnutí kůže nebo očního bělma (žloutenka). 

Pokud  nastane  kterýkoliv  z těchto  příznaků,  okamžitě  přestaňte  užívat  přípravek  Mycomax  a sdělte  to 
ihned svému lékaři. 
 
Další nežádoucí účinky: 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. 
 
Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 osob): 

bolest hlavy, 

žaludeční nevolnost, průjem, pocit na zvracení, zvracení, 

zvýšené jaterní testy, 

vyrážka. 

 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 osob): 

snížení počtu červených krvinek, což může vyvolat bledost kůže, slabost nebo dušnost, 

snížení chuti k jídlu, 

nespavost, ospalost, 

záchvaty, závratě, pocit motání, brnění, píchání nebo necitlivosti, změny chuti, 

zácpa, obtíže s trávením, plynatost, sucho v ústech, 

bolest svalů, 

poškození jater a zežloutnutí kůže a očí (žloutenka), 

pupeny, puchýře (kopřivka), svědění, zvýšené pocení, 

únava, pocit necítění se dobře, horečka. 

 
Vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 osob): 

nižší než normální počet bílých krvinek, které pomáhají bránit proti infekcím, a krevních destiček, 
které pomáhají zastavit krvácení, 

7/8 

červené  nebo  nachové  skvrny  na  kůži,  které  mohou  být  zapříčiněny  nízkým  počtem  krevních 
destiček, jiné změny krve, 

změny biochemických hodnot krve (vysoké hladiny cholesterolu a tuků), 

nízká hladina draslíku v krvi, 

třes, 

abnormální elektrokardiogram (EKG), změny v srdeční frekvenci nebo rytmu, 

selhání jater, 

alergické  reakce  (někdy  závažné),  zahrnující  puchýřovitou  vyrážku  na  různých  místech  těla, 
olupování kůže, závažné kožní reakce, otoky obličeje a rtů, 

ztráta vlasů. 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.  
 
 
5. 

Jak přípravek Mycomax uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.  
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  krabičce  a  blistru  za  zkratkou 
„EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 ºC v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Mycomax obsahuje 

Léčivou látkou je fluconazolum. 
Mycomax 100 mg: Jedna tvrdá tobolka obsahuje fluconazolum 100 mg. 
Mycomax 150 mg: Jedna tvrdá tobolka obsahuje fluconazolum 150 mg. 

Pomocnými látkami jsou: 
Mycomax  100  mg:  monohydrát  laktosy,  předbobtnalý  kukuřičný  škrob,  koloidní  bezvodý  oxid 
křemičitý, magnesium-stearát, natrium-lauryl-sulfát, oxid titaničitý (E171), patentní modř V, žlutý 
oxid železitý (E172), želatina, černý inkoust Mycomax 150 mg: monohydrát laktosy, předbobtnalý 

8/8 

kukuřičný škrob, koloidní bezvodý oxid křemičitý,  magnesium-stearát, natrium-lauryl-sulfát, oxid 
titaničitý (E171), patentní modř V, želatina, černý inkoust  

 
Jak přípravek Mycomax vypadá a co obsahuje toto balení 
Mycomax  100  mg  –  tvrdé  želatinové  neprůhledné  tobolky,  vrchní  část  modrozelená,  spodní  část  bílá 
s černým  potiskem  “MYCO  100“,  uvnitř  téměř  bílý  až  nažloutlý  prášek,  případně  slisovaný  do  formy 
válečků. 
Mycomax  150    mg–  tvrdé  želatinové  neprůhledné  tobolky,  vrchní  část  zelenomodrá,  spodní  část  bílá 
s černým  potiskem  “MYCO  150“,  uvnitř  téměř  bílý  až  nažloutlý  prášek,  případně  slisovaný  do  formy 
válečků. 
 
Velikost balení: 
Mycomax 100 mg: 7, 28 nebo 70 tobolek. 
Mycomax 150 mg: 1 nebo 3 tobolky. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 9. 10. 2017 
 

Recenze

Recenze produktu MYCOMAX 100 7X100MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu MYCOMAX 100 7X100MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám