Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na žaludek a střeva

MUTAFLOR 20X100MG Tobolky

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 76184

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ARDEYPHARM GMBH, HERDECKE
Kód výrobku: 76184
Kód EAN: 4250104702003
Kód SÚKL: 107584
Držitel rozhodnutí: ARDEYPHARM GMBH, HERDECKE
Mutaflor se používá při poruchách složení střevní flóry tfustého střeva a jejich následků, jako jsou průjmy, zácpa, plynatost, záněty tlustého střeva, dráždivý tračník, dále při novotvorbě střevní flóry po podávání antibiotik, sulfonamidů a po ozařování, při některých mimostřevních onemocněních (močové infekce, ekzémy a jiná kožní onemocnění, při alergii) a též k podpoře obranyschopnosti těla. Mutaflor je určen pro dospělé a mladistvé, Mutaflor Mite pro dospělé, mladistvé a děti od 6 do 12 let.

Příbalový leták

 

1/4 

sp.zn.: sukls38366/2010, sukls38367/2010 
 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

MUTAFLOR 

 

     MUTAFLOR 

MITE

 

Enterosolventní tvrdé tobolky

 

Escherichia coli kmen Nissle 1917 

  

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci: 
1.  Co je přípravek Mutaflor (Mutaflor Mite) a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Mutaflor (Mutaflor Mite) užívat 
3.  Jak se přípravek Mutaflor (Mutaflor Mite) používá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek Mutaflor (Mutaflor Mite) uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 

 
 

1

.  

CO JE PŘÍPRAVEK MUTAFLOR ( MUTAFLOR 

MITE

) A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

 

 
Escherichia  coli  patří  k  normální  střevní  flóře  člověka.  Zvláštní  kmen  (Nissle  1917)  má 
významnou schopnost vytvářet vhodné prostředí pro většinu střevních bakterií svou spotřebou 
kyslíku.  Působí  proti  patogenním  (onemocnění  působícím)  mikrobům  a  tak  podporuje 
bariérovou  funkci  fyziologické  střevní  flóry  proti  pronikání  cizorodých  zárodků.  Produkty 
látkové  přeměny  Escherichia  coli  jsou  životně  důležité  zdroje  energie  pro  buňky  střevní 
sliznice. 
 

 

MUTAFLOR se používá při poruchách složení střevní flóry tlustého střeva a jejich následků, 
jako  jsou  průjem,  zácpa,  plynatost,  záněty  tlustého  střeva,  dráždivý  tračník,  dále  při 
novotvorbě  střevní  flóry  po  podávání  antibiotik,  sulfonamidů  a  po  ozařování,  při  některých 
mimostřevních  onemocněních  (močové  infekce,  ekzémy,  při  alergii)  a  též  k  podpoře 
obranyschopnosti těla. 
MUTAFLOR je určen pro dospělé a dospívající, MUTAFLOR 

MITE

 pro dospělé, dospívající 

a děti od 6 do 12 let. 
 
 

2.  

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK 
MUTAFLOR ( MUTAFLOR 

MITE

) UŽÍVAT 

 

2/4 

 

Neužívejte přípravek MUTAFLOR/MUTAFLOR 

MITE

 

jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 
 
 
Další léčivé přípravky 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné 
době užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Současné užívání antibiotik a sulfonamidů může snižovat účinnost MUTAFLORU. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek neovlivňuje pozornost, nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje 
 
 

3.  

JAK SE PŘÍPRAVEK MUTAFLOR/MUTAFLOR 

MITE

 POUŽÍVÁ 

 

Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře.  Pokud  si  nejste  jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Dospělí a dospívající 
Doporučená  dávka  přípravku,  pokud  lékař  neurčí  jinak,  je:  1.  –  4.den  1  tobolka 
MUTAFLORU, pak 2 tobolky MUTAFLORU denně. 

 

Při akutním průjmu se doporučuje k rychlému odstranění obtíží podat 1. den 3 krát denně 2 
tobolky MUTAFLORU a poté pokračovat 2 tobolkami MUTAFLORU denně. 
K léčbě akutního průjmu stačí 1 balení MUTAFLORU s 20 tobolkami. 

 

Při zvlášt’ úporné zácpě lze podávat až 4 tobolky MUTAFLORU denně. 

 

U  chronicky  se  opakujících  průjmů  a  u  chronických  střevních  onemocnění  se  doporučuje 
zahájit léčbu přípravkem MUTAFLOR 

MITE  

a dávku postupně zvyšovat: v prvních 4 dnech 1 

tobolku  MUTAFLOR 

MITE 

v  dalších  2  dnech  2  tobolky  MUTAFLORU 

MITE

;  jakmile  jsou 

dobře tolerovány 3 tobolky MUTAFLORU 

MITE

, lze přejít na 1 tobolku MUTAFLORU a pak 

na 2 tobolky MUTAFLORU, jak je výše uvedeno. 
 

 

Použití u dětí 
Dětem od 6 do 12 let podáváme od 1. do 4. dne 1 tobolku MUTAFLORU 

MITE

,  

pak 2 tobolky MUTAFLORU 

MITE

 denně. 

 
Způsob podání 
Celá  denní  dávka  se  užívá  s  jídlem,  nejlépe  spolu  se  snídaní,  nerozkousaná  a  zapíjí  se 
dostatečně tekutinou. 
 
 

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku MUTAFLOR/MUTAFLOR 

MITE

, než jste měl(a) 

 

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. 
 

 

3/4 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek MUTAFLOR/MUTAFLOR 

MITE

 

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek MUTAFLOR/MUTAFLOR 

MITE

 

I když se příznaky chronických onemocnění rychle upravují, nedoporučuje se léčbu předčasně 
ukončit. U lehčích a pouze několik měsíců trvajících onemocnění postačí obvykle 6ti týdenní 
léčba, u mnohaletých a úporných stavů je nutno počítat s několikaměsíční léčbou. K zajištění 
trvalého úspěchu se doporučuje opakování kúry po určitém odstupu. 
 
 
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Při dodržování doporučeného dávkování k nežádoucím účinkům obvykle nedochází. Pokud se 
vyskytne nadýmání, jde vždy o příliš vysoké dávkování – obtíže vymizí při snížení dávek. Při 
případném výskytu jakýchkoli neobvyklých reakcí se poraďte s lékařem. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. JAK PŘÍPRAVEK MUTAFLOR/MUTAFLOR 

MITE

 UCHOVÁVAT 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí  
 
Uchovávejte v chladničce ( 2°C-8 °C). 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za 
„Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
 
6.  OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 
 
Co přípravek MUTAFLOR/MUTAFLOR 

MITE

 obsahuje 

Léčivou látkou je Escherichia coli ( kmen Nissle 1917) 

 

4/4 

 
1 tobolka MUTAFLORU obsahuje: 

 

2,5-25 x 10

9

 CFU Escherichia coli (kmen Nissle 1917) 

 
1 tobolka MUTAFLORU 

MITE

 obsahuje: 

 

0,5-5 x 10

9

 CFU Escherichia coli (kmen Nissle 1917) 

 
Pomocnými látkami jsou: 

 

Obsah tobolky: maltodextrin, glycerol, mastek 
 
Tělo tobolky: želatina, čištěná voda 
 
Potah  tobolky:  červený  oxid  železitý  (pro  MUTAFLOR),  žlutý  oxid  železitý  (pro 
MUTAFLOR 

MITE

),  makrogol  4000,  triethyl-citrát,  kopolymer  MA/MMA  1:1,  oxid 

titaničitý, voskové leštidlo 
 
Jak přípravek MUTAFLOR/MUTAFLOR 

MITE

 vypadá a co obsahuje toto balení 

Popis  přípravku  (MUTAFLOR):  tvrdá  válcová  tobolka  s červenohnědým  enterosolventním 
potahem, uvnitř s béžovým práškem charakteristického zápachu. 
Popis  přípravku  (MUTAFLOR 

MITE

):  tvrdá  válcová  tobolka  s béžovožlutým 

enterosolventním potahem, uvnitř s béžovým práškem charakteristického zápachu. 
 
Balení: 

 

MUTAFLOR:  20 a 100 tobolek 

 

MUTAFLOR 

MITE

:  20 tobolek 

 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Ardeypharm GmbH 
Loerfeldstr. 20 
58313 Herdecke, Německo 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 
27.8.2014 

Recenze

Recenze produktu MUTAFLOR 20X100MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu MUTAFLOR 20X100MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám