Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

MOXOSTAD 0.3 MG 400X0.3MG Potahované tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 35040

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SOFARIMEX INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LDA, AV
Kód výrobku: 35040
Kód EAN:
Kód SÚKL: 591
Držitel rozhodnutí: SOFARIMEX INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LDA, AV
Tyto léky pomáhají snižovat vysoký krevní tlak.

Příbalový leták

1Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls261038/2011
PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE
MOXOSTAD 0,2 mg
MOXOSTAD 0,3 mg
MOXOSTAD 0,4 mg
potahované tablety
Moxonidinum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Moxostad a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Moxostad užívat
3. Jak se Moxostad používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Moxostad uchovávat
6. Další informace
1. Co je Moxostad a k čemu se používá
Moxostad je lék snižující krevní tlak (antihypertenzivum). Patří do skupiny léčiv nazývaných agonisté
imidazolinového receptoru. Váže se na určité receptory v mozku a tak snižuje aktivitu nervů regulujících
krevní tlak.
Moxostad se užívá:
- k léčbě vysokého krevního tlaku (esenciální nebo primární hypertenze).
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete lék Moxostad užívat
Neužívejte Moxostad jestliže
jste přecitlivělý(á) na moxonidin nebo na kteroukoliv další složku přípravku (viz bod 6. Další
informace)
se Vás týká jakýkoli z následujících stavů a nemocí:
- porucha elektrického vedení vzruchu v srdci
- Sick sinus syndrom (srdeční onemocnění způsobující abnormální nebo nepravidelný srdeční tep)-
druhý stupeň atrioventrikulárního bloku (projeví se jako změněné EKG a může způsobit úplný
srdeční blok)- třetí stupeň atrioventrikulárního bloku, také známý jako úplný srdeční blok (projeví
se jako změněné EKG, snížený srdeční tep, nízký krevní tlak a špatný oběh krve)- pomalý srdeční
tep (bradykardie), t.j. v klidu méně než 50 tepů/minutu - srdeční selhání (viz bod 2. Zvláštní
opatrnosti při použití přípravku Moxostad je zapotřebí)
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Moxostad je zapotřebí:
Prosím, informujte svého lékaře pokud trpíte nebo jste trpěli nějakým onemocněním.
2Prosím, informujte svého lékaře pokud trpíte nebo jste trpěli některým z následujících onemocnění:
- srdeční obtíže zvané AV- blok 1. stupně (porucha nervového vedení v srdci, při které je změněno EKG)
- závažná ischemická choroba srdeční (onemocnění se sníženým prokrvením srdce, které může způsobit
infarkt myokardu)
- nestabilní angina pectoris (bolest na hrudi)
- středně závažné srdeční selhávání (srdce nepracuje správně, ale stále je jeho funkce dostatečná v klidu a
při mírné zátěži).
Pokud Vaše ledviny nefungují správně (Váš lékař je zkontroluje), účinek léku Moxostad může být příliš
silný. Toto je pravděpodobné zvláště na počátku léčby. Váš lékař Vám proto dávku opatrně upraví.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné
době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, rostlinných přípravcích, zdravotní výživě
a doplňcích stravy
Přípravek Moxostad nesmíte užívat současně s tricyklickými antidepresivy (léky na depresi).
Současné užívání s dalšími přípravky na snížení krevního tlaku (antihypertenziva) zvyšuje účinek
moxonidinu.
Pokud přípravek Moxostad užíváte současně s beta blokátory (léky na vysoký krevní tlak nebo srdeční
selhávání) a léčbu ukončujete, musíte nejdříve ukončit léčbu beta blokátory, aby nedošlo k náhlému
vzestupu krevního tlaku. Po několika dnech můžete ukončit užívání přípravku Moxostad.
Moxostad může zvýšit účinek tricyklických antidepresiv, sedativ, trankvilizérů, alkoholu a hypnotik.
Sedativní (uklidňující) účinek benzodiazepinů (léky na spaní a sedativa) může být při současném užívání
moxonidinu zvýšen. Zvláště pokud užíváte přípravek Moxostad s lorazepamem (patří do skupiny
benzodiazepinů), může být lehce snížena Vaše duševní výkonnost.
- Pokud užíváte přípravek Moxostad spolu s léky, které jsou vylučovány ledvinami, tyto přípravky se
mohou ovlivnit navzájem.
Tolazolin (rozšiřuje cévy a tak léčí křeče periferních cév) může snížit účinek moxonidinu.
Užívání přípravku Moxostad s jídlem a pitím
Potrava nemá žádný vliv na účinek moxonidinu. Tablety můžete užívat před jídlem, při jídle i po jídle.
Během podávání Moxostadu nepijte alkohol.
Děti a dospívající do 16 let
Monoxidin nesmí být podáván dětem a dospívajícím do 16 let. Zkušenosti s léčbou této věkové skupiny
jsou omezené.
Těhotenství a kojení
Zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka před užitím jakéhokoli léku.
Prosím, informujte svého lékaře pokud jste těhotná, můžete být těhotná nebo těhotenství plánujete.
Těhotenství
Pokud jste těhotná, přípravek Moxostad nesmíte užívat, pokud to není nezbytně nutné. Není známo, zda
moxonidin nenarozenému dítěti škodí.
3Kojení
Moxonidin je vylučován do mateřského mléka. Proto nesmí být užíván během kojení. Pokud je léčba
Moxostadem nutná, je nutné kojení přerušit.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Moxostad může způsobit ospalost nebo závratě. Pokud pociťujete ospalost nebo závratě,
neprovádějte rizikové aktivity jako je řízení dopravních prostředků a obsluha strojů.
Důležité informace o některých složkách přípravku Moxostad
Přípravek Moxostad obsahuje laktózu. Pokud u Vás byla zjištěna nesnášenlivost určitých cukrů, obraťte se
před začátkem užívání tohoto přípravku na svého lékaře.
3. Jak se Moxostad užívá
Vždy pečlivě dodržujte pokyny lékaře. Pokud si nejste něčím jisti, poraďte se s lékařem nebo
lékárníkem.
Tablety zapíjejte dostatečným množstvím tekutiny. Tablety můžete užívat před jídlem, při jídle i po jídle.
Léčba přípravkem Moxostad nesmí být ukončena náhle (viz dále bod Jestliže jste přestal(a) užívat
přípravek Moxostad).
Dospělí a starší pacienti:
Léčba obvykle začíná s 0,2 mg monoxidinu každé ráno. Přibližně po třech týdnech může lékař dávku zvýšit
na 0,4 mg moxonidinu denně. Tuto dávku můžete užívat najednou nebo rozděleně na dávku ranní a
večerní.
Pokud se Vaše příznaky stále nezlepší, Váš lékař může po dalších 3 týdnech zvýšit dávku na dávku
maximální 0,6 mg moxonidinu denně. V tomto případě musíte tuto dávku rozdělit na dávku ranní a večerní.
Nesmíte v jedné dávce užívat více než 0,4 mg moxonidinu a nesmíte celkem denně užít více než 0,6 mg
moxonidinu. Denní dávku 0,6 mg musíte užívat rozděleně, ráno a večer.
Pacienti s poškozením ledvinové funkce
Pokud Vaše ledviny nepracují správně, Vaše jednotlivá dávka nesmí být vyšší než 0,2 mg moxonidinu a
Vaše denní dávky nesmí přesáhnout 0,4 mg moxonidinu.
Děti a dospívající (do 16 let)
Přípravek Moxostad nesmí být podáván dětem a dospívajícím do 16 let, jelikož zkušenosti s jejich léčbou
nejsou dostatečné.
Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Moxostad než jste měl(a)
Pokud Vy nebo někdo jiný náhodně požijete příliš mnoho tablet, ihned zavolejte lékaře nebo vyhledejte
ošetření na pohotovosti nejbližší nemocnice. Příznaky předávkování zahrnují bolest hlavy,
ospalost/spavost, únavu, bolest horní části břicha, závratě, slabost, pocit otupělosti (sedace), nízký krevní
tlak (hypotenze), zvracení, pomalý srdeční tep (bradykardie) a sucho v ústech.
Jestliže jste zapomněl(a) užít pravidelnou dávku přípravku Moxostad
Neznepokojujte se, zapomenutou dávku vynechejte a užijte až další tabletu v obvyklém čase. Nezdvojujte
následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Moxostad
Neukončujte léčbu přípravkem Moxostad náhle. Léčba musí být ukončena postupně, obvykle během
období dvou týdnů. Poraďte se se svým lékařem.
4Pokud máte další otázky k užívání tohoto přípravku, zeptejte se lékaře nebo lékárníka.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i Moxostad nežádoucí účinky, ačkoli se neprojeví u každého.
K hodnocení nežádoucích účinků byla použita následující definice:
Velmi časté: postihují více než 1 z 10 pacientů
Časté: postihují 1 - 10 pacientů ze 100
Méně časté: postihují 1 - 10 pacientů z 1 000
Vzácné: postihují 1 - 10 pacientů z 10 000
Velmi vzácné: postihují méně než 1 z 10 000 pacientů
Není známo: z dostupných údajů nelze určit
Velmi často se vyskytuje sucho v ústech, pocit slabosti, závratě a ospalost/spavost. Tyto nežádoucí účinky
se objevují zvláště na začátku léčby a často se časem upraví.
Byly pozorovány následující nežádoucí účinky:
Velmi časté nežádoucí účinky:
sucho v ústech
Časté nežádoucí účinky:
bolest hlavy
závratě nebo točení hlavy
ospalost / spavost
poruchy myšlenkových procesů
poruchy spánku včetně nespavosti
pocity nevolnosti, zvracení, zácpa, průjem, poruchy trávení a další trávicí potíže
vyrážka, svědění
pocit slabosti (asténie)
bolest zad
rozšíření krevních cév (vasodilatace)
Méně časté nežádoucí účinky:
pomalý srdeční tep (bradykardie)
zvonění v uších (tinnitus)
deprese
úzkosti
nervozita
útlum
alergické kožní reakce
otoky postihující různé části těla
závažné alergické reakce způsobující otok, především tváře, úst, jazyka nebo hrdla (angioedém)
nízký krevní tlak (hypotenze)
pokles krevního tlaku při náhlém vzpřímení (ortostatická hypotenze)
mdloby
neobvyklé pocity jako pálení nebo píchání na horních i dolních končetinách (parestézie)
zadržování tekutin
nechutenství
bolesti v oblasti příušních žláz
bolest zad
zbytnění prsů u mužů (gynekomastie)
impotence a snížení pohlavní touhy
5poruchy periferního krevního oběhu
pocity sucha a svědění nebo pálení v očích
Pokud se u Vás některý z vyjmenovaných nežádoucích účinků objeví v závažné míře, nebo pokud
zpozorujete jiný nežádoucí účinek, v této informaci neuvedený, informujte o tom svého lékaře nebo
lékárníka.
5. Jak uchovávat přípravek Moxostad
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 30°C.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje
k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6. Další informace
Co přípravek Moxostad obsahuje
Léčivá látka je moxonidin
1 potahovaná tableta obsahuje moxonidinum 0,2, 0,3 nebo 0,4 mg
Pomocné látky:
Jádro tablety
monohydrát laktózy
krospovidon
povidon 25
magnesium-stearát
Potah tablety:
hydroxypropylmethylcelulosa
oxid titaničitý (E171)
makrogol 400
červený oxid železitý (E172)
Jak přípravek Moxostad vypadá a co obsahuje toto balení
Potahované tablety jsou kulaté o přibližném průměru 6 mm.
Tablety 0,2 mg jsou světle růžové, tablety 0,3 mg jsou růžové a tablety 0,4 mg jsou tmavě růžové.
Moxostad 0,2mg a Moxostad 0,4mg:
PVC/PVDC/Al blistr obsahující 7, 10,14, 20, 28, 30, 50, 56, 98, 100, 400 (20 x 20, 10 x 40 pouze jako
balení pro nemocnice) potahovaných tablet.
Moxostad 0,3mg:
PVC/PVDC/Al blistr obsahující 10, 20, 28, 30, 50, 56, 98, 100, 400 (20 x 20, 10 x 40 pouze jako balení pro
nemocnice) potahovaných tablet
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci:
6STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Německo
Výrobce:
Sanico N.V., Veedijk 59 Industriezone IV, 2300 Turnhout, Belgie
STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Německo
Centrafarm Services B.V., Nieuwe Donk 9, 4870 AC Etten-Leur, Nizozemsko
Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech Evropského hospodářského prostoru pod
těmito názvy:
Rakousko Moxonidin Stada 0,2 mg/0,4 mg Filmtabletten
Belgie Moxonidine EG 0,2 mg/0,3 mg/0,4 mg filmomhulde tabletten
Česká republika MOXOSTAD 0,2 mg/0,3 mg/0,4 mg
Německo Moxonidin AL 0,2 mg/0,3 mg/0,4 mg Filmtabletten
Estonsko STADAPRESS 200 mikrogrammi/300 mikrogrammi/400 mikrogrammi
kaetud tabletid
Finsko Moxonidin STADA 0,2 mg/0,3 mg/0,4 mg tabletti
Maďarsko Moxostad 0,2 mg/0,3 mg/0,4 mg filmtabletta
Itálie Moxonidina EG 0,2 mg/0,3 mg/0,4 mg compresse film-rivestite
Litva STADAPRESS 200 g/300 g/400 g plevele dengtos tabletes
Lucembursko Moxonidine-EG 0,2/0,3/0,4
Lotyšsko STADAPRESS 200 G/300 /G/400 G
Nizozemí Moxonidine CF 0,2 mg/0,3 mg/0,4 mg filmomhulde tabletten
Švédsko Moxonidin STADA 0,2 mg/0,4 mg filmdragerade tabletter
Slovensko MOXOSTAD 0,2 mg/0,3 mg/0,4 mg tbl flm
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 1.11.2011

Recenze

Recenze produktu MOXOSTAD 0.3 MG 400X0.3MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu MOXOSTAD 0.3 MG 400X0.3MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám