Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na žaludek a střeva

MOTILIUM 30X10MG Potahované tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 11457
Urychluje pohyb potravy jícnem, žaludkem a střevy a zabraňuje tak prodlévání obsahu nebo jeho zpětnému návratu, působí proti nevolnosti a zvracení.

Více informací

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - MOTILIUM 30X10MG Potahované tablety

Urychluje pohyb potravy jícnem, žaludkem a střevy a zabraňuje tak prodlévání obsahu nebo jeho zpětnému návratu, působí proti nevolnosti a zvracení.

sp. zn. sukls274158/2017

Příbalová informace: informace pro pacienta

Motilium 10 mg potahované tablety

domperidonum

▼ Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité informace.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je Motilium a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Motilium užívat
 3. Jak se Motilium užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Motilium uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je Motilium a k čemu se používá

Tento přípravek se užívá u dospělých a dospívajících k léčbě nauzey (pocit na zvracení) a zvracení (nevolnosti).

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Motilium užívat

Neužívejte Motilium

 • Jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • Pokud máte středně těžkou nebo těžkou poruchu funkce jater.
 • Máte EKG (elektrokardiogram) ukazující na onemocnění srdce nazývané prodloužení QT intervalu.
 • Máte nebo jste měl(a) potíže, kdy Vaše srdce nemůže pumpovat krev do celého těla, tak jak by mělo (stav nazývaný srdeční selhání).
 • Máte potíže s nízkými hladinami draslíku nebo hořčíku v krvi nebo máte vysokou hladinu draslíku v krvi.
 • Pokud užíváte některé léky (viz bod Další léčivé přípravky a přípravek Motilium).
 • Jestliže trpíte onemocněním hypofýzy (podvěsku mozkového) nazývaným prolaktinom.
 • Jestliže trpíte silnými křečovitými bolestmi žaludku nebo máte trvale černě zbarvenou stolici.

V těchto případech se poraďte se svým lékařem dříve, než začnete užívat přípravek Motilium.

Upozornění a opatření

Před užíváním přípravku Motilium se poraďte se svým lékařem pokud:

 • trpíte nějakým jaterním onemocněním (porucha funkce jater nebo selhání jater) (viz bod Neužívejte Motilium)
 • trpíte onemocněním ledvin (porucha funkce ledvin nebo selhání ledvin). V případě dlouhodobé léčby je třeba požádat o radu lékaře, protože budete potřebovat nižší dávku nebo budete přípravek užívat méně často a Váš lékař Vás bude pravidelně kontrolovat.

Domperidon může zvýšit riziko vzniku poruch srdečního rytmu a srdeční zástavy. Riziko může být vyšší u osob starších 60 let a při užívání denních dávek vyšších než 30 mg. Riziko se také zvyšuje, pokud je domperidon užíván společně s některými léky. Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte léky k léčbě infekcí (plísňové nebo bakteriální infekce) a/nebo máte problémy se srdcem nebo AIDS/HIV (viz bod Další léčivé přípravky a přípravek Motilium).

Domperidon je nutno u dospělých a dětí užívat v co nejnižší účinné dávce. Obraťte se na lékaře, pokud se během užívání domperidonu u Vás objeví poruchy srdečního rytmu, jako je bušení srdce, potíže s dýcháním, ztráta vědomí. Léčba domperidonem musí být ukončena.

Další léčivé přípravky a přípravek Motilium

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat, včetně přípravků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Neužívejte Motilium, pokud užíváte léčivé přípravky k léčbě:

 • plísňových infekcí např. pentamidin nebo azolová antimykotika, konkrétně itrakonazol, ketokonazol, flukonazol, posakonazol nebo vorikonazol podávané ústy
 • bakteriálních infekcí, zejména ertythromycin, klarithromycin, telithromycin, levofloxacin, moxifloxacin, spiramycin (jedná se o antibiotika)
 • srdečních onemocnění nebo vysokého krevního tlaku (např. amiodaron, dronedaron, ibutilid, disopyramid, dofetilid, sotalol, hydrochinidin, chinidin)
 • psychóz (např. haloperidol, pimozid, sertindol)
 • deprese (např. citalopram, escitalopram)
 • onemocnění trávicího traktu (např. cisaprid, dolasetron, prukaloprid)
 • alergie (např. mequitazin, mizolastin)
 • malárie (zvláště halofantrin, lumefantrin)
 • AIDS/HIV, jako ritonavir nebo sachinavir (jedná se o inhibitory proteázy)
 • hepatitidy typu C (telaprevir)
 • rakoviny (např. toremifen, vandetanib, vincamin)
 • bolesti
 • závislosti.

Neužívejte Motilium, pokud užíváte další určité přípravky (např. bepridil, difemanil, metadon). Informujte lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte přípravky k léčbě infekce, srdečních potíží, AIDS/HIV nebo Parkinsonovy choroby.

Motilium a apomorfin

Než začnete užívat přípravek Motilium společně s apomorfinem, Váš lékař se ujistí, že budete dobře snášet současné užívání obou léčiv. Požádejte svého lékaře nebo odborného lékaře o individuální poradenství. Další informace naleznete v příbalové informaci pro léčivý přípravek obsahující apomorfin.

Upozorněte svého lékaře, pokud užíváte léky zpomalující činnost žaludku a střev tzv. anticholinergika (léky určené k léčbě alergie, astmatu, inkontinence, žaludečních vředů, svalových křečí, depresí nebo potíží se spánkem např. dextromethorfan nebo diphenhydramin), protože mohou ovlivňovat účinek přípravku Motilium.

Informujte svého lékaře, pokud užíváte léky proti překyselení žaludku. Tyto léky je sice možné s přípravkem Motilium kombinovat, avšak nikoli užívat současně. Řešením je užití tablet Motilium před jídlem a léku proti překyselení po jídle.

Přípravek Motilium byste neměl(a) užívat, pokud užíváte léky zpomalující metabolismus, protože jejich současné užívání může ovlivnit srdeční rytmus (viz bod Neužívejte Motilium). Váš lékař rozhodne, zda můžete tyto léky užívat zároveň s přípravkem Motilium nebo zda jsou potřebná nějaká preventivní opatření a budete pravidelně sledováni z důvodu možných nežádoucích účinků na srdeční činnost.

Přípravek Motilium s jídlem a pitím

Motilium působí nejlépe při užívání čtvrt až půl hodiny před jídlem, protože v případě užívání po jídle dochází ke zpomalení jeho vstřebávání.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Malé množství domperidonu se dostává do mateřského mléka. Domperidon může způsobit nežádoucí účinky postihující srdce kojeného dítěte. Domperidon by měl být užíván během kojení pouze tehdy, pokud lékař rozhodne, že to je nezbytně nutné. Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neřiďte motorová vozidla a neobsluhujte stroje, pokud po užití přípravku cítíte únavu, ospalost nebo závrať.

Důležité informace o některých složkách přípravku Motilium

Potahované tablety obsahují laktózu (mléčný cukr) a mohou být nevhodné pro nemocné

 • s nedostatkem laktázy (enzym štěpící laktózu),
 • s galaktosemií (vrozená porucha látkové přeměny galaktózy),
 • a glukózo-galaktózovým syndromem (porucha trávení glukózy a galaktózy).

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se Motilium užívá

Vždy užívejte Motilium přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Postupujte pečlivě podle těchto pokynů, pokud Váš lékař nestanovil jinak. Následující dávkování přípravku jsou obvyklé užívané dávky, avšak Váš lékař může upravit dávkování podle Vašich potřeb.

Délka léčby

Příznaky obvykle odezní v průběhu 3 - 4 dnů užívání tohoto přípravku. Neužívejte Motilium déle než 7 dní bez porady se svým lékařem.

Dospělí a dospívající od 12 let s tělesnou hmotností 35 kg a vyšší

Obvyklá dávka přípravku je 1 tableta (1 tableta = 10 mg) až 3krát denně, pokud možno před jídlem. Neužívejte více než tři tablety denně.

Děti a dospívající od narození do tělesné hmotnosti nižší než 35 kg

Tablety nejsou vhodné k užívání u dětí a dospívajících s tělesnou hmotností nižší než 35 kg.

Motilium působí nejlépe při užívání čtvrt až půl hodiny před jídlem a v případě potřeby i těsně před spaním. Pokud trpíte obtížemi během jídla anebo po jídle, můžete užít Motilium právě v tuto dobu. Tablety zapíjejte vodou nebo jinou tekutinou.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Motilium, než jste měl(a)

Pokud jste užil(a) nebo použil(a) příliš mnoho přípravu Motilium, vyhledejte okamžitě svého lékaře nebo lékárníka nebo toxikologické středisko, zejména pokud dojde k předávkování u dítěte. V případě náhodného předávkování je třeba zahájit podpůrnou léčbu. Z důvodu možných potíží se srdcem, které se nazývají „prodloužení QT intervalu“ je třeba provést EKG (elektrokardiogram) srdce.

Užijete-li nedopatřením příliš mnoho tablet přípravku Motilium, můžete se cítit ospalý(á), zmatený(á), mohou se objevit vůlí nekontrolovatelné pohyby, jako např. nepravidelné pohyby očí nebo nenormální postavení těla, jako např. stáčení hlavy k jedné straně. Informace určená lékařům v případě předávkování

 • Neexistuje žádné specifické antidotum domperidonu.
  • V případě předávkování je doporučeno během hodiny po pozření provést výplach žaludku a přínosné je rovněž podat živočišné uhlí. Doporučuje se přísný lékařský dohled a zavedení

podpůrné léčby.

 • Extrapyramidové reakce lze zvládnout podáním anticholinergik nebo antiparkinsonik.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Motilium

Vezměte si přípravek ihned, jak si vzpomenete. Pokud se však blíží čas, kdy byste měl(a) již užít další dávku, neužívejte zapomenutou dávku a pokračujte jako obvykle. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Vzácné nežádoucí účinky

(mohou postihnout až 1 osobu z 1 000)

 • Křeče.

Velmi vzácné nežádoucí účinky

(mohou postihnout až 1 osobu z 10 000)

 • Pohyby, které nemůžete ovládat, jako jsou svalový třes, křeče a ztuhlost, pocit neklidu nebo obtíže sedět v klidu, pomalý pohyb.
 • Vážné alergické reakce, zahrnující otok obličeje, rtů, úst, jazyka nebo hrdla, potížemi s polykáním nebo dýcháním (dušnost), kopřivku (svědící kožní vyrážku).
 • Nenormální srdeční rytmus.
 • Náhlá smrt v důsledku srdečního selhání u osob, bez předchozího nebo známého onemocnění srdce.

Není známo

(frekvenci nelze z dostupných údajů určit)

 • Poruchy srdce a cév: mohou se vyskytnout poruchy srdečního rytmu (rychlý nebo nepravidelný srdeční tep); pokud se tyto obtíže objeví, měl(a) byste okamžitě ukončit léčbu.
 • Domperidon může zvýšit riziko vzniku poruch srdečního rytmu a srdeční zástavy. Riziko může být vyšší u osob starších 60 let a při užívání denních dávek vyšších než 30 mg. Domperidon je nutno u dospělých a dětí užívat v co nejnižší účinné dávce.
 • Syndrom neklidných nohou (nepříjemné pocity s neodolatelným nutkáním hýbat nohama a někdy i rukama a jinými částmi těla).

Pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká, ukončete užívání přípravku Motilium a neprodleně vyhledejte lékaře.

Další nežádoucí účinky

Dále jsou uvedeny nežádoucí účinky, které byly pozorovány během léčby přípravkem Motilium:

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob)

 • Deprese
 • Úzkost
 • Ztráta nebo snížení sexuální touhy
 • Bolest hlavy
 • Spavost
 • Únava
 • Průjem
 • Vyrážka
 • Svědění
 • Zvětšení prsů nebo otok prsů
 • Bolestivost a citlivost prsů
 • Odtok mléka z prsů nebo potíže s kojením
 • Nepravidelná menstruace nebo ztráta menstruačního cyklu (periody)
 • Celkový pocit slabosti
 • Sucho v ústech
 • Pocit závratě

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob)

 • Úzkost
 • Reakce přecitlivělosti
 • Kopřivka
 • Neobvyklý sekret z prsů
 • Pocit neklidu
 • Nervozita
 • Zadržování moči
 • Změny některých výsledků laboratorních testů

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Motilium uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Motilium nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nepoužívejte Motilium, pokud si všimnete jakýchkoli viditelných známek snížené jakosti. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Motilium obsahuje

 • Léčivou látkou je domperidonum 10 mg v jedné potahované tabletě.
 • Pomocnými látkami jsou monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulóza, předbobtnalý bramborový škrob, povidon 90, magnesium-stearát, hydrogenovaný bavlníkový olej, natrium-lauryl-sulfát, hypromelóza 2910/5. Jak Motilium vypadá a co obsahuje toto balení

Motilium jsou kulaté mírně bikonvexní potahované tablety k perorálnímu podání, bílé až slabě krémové barvy, označené na jedné straně vyraženým „M 10“, na druhé straně po obvodu „Janssen“. Přípravek je balen po 30 potahovaných tabletách.

Držitel rozhodnutí o registraci

Janssen-Cilag s.r.o., Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5, Česká republika

Výrobce

Janssen-Cilag, Val de Reuil, Francie Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse, Belgie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

  1. 2017

Informace o produktu

Výrobce: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEERSE
Značka: MOTILIUM
Kód výrobku: 11457
Kód EAN: 8595006790649
Kód SÚKL: 47271
Držitel rozhodnutí: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEERSE

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Co Je Motilium? Motilium je přípravek, který se užívá při obtížích: - vzniklých zpomalenou činností žaludku jako je pocit přeplnění během jídla nebo krátce po jídle, pocit těžkého žaludku, pocit nadýmání, při nadměrném říhání, nevolnosti, zvracení a občasném pocitu pálení a bolesti v oblasti žaludku; - obtížích spojených s návratem žaludeční kyseliny do jícnu, při říhání nebo pálení žáhy; - při nevolnosti a zvracení.

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis není hrazen z Veřejného pojištění.

Příbalový leták

MOTILIUM 30X10MG Potahované tablety – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu MOTILIUM 30X10MG Potahované tablety zobrazíte nebo stáhnete zde: MOTILIUM 30X10MG Potahované tablety.pdf

Recenze

Recenze produktu MOTILIUM 30X10MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu MOTILIUM 30X10MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám