Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 137303
Kód EAN:
Kód SÚKL: 117453

Příbalový leták

1/6
Příloha č. 1a) k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls254653/2011
a příloha k sp.zn. sukls256751/2011
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Montelukast Teva 4 mg, žvýkací tableta
(Montelukastum)
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vašemu dítěti. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vaše dítě.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety užívat
3. Jak se přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK MONTELUKAST TEVA ŽVÝKACÍ TABLETY A K ČEMU SE
POUŽÍVÁ
Přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety je antagonista (blokátor) leukotrienového receptoru, který
blokuje látky, zvané leukotrieny. Leukotrieny způsobují zúžení a otok dýchacích cest v plicích.
Blokádou leukotrienů přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety zlepšuje příznaky astmatu a pomáhá
astma zvládnout.
Váš lékař přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety předepsal Vašemu dítěti k léčbě astmatu,
k prevenci příznaků astmatu během dne i noci.
Přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety se používá k léčbě pacientů ve věku 2 až 5 let, jejichž
astma není dostatečně zvládnuto stávající léčbou a kteří potřebují přídatnou léčbu.
Přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety lze rovněž použít jako alternativní léčbu k inhalačním
kortikosteroidům u pacientů ve věku od 2 do 5 let, kteří v nedávné době neužívaly orální (k podání ústy)
kortikosteroidy k léčbě astmatu a nejsou schopni používat inhalační kortikosteroidy.
Přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety rovněž pomáhá při prevenci astmatických příznaků
vyvolaných námahou u pacientů ve věku 2 let a starších.
Váš lékař určí, jak se přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety má užívat v závislosti na příznacích
a závažnosti astmatu Vašeho dítěte.
Co je astma?
Astma je dlouhodobé onemocnění.
2/6
Astma zahrnuje:
potíže s dechem způsobené zúženými dýchacími cestami. Toto zúžení dýchacích cest se
zhoršuje a zlepšuje v reakci na různé stavy.
citlivé dýchací cesty, které reagují na mnohé podněty, jako je cigaretový kouř, pyl, studený
vzduch nebo námaha.
otok (zánět) výstelky dýchacích cest.
Příznaky astmatu zahrnují: kašel, sípání a tíseň na hrudi.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
MONTELUKAST TEVA ŽVÝKACÍ TABLETY UŽÍVAT
Nepodávejte přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety :
jestliže je Vaše dítě alergické (přecitlivělé) na sodnou sůl montelukastu nebo na kteroukoli další
složku přípravku Montelukast Teva žvýkací tablety
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Montelukast Teva žvýkací tablety je zapotřebí
Přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety není určen k léčbě náhlého záchvatu dýchavičnosti.
V této situaci Vašemu dítěti nepomůže a nesmí být nikdy k tomuto účelu použit. Pokud se objeví
záchvat, je nutné přesně dodržovat pokyny od lékaře. Je velmi důležité mít v kteroukoli dobu po
ruce léky potřebné ke zvládnutí záchvatu.
Pokud musí Vaše dítě použít častěji než obvykle inhalační beta-agonisty, navštivte co nejdříve
dětského lékaře.
Je důležité, aby Vaše dítě užívalo všechny předepsané léky proti astmatu podle pokynů lékaře.
Přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety by neměl nahrazovat léky s obsahem steroidů (buď
inhalační, nebo užívané ústy), které již možná Vaše dítě užívá.
Pokud Vaše dítě trpí fenylketonurií, měl/a byste vědět, že přípravek Montelukast Teva žvýkací
tablety obsahuje aspartam, který je zdrojem fenylalaninu. Fenylalanin obsažený v tabletách by mohl
být škodlivý pro osoby s fenylketonurií.
Vzácný stav byl pozorován u velmi malého počtu nemocných užívajících léky proti astmatu včetně
montelukastu. Pokud zpozorujete kombinaci kterýchkoli z následujících příznaků, zvláště pokud
přetrvávají nebo se zhoršují, vyhledejte neprodleně lékaře: nemoc podobná chřipce, zhoršující se
dušnost, mravenčení nebo znecitlivění končetin a/nebo vyrážka.
Užití u kojenců a batolat: u dětí do dvou let se přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety
nedoporučuje.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Přípravek Montelukast-Teva žvýkací tablety může být užit současně s jinými léky, které již Vaše dítě
možná proti astmatu užívá. Některé léky však mohou ovlivnit působení přípravku Montelukast Teva
žvýkací tablety nebo naopak přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety může ovlivnit působení jiných
léků, které Vaše dítě užívá.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které Vaše dítě užívá nebo užívalo
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.To je obzvlášť důležité,
jestliže tímto lékem je:
fenobarbital (používá se k léčbě epilepsie)
fenytoin (používá se k léčbě epilepsie)
rifampicin (používá se k léčbě tuberkulózy a některých dalších infekcí)
3/6
Užívání přípravku Montelukast Teva žvýkací tablety s jídlem a pitím
Co se týče užití v souvislosti s příjmem potravy, přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety se užívá
večer 1 hodinu před nebo 2 hodiny po jídle.
Těhotenství a kojení
Tato část se u přípravku Montelukast Teva 4 mg žvýkací tablety neuplatňuje, jelikož je určen k použití
u dětí ve věku od 2 do 5 let, nicméně následující informace se týkají léčivé látky montelukastu.
Těhotenství
Těhotné ženy nebo ženy, které otěhotnění plánují, se musí před zahájením užívání přípravku
Montelukast Teva žvýkací tablety poradit s lékařem.
Kojení
Není známo, zda se přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety objevuje v mateřském mléku. Jestliže
kojíte nebo kojit hodláte, musíte se před užíváním přípravku Montelukast Teva poradit s lékařem.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
U dospělých se nepředpokládá, že by přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety ovlivňoval schopnost
řídit nebo obsluhovat stroje. Nicméně, individuální odpověď na léčbu se může lišit. Velmi vzácně byly
hlášeny určité nežádoucí účinky, které mohou ovlivnit schopnost některých pacientů řídit motorová
vozidla nebo obsluhovat stroje.
Důležité informace o některých složkách přípravkuMontelukast Teva
Přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety obsahuje aspartam, zdroj fenylalaninu. Ten by mohl být
škodlivý pro osoby s fenylketonurií.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK MONTELUKAST TEVA ŽVÝKACÍ TABLETY UŽÍVÁ
Zajistěte, aby Vaše dítě vždy užívalo přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety přesně podle pokynů
lékaře, i když nemá žádné příznaky nebo pokud nastoupí astmatický záchvat. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Obvyklá dávka pro děti ve věku 2 až 5 let je jedna žvýkací tableta přípravku Montelukast Teva 4 mg
jednou denně večer.
Co se týče užití v souvislosti s příjmem potravy, přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety se užívá
večer 1 hodinu před nebo 2 hodiny po jídle.
Bezpečnost a účinnost přípravku Montelukast Teva žvýkací tablety nebyla stanovena u dětí do 2 let
věku.
Přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety se nemá užívat současně s jinými přípravky s obsahem
stejné léčivé látky, montelukast.
Jestliže Vaše dítě (nebo Vy) užilo více přípravku Montelukast Teva žvýkací tablety, než mělo
4/6
Pokud Vaše dítě (nebo někdo jiný) polkne mnoho tablet najednou, informujte neprodleně nejbližší
pohotovostní službu nebo Vašeho lékaře. Příznaky předávkování zahrnují bolest břicha, spavost, žízeň,
bolest hlavy, zvracení a bezděčné pohyby. K lékaři nebo do nemocnice s sebou prosím vezměte tuto
příbalovou informaci, všechny zbylé tablety a obal, aby bylo zřejmé, kolik tablet bylo požito.
Jestliže jste zapomněl/a přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety svému dítěti podat
Pokud Vaše dítě zapomene užít dávku, pokračujte následující dávkou v obvyklou dobu. Neužívejte nebo
nepodávejte dvě dávky najednou, abyste nahradil/a zapomenutou dávku.
Jestliže Vaše dítě přestane přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety užívat
Je důležité pokračovat v užívání přípravku Montelukast Teva žvýkací tablety za přítomnosti i
nepřítomnosti příznaků tak dlouho, dokud ho předepisuje dětský lékař, aby bylo možné udržet astma
Vašeho dítěte pod kontrolou.
Přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety může léčit astma pouze při nepřerušeném podávání.
Pokud máte jakýkoliv další dotaz ohledně užívání přípravku, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety nežádoucí účinky,
které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Byly též hlášeny alergické reakce zahrnující otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, které mohou
způsobit potíže při dýchání nebo polykání, svědění, vyrážka nebo kopřivka. Pokud se u Vašeho dítěte
objeví alergická reakce, je životně důležité, aby Vaše dítě přerušilo užívání přípravku Montelukast Teva
žvýkací tablety a abyste okamžitě vyhledali lékařskou pomoc.
Následující nežádoucí účinky byly hlášeny s uvedenou četností:
Časté nežádoucí účinky, hlášené mezi 1 z 10 a 1 ze 100 osob, zahrnují:
bolest břicha, bolest hlavy, žízeň
Neznámá frekvence:
Slabost a únava, neklid, třes a deprese, pocit úzkosti a stresu, agitovanost (neklid) včetně agresivního
nebo nepřátelského chování, podrážděnost, bolest kloubů, závratě, náměsíčnost, sucho v ústech,
poruchy trávení, ospalost, halucinace, abnormální sny včetně nočních můr, potíže se spánkem, celkový
pocit nedobrého zdraví, mravenčení/necitlivost, záchvaty křečí, svalová bolest, svalové křeče, průjem,
nevolnost a zvracení, zánět jater, zvýšení hladin sérových transamináz (jaterních enzymů), palpitace
(bušení srdce), infekce horních cest dýchacích (např. nachlazení, bolest v krku), krvácení z nosu,
zvýšený sklon ke krvácení, jemné červené uzly pod kůží nejčastěji na bércích (erythema nodosum),
tvorba modřin a otoky kvůli zadržování tekutin, horečka.
Velmi vzácné nežádoucí účinky, hlášené u méně než 1 osoby z 10 000:
Sebevražedné myšlenky a sebevraždy (ve velmi vzácných případech). U astmatických pacientů léčených
montelukastem byly velmi vzácně hlášeny případy stavu známého jako syndrom Churg-Straussové.
Pokud se u Vašeho dítěte objeví kterýkoliv z následujících příznaků, zvláště pokud přetrvává nebo se
zhoršuje, vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc: nemoc podobná chřipce, zhoršující se dušnost,
mravenčení nebo znecitlivění končetin a/nebo vyrážka.
5/6
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK MONTELUKAST TEVA ŽVÝKACÍ TABLETY UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 30 C. Uchovávejte blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před
světlem.
Přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, která je
uvedena na blistru a na krabičce za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni
měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety obsahuje
Léčivou látkou je montelukastum natricum v množství odpovídajícím montelukastum 4 mg .
Pomocnými látkami jsou: mannitol (E421), natrium-lauryl-sulfát, hyprolosa, červený oxid
železitý (E172), třešňové aroma PHS-143671: maltodextrin a amylopektin, aspartam (E951),
sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), magnesium-stearát.
Jak přípravek Montelukast Teva žvýkací tablety vypadá a co obsahuje toto balení
Montelukast Teva 4 mg, žvýkací tablety jsou mramorované růžové zaoblené trojúhelníkové tablety, na
jedné straně značené 93 a na druhé straně 7424.
Přípravek Montelukast Teva 4 mg, žvýkací tablety je dostupný v balení 7, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56,
60, 90, 98 a 100 tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika
Výrobce
Teva Pharmaceutical Works plc, Palagi út. 13, H-4042 Debrecen, Maďarsko
Teva Pharmaceutical Works plc, Táncsics Mihály út. 82, H-2100 Gödöllő, Maďarsko
TEVA UK Ltd., Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG, Velká Británie
Pharmachemie B.V., Swensweg 5, Postbus 552, 2003 RN Haarlem, Nizozemsko
Teva Santé SA, Rue Bellocier, 89107 Sens, Francie
Teva Operations Poland Sp.z.o.o., Ul. Sienkiewicza 25, 99-300 Kutno, Polsko
Tento léčivý přípravek je schválen v členských zemích EHP pod následujícími názvy:
Rakousko: Montelukast ratiopharm 4mg Kautablette
Estonsko: Montelukast Teva
Řecko: Montelukast Teva 4mg Chewable Tablet
Španělsko: Montelukast Teva 4mg comprimidos masticable EFG
6/6
Finsko: Montelukast Teva 4mg, Purutabletti
Maďarsko: Montelukast Teva 4mg Rágótabletta
Irsko: Montelukast Teva 4mg Chewable Tablet
Litva: Montelukast Teva 4mg kramtomosios tablet
Norsko: Montelukast Teva 4mg, Tyggetablett
Polsko: Drimon 4mg
Portugalsko: Montelucaste Teva Infantil
Slovinsko: Montelukast Teva 4mg Žvečljive tableta
Slovenská republika: Montelukast Teva 4mg
Tato příbalová informace byla schválena: 22.2.2012

Recenze

Recenze produktu MONTELUKAST TEVA 4 MG, ŽVÝKACÍ TABLETA 7X4MG Žvýkací tablety

Diskuze

Diskuze k produktu MONTELUKAST TEVA 4 MG, ŽVÝKACÍ TABLETA 7X4MG Žvýkací tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze