Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na srdeční nemoce

MONOTAB SR 50X100MG Tabl. s prodl. uvol. - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 17399

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 17399
Kód EAN: 8584005104809
Kód SÚKL: 21794
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Léčivo se užívá: K předcházení a dlouhodobé léčbě anginy pectoris (bolesti na hrudi vznikající v důsledku nedostatečného prokrvení srdce).

Příbalový leták

 

 

sp.zn. sukls202094/2015 

 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Monotab SR  

100 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním 

 

isosorbidi mononitras 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoliv z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této  příbalové informaci  
1. 

Co je přípravek Monotab SR a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Monotab SR užívat 

3. 

Jak se přípravek Monotab SR užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Monotab SR uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 

 

1. 

Co je přípravek Monotab SR a k čemu se používá 

 
Přípravek Monotab SR obsahuje léčivou látku isosorbid-mononitrát a používá se k předcházení a 
dlouhodobé léčbě anginy pectoris (bolesti na hrudi vznikající v důsledku nedostatečného prokrvení 
srdce). 
Přípravek Monotab SR snižuje napětí svaloviny cévní stěny v oblasti zúžení věnčitých tepen a 
zabraňuje nežádoucímu zvýšení jejich napětí. Dále způsobuje mírné rozšíření cév tělního oběhu. 
Tímto způsobem dlouhodobě snižuje zatížení srdce a zlepšuje zásobování méně prokrvených částí 
srdečního svalu kyslíkem. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Monotab SR užívat 

 
Neužívejte přípravek Monotab SR
 

-  jestliže jste alergický(á) na isosorbid-mononitrát nebo na nitráty nebo na kteroukoli další 

složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6), 

-  při akutním oběhovém selhání (šok, oběhový kolaps), 
-  při kardiogenním šoku (šok způsobený srdeční nedostatečností), není-li zajištěn dostatečně 

vysoký diastolický levokomorový tlak, 

-  jestliže současně užíváte inhibitory fosfodiesterázy typu 5 (k léčbě poruch erekce u mužů, 

např. sildenafil, vardenafil, tadalafil), protože zvyšují účinek léčiva na pokles krevního tlaku, 

-  jestliže máte výrazně nízký tlak krve (systolický krevní tlak < 90 mm Hg), 
-  jestliže současně užíváte stimulátory rozpustné guanylátcyklázy  (působí na rozšíření plicních 

tepen - krevní cévy, které spojují srdce s plícemi, a tím usnadňuji srdci pumpovat krev do plic) 
z důvodu zvýšeného rizika poklesu krevního tlaku. 

 

 

 
Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás výše uvedené týká, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Monotab SR se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 

-  pokud Vám byl diagnostikován nedostatek glukózo-6-fosfát dehydrogenázy (enzym přítomný 

v červených krvinkách) v krvi, což může způsobit určitý typ anemie (snížení počtu červených 
krvinek) známý jako hemolytická anemie, 

-  při onemocnění srdečního svalu spojeného se zúžením srdečních dutin (hypertrofická 

obstrukční kardiomyopatie), svrašťujícím zánětu osrdečníku (konstriktivní perikarditida) a při 
srdeční tamponádě (útlak srdce nahromaděním krve v dutině osrdečníku), 

-  při nízkých plnících tlacích, např. u akutního infarktu myokardu, při omezené funkci levé 

komory (nedostatečnost levé komory srdeční), 

-  při zúžení ústí srdeční chlopně (aortální a/nebo mitrální stenóza), 
-  při sklonu k poruchám regulace krevního oběhu s nízkým tlakem krve (ortostatické poruchy 

regulace krevního tlaku), 

-  při onemocněních, která souvisejí se zvýšeným nitrolebečním tlakem (intrakraniální tlak). 

 
Přípravek Monotab SR není vhodný k léčbě akutního záchvatu anginy pectoris. 
 
V případě,  že  jste  se  již  v minulosti  léčili  nebo  se  léčíte  na  výše  uvedená  onemocnění,  oznamte  to 
svému lékaři.  
 
Děti a dopívající 
Přípravek není určen k léčbě dětí a dospívajících. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Monotab SR 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Neužívejte přípravek Monotab SR:  

  pokud užíváte léky na léčbu poruchy erekce (např. sildenafil, vardenafil, tadalafil), 

  pokud užíváte stimulátory rozpustné guanylátcyklázy. 

 
Zvýšená opatrnost je třeba, pokud užíváte: 

  léky na snížení krevního tlaku (např. ze skupiny beta blokátorů, blokátorů vápníkových kanálů 

a léky rozšiřující cévy),  

  léky k léčbě duševních onemocnění (neuroleptika nebo tricyklická antidepresiva), 

  námelové alkaloidy, např. dihydroergotamin na léčbu migrény. 

 
Přípravek Monotab SR alkoholem
 
Vyvarujte se pití alkoholu během léčby. Současné požívání alkoholu při léčbě přípravkem Monotab 
SR může zesílit pokles krevního tlaku. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Během těhotenství by se měl přípravek Monotab SR užívat pouze na výslovné doporučení lékaře, 
protože v těchto případech dosud nejsou dostatečné zkušenosti s užíváním přípravku.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Monotab SR může i při užívání doporučených dávek změnit reakční schopnost a ovlivnit tak 
Vaši schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje. To platí zejména na začátku léčby, 

 

 

při zvýšení léčebné dávky a spolupůsobení alkoholu. Nevykonávejte tyto činnosti, pokud u Vás 
k ovlivnění dojde. 
 
Přípravek Monotab SR obsahuje laktosu 
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento 
léčivý přípravek užívat. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Monotab SR užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Obvyklá dávka je 1 tableta přípravku Monotab SR 1x denně. V některých případech Vám lékař může 
na začátku léčby doporučit užívat dávku půl tablety přípravku Monotab SR.  
 
Tablety Monotab SR se užívají celé s malým množstvím tekutiny (např. sklenicí vody), nesmí se 
kousat.  
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Monotab SR, než jste měl(a) 
Při podezření na předávkování vyššími dávkami přípravku Monotab SR je nutné ihned vyhledat 
lékařskou pomoc. V závislosti na míře předávkování se může objevit výrazný pokles krevního tlaku 
(hypotenze) s reflektorickým zvýšením tepové frekvence, pocit slabosti, závratě, malátnost, bolest 
hlavy, zrudnutí kůže, nevolnost, zvracení a průjmy. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Monotab SR 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
Pokud jste si nedopatřením 1 dávku nevzali nebo jste užili nízkou dávku a od původně určené doby 
užívání neuplynuly více než 2 hodiny, pokračujte v původně stanoveném dávkovacím schématu. 
Neberte dvojitou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Monotab SR 
O délce užívání rozhodne ošetřující lékař. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 

 

Při  užívání  isosorbid-mononitrátu  (léčivá  látka  přípravku  Monotab  SR)  se  mohou  vyskytnout 
následující nežádoucí účinky seřazeny dle četnosti výskytu: 
 

-  Velmi  často  (možnost  výskytu  u  více  než  1  z 10  pacientů):  na  začátku  léčby  se  mohou 

vyskytnout  bolesti  hlavy  (nitrátové  bolesti  hlavy),  které  podle  zkušeností  odezní  nejdéle  za 
několik dní při dalším užívání. 

 

-  Často (možnost výskytu u 1-10 ze 100 pacientů): při zahájení léčby nebo při zvýšení dávky 

může  dojít  k poklesu  tlaku,  závratím  či  omdlévání  při  náhlé  změně  polohy  (sed  nebo  stoj 
z polohy vleže), zvýšení tepové frekvence, deliriu (porucha vědomí, myšlení a paměti), pocitu 
slabosti.  

 

 

 

-  Méně  často  (možnost  výskytu  u  1-10  z 1 000  pacientů):  zpomalení  srdeční  činnosti,  silný 

pokles  tlaku  a  zesílení  příznaků  anginy  pectoris  (bolest  na  hrudi),  nevolnost,  zvracení, 
zčervenání kůže, alergické kožní reakce, kolapsové stavy, náhlá ztráta vědomí. 
 

-  Velmi  vzácně  (možnost  výskytu  u  méně  než  1  z 10 000  pacientů):  místní  nedokrvení  tkáně 

(ischemie),  přechodný  nedostatek  kyslíku  v krvi  v důsledku  přerozdělení  krevního  toku  v 
plících  (hypoxemie),  těžké  zánětlivé  kožní  onemocnění  (exfoliativní  dermatitida),  rozvoj 
tolerance  (snížení  účinnosti)  a  rozvoj  zkřížené  tolerance  k jiným  nitrátovým  sloučeninám 
(snížení účinku při dřívějším léčení jinými nitrátovými přípravky). 
 

není  známo  (četnost  výskytu  nelze  z dostupných  údajů  určit):  krevní  porucha,  při  které  je 
vyprodukováno  abnormální  množství  methemoglobinu  (methemoglobinemie),  snížení  počtu 
červených  krvinek,  což  se  může  projevit  bledostí  kůže  a  způsobit  slabost  nebo  dušnost 
(hemolytická anemie), vyrážka, erytém, svědění a kopřivka. 
 

Aby se předešlo zeslabení účinku nebo ztrátě účinku, neměly by být podávány trvale vysoké dávky. 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Monotab SR uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu nebo blistru. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a 
vlhkostí. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Monotab SR obsahuje 
 

-  Léčivou látkou je isosorbidi mononitras 100 mg v jedné tabletě s prodlouženým uvolňováním. 
-  Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, hypromelosa, montanglykolový vosk, mastek, 

magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý. 

 

 

 

Jak přípravek Monotab SR vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Tablety Monotab SR jsou oválné, krémové tablety s půlicí rýhou na obou stranách. Tabletu lze 
rozdělit na stejné dávky. 
 
Velikost balení: 20, 50 a 100 tablet s prodlouženým uvolňováním. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Zentiva, a. s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika 
 
Výrobce 
Saneca Pharmaceuticals, a. s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, Slovenská republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 10.2.2016. 

Recenze

Recenze produktu MONOTAB SR 50X100MG Tabl. s prodl. uvol.

Diskuze

Diskuze k produktu MONOTAB SR 50X100MG Tabl. s prodl. uvol.

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám