Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na srdeční nemoce

MONOTAB 20 50X20MG Tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 17393

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 17393
Kód EAN: 8584005166906
Kód SÚKL: 20160
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Přípravek Monotab 20 se používá k předcházení a dlouhodobé léčbě anginy pectoris (bolesti u srdce způsobené poruchami prokrvení srdečních věnčitých tepen).

Příbalový leták

 

sp.zn. sukls202094/2015 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Monotab 20 

tablety 

 

isosorbidi mononitras 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1.  Co je přípravek Monotab 20 a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Monotab 20 užívat 
3.  Jak se přípravek Monotab 20 užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek Monotab 20 uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 
 
 
1. 

Co je přípravek Monotab 20 a k čemu se používá 

 
Přípravek  Monotab  20  obsahuje  léčivou  látku  isosorbid-mononitrát  a  používá  se  k předcházení  a 
dlouhodobé léčbě anginy pectoris (bolesti na hrudi způsobené nedokrveností srdečního svalu). 
Monotab 20 je přípravek, který snižuje napětí svaloviny cévní stěny v oblasti zúžení věnčitých tepen a 
zabraňuje nežádoucímu zvýšení jejich napětí. Způsobuje mírné rozšíření cév tělního řečiště. Tímto 
způsobem dlouhodobě snižuje zatížení srdce a zlepšuje zásobení kyslíkem v méně prokrvených 
částech srdečního svalu. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Monotab 20 užívat 

 
Neužívejte přípravek Monotab 20 

jestliže  jste  alergický(á)  na  isosorbid-mononitrát  nebo  na  nitráty  nebo  na  kteroukoli  další 
složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6), 

při akutním oběhovém selhání (šok, oběhový kolaps), 

při  kardiogenním  šoku  (šok  způsobený  srdeční  nedostatečností),  není-li  zajištěn  dostatečně 
vysoký diastolický levokomorový tlak, 

pokud současně užíváte inhibitory fosfodiesterázy typu 5 (k léčbě poruch erekce u mužů, např. 
sildenafil, vardenafil, tadalafil), protože zvyšují účinek léčiva na pokles krevního tlaku, 

při výrazně nízkém krevním tlaku (výrazné hypotenzi: systolický krevní tlak < 90 mm Hg), 

pokud  současně  užíváte  stimulátory  rozpustné  guanylátcyklázy  (působí  na rozšíření  plicních 
tepen - krevní cévy, které spojují srdce s plícemi, a tím usnadňuji srdci pumpovat krev do plic) 
z důvodu zvýšeného rizika poklesu krevního tlaku. 

 
Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás výše uvedené týká, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 

 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Monotab 20 se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 

pokud Vám byl diagnostikován nedostatek glukózo-6-fosfát dehydrogenázy (enzym přítomný 
v červených krvinkách) v krvi, což může způsobit určitý typ anemie (snížení počtu červených 
krvinek) známý jako hemolytická anemie, 

při  onemocnění  srdečního  svalu  se  zúžením  srdečních  dutin  (hypertrofická  obstrukční 
kardiomyopatie),  zánětu  osrdečníku  (konstriktivní  perikarditida),  útlak  srdce  nahromaděním 
krve v dutině osrdečníku (srdeční tamponádě), 

při  nízkých  plnících  tlacích,  např.  u  akutního  infarktu  myokardu,  při  omezené  funkci  levé 
komory (nedostatečnost levé komory srdeční), 

při zúžení srdeční chlopně (aortální a/nebo mitrální stenóza), 

při  sklonu  k poruchám  regulace  krevního  oběhu  s nízkým  tlakem  (ortostatické  poruchy 
regulace krevního tlaku), 

při onemocněních, která souvisejí se zvýšeným nitrolebečním tlakem (intrakraniální tlak). 

 
Přípravek Monotab 20 není vhodný k léčbě náhlých srdečních bolestí (např. akutním záchvatu anginy 
pectoris, akutním srdečním infarktu). 
 
V případě, že jste se již v minulosti léčili nebo se léčíte na výše uvedená onemocnění, oznamte to 
svému lékaři. 
 
Děti a dospívající 
Přípravek není určen k léčbě dětí a dospívajících. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Monotab 20 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užívala(a) nebo které možná budete užívat. 
Účinek  přípravku  Monotab  20  a  účinky  jiných  současně  užívaných  léků  se  mohou  vzájemně 
ovlivňovat. 
 
Neužívejte přípravek Monotab 20:  

  pokud užíváte léky na léčbu poruchy erekce (např. sildenafil, vardenafil, tadalafil), 

  pokud užíváte stimulátory rozpustné guanylátcyklázy. 

 
Zvýšená opatrnost je třeba, pokud užíváte: 

  léky na snížení krevního tlaku (např. ze skupiny beta blokátorů, blokátorů vápníkových kanálů 

a jiné léky rozšiřující cévy),  

  léky k léčbě duševních onemocnění (neuroleptika nebo tricyklická antidepresiva), 

  námelové alkaloidy, např. dihydroergotamin na léčbu migrény. 

 
Přípravek Monotab 20 s  alkoholem 
Vyvarujte se pití alkoholu během léčby. Současné požívání alkoholu při léčbě přípravkem Monotab 20 
může zesílit pokles krevního tlaku.  
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
V době  těhotenství  a  kojení  může  být  přípravek  Monotab  20  užíván  jen  na  výslovné  doporučení 
lékaře,  protože  v těchto  případech  dosud  nejsou  k dispozici  dostatečné  zkušenosti  s užíváním 
přípravku.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Monotab 20 může i při užívání doporučených dávek změnit reakční schopnost a ovlivnit tak 
Vaši schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje. To platí zejména na začátku léčby, 

 

při  zvýšení  léčebné  dávky  a  spolupůsobení  alkoholu.  Nevykonávejte  tyto  činnosti,  pokud  u  Vás 
k ovlivnění dojde. 
 
Přípravek Monotab 20 obsahuje laktosu 
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento 
léčivý přípravek užívat. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Monotab 20 užívá 

 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Obvykle  se  užívá  2x  denně  1  tableta  přípravku  Monotab  20.  Dávka  může  být  v případě  potřeby 
zvýšena na 3x 1 tabletu nebo výjimečně na dávku 2x denně 2 tablety. Při užívání léku ve dvou denních 
dávkách je třeba užít druhou dávku po 6-8 hodinách po první dávce.  
 
Tablety užívejte po jídle nerozkousané a zapijte je trochou tekutiny (např. vody nebo čaje). 
Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety, pokud máte potíže ji polknout celou. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Monotab 20, než jste měl(a) 
Při  podezření  na  předávkování  většími  dávkami  přípravku  Monotab  20  je  třeba  okamžitě  vyhledat 
lékaře. V závislosti na míře předávkování se může objevit silný pokles tlaku (hypotenze) se zvýšením 
tepové  frekvence,  pocit  slabosti,  závrať  a  obluzenost,  bolesti  hlavy,  zarudnutí  kůže,  nevolnost, 
zvracení, průjem. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Monotab 20 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. Pokud si zapomenete vzít 
svoji  obvyklou  dávku,  vezměte  si  ji  co  nejdříve.  Jestliže  se  blíží  čas  podání  následující  dávky, 
vynechejte dávku předchozí a vyčkejte na další dávku. Pokud si zapomenete vzít více dávek, poraďte 
se se svým lékařem. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Monotab 20 
Nikdy nepřerušujte užívání přípravku náhle, při potřebě přerušení je nutno dle rady lékaře postupně 
snižovat dávku. Příznaky pro které byla léčba zahájena, se mohou po náhlém vysazení znovu objevit 
nebo výrazně zhoršit. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Při  užívání  isosorbid-mononitrátu  (léčivá  látka  přípravku  Monotab  20)  se  mohou  vyskytnout 
následující nežádoucí účinky seřazeny dle četnosti výskytu: 
 

Velmi  často  (možnost  výskytu  u  více  než  1  z  10  pacientů):  na  začátku  léčby  se  mohou 
vyskytnout  bolesti  hlavy  (nitrátové  bolesti  hlavy),  které  podle  zkušeností  odezní  nejdéle  za 
několik dní při dalším užívání. 

 

Často (možnost výskytu u 1-10 ze 100 pacientů): při zahájení léčby nebo při zvýšení dávky 
může  dojít  k poklesu  tlaku,  závratím  či  omdlévání  při  náhlé  změně  polohy  (sed  nebo  stoj 

 

z polohy vleže), zvýšení tepové frekvence, deliriu (porucha vědomí, myšlení a paměti), pocitu 
slabosti. 

 

Méně  často  (možnost  výskytu  u  1-10  z 1  000  pacientů):  zpomalení  srdeční  činnosti,  silný 
pokles  tlaku  a  zesílení  příznaků  anginy  pectoris  (bolest  na  hrudi),  nevolnost,  zvracení, 
zčervenání kůže, alergické kožní reakce, kolapsové stavy, náhlá ztráta vědomí. 

 

Velmi  vzácně  (možnost  výskytu  u  1-10  z  10  000  pacientů):  místní  nedokrvení  tkáně 
(ischemie),  přechodný  nedostatek  kyslíku  v krvi  v důsledku  přerozdělení  krevního  toku 
v plících  (hypoxemie),  těžké  zánětlivé  kožní  onemocnění  (exfoliativní  dermatitida),  rozvoj 
tolerance  (snížení  účinnosti)  a  rozvoj  zkřížené  tolerance  k jiným  nitrátovým  sloučeninám 
(snížení účinku při dřívějším léčení jinými nitrátovými přípravky). 

 
-  

Není  známo  (četnost  výskytu  nelze  z dostupných  údajů  určit):  krevní  porucha,  při  které  je 
vyprodukováno  abnormální  množství  methemoglobinu  (methemoglobinemie),  snížení  počtu 
červených  krvinek,  což  se  může  projevit  bledostí  kůže  a  způsobit  slabost  nebo  dušnost 
(hemolytická anemie), vyrážka, erytém, svědění a kopřivka. 

 
Aby se předešlo zeslabení účinku nebo ztrátě účinku, neměly by být podávány trvale vysoké dávky. 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Monotab 20 uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu (krabičce nebo blistru) 
za zkratkou „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte  při  teplotě  do  25  °C.  Uchovávejte  blistr  v krabičce,  aby  byl  přípravek  chráněn  před 
světlem. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Monotab 20 obsahuje 
 

Léčivou látkou je isosorbid-mononitrát 20 mg. 

Pomocnými látkami jsou magnesium-stearát, mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy. 

 

 
Jak přípravek Monotab 20 vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Tablety Monotab 20 jsou bílé, kulaté, ploché tablety s půlicí rýhou typu karate na jedné straně. Půlicí 
rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky. 
Tablety jsou baleny v bezbarvém průhledném jednodávkovém blistru a v krabičce.  
  
Velikost balení:  

20 tablet (2 x 10 tablet) 

 

 

 

50 tablet (5 x 10 tablet) 

 

 

 

100 tablet (10 x 10 tablet) 

 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

 

Držitel rozhodnutí o registraci 
Zentiva, a. s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika 
 
Výrobce 
Saneca Pharmaceuticals a. s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, Slovenská republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 10.2.2016. 
 

Recenze

Recenze produktu MONOTAB 20 50X20MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu MONOTAB 20 50X20MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám