Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na srdeční nemoce

MOLSIHEXAL RETARD 60X8 MG Tabl. s prodl. uvol.

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 17362

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SALUTAS PHARMA
Kód výrobku: 17362
Kód EAN: 4030855002917
Kód SÚKL: 49561
Držitel rozhodnutí: SALUTAS PHARMA
Přípravek užívají dospělí při předcházení (profylaxi) a léčení: - stabilní i nestabilní anginy pectoris (bolest na hrudi vznikající v důsledku nedostatečného prokrvení srdečního svalu) při současném selhávání levé srdeční komory; - anginy pectoris, nejsou-li jiné léky vhodné nebo je nemocní nesnášejí; - anginy pectoris u nemocných vyššího věku.

Příbalový leták

 

1/5 

sp.zn. sukls30749/2015 
 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

MOLSIHEXAL RETARD 

 

tablety s prodlouženým uvolňováním 

(molsidominum) 

 
 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek 
užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl 
by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je MOLSIHEXAL RETARD a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete MOLSIHEXAL RETARD užívat  

3. 

Jak se MOLSIHEXAL RETARD užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak MOLSIHEXAL RETARD uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je MOLSIHEXAL RETARD a k čemu se používá 

 
Léčivá látka molsidomin snižuje působením na srdce a cévy spotřebu kyslíku v srdečním 
svalu a tím počet záchvatů anginy pectoris. 
 
Přípravek užívají dospělí při předcházení (profylaxi) a léčení: 

  stabilní i nestabilní anginy pectoris (bolest na hrudi vznikající v důsledku 

nedostatečného prokrvení srdečního svalu) při současném selhávání levé srdeční 
komory 

  anginy pectoris, nejsou-li jiné léky vhodné nebo je nemocní nesnášejí 

  anginy pectoris u nemocných vyššího věku. 

 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete MOLSIHEXAL RETARD užívat  

 
Neužívejte MOLSIHEXAL RETARD 

  jestliže jste alergický(á) na molsidomin nebo na kteroukoli další složku tohoto 

přípravku (uvedenou v bodě 6), 

  jestliže trpíte akutním oběhovým selháním (např. šok, selhání levé komory srdeční 

nebo akutní srdeční infarkt), 

  pokud máte výrazně nízký tlak krve, 

  pokud užíváte přípravky k léčbě poruch erekce obsahující látky jako je sildenafil, 

tadalafil nebo vardenafil, 

 

2/5 

  pokud kojíte. 

 
MOLSIHEXAL RETARD není vhodný k léčbě akutního záchvatu anginy pectoris. 
 
Upozornění a opatření  
Před užitím přípravku MOLSIHEXAL RETARD se poraďte se svým lékařem nebo 
lékárníkem. 
 
Zvláštní opatrnosti je zapotřebí u pacientů trpících těžkými poruchami funkce srdce (pacienti 
s tzv. hypertrofickou obstrukční kardiomyopatií, konstriktivní perikarditidou či perikardiální 
tamponádou, pacienti s akutním infarktem myokardu a s poruchami funkce levé srdeční 
komory, pacienti s aortální a/nebo mitrální stenózou). 
 
Jestliže máte zvýšené riziko reakce související s poklesem krevního tlaku (tzv. hypotenzní 
reakce), bude Vás lékař pečlivě kontrolovat a může Vám upravit dávkování přípravku. 
 
V případě srdečního infarktu smí být MOLSIHEXAL RETARD podán pouze pod přísným 
lékařským dohledem a za pečlivého sledování krevního oběhu. 
 
Děti a dospívající 
Přípravek MOLSIHEXAL RETARD není určen pro podávání dětem a dospívajícím. 
 
Další léčivé přípravky a MOLSIHEXAL RETARD 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné 
době užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Účinek jiných léčivých přípravků snižujících krevní tlak (např. léky rozšiřující cévy jako jsou 
nitráty, blokátory vápníkového kanálu a další) a alkoholu může být zesílen. 
 
Současné užívání přípravku MOLSIHEXAL RETARD a přípravků k léčbě poruch erekce 
obsahující tzv. inhibitory PDE5 (např. sildenafil, vardenafil a tadalafil) přináší riziko těžkého 
poklesu krevního tlaku a je nezbytné se mu vyhnout (viz „Neužívejte MOLSIHEXAL 
RETARD“). 
 
MOLSIHEXAL RETARD s jídlem a pitím  
Tablety s prodlouženým uvolňováním se užívají s dostatečným množstvím tekutiny během 
jídla nebo nezávisle na jídle. 
Při užívání přípravku MOLSIHEXAL RETARD byste neměl(a) požívat alkoholické nápoje. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Vzhledem k nedostatečným údajům o bezpečnosti se přípravek MOLSIHEXAL RETARD 
nesmí podávat během kojení a nedoporučuje se podávat jej v období těhotenství. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Některé nežádoucí účinky (např. závrať) mohou zhoršit schopnost soustředit se a reagovat, a 
proto vytváří riziko v situacích, kde jsou tyto schopnosti zvláště důležité (např. obsluha strojů 
nebo řízení motorových vozidel). Tyto činnosti byste měl(a) vykonávat jen na základě 
výslovného souhlasu lékaře. 
 
Přípravek MOLSIHEXAL RETARD obsahuje laktosu.  
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento 
léčivý přípravek užívat. 

 

3/5 

 
 
3. 

Jak se MOLSIHEXAL RETARD užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si 
nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Přesné dávkování vždy určí lékař. 
 
Dospělí užívají jednou až 2krát denně jednu tabletu s prodlouženým uvolňováním (tj. 8 až 16 
mg molsidominu denně). 
Ve zvláštních případech může být někdy nutné užívat 3krát denně jednu tabletu 
s prodlouženým uvolňováním (tj. 24 mg molsidominu denně). 
Tablety s prodlouženým uvolňováním se polykají celé, nerozkousané, spolu s dostatečným 
množstvím tekutiny. Užívají se ráno, anebo ráno a večer; výjimečně při užívání 3krát denně 
brzy ráno, odpoledne a pozdě večer. Tablety se užívají nezávisle na jídle. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku MOLSIHEXAL RETARD, než jste měl(a) 
Hlavními příznaky předávkování jsou nízký krevní tlak (hypotenze) a zpomalení srdeční 
činnosti (bradykardie), slabost, závratě, ospalost až kolaps a šok. V případě předávkování 
neprodleně vyhledejte lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravekMOLSIHEXAL RETARD 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře  
nebo lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky  

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 uživatelů): 

  bolesti hlavy. Objevují se zejména na začátku léčby a obvykle během další léčby 

odezní. Lékař může případně individuálně upravit dávku tak, aby došlo ke snížení 
nebo odstranění tohoto nežádoucího účinku. 

 
Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1000 uživatelů): 

 

alergické reakce, jako jsou kožní reakce, křečovité stažení průdušek 
(bronchospazmus).

 

  závratě. 

  nevolnost 
  závažný pokles krevního tlaku. Přípravek MOLSIHEXAL RETARD obvykle 

snižuje klidový tlak krve. U 1 až 10 % pacientů se objeví nežádoucí pokles 
krevního tlaku (např. se závratí), a to si může vyžádat snížení dávky nebo 
přerušení léčby. Vzácně se může objevit těžký pokles tlaku s takovými příznaky, 
jako jsou např. oběhový kolaps a šokový stav. 

 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou více než 1 z 10 000 uživatelů): 

 

anafylaktický šok

 

(akutní reakce z přecitlivělosti doprovázená poklesem krevního 

tlaku, otokem tkání, event. dušením).

 

 

4/5 

 
Není známo (frekvenci z dostupných údajů nelze určit): 

  nízký počet krevních destiček (trombocytopenie). 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které 
nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na 
adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: 
http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak MOLSIHEXAL RETARD uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.  
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za 
Použitelné do:/EXP:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co MOLSIHEXAL RETARD obsahuje 
 
-  Léčivou látkou je molsidominum 8 mg v 1 tabletě s prodlouženým uvolňováním. 
-  Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, magnesium-stearátmakrogol 6000, 

methakrylátový kopolymer RS. 

 
Jak MOLSIHEXAL RETARD vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Bílá  kulatá  tableta  se  zkosenými  hranami,  s  vyraženým  číslem  8  na  jedné  straně  a  s  půlicí 
rýhou na straně druhé. Půlicí rýha není určena k rozlomení tablety. 
 
Balení obsahuje 30, 60 nebo 100 tablet s prodlouženým uvolňováním. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel registračního rozhodnutí 
Hexal AG, Holzkirchen, Německo 
 
Výrobce 
Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o 
registraci:  Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika, office.cz@sandoz.com. 

 

5/5 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 29.5.2015. 
 
 

Recenze

Recenze produktu MOLSIHEXAL RETARD 60X8 MG Tabl. s prodl. uvol.

Diskuze

Diskuze k produktu MOLSIHEXAL RETARD 60X8 MG Tabl. s prodl. uvol.

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám