Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

MIRZATEN ORO TAB 30 MG 10X30MG Tablety rychle rozp. - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 101571

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: KRKA
Kód výrobku: 101571
Kód EAN:
Kód SÚKL: 127772
Držitel rozhodnutí: KRKA

Příbalový leták

 

 

 

sp.zn. sukls114028/2015 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Mirzaten Oro Tab 15 mg 
Mirzaten Oro Tab 30 mg 
Mirzaten Oro Tab 45 mg 

tablety dispergovatelné v ústech 

mirtazapinum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci
 
1. 

Co je přípravek Mirzaten Oro Tab a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Mirzaten Oro Tab užívat 

3. 

Jak se přípravek Mirzaten Oro Tab užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Mirzaten Oro Tab uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Mirzaten Oro Tab a k čemu se používá 

 
Přípravek Mirzaten Oro Tab patří do skupiny léků označovaných jako antidepresiva. 
Přípravek Mirzaten Oro Tab je určen k léčbě deprese u dospělých. 
 
Přípravek Mirzaten Oro Tab začíná účinkovat po 1 až 2 týdnech. První známky zlepšení můžete pocítit 
až po 2 až 4 týdnech. Jestliže se nezačnete cítit lépe nebo se budete cítit hůře po 2 až 4 týdnech léčby, 
sdělte to svému lékaři. Více informací naleznete v bodě 3 v části „Kdy můžete očekávat zlepšení“. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Mirzaten Oro Tab užívat 

 
Neužívejte přípravek Mirzaten Oro Tab: 

jestliže jste alergický(á) na mirtazapin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6). Pokud je to Váš případ, musíte to sdělit svému lékaři dříve, než začnete 
přípravek Mirzaten Oro Tab užívat. 

jestliže užíváte nebo jste v nedávné době užíval(a) (během minulých dvou týdnů) léčivé 
přípravky nazývané inhibitory monoaminooxidázy (inhibitory MAO). 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Mirzaten Oro Tab se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Děti a dospívající 
Přípravek Mirzaten Oro Tab by neměli běžně užívat děti a dospívající do 18 let, jelikož nebyla 
prokázána jeho účinnost. Měli byste také vědět, že u pacientů do 18 let, kteří se léčí některým z této 
skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu, 
sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání (převážně agresivita, vzdorovité chování a hněv). Váš 
lékař přesto může přípravek Mirzaten Oro Tab pacientům do 18 let předepsat, pokud usoudí, že to je v 

 

 

 

jejich nejlepším zájmu. Pokud lékař předepsal přípravek Mirzaten Oro Tab pacientovi do 18 let a 
chcete se o tom poradit, navštivte, prosím, znovu svého lékaře. Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří 
jsou léčeni přípravkem Mirzaten Oro Tab, rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků, 
měli byste o tom informovat svého lékaře. Rovněž dlouhodobé bezpečnostní účinky přípravku 
Mirzaten Oro Tab ve vztahu k dalšímu růstu, dospívání a rozvoji poznání a chování nebyly dosud v 
této věkové skupině prokázány. Navíc byl v této věkové skupině, léčené mirtazapinem, objeven 
významný nárůst tělesné hmotnosti častěji než u dospělých. 
 
Sebevražedné myšlenky a zhoršení Vaší deprese 
Pokud jste depresivní, můžete někdy mít sebepoškozující nebo sebevražedné myšlenky. Mohou 
narůstat, když poprvé začínáte užívat antidepresiva, neboť tyto léčivé přípravky potřebují čas na to, 
aby začaly působit, obvykle kolem dvou týdnů, ale někdy i déle. 
S větší pravděpodobností se tak můžete cítit: 

pokud jste v minulosti měli myšlenky na sebevraždu nebo sebepoškození. 

pokud jste mladý dospělý. Informace z klinických studií ukázaly zvýšené riziko sebevražedného 
chování u dospělých mladších 25 let s psychiatrickými stavy, kteří byli léčeni antidepresivy. 

Pokud někdy máte myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu, jděte přímo k Vašemu lékaři nebo do 
nemocnice. 
Můžete zjistit, že je přínosné říci svým blízkým nebo přátelům, že jste depresivní a požádat je, aby 
si přečetli tuto příbalovou informaci. Můžete je požádat, aby Vám řekli, pokud se budou domnívat, že 
se Vaše deprese zhoršila nebo pokud mají obavy ze změn Vašeho chování. 
 
Rovněž věnujte zvláštní pozornost u přípravku Mirzaten Oro Tab 

jestliže máte nebo jste někdy měli některé z následujících stavů. 

Pokud jste to již neudělali, řekněte Vašemu lékaři o těchto stavech dříve, než začnete užívat přípravek 
Mirzaten Oro Tab. 

záchvaty (epilepsie). Pokud se u Vás vyskytnou záchvaty nebo Vaše záchvaty budou 
častější, přestaňte užívat přípravek Mirzaten Oro Tab a okamžitě kontaktujte svého 
lékaře; 

onemocnění jater, včetně žloutenky. Pokud se žloutenka objeví, přestaňte užívat 
přípravek Mirzaten Oro Tab a okamžitě kontaktujte svého lékaře; 

onemocnění ledvin

onemocnění srdce nebo nízký krevní tlak

schizofrenie. Pokud se psychotické příznaky, jako jsou paranoidní myšlenky, stanou 
častějšími nebo vážnějšími, ihned kontaktujte svého lékaře; 

bipolární afektivní porucha (střídání období nadměrné/přílišné aktivity a depresivní 
nálady). Pokud se začnete cítit nadměrně aktivně a vybuzeně, přestaňte užívat přípravek 
Mirzaten Oro Tab a okamžitě kontaktujte svého lékaře; 

cukrovka (může být třeba upravit Vaši dávku inzulínu nebo dalších antidiabetických 
přípravků); 

oční onemocnění, jako je zvýšený nitrooční tlak (zelený oční zákal, glaukom); 

problémy s močením, které mohou být způsobeny zvětšenou prostatou; 

určité typy srdečních onemocnění, které mohou měnit Váš srdeční rytmus, nedávný 
srdeční záchvat, srdeční selhání nebo užívání léků, které mohou měnit srdeční rytmus. 

pokud se objeví příznaky infekce, jako je nevysvětlitelná vysoká horečka, bolesti v krku, vřídky 
v ústech. 
Přestaňte užívat přípravek Mirzaten Oro Tab a konzultujte okamžitě s Vaším lékařem vyšetření 
krve. Ve vzácných případech mohou být tyto příznaky známkami poruch produkce krevních 
buněk v kostní dřeni. I když vzácně, mohou se tyto příznaky nejčastěji objevit po 4-6 týdnech 
léčby. 

pokud jste starší pacient. Můžete být více vnímavý k vedlejším účinkům antidepresiv. 

 
Další léčivé přípravky a přípravek Mirzaten Oro Tab 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 

 

 

 

Neužívejte přípravek Mirzaten Oro Tab v kombinaci s: 

inhibitory monoaminooxidázy (inhibitory MAO). Také neužívejte přípravek Mirzaten Oro 
Tab během dvou týdnů od ukončení léčby inhibitory MAO. Pokud přestanete užívat přípravek 
Mirzaten Oro Tab, neužívejte inhibitory MAO během následujících dvou týdnů. 
Příklady inhibitorů MAO jsou moklobemid, tranylcypromin (oba jsou antidepresiva) a selegilin 
(používán při Parkinsonově chorobě). 

 
Buďte opatrní při užívání přípravku Mirzaten Oro Tab v kombinaci s: 

antidepresivy, jako jsou SSRI, venlafaxin a L-tryptofan nebo triptany (užívané k léčbě 
migrény), tramadolem (lék proti bolesti), linezolidem (antibiotikum), lithiem (užívané k léčbě 
některých psychiatrických stavů), methylenovou modří (používá se při léčbě vysokých hladin 
methemoglobinu v krvi) a přípravky s obsahem třezalky tečkované – Hypericum perforatum 
(rostlinný prostředek proti depresi). Ve velmi vzácných případech může sám přípravek Mirzaten 
Oro Tab nebo přípravek Mirzaten Oro Tab v kombinaci s těmito léčivými přípravky vést 
k takzvanému serotoninovému syndromu. Některé příznaky tohoto syndromu jsou: 
nevysvětlitelná horečka, pocení, zrychlení srdeční činnosti, průjem, (nekontrolovatelné) stahy 
svalstva, třesavka, abnormálně zesílené reflexy, neklid, změny nálad a bezvědomí. Pokud se u 
Vás objevila kombinace těchto příznaků, sdělte to okamžitě svému lékaři. 

antidepresivem nefazodon. Může zvýšit koncentraci přípravku Mirzaten Oro Tab ve Vaší krvi. 
Informujte lékaře, pokud užíváte tento lék. Může být třeba snížit dávku přípravku Mirzaten Oro 
Tab a po ukončení užívání nefazodonu, opět zvýšit dávku přípravku Mirzaten Oro Tab. 

přípravky proti úzkosti a nespavosti jako jsou benzodiazepiny; 

přípravky proti schizofrenii jako je olanzapin; 

přípravky proti alergiím jako je cetirizin; 

přípravky proti silné bolesti jako je morfin. 
V kombinaci s těmito přípravky může přípravek Mirzaten Oro Tab způsobit zvýšenou ospalost 
navozenou těmito přípravky. 

léky proti infekci: přípravky k léčbě bakteriálních infekcí (jako je erythromycin), přípravky pro 
léčbu plísňových infekcí (jako je ketokonazol) a HIV/AIDS (jako jsou inhibitory HIV proteázy) 
léky na žaludeční vředy (jako je cimetidin). 
Užívání těchto přípravků spolu s přípravkem Mirzaten Oro Tab může zapříčinit zvýšení 
množství přípravku Mirzaten Oro Tab v krvi. Informujte lékaře, pokud užíváte tyto přípravky. 
Může být třeba snížit dávku přípravku Mirzaten Oro Tab a po ukončení užívání těchto 
přípravků, opět zvýšit dávku přípravku Mirzaten Oro Tab. 

léky proti epilepsii, jako je karbamazepin a fenytoin; 

léky proti tuberkulóze, jako je rifampicin. 
V kombinaci s přípravkem Mirzaten Oro Tab mohou tyto přípravky snížit koncentraci přípravku 
Mirzaten Oro Tab v krvi. Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z těchto léčivých 
přípravků. Mohlo by být třeba zvýšit dávku přípravku Mirzaten Oro Tab nebo poté, co tyto 
přípravky již nejsou užívány, opět snížit dávku přípravku Mirzaten Oro Tab. 

léky pro prevenci krevní srážlivosti, jako je warfarin. 
Přípravek Mirzaten Oro Tab může zvýšit účinek warfarinu v krvi. Informujte svého lékaře, 
pokud užíváte tento přípravek. V případě společného užívání s tímto přípravkem je doporučeno, 
aby Váš lékař bedlivě sledoval Vaši krev. 

léky

, které mohou ovlivnit srdeční rytmus, jako jsou určitá antibiotika nebo některá

 

antipsychotika.

 

 
Přípravek Mirzaten Oro Tab s jídlem, pitím a alkoholem 
Můžete se cítit ospalý(á), pokud pijete alkohol a užíváte přípravek Mirzaten Oro Tab. 
Nekonzumujte žádný alkohol. 
Přípravek Mirzaten Oro Tab můžete užívat s jídlem i bez něj. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 

 

 

 

Omezená zkušenost s podáváním přípravku Mirzaten Oro Tab těhotným ženám nenaznačuje zvýšené 
riziko. Nicméně pokud je tento přípravek užíván během těhotenství, je nutná opatrnost. 
Pokud užíváte přípravek Mirzaten Oro Tab do porodu nebo krátce před porodem, mělo by být Vaše 
dítě pod dohledem vzhledem k možným nežádoucím účinkům. 
Užívání podobných látek (tzv. SSRI) během těhotenství může u dětí zvýšit riziko výskytu závažného 
zdravotního stavu, tzv. perzistující plicní hypertenze novorozenců (PPHN), který se projevuje 
zrychleným dýcháním a promodráním kůže. Tyto příznaky se obvykle projeví během prvních 24 hodin 
po porodu. Pokud tyto příznaky zpozorujete u svého dítěte, okamžitě kontaktujte porodní asistentku 
a/nebo lékaře. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Mirzaten Oro Tab může snížit Vaši pozornost a schopnost koncentrace. Ujistěte se, že Vaše 
schopnosti nejsou ovlivněny, než začnete řídit dopravní prostředek nebo obsluhovat stroje. Jestliže 
lékař předepíše přípravek Mirzaten Oro Tab pacientovi mladšímu 18 let, ujistěte se, že jeho pozornost 
a schopnost koncentrace nejsou ovlivněny předtím, než se stane účastníkem dopravního provozu 
(např. na jízdním kole). 
 
Přípravek Mirzaten Oro Tab obsahuje laktosu a sorbitol 
Pokud Vám Váš lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem, 
než začnete tento léčivý přípravek užívat. 
Přípravek Mirzaten Oro Tab obsahuje aspartam, zdroj fenylalaninu. Ten může být škodlivý pro 
osoby s fenylketonurií
 
 
3. 

Jak se přípravek Mirzaten Oro Tab užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Kolik užívat 
Doporučená počáteční dávka je 15 nebo 30 mg každý den.
 Váš lékař Vám může po několika dnech 
doporučit tuto dávku zvýšit, až do výše pro Vás nejúčinnější dávky (mezi 15 až 45 mg za den). 
Dávkování je obvykle stejné pro všechny věkové skupiny. Nicméně pokud jste starší pacient(ka) nebo 
pokud máte onemocnění ledvin nebo jater, Váš lékař může dávku upravit. 
 
Kdy užívat
 přípravek Mirzaten Oro Tab 
Užívejte přípravek Mirzaten Oro Tab každý den ve stejný čas. 
Nejlépe užívejte přípravek Mirzaten Oro Tab v jedné denní dávce večer před spaním. Nicméně, Váš 
lékař Vám může doporučit rozdělit dávku přípravku Mirzaten Oro Tab - jednou ráno a jednou večer 
před spaním. Vyšší dávka by měla být podána před spaním. 
 
Tablety dispergovatelné v ústech se užívají následovně: 
Užívejte Vaše tablety ústně. 
 
Tablety přípravku Mirzaten Oro Tab jsou křehké. Nesmí se protlačovat fólií vnitřního obalu, protože 
by se tím mohly poškodit. Vyjměte tabletu z tohoto obalu následujícím způsobem: 
1. 

Uchopte blistr za hrany a oddělte jednu buňku blistru od zbytku opatrným tahem podél 
perforace. 

2. 

Táhněte za označenou hranu fólie a fólii úplně odloupněte. 

3. 

Vyklopte tabletu do dlaně. 

4. 

Jakmile vyjmete tabletu z obalu, položte ji na jazyk. 

 

 

 

 

Po umístění na jazyk se tableta rychle rozpadne. Rozpadlou tabletu lze spolknout s vodou nebo bez 
vody. 
Před položením tablety na jazyk byste měl(a) mít prázdná ústa. 
 
Kdy můžete očekávat zlepšení 
Obvykle trvá přípravku Mirzaten Oro Tab 1 až 2 týdny, než začne působit a první známky zlepšení 
můžete pocítit po 2 až 4 týdnech léčby. 
Je důležité hovořit se svým lékařem o účincích přípravku Mirzaten Oro Tab během prvních několika 
týdnů léčby. 
Po 2 až 4 týdnech užívání přípravku Mirzaten Oro Tab si pohovořte se svým lékařem, jak na Vás 
přípravek působí. 
Pokud se stále necítíte lépe, může Vám Váš lékař předepsat vyšší dávku. V tomto případě si po dalších 
2 až 4 týdnech opět pohovořte se svým lékařem. 
Obvykle budete potřebovat užívat přípravek Mirzaten Oro Tab, dokud Vaše příznaky deprese nezmizí 
na 4 až 6 měsíců. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Mirzaten Oro Tab, než jste měl(a) 
Pokud jste Vy, nebo někdo jiný, užil(a) více přípravku Mirzaten Oro Tab, než jste měl(a), zavolejte 
ihned lékaře. 
Nejpravděpodobnější známky předávkování přípravkem Mirzaten Oro Tab (bez kombinace s jinými 
léčivými přípravky nebo alkoholem) jsou ospalost, dezorientace a zrychlená srdeční činnost
Příznaky možného předávkování mohou zahrnovat změny ve Vašem srdečním rytmu (rychlý, 
nepravidelný srdeční tep) a/nebo mdloby, což mohou být příznaky život ohrožujícího stavu zvaného 
torsades de pointes. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Mirzaten Oro Tab 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Pokud máte užívat Vaši dávku přípravku Mirzaten Oro Tab jednou denně: 

Pokud jste zapomněl(a) užít dávku přípravku Mirzaten Oro Tab, neužívejte vynechanou dávku. 
Jednoduše ji vynechejte. 

Užijte Vaši další dávku v obvyklý čas. 
Pokud máte užívat Vaši dávku přípravku Mirzaten Oro Tab dvakrát denně: 

pokud zapomenete užít ranní dávku, jednoduše si ji vezměte spolu s večerní dávkou. 

pokud zapomenete užít večerní dávku, neberte si ji další den s ranní dávkou; vynechte ji a 
pokračujte v léčbě normálními dávkami ráno a večer. 

pokud zapomenete užít obě dávky, nesnažte se vynechané dávky nahradit. Vynechejte obě 
dávky a další den pokračujte v léčbě normálními dávkami ráno a večer. 

 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Mirzaten Oro Tab 
Přestaňte užívat přípravek Mirzaten Oro Tab pouze po konzultaci s Vaším lékařem. 
Pokud přestanete příliš brzy, Vaše deprese se může vrátit. Pokud se začnete cítit dobře, řekněte to 
svému lékaři. Váš lékař rozhodne, kdy může být léčba ukončena. 
Nepřestaňte náhle užívat přípravek Mirzaten Oro Tab, i když Vaše deprese ustoupila. Pokud náhle 
ukončíte léčbu přípravkem Mirzaten Oro Tab, můžete pociťovat nevolnost, mít závrať, být nervózní 
nebo úzkostný(á) a mít bolesti hlavy. Těmto příznakům se vyhnete při pozvolném vysazování. Váš 
lékař Vám sdělí, jak snižovat dávky pozvolna. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 

 

 

 

 
Pokud zaznamenáte následující závažné nežádoucí účinky, přestaňte užívat mirtazapin a 
okamžitě informujte svého lékaře. 
 
Méně časté (můžou postihnout až 1 pacienta ze 100): 

pocity radosti a povznesená nálada (mánie) 

 
Vzácné (můžou postihnout až 1 pacienta z 1 000) 

žluté zbarvení bělma očí nebo kůže; to může naznačovat narušení jaterních funkcí (žloutenka) 

 
Není známo (frekvence z dostupných údajů nelze určit): 

příznaky infekce, jako jsou náhlá nevysvětlitelná horečka, bolest v krku a vředy v ústech 
(agranulocytóza). Ve vzácných případech může mirtazapin způsobit poruchy tvorby krevních 
buněk (útlum kostní dřeně). Někteří pacienti se můžou stát méně odolnými proti infekčním 
chorobám, protože mirtazapin může způsobit dočasný nedostatek bílých krvinek 
(granulocytopenie). Ve vzácných případech může mirtazapin způsobit také nedostatek 
červených a bílých krvinek (aplastická anémie), nedostatek krevních destiček (trombocytopenie) 
nebo nárůst počtu bílých krvinek (eozinofilie). 

epileptický záchvat (křeče) 

kombinace příznaků, jako jsou náhlá nevysvětlitelná horečka, pocení, zvýšená srdeční 
frekvence, průjem, (nekontrolovatelné) svalové stahy, chvění, zesílené reflexy, neklid, změny 
nálady, bezvědomí a zvýšená tvorba slin. Ve velmi vzácných případech to mohou být příznaky 
serotoninového syndromu. 

myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu 

závažné kožní reakce (Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza) 

 
Další možné nežádoucí účinky mirtazapinu jsou: 
 
Velmi časté (můžou postihnout více než 1 z 10 pacientů)

zvýšení chuti k jídlu a nárůst tělesné hmotnosti 

ospalost nebo spavost 

bolest hlavy 

sucho v ústech 

 
Časté 
(můžou postihnout až 1 pacienta z deseti)

apatie 

závrať 

chvění nebo třes 

nevolnost 

průjem 

zvracení 

zácpa 

kopřivka nebo zčervenání kůže (exantém) 

bolest kloubů (artralgie) nebo svalů (myalgie) 

bolest zad 

pocit závratě nebo mdloby, když prudce vstanete (ortostatická hypotenze) 

otoky (typicky kotníků nebo nohou) jako následek nahromadění tekutin (edém) 

únava 

živé sny 

zmatenost 

pocit úzkosti 

problémy se spaním 

 
Méně časté (můžou postihnout až 1 pacienta ze 100)

zvláštní pocity na kůži např. pálení, bodání, lechtání nebo brnění (parestézie) 

pocit neklidných nohou (nepříjemné pocity v nohách nutící k jejich pohybu) 

 

 

 

mdloba (synkopa) 

pocit necitlivosti v ústech (orální hypestézie) 

nízký krevní tlak 

noční můry 

pocit neklidu 

halucinace 

naléhavá potřeba pohybu 

 
Vzácné (můžou postihnout až 1 pacienta z 1 000)

svalové záškuby nebo stahy (myoklonus) 

agresivní chování 

bolest břicha a nevolnost, to může naznačovat zánět slinivky břišní (pankreatitida) 

 
Není známo (frekvenci nelze z dostupných údajů určit)

abnormální pocity v ústech (orální parestézie) 

zduření v ústech (ústní otok) 

otok celého těla (generalizovaný otok) 

místní otok 

snížená hladina sodíku v krvi (hyponatrémie) 

nepřiměřená sekrece antidiuretického hormonu 

závažné kožní reakce (bulózní dermatitida, multiformní erytém) 

náměsíčnost 

porucha řeči 

zvýšené hladiny kreatinkinázy v krvi 

potíže s vylučováním moči (zadržování moči) 

svalová bolest, ztuhlost a/nebo slabost, ztmavnutí nebo zbarvení moči (rhabdomyolýza) 

 
Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících 
U dětí mladších 18 let byly v klinických studiích často pozorovány následující nežádoucí účinky: 
významný přírůstek tělesné hmotnosti, kopřivka a zvýšená hladina triglyceridů v krvi. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Mirzaten Oro Tab uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „EXP“. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 

 

 

 

 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Mirzaten Oro Tab obsahuje 

Léčivou látkou je mirtazapinum (mirtazapin). Jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje 
mirtazapinum 15 mg, 30 mg nebo 45 mg. 

Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, ethylcelulosa, mannitol (E421), sorbitol (E420), 
krospovidon, koloidní hydratovaný oxid křemičitý, pomerančové aroma (obsahující 
maltodextriny, oxidovaný kukuřičný škrob), aspartam (E951), magnesium-stearát. 

 
Jak přípravek Mirzaten Oro Tab vypadá a co obsahuje toto balení 
Tablety dispergovatelné v ústech jsou bílé, kulaté a bikonvexní. 
Tento léčivý přípravek je dostupný v baleních po 6, 10, 12, 14, 18, 20, 28, 30, 48, 50, 56, 60, 70, 90, 
96, 100, 100x1 nebo 180 tabletách v odtrhovatelných jednodávkových blistrech. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
KRKA ČR, s.r.o., Sokolovská 79, 186 00 Praha 8, Tel: 221 115 150, info.cz@krka.biz. 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
Bulharsko 

 

Mirzaten Q-Tab 15 mg/30 mg/45 mg Orodispersible Tablets 

Česká republika  

Mirzaten Oro Tab 15 mg/30 mg/45 mg 

Dánsko  

 

Mirtin 15 mg/30 mg/45 mg 

Estonsko 

  Mirzaten Q-Tab 

Finsko 

  Mirtin 15 mg/30 mg/45 mg 

Německo 

 

Mirta TAD 15 mg/30 mg/45 mg Orodispersible Tablets 

Nizozemsko 

  Mirzasna 15 mg/30 mg/45 mg 

Norsko 

  Mirtin 15 mg/30 mg/45 mg 

Polsko 

  Mirzaten Q-Tab 15 mg/30 mg/45 mg Orodispersible Tablets 

Rumunsko 

 

Mirzaten Q-Tab 15 mg/30 mg/45 mg Orodispersible Tablets 

Slovenská republika 

Mirzaten Q-Tab 15 mg/30 mg/45 mg Orodispersible Tablets 

Švédsko 

 

Mirtin 15 mg/30 mg/45 mg 

Velká Británie 

  Mirtazapine 15 mg/30 mg/45 mg Orodispersible Tablets 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 11.11.2015 
 

 

Recenze

Recenze produktu MIRZATEN ORO TAB 30 MG 10X30MG Tablety rychle rozp.

Diskuze

Diskuze k produktu MIRZATEN ORO TAB 30 MG 10X30MG Tablety rychle rozp.

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám