Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Hormonální léky

MINIRIN 0,2 MG TABLETY 30X0.2MG Tablety

Kód výrobku: 19740

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - MINIRIN 0,2 MG TABLETY 30X0.2MG Tablety

1/6
Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls44746/2008, sukls44747/2008


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Minirin 0,1 mg tablety
Minirin 0,2 mg tablety
(desmopressin acetas)


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek MINIRIN tablety a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete MINIRIN tablety užívat
3. Jak se přípravek MINIRIN tablety užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek MINIRIN tablety uchovávat
6. Další informace


1. CO JE PŘÍPRAVEK MINIRIN tablety A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Desmopresin je syntetický analog přirozeného hormonu neurohypofýzy (zadního laloku podvěsku
mozkového) vazopresinu (antidiuretického hormonu). Oproti přirozenému hormonu se liší tím, že má
podstatně vyšší účinek antidiuretický (snižuje tvorbu moči), ale téměř žádný účinek na hladké
svalstvo.

Přípravek MINIRIN tablety jsou indikovány:
-k léčbě centrálního diabetu insipidu
-k léčbě primárního nočního pomočování u dětí starších pěti let s normální koncentrační
schopností ledvin.
- k symptomatické léčbě nykturie dospělých spojené s noční polyurií, tj. noční tvorbou moči
překračující kapacitu močového měchýře.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK MINIRIN
tablety UŽÍVAT

Neužívejte přípravek MINIRIN tablety v následujících případech:
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na desmopressin nebo na kteroukoli další složku
přípravku
- jestliže trpíte habituální nebo psychogenní polydipsii (chorobná žíznivost podmíněná
psychickým stavem pacienta)
- jestliže trpíte jakýmkoli stavem spojeným s nadměrným zadržováním tekutin v těle nebo
doprovázeným sníženou osmolalitou plasmy
- jestliže trpíte sníženou hladinou sodíku v séru
- v případě střední a těžké renální insuficience (ledvinná nedostatečnost)
2/6
- v případě syndromu nepřiměřené sekrece ADH (antidiuretického hormonu)


Zvláštní opatrnosti při použití přípravku MINIRIN tablety je zapotřebí

Při léčbě nočního pomočování a nykturie (nočního močení u dospělých) je třeba omezit příjem tekutin
na noc pouze na množství nutné k zahnání žízně, a to 1 hodinu před podáním přípravku MINIRIN
tablety až do následujícího rána (nejméně 8 hodin). Celkový příjem tekutin za tuto dobu by neměl
přesáhnout 2 dcl. Léčba bez současného omezení příjmu tekutin zvyšuje retenci tekutin a riziko
hyponatrémie spojené s příznaky jako bolest hlavy, nauzea a zvracení, přírůstek tělesné hmotnosti a ve
vážných případech křeče.

Všichni pacienti a, je-li to potřeba, i jejich zákonní zástupci, by měli být pečlivě poučeni o
dodržování restrikce příjmu tekutin.

Při stavech, kdy má pacient zvýšenou potřebu tekutin (např. horečnatá onemocnění) léčbu přerušte a
poraďte se s lékařem.
V průběhu dne není nutno příjem tekutin omezovat a pacient by měl dodržovat normální pitný režim.

Dále je třeba věnovat zvláštní pozornost léčbě přípravkem MINIRIN tablety v následujících
případech: u pacientů léčených močopudnými léky, při souběžné léčbě s léky, které mohou stimulovat
vylučování antidiuretického hormonu z neurohypofýzy tricyklická antidepresiva, selektivní
inhibitory zpětného vychytávání serotoninu, chlorpropamid, karbamazepin, klofibrát a při souběžné
léčbě nesteroidními protizánětlivými léky.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Účinky přípravku a jiných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. Nesteroidní protizánětlivé léky
(skupina léků užívaná při onemocněních pohybového ústrojí a při revmatismu) mohou navozovat
retenci (zadržování) tekutin v těle a hyponatrémii (snížení hladiny sodíku v krevní plasmě).

Účinky diuretik (močopudné látky užívané především k léčbě vysokého krevního tlaku, ischemické
choroby srdeční a ledvinných onemocnění) a přípravku MINIRIN tablet se vzájemně oslabují.

U neúplného diabetu insipidu nebo u zdravé hypofýzy je účinek zvyšován léky, které podporují
vylučování antidiuretického hormonu z neurohypofýzy tricyklická antidepresiva, selektivní
inhibitory zpětného vychytávání serotoninu, karbamazepin, chlorpropamid a klofibrát.

Souběžná léčba loperamidem (účinná látka některých léků proti průjmu) může zvyšovat koncentraci
desmopresinu v plazmě, což může vést ke zvýšení rizika retence (zadržování) vody a hyponatrémie
(snížení hladiny sodíku v krevní plasmě)

Používání přípravku MINIRIN tablety s jídlem a pitím

Příjem potravy může omezit intenzitu a délku antidiuretického účinku orálně aplikovaného
desmopresinu.

Těhotenství a kojení

MINIRIN tablety lze užívat i v těhotenství a době kojení, lékař však musí vždy zvážit výhody oproti
možnému riziku.

3/6
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.


V průběhu léčby enuresis nocturna by měl lékař pacientovi laboratorně sledovat osmolalitu moči, v
případě potřeby též mineralogram a osmolalitu plazmy (vyšetřením krve), zvláště při podávání vyšších
dávek a pravidelné dlouhodobé léčbě. Předávkování vede k prodloužení účinku se zvýšením rizika
zadržování tekutin a hyponatrémie. Při předávkování nebo náhodném požití tablet dítětem se ihned
poraďte s lékařem.


3. JAK SE PŘÍPRAVEK MINIRIN tablety UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek MINIRIN tablety přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávku určuje vždy lékař individuálně.

Centrální diabetes insipidus (úplavice močová)
Optimální dávku stanoví vždy individuálně lékař. Podle dosavadních klinických zkušeností se denní
dávka pohybuje v rozmezí 0,2 mg až 1,2 mg (tj. v rozmezí 2 až 12 tablet přípravku MINIRIN 0,1 mg
nebo 1 až 6 tablet přípravku MINIRIN 0,2 mg). Vhodná počínající dávka pro děti a dospělé je 0,1 mg
(tj. 1 tableta MINIRIN 0,1 mg nebo 1/2 tablety MINIRIN 0,2 mg) třikrát denně. Dávka se potom
přizpůsobuje podle reakce pacienta. Pro většinu pacientů je 0,1 0,2 mg (tj. 1 2 tablety přípravku
MINIRIN 0,1 mg event. 1/2 1 tableta přípravku MINIRIN 0,2 mg) třikrát denně optimální dávkový
režim. Pokud se objeví příznaky retence (zadržování) vody nebo hyponatrémie (snížení hladiny sodíku
v krevní plasmě), tzn. bolesti hlavy, pocity na zvracení, zvracení, přírůstek hmotnosti a ve vážných
případech křeče, má být léčba přerušena a dávka upravena.

Primární enuresis nocturna (primární noční pomočování)
Vhodná počáteční dávka je 0,2 mg (tj. 2 tablety přípravku MINIRIN 0,1 mg nebo 1 tableta přípravku
MINIRIN 0,2 mg) před spaním. Dávku je možné zvýšit na 0,4 mg (tj. 4 tablety přípravku MINIRIN
0,1 mg nebo 2 tablety přípravku MINIRIN 0,2 mg) v případě, že nižší dávkování nemá dostatečný
účinek. Při léčbě je třeba dodržovat omezení příjmu tekutin na noc (viz upozornění). Pokud se objeví
příznaky retence (zadržování) vody nebo hyponatrémie (snížení hladiny sodíku v krevní plasmě), tzn.
bolesti hlavy, pocity na zvracení, zvracení, přírůstek hmotnosti a ve vážných případech křeče, je třeba
léčbu ihned přerušit.

Nycturia (noční močení u dospělých)
Doporučovaná počáteční dávka je 0,1 mg (tj. 1 tableta MINIRIN 0,1 mg event. 1/2 tablety MINIRIN
0,2 mg) před spaním. Pokud tato dávka není dostatečně účinná po jednom týdnu, může být zvýšena na
0,2 mg (tj. 2 tablety přípravku MINIRIN 0,1 mg event. 1 tableta přípravku MINIRIN 0,2 mg) a
následně až na 0,4 mg (tj. 4 tablety přípravku MINIRIN 0,1 mg event. 2 tablety přípravku MINIRIN
0,2 mg) při postupném zvyšování dávky vždy v týdenních intervalech až do žádoucího účinku. Při
léčbě je třeba dodržovat omezení příjmu tekutin na noc (viz upozornění). U pacientů od 65 let věku má
lékař provést měření hladiny sodíku v séru (vyšetřením krve), a to před zahájením léčby a 3 dny po
jejím začátku a po každém zvýšení dávky. Pokud se objeví příznaky retence (zadržování) vody nebo
hyponatrémie (snížení hladiny sodíku v krevní plasmě), tzn. bolesti hlavy, pocity na zvracení,
zvracení, přírůstek hmotnosti a ve vážných případech křeče, je třeba léčbu ihned přerušit. Přípravek
MINIRIN tablety může být užívány společně s jídlem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku MINIRIN tablety, než jste měl(a)

4/6
Předávkování tabletami MINIRIN tablety vede k prodlouženému působení a zvýšenému nebezpečí
retence (zadržování) tekutin či hyponatremie ((snížení hladiny sodíku v krevní plazmě).

Léčení
Ačkoliv by léčení hyponatremie mělo být individuální, lze doporučit přerušení aplikace desmopresinu,
omezení příjmu tekutin a v případě potřeby symptomatickou léčbu.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek MINIRIN tablety
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek MINIRIN tablety nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.

Nejzávažnější nežádoucí účinek u desmopressinu je hyponatrémie, která může způsobit bolest hlavy,
bolest břicha, nevolnost, zvracení, přírůstek hmotnosti, závratě, zmatenost, malátnost, poruchy paměti,
vertigo, pád a v závažných případech křeče a kóma.

Velmi časté nežádoucí účinky (postihují více než 1 uživatele z 10):
Dospělí
- bolest hlavy.

Časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 uživatelů ze 100):
Dospělí:
- hyponatrémie (snížená koncentrace sodíku v plazmě)
- závrať
- hypertenze (vysoký tlak)
- nevolnost , zvracení , bolest břicha , průjem a zácpa
- zánět močové trubice
- otoky
- únava.
Děti:
- bolest hlavy
- zánět močové trubice

Méně časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 uživatelů z 1 000):
Dospělí:
- ovlivnění kvality spánku (např. insomnie (nespavost), somnolence (ospalost) nebo astenie
(tělesná slabost))
- poruchy vidění
- závrať
- bušení srdce
- ortostatická hypotenze
- dušnost, nadýmání
- plynatost
- pocení,svědění, vyrážka, kopřivka,
- křeče svalů, bolest svalů
5/6
- malátnost,bolest na hrudi,chřipce podobné onemocnění
- zvýšení hmotnosti,zvýšení jaterních enzymů, hypokalemie.


Děti:
- ovlivnění lability, agrese
- hypertenze (vysoký tlak)
- bolest břicha, nevolnost, zvracení a průjmy
- otoky horních a dolních končetin, únava
- únava

Při léčbě nočního pomočování a nočního močení u dospělých je nutné současné omezení příjmu
tekutin na noc, jinak může dojít k zadržování tekutin v organismu s doprovodnými příznaky jako je
přírůstek hmotnosti a v těžkých případech až křeče. Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo
jiných neobvyklých reakcí se ihned poraďte s lékařem.5. JAK PŘÍPRAVEK MINIRIN tablety UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v dobře uzavřeném vnitřním obalu, aby byl přípravek
chráněn před vlhkem.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí

Přípravek MINIRIN tablety nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za EXP
(zkratka používaná pro dobu použitelnosti}.Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni
uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek MINIRIN tablety obsahuje
- Léčivou látkou je desmopressini acetas
Jedna tableta Minirin 0,1 mg obsahuje 0,1 mg desmopressini acetas ekvivalentní 0,089 mg
desmopresinum.
Jedna tableta Minirin 0,2 mg obsahuje 0,2 mg desmopressini acetas ekvivalentní 0,178 mg
desmopresinum.

- Pomocnými látkami jsou : monohydrát laktosy, bramborový škrob, povidon, magnesium-stearát.


Jak MINIRIN tablety vypadá a co obsahuje toto balení
Tento přípravek jsou bílé, oválné a vypouklé tablety s rýhou na jedné straně a na druhé s označením
0,1 (Minirin 0,1 mg) nebo 0,2 (Minirin 0,2 mg).

Velikost baleni:
Minirin 0,1 mg tablety 15, 30 a 90 tablet v lahvičce
Minirin 0,2 mg tablety 15, 30 a 90 tablet v lahvičce


6/6
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci:
Ferring -Léčiva, a. s., Jesenice u Prahy, Česká republika

Výrobce:
Ferring GmbH, Kiel, Německo


Tato příbalová informace byla naposledy schválena
25.7.2012

Informace o produktu

Výrobce: FERRING A/S, VANLOSE
Kód výrobku: 19740
Kód EAN: 7315370032357
Kód SÚKL: 13404
Držitel rozhodnutí: FERRING A/S, VANLOSE

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Tablety Minirin jsou indikovány: - k léčbě centrálního diabetu insipidu; - k léčbě primárního nočního pomočování u dětí starších pěti let s normální koncentrační schopností ledvin; - k symptomatické léčbě nokturie dospělých spojené s noční polyurií, tj. noční tvorbou moči překračující kapacitu močového měchýře.

Recenze

Recenze produktu MINIRIN 0,2 MG TABLETY 30X0.2MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu MINIRIN 0,2 MG TABLETY 30X0.2MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám