Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na cukrovku

MINIDIAB 120X5MG Tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 65697

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PFIZER
Kód výrobku: 65697
Kód EAN: 8594036501287
Kód SÚKL: 103542
Držitel rozhodnutí: PFIZER
Minidiab se používá k léčbě diabetes mellitus typu II, který již nelze léčit jen pouhou dietou, snížením nadváhy a přiměřenou tělesnou aktivitou.

Příbalový leták

 

sp.zn. sukls145344/2016 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

MINIDIAB 

5 mg, glipizidum 

tablety 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 

Co je Minidiab a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Minidiab užívat 

3. 

Jak se Minidiab užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Minidiab uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Minidiab a k čemu se používá 

 
Přípravek  Minidiab  se  používá  k  léčbě  cukrovky  2.  typu,  kterou  již  nelze  léčit  jen  pouhou  dietou, 
snížením nadváhy a přiměřenou tělesnou aktivitou. 
 
Léčivá  látka  glipizid  patří  mezi  tzv.  perorální  antidiabetika.  Stimuluje  vylučování  inzulínu  z  buněk 
slinivky břišní. Přispívá též k lepšímu využití inzulínu tkáněmi a k lepšímu využití glukózy svalstvem. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Minidiab užívat 

 
Neužívejte Minidiab
 

jestliže  jste  alergický(á)  na  léčivou  látku,  nebo  jiné  látky  odvozené  od  sulfonylmočoviny,  na 
sulfonamidy nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) 

jestliže máte cukrovku 1. typu 

při cukrovce dětí a mladistvých do 18 let  

při závažnějších infekcích, při horečnatých stavech 

při těžších poruchách jater, ledvin nebo štítné žlázy 

při diabetickém kómatu a u diabetické ketoacidózy 

po těžším úrazu či operaci 

jste-li těhotná nebo kojíte. 

 
Pokud  se  stavy  uvedené  v  tomto  odstavci  u  Vás  vyskytnou  během  užívání  přípravku  Minidiab, 
informujte o tom svého lékaře. 
 
Upozornění a opatření  
Akutní požití většího množství alkoholu může vyvolat hypoglykémii. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Minidiab
 

 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste v nedávné době užíval(a), 
nebo které možná budete užívat. 
Účinky přípravku Minidiab a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. 
 
Následující látky mohou při současném užívání s přípravkem Minidiab zesílit hypoglykemizující efekt 
přípravku Minidiab (účinek na snížení hladiny cukru v krvi): 
Antimykotika (např. mikonazol, flukonazol), nesteroidní antirevmatika (např. fenylbutazon), salicyláty 
(kyselina  acetylsalicylová),  beta-blokátory,  inhibitory  angiotenzin  konvertujícího  enzymu,  antagonisté 
H

2

  receptorů,  inhibitory    monoaminooxidázy,  chinolony,  sulfonamidy,  chloramfenikol,  probenecid  a 

kumariny. 
 
Následující  látky  mohou  při  současném  užívání  s přípravkem  Minidiab  vyvolat  hyperglykémii 
(zvýšenou hladinu cukru v krvi): 
Fenothiaziny  (např.  chlorpromazin)  ve  vysokých  dávkách,  kortikosteroidy,  sympatomimetika  (např. 
ritodrin,  salbutamol,  terbutalin),  dále  thiazidy  a  ostatní  diuretika,  hormony  štítné  žlázy,  estrogeny, 
progestageny,  perorální  antikoncepce,  fenytoin,  kyselina  nikotinová,  blokátory  kalciových  kanálů  a 
izoniazid.  
 
Užívání přípravku Minidiab s jídlem a pitím 
Tablety přípravku Minidiab se užívají nejlépe 30 minut před jídlem. 
 
Těhotenství, kojení  a plodnost 
 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
 
Během  těhotenství  by  se  glipizid  měl  užívat  pouze  tehdy,  jestliže  případný  prospěch  ospravedlňuje 
možné riziko pro plod. 
 
Vzhledem  k  tomu,  že  u  kojenců  může  být  riziko  rozvoje  hypoglykémie  (snížená  hladina  glukózy 
v krvi), mělo by se po zvážení nezbytnosti podávání léku matce rozhodnout, zda ukončit kojení, či zda 
vysadit přípravek. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Nejsou známy údaje, které by naznačovaly, že přípravek Minidiab může ovlivnit Vaši schopnost řídit a 
obsluhovat  stroje.  Nicméně  měli  byste  si  být  vědomi  příznaků  nízké  hladiny  cukru  v krvi 
(hypoglykemie)  a  pokud  se  tyto  projeví,  neřiďte  ani neobsluhujte  stroje  (viz  bod  4  Možné  nežádoucí 
účinky).  
 
Přípravek Minidiab obsahuje laktózu
.  
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento 
léčivý přípravek užívat. 
 
 
3. 

Jak se Minidiab užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Jako  u  všech  látek  způsobujících  hypoglykémii  je  třeba  stanovit  dávkování  individuálně  u  každého 
pacienta. Přípravek Minidiab by se obecně měl užívat 30 minut před jídlem. 
Doporučená zahajovací dávka je 5 mg/den, užívaná před snídaní či před obědem. U starších pacientů a 
ostatních pacientů se zvýšeným rizikem rozvoje hypoglykémie je možné začít dávkou 2,5 mg. 
 
Dávkování  by  se  mělo  upravovat  po  2,5  -  5,0  mg  přípravku  Minidiab  za  kontroly  glykémie.  Mezi 
jednotlivými změnami dávky by vždy mělo uplynout alespoň několik dní.  
 

 

Maximální doporučená jednotlivá dávka je 15 mg.  
Maximální doporučená denní dávka je 40 mg.  
Dávky vyšší než 15 mg se mají podávat rozdělené ve více dílčích dávkách. 
 
V  případě  změny  dávkování  nebo  nepravidelného  užívání  přípravku  Minidiab  může  být  nepříznivě 
ovlivněna  činnost  vyžadující  zvýšenou  pozornost,  motorickou  koordinaci a  rychlé  rozhodování  (např. 
řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách ap.).  
 
Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Minidiab, než jste měl(a) 
Při předávkování nebo náhodném požití tablet přípravku Minidiab dítětem vyhledejte lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Minidiab 
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu přípravku Minidiab a poraďte se 
se svým lékařem. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého. 
 
Minidiab je většinou dobře snášen, přesto se během léčby mohou objevit obtíže v trávicím ústrojí, jako 
je nevolnost, zvracení, bolesti v nadbřišku. Mohou se objevit také různé kožní vyrážky, které nejčastěji 
samy vymizí. 
 
Během  léčby,  zejména  při  předávkování,  může  též  dojít  k  nadměrnému  snížení  hladiny  cukru  v  krvi 
(hypoglykémii),  což  se  může  projevit  pocením,  bolestí  hlavy,  závratí,  slabostí,  zimnicí  a  neostrým 
viděním.  Lékař  Vám  vysvětlí,  jak  máte  na  tyto  příznaky  nadměrného  snížení  hladiny  cukru  v  krvi 
reagovat, řiďte se vždy jeho pokyny. 
 
Zaznamenáte-li po užití tohoto přípravku kterýkoli z následujících příznaků, ihned kontaktujte svého 
lékaře: 
-

 

náhlý sípot, potíže s dýcháním, otok očních víček, obličeje nebo rtů, vyrážka nebo svědění (zvláště 
postihuje-li celé tělo), mohou být příznaky alergické reakce. 

 
Časté nežádoucí účinky
 (mohou postihnout až 1 pacienta z 10): 

snížená hladina cukru v krvi

 (hypoglykemie), 

-  nevolnost, průjem, bolest horní části břicha, bolest břicha. 

 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100):  
-  závratě, ospalost, třes, 
-  rozmazané vidění, 
-  zvracení, 
-  porucha vylučování bilirubinu do střeva (cholestatický ikterus), 
-  ekzém. 
 
Nežádoucí účinky u nich nelze určit četnost výskytu:  
-  poruchy krvetvorby, 
-  nízká hladina sodíku v organizmu (hyponatremie), 
-  stavy zmatenosti,  
-  bolesti hlavy, 
-  dvojité vidění, postižení zraku, snížené zrakové ostrosti,  
-  zácpa,  
-  poruchy jaterních funkcí, žloutenka, 
-  alergické kožní reakce, včetně vyrážky, kopřivky, svědění, reakcí citlivosti na světlo, 

porucha tvorby krevního barviva

 (chronická porfyrie), 

-  malátnost, 

 

-  změny ve výsledcích jaterních testů. 
 

Hlášení nežádoucích účinků  

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  

Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  

 
5. 

Jak Minidiab uchovávat 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek  po uplynutí doby použitelnosti  uvedené  na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Minidiab obsahuje 

Léčivou látkou je glipizidum 5 mg v 1 tabletě 

Pomocnými  látkami  jsou  kukuřičný  škrob,  mikrokrystalická  celulóza,  kyselina  stearová  95%, 
monohydrát laktózy. 

 
Jak přípravek Minidiab vypadá a co obsahuje toto balení 
Tablety  jsou  téměř  bílé  o  průměru  7  mm,  s  půlící  rýhou  na  jedné  straně. Tabletu  lze  rozdělit  na  dvě 
stejné dávky. Jsou baleny v blistrech a v krabičce. 
 
Velikost balení: 30 nebo 120 tablet 
 
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Pfizer, spol. s r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, Česká republika 
e-mail: medicalinfo.cz@pfizer.com 
 
Výrobce 
Pfizer Italia S.r.L., Ascoli Piceno, Itálie 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 11.10.2016. 
 

Recenze

Recenze produktu MINIDIAB 120X5MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu MINIDIAB 120X5MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám