Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kosti, klouby, svaly » Léky na předpis na dnu

MILURIT 300 100X300MG Tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 21463

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 21463
Kód EAN: 5995327111094
Kód SÚKL: 1711
Přípravek se užívá u dospělých i dětí při dlouhodobém léčení dny mimo období akutního dnavého záchvatu. Používá se u nemocných s nadprodukcí kyseliny močové, zláště při současném výskytu močových kamenů a při poruše funkce ledvin. Milurit 300 se užívá též u onemocnění se zvýšenou tvorbou kyseliny močové v důsledku nadměrného rozpadu nukleoproteinů, látek bílkovinného charakteru, např. u krevních a nádorových onemocnění, při léčbě cytostatiky a po ozařování.

Příbalový leták

Strana 1 (celkem 7) 

sp. zn. sukls298206/2016 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Milurit 100  
Milurit 300 

tablety 

allopurinolum 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je Milurit a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Milurit užívat 

3. 

Jak se Milurit užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak Milurit uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Milurit a k čemu se používá 

 
Milurit obsahuje léčivo nazývané alopurinol. Ten funguje tak, že snižuje rychlost jistých chemických 
reakcí ve Vašem těle a tím snižuje hladinu kyseliny močové v krvi a moči. 
 
Milurit se používá: 

k léčbě dny. Dna je choroba, při které vaše tělo vytváří příliš mnoho látky nazývané ‘kyselina 
močová’. Kyselina močová se hromadí ve Vašich kloubech a šlachách ve formě krystalů. Tyto 
krystaly  způsobují  zánětlivou  reakci.  Zánět  způsobuje,  že  kůže  kolem  postižených  kloubů  je 
oteklá, citlivá a bolavá i při lehkém dotyku. Rovněž Vás může silně bolet i pohyb v kloubu. 

k prevenci jiných stavů, kdy dochází k hromadění kyseliny močové v těle. Tyto stavy zahrnují 
ledvinové  kameny  a  jisté  typy  problémů  s ledvinami,  léčbu  rakoviny,  nebo  jisté  enzymové 
poruchy. 

 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Milurit užívat 

 
Neužívejte Milurit 

 

jestliže  jste  alergický(á)  na  alopurinol  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 

 
Upozornění a opatření 
Před  užitím  přípravku  Milurit  se  poraďte  se  svým  lékařem  nebo  lékárníkem.  Zvláštní  opatrnosti  a 
pečlivé lékařské kontroly je třeba: 

 

jestliže jste čínského (národnost Han), afrického nebo indického původu 

 

jestliže  máte onemocnění jater  nebo  ledvin.  Váš lékař Vám  může  předepsat  nižší dávku  nebo 
Vás  může  požádat,  abyste  ji  užívali  méně  často  než  každý  den.  Rovněž  Vás  bude  pečlivěji 
sledovat; 

Strana 2 (celkem 7) 

 

jestliže  máte  problémy  se  srdcem  nebo  vysoký  krevní  tlak  a  užíváte  diuretika  (léky  na 
odvodnění) a/nebo určitý typ léků ke snížení krevního tlaku zvaných inhibitory ACE; 

 

jestliže právě máte záchvat dny; 

 

jestliže máte Vy nebo někdo z Vaší rodiny hemochromatózu (vzácnou poruchu 
charakterizovanou abnormálně vysokou absorpcí železa ve střevním traktu, což vede 
k nadměrnému ukládání železa, především v játrech). 

 
Pokud  si  nejste  jistý(á),  zda  se  Vás  výše  uvedené  týká,  poraďte  se  předtím,  než  začnete  přípravek 
Milurit užívat, se svým lékařem nebo lékárníkem.

 

 

 
V souvislosti  s užíváním  alopurinolu  byly  hlášeny  závažné  kožní  vyrážky  (syndrom  přecitlivělosti, 
Stevens-Johnsonův  syndrom,  toxická  epidermální  nekrolýza).  Často  se  spolu  s vyrážkou  mohou 
objevit  vředy  v ústech,  hrdle,  nosu,  na  genitáliích  a  také  zánět  spojivek  (červené  a  oteklé  oči). 
Takovýmto závažným kožním vyrážkám často předcházejí příznaky podobné chřipce, jako je horečka, 
bolest hlavy a bolest celého těla. Vyrážka se může rozšiřovat na celé tělo, mohou vznikat puchýře a 
může dojít k olupování kůže.  
 
Pokud  se  u  Vás  objeví  vyrážka  nebo  podobné  kožní  příznaky,  přestaňte  Milurit  užívat, 
vyhledejte okamžitou pomoc lékaře a sdělte mu, že užíváte tento přípravek. Pokud se s užíváním 
přípravku Milurit vyvinula závažná kožní vyrážka, syndrom přecitlivělosti, Stevens-Johnsonův 
syndrom nebo toxická epidermální nekrolýza, nesmíte již nikdy Milurit znovu začít užívat. 
 
V počátečních  stadiích  léčby  přípravkem  Milurit  se  může  rozvinout  akutní  záchvat  dnavé  artritidy. 
Proto  Vám  lékař  může  předepsat  profylaktickou  léčbu  vhodným  protizánětlivým  prostředkem  nebo 
kolchicinem po dobu nejméně jednoho měsíce. 
 
Z důvodu sledování bezpečnosti a účinnosti léčby přípravkem Milurit Vás může Váš lékař odeslat na 
jedno  nebo  více  laboratorních  vyšetření.  Prosím,  podstupte  tato  vyšetření  a  nezapomeňte  výsledky 
testů ukázat lékaři. 
 
U nádorového onemocnění a u Lesch-Nyhanova syndromu se může zvýšit množství kyseliny močové 
v moči. Toto riziko může být sníženo zajištěním dostatečné hydratace s cílem dosáhnout optimálního 
ředění moči. 
 
V případě,  že  máte  ledvinové  kameny,  se  budou  ledvinové  kameny  zmenšovat  a  mohou  se  zaklínit 
v močových cestách. 
 
Děti a dospívající 
Dětem a dospívajícím do 15 let se přípravek Milurit nesmí podávat s výjimkou určitých typů rakoviny 
(zejména leukemie) nebo léčby jistých poruch enzymů, včetně Lesch-Nyhanova syndromu. 
 
Další léčivé přípravky a Milurit 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Informujte svého lékaře, jestliže užíváte některý z následujících léků: 

 

kyselinu acetylsalicylovou; 

 

teofylin, který se užívá na dýchací obtíže; 

 

léky proti záchvatům (epilepsie) obsahující fenytoin; 

 

antibiotika (ampicilin, amoxicilin); 

 

didanosin, používaný k léčbě infekce HIV;  

 

vidarabin, používaný k léčbě virových infekcí; 

 

léky proti rakovině (např. cyklofosfamid, doxorubicin, bleomycin, prokarbazin, 
mechloretamin); 

 

léky používané ke snížení imunitní odpovědi (imunosupresiva), např. cyklosporin, azathioprin 
nebo 6-merkaptopurin; 

 

antidiabetické léky (chlorpropamid); 

Strana 3 (celkem 7) 

 

léky na problémy se srdcem nebo na vysoký krevní tlak, jako jsou ACE inhibitory nebo tablety 
na odvodnění (diuretika, především thiazidová diuretika nebo furosemid); 

 

léky používané na ředění krve (antikoagulancia), jako je warfarin a acenokumarol; 

 

jakýkoli jiný lék na léčbu dny (probenecid, sulfinpyrazon). 

 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a), nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, 
včetně bylinných přípravků. To proto, že Milurit může ovlivnit způsob, jakým některé léky účinkují. 
Také některé jiné léky mohou ovlivnit způsob, jakým působí přípravek Milurit. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Těhotenství 
Neexistují dostatečné důkazy o bezpečnosti přípravku Milurit v těhotenství u člověka. 
Přípravek Milurit by měl být užíván těhotnými ženami pouze, pokud neexistuje bezpečnější alternativa 
a pokud onemocnění samo o sobě s sebou nese riziko pro matku nebo plod v těle matky. 
 
Kojení 
Milurit se vylučuje do lidského mateřského mléka. Vzhledem k absenci relevantních údajů 
o bezpečnosti se nedoporučuje užívat přípravek Milurit během kojení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Můžete pociťovat ospalost, závratě nebo mít problémy s koordinací. Pokud k tomu dojde, neřiďte 
dopravní prostředky ani neobsluhujte žádné nástroje nebo stroje. 
 
Jedna tableta přípravku Milurit 100 obsahuje 50 mg laktosy. 
Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek 
užívat. 
 
Tablety přípravku Milurit 300 
laktosu neobsahují. 
 
 
3. 

Jak se Milurit užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Přípravek Milurit by se měl být užívat jednou denně po jídle a zapíjet vodou. V případě, že je denní 
dávka vyšší než 300 mg, je vhodné ji rozdělit na několik dílčích dávek. 
 
Dávkování by mělo být vždy stanoveno individuálně lékařem. 
 
Doporučená dávka přípravku je: 
 
Dospělí 
Doporučená  úvodní  dávka  je  100 mg  jednou  denně.  Lékař  Vám  dávku  může  postupně zvyšovat 
v případě, že odpověď kyseliny močové v séru bude neuspokojivá.  
Doporučená udržovací dávka je 200 až 600 mg denně. Někdy může být nutné zvýšit denní dávku až na 
800 mg.  
Pokud je požadována dávka v mg/kg tělesné hmotnosti, je třeba užívat 2 až 10 mg/kg tělesné 
hmotnosti za den.  
 
Pokud se podává u nádorových onemocnění, mělo by být podávání přípravku Milurit zahájeno 1 až 
2 dny před zahájením protinádorové léčby. Po 2 až 3 dny by mělo být podáváno 600 až 800 mg denně, 
poté následuje udržovací dávka určená na základě hladin kyseliny močové v séru. 

Strana 4 (celkem 7) 

 
 
Použití u dětí a dospívajících (do 15 let) 
Použití  u  dětí  je  indikováno  vzácně,  s výjimkou  maligních  stavů  (zejména  leukemie)  a  určitých 
enzymatických poruch, včetně Lesch-Nyhanova syndromu. 
Doporučená dávka je 10 až 20 mg/kg tělesné hmotnosti za den. Denní dávka by neměla překročit 
400 mg. 

Starší pacienti (nad 65 let) 
Váš  lékař  Vám  předepíše  nejnižší  dávku  přípravku  Milurit,  která  bude  nejlépe  kontrolovat  Vaše 
příznaky. 
 

Jestliže máte vážné potíže s ledvinami 

 

můžete být požádán(a), abyste užíval(a) méně než 100 mg denně 

 

nebo můžete být požádán(a), abyste užíval(a) 100 mg v delších časových intervalech než jednou 
denně 

 
Pokud docházíte na dialýzu dvakrát až třikrát týdně, může Vám Váš lékař předepsat dávku 300 nebo 
400 mg alopurinolu, kterou užijete ihned po dialýze. 
 
Jestliže máte potíže s ledvinami, může Vám lékař zkontrolovat funkci ledvin, zejména pokud užíváte 
močopudné léky (diuretika, zejména thiazidová diuretika). 
 
Jestliže máte potíže s játry 
Lékař  Vám  může  předepsat  nižší  dávky.  Pravidelné  jaterní  testy  mohou  být  zapotřebí  zejména  na 
počátku léčby. 
 
Léčba vysoké hladiny kyseliny močové (např. u maligního onemocnění, některých poruch enzymů) 
Před  zahájením  cytotoxické  léčby  je  vhodné  korigovat  stávající  vysokou  hladinu  kyseliny  močové 
přípravkem Milurit. Je důležité zajistit dostatečný příjem tekutin. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Milurit, než jste měl(a) 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Milurit, než jste měl(a), poraďte se s lékařem nebo jeďte rovnou do 
nemocnice. Vezměte si s sebou balení léku. 
Nejčastějšími příznaky předávkování jsou nevolnost, zvracení a průjem. 
Do příjezdu lékařské pomoci spočívá první pomoc v zajištění dostatečného příjmu tekutin. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Milurit 
Pokud zapomenete užít dávku, užijte ji hned, jakmile si vzpomenete. Avšak pokud je již téměř 
čas na další dávku, vynechejte zapomenutou dávku. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste 
nahradil(a) vynechanou dávku.  
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Milurit
 
Dobu léčby stanoví Váš lékař. 
Bez  porady  se  svým  lékařem  nepřestávejte  přípravek  Milurit  užívat,  pokud  se  u  Vás  neprojeví 
alergická reakce nebo jiný závažný nežádoucí účinek (viz bod 4). 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 

Strana 5 (celkem 7) 

Nežádoucí účinky vyskytující se během léčby přípravkem Milurit jsou obvykle vzácné a ve většině 
případů mírné.  
Četnost výskytu nežádoucích účinků se může lišit v závislosti na užité dávce a také na kombinaci 
s jinými léky. Četnost výskytu je vyšší v případě onemocnění ledvin a/nebo jater. 
 
Byly zaznamenány potenciálně život ohrožující kožní reakce (Stevens-Johnsonův syndrom, toxická 
epidermální nekrolýza), (viz bod 2).  
 
Alergické reakce 
Příznaky mohou zahrnovat: 

 

kožní vyrážka, olupování kůže, boláky na rtech a v ústech 

 

otok obličeje, rukou, rtů, jazyka nebo hrdla 

 

obtíže při polykání nebo dýchání 

 

velmi  vzácné  příznaky  mohou  zahrnovat  náhlou  dušnost,  bušení  srdce  nebo  tíseň  na  hrudi  a 
kolaps 

Pokud se u  Vás  během užívání  přípravku Milurit objeví alergická reakce nebo  jakýkoli z níže 
uvedených příznaků, ihned přestaňte tyto tablety užívat a kontaktujte svého lékaře.
 
Neužívejte další tablety, pokud Vám k tomu lékař nedá pokyn. 
 
Byly hlášeny následující nežádoucí účinky  
 
Časté (mohou postihnout až 1 osobu z 10) 

  kožní vyrážka 

 
Méně časté (mohou postihnout až 1 osobu ze 100) 

 

nevolnost, zvracení a průjem 

 

zvýšené hodnoty jaterních testů 

 
Vzácné (mohou postihnout až 1 osobu z 1000): 

 

bolest kloubů nebo bolestivý otok třísel, podpaží nebo krku 

 

žloutenka (zežloutnutí kůže a bělma očí) 

 

potíže s játry (jako je zánět jater) nebo ledvinami 

 

horečka a zimnice, bolest hlavy, bolesti svalů (příznaky podobné chřipce), celková nevolnost 

 

jakékoli změny na kůži, např. vředy v ústech, hrdle, nosu, na genitáliích a také zánět spojivek 
(červené a oteklé oči), puchýře na kůži a olupování kůže 

 

závažné reakce z přecitlivělosti zahrnující horečku, kožní vyrážku, bolest kloubů a odchylky 
v krevním obraze a jaterních testech (může se jednat o příznaky multiorgánové poruchy 
z přecitlivělosti) 

 
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 osobu z 10000): 

 

Přípravek  Milurit  může  ovlivnit  Váš  krevní  nebo  lymfatický  systém.  Příznaky  mohou 
zahrnovat: bledost, zánět v ústech, častější tvorbu modřin, krvácení ze rtů, očí, úst či pohlavních 
orgánů,  bolest  v krku  nebo  jiné  známky  infekce.  Tyto  účinky  se  obvykle  vyskytují  u  lidí 
s onemocněním jater nebo ledvin. 

 

vysoká teplota 

 

krev v moči, selhání ledvin 

 

zvracení krve 

 

vysoké hladiny tuků v krvi 

 

celkový pocit nevolnosti 

 

slabost, necitlivost v rukou či nohou, vratký postoj, mravenčení, neschopnost pohybovat svaly 
(ochrnutí) nebo ztráta vědomí 

 

bolest hlavy, závratě, ospalost nebo poruchy vidění 

 

bolest na hrudi, vysoký krevní tlak nebo pomalý puls 

 

mužská neplodnost nebo neschopnost dosáhnout nebo udržet erekci 

 

zvětšení prsů u mužů i žen 

 

změna normálního vyprazdňování, tuk ve stolici 

Strana 6 (celkem 7) 

 

změna ve vnímání chuti 

 

katarakta (zákal oční čočky) 

 

vypadávání nebo odbarvení vlasů 

 

záchvaty 

 

deprese 

 

zadržování tekutin v těle vedoucí k otokům, zejména kotníků 

 

pocit žízně, únavy a hubnutí (může se jednat o příznaky cukrovky). Váš lékař Vám může chtít 
změřit hladinu cukru v krvi, aby zjistil, zda máte cukrovku.  

 

nežity (furunkulóza, malé měkké červené vřídky na kůži) 

 

bolesti svalů 

 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit): 

  bolest břicha 

  tvorba kamenů v močovém traktu, příznaky mohou zahrnovat krev v moči a bolest v břiše, 

boku nebo tříslech 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak Milurit uchovávat 

 
100mg tablety: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.  
300mg tablety: uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před 
světlem. 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Milurit obsahuje 
 

-  Léčivou látkou je allopurinolum 100 mg nebo 300 mg v jedné tabletě. 
-  Dalšími pomocnými látkami jsou: 

Milurit 100: monohydrát laktosy, bramborový škrob, povidon 25, mastek, magnesium-stearát, sodná 
sůl karboxymethylškrobu typ A. 

Strana 7 (celkem 7) 

Milurit 300: magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, želatina, sodná sůl 
karboxymethylškrobu typ A, mikrokrystalická celulosa. 
 
Jak Milurit vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Vzhled: 
Milurit 100:
 bílé nebo šedobílé ploché kulaté tablety se zkosenými hranami, bez zápachu, na jedné 
straně s půlicí rýhou, na druhé straně vyraženo „E“ a pod ním „351“.  
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
Milurit 300: bílé nebo šedobílé kulaté ploché tablety se zkosenými hranami, bez zápachu, na jedné 
straně s půlicí rýhou, na druhé straně vyraženo „E“ a pod ním „352“.  
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
 
Druh obalu a velikost balení:
 
Milurit 100: 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 nebo120 tablet v lahvičce z hnědého skla s bílým PE pojistným 
uzávěrem. 
Milurit 300: 30, 40, 60, 70, 80, 90, 100 nebo 120 tablet v lahvičce z hnědého skla s bílým PE 
uzávěrem jištěným páskem. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
EGIS PHARMACEUTICALS PLC 
H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38. 
Maďarsko 
 
Výrobce 
EGIS PHARMACEUTICALS PLC 
H-9900 Körmend, Mátyás király u. 65. 
Maďarsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována  
23. 3. 2017 

Recenze

Recenze produktu MILURIT 300 100X300MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu MILURIT 300 100X300MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám