Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

MIDAZOLAM TORREX 1 MG/ML 10X10ML/10MG Injekční roztok - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 14523

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: TOV
Kód výrobku: 14523
Kód EAN:
Kód SÚKL: 30165
Držitel rozhodnutí: TOV
Terapeutické indikace Premedikace před diagnostickými a terapeutickými výkony v lokální anestézii. Úvod a vedení celkové anestézie. Dlouhodobá sedace u pacientů v intenzivní péči.

Příbalový leták

 

1 ze 7 

sp.zn. sukls182545/2015 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

Midazolam Torrex 1 mg/ml 
Midazolam Torrex 5 mg/ml 

injekční roztok 

Midazolamum 

 
 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
 
1. 

Co je přípravek Midazolam Torrex a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Midazolam Torrex používat   

3. 

Jak se přípravek Midazolam Torrex používá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Midazolam Torrex uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 

1. Co je přípravek Midazolam Torrex a k čemu se používá 

 
Midazolam Torrex obsahuje látku midazolam, která patří mezi takzvané benzodiazepiny. 
Rychle navozuje ospalost nebo spánek, zklidňuje, uvolňuje svaly a působí proti křečím. 
 
Používá se: 

  před a během lékařských testů, vyšetření a výkonů, kdy pacient zůstává při vědomí (v lokální 

anestézii). Navozuje pocit klidu a ospalosti.  

  před podáním anestetika k navození klidu a ospalosti a v průběhu celkové anestézie.   

  k dlouhodobému zklidnění během intenzivní péče 

 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Midazolam Torrex používat 

 
Nepoužívejte přípravek Midazolam Torrex  

 

jestliže jste alergický(á) na midazolam nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 

 

jestliže jste alergický(á) na jiné benzodiazepiny.  

  máte závažné problémy s dýcháním a máte podstoupit sedaci se zachovaným vědomím. 

Pokud splňujete kteroukoli z těchto podmínek, nesmíte používat Midazolam Torrex. Pokud si nejste 
jistý(á), obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka, než začnete používat tento lék.  
 
Upozornění a opatření 
Přípravek  Midazolam  Torrex  Vám  bude  podávat  zkušený  lékař  -  anesteziolog,  protože  lék  může 
vyvolat zástavu dechu. 
Zvláštní opatrnosti je třeba, pokud je Midazolam Torrex podáván dětem. Informujte lékaře, 
pokud Vaše dítě má onemocnění srdce. Vaše dítě pak bude pečlivě monitorováno a dávka léku 
bude přizpůsobena jeho stavu. 
Dětem do 6 měsíců bude přípravek podáván velmi opatrně a postupně a lékař na jednotce 
intenzivní péče bude pečlivě sledovat dech a stupeň okysličení. 
 

 

2 ze 7 

Před použitím přípravku Midazolam Torrex se poraďte se svým lékařem, jestliže:  

 

Je Vám více než 60 let. 

 

Trpíte dlouhodobým onemocněním, např. dýchacích cest, ledvin, jater nebo srdce. 

 

Trpíte nemocí, kvůli které se cítíte slabý(á), vyčerpaný(á) nebo nevýkonný(á).  

 

Máte nemoc jménem „myasthenia gravis“, při které jsou Vaše svaly slabé.  

 

Máte nebo jste kdykoliv měl(a) problémy s alkoholem.  

 

Máte nebo jste kdykoliv měl(a) problémy s drogami.  

Pokud se Vás cokoliv z výše uvedeného týká (nebo si nejste jistý(á)), poraďte se s Vaším lékařem 
nebo lékárníkem, než užijete Midazolam Torrex.  
 
Pokud má Vaše dítě používat tento lék: 

 

Poraďte se s lékařem, pokud se cokoliv z výše uvedeného týká Vašeho dítěte.  

 

Zejména informujte lékaře, pokud Vaše dítě má srdeční nebo dýchací problémy.  

 
Další léčivé přípravky a přípravek Midazolam Torrex 
Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které 
možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, nebo o přírodních 
léčivech. Midazolam Torrex totiž může ovlivnit působení některých jiných léčiv. Též některé jiné léky 
mohou ovlivnit působení přípravku Midazolam Torrex.  
 
Poraďte se s Vaším lékařem nebo lékárníkem, pokud užíváte některý z následujících léků:  

 

Trankvilizéry (léky na úzkost nebo na zlepšení spánku). 

 

Léky k léčbě deprese.  

 

Hypnotika (léky na spaní). 

  Sedativa (léky na uklidnění nebo navozující spánek). 

 

Karbamazepin nebo fenytoin (mohou se užívat na křeče nebo epileptické záchvaty). 

 

Léky na HIV zvané „inhibitory proteáz“ (např. sachinavir).  

 

Antibiotika zvaná „makrolidy“ (např. erytromycin nebo klaritromycin).  

 

Léky na plísňové-houbové infekce (např. ketokonazol, vorikonazol, flukonazol, itrakonazol, 
posakonazol).  

 

Silné léky proti bolesti.  

  Atorvastatin (k léčbě vysokého cholesterolu). 

  Antihistaminika (k léčbě alergických reakcí). 

 

Třezalku (přírodní lék na depresi).  

 

Léky k léčbě vysokého krevního tlaku zvané „kalciové blokátory“ (např. diltiazem).  

Pokud se Vás cokoliv z výše uvedeného týká (nebo si nejste jistý(á)), poraďte se se svým lékařem.  
 
Přípravek Midazolam Torrex s alkoholem 
Nepijte alkohol, pokud používáte přípravek Midazolam Torrex, protože alkohol může zvýšit tlumivý 
účinek midazolamu.  
 
Těhotenství a kojení  

 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Váš 
lékař rozhodne, zda je tento lék pro Vás vhodný. 

 

Po každém použití přípravku Midazolam Torrex 24 hodin nekojte, protože Midazolam Torrex 
může přecházet do Vašeho mateřského mléka.   

 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

  Po použití přípravku Midazolam Torrex nesmíte řídit dopravní prostředky ani obsluhovat stroje a 

přístroje, dokud Vám vykonávání těchto činností nepovolí lékař.  

 

Je to proto, že podání přípravku Midazolam Torrex Vám způsobí ospalost a ztrátu paměti. Také 
může narušit Vaše soustředění a koordinaci, což může ovlivnit Vaši schopnost řídit dopravní 
prostředky nebo obsluhovat stroje a přístroje.  

 

 

3 ze 7 

Přípravek Midazolam Torrex v podstatě neobsahuje sodík, protože obsahuje méně než 1 mmol (23 
mg) sodíku v každé ampulce. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Midazolam Torrex používá  

 
Midazolam Torrex Vám podá lékař. Bude to na místě, které má vybavení pro Vaše sledování a léčbu 
jakýchkoli nežádoucích účinků. Zvláště bude sledováno Vaše dýchání a krevní oběh.  
 
Midazolam Torrex se nedoporučuje k léčbě novorozenců a kojenců do 6 měsíců. Nicméně pokud to 
lékař uzná za nezbytné, může být Midazolam Torrex podán novorozenci nebo kojenci mladšímu 6 
měsíců na jednotce intenzivní péče.  
 
Jak Vám bude přípravek Midazolam Torrex podán 
O způsobu podání rozhodne lékař.   
Midazolam Torrex Vám bude podán  

  pomalou injekcí do žíly (intravenózní injekce),  

  infuzí do jedné z Vašich žil (intravenózní infuze), 

  injekcí do svalu (intramuskulární injekce).   

Midazolam Torrex může lékař mísit s následujícími roztoky: 
fyziologický roztok, 5% roztok glukosy, 10% roztok glukosy, Ringerův roztok, Hartmanův roztok.  
 
Jaká dávka přípravku Midazolam Torrex bude podána  
Dávka přípravku Midazolam Torrex je různá pro každého pacienta. Lékař rozhodne, kolik léku Vám 
podá. Záleží to na Vašem věku, hmotnosti a celkovém zdravotním stavu. Také záleží, k čemu tento lék 
potřebujete, jak odpovídáte na léčbu a zda současně užíváte jiné léky.  
 
Po podání přípravku Midazolam Torrex  
Po léčbě musíte být odveden(a) domů dospělou osobou, která na Vás může dohlédnout, protože 
Midazolam Torrex Vám může způsobit ospalost a ztrátu paměti. Také může narušit Vaši soustředěnost 
a koordinaci.  
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Midazolam Torrex, než jste měl(a)  
Váš lék Vám bude podán lékařem, takže je nepravděpodobné, že byste jej použil(a) příliš mnoho.  
Nicméně při podání vysoké dávky se může u Vás projevit:   

  Pocit ospalosti a ztráta koordinace a reflexů.  

 

Problémy s mluvením a neobvyklé pohyby očí (nystagmus). 

 

Nízký krevní tlak, vzhledem ke kterému můžete pociťovat závrať nebo omámení.  

 

Zpomalení nebo zástava dýchání nebo srdeční činnosti a ztráta vědomí (koma).  

 
Dlouhodobé používání přípravku Midazolam Torrex pro zklidnění v intenzivní péči 
Pokud dostáváte Midazolam Torrex dlouhou dobu, jako např. na jednotce intenzivní péče, může si 
Vaše tělo na tento lék vytvořit návyk (tolerance). To znamená, že již nebude účinkovat tak dobře.  
 
Ukončení podávání přípravku Midazolam Torrex  
Pokud používáte Midazolam Torrex dlouhodobě, jako např. na jednotce intenzivní péče, můžete mít 
po náhlém ukončení podávání abstinenční příznaky, např.:  

 

Změny nálady. 

 

Křeče. 

  Bolest hlavy. 

  Bolest svalů. 

 

Problémy se spaním (insomnie). 

 

Pocity velké úzkosti, napětí, neklidu, zmatenosti nebo podráždění. 

 

Vidění a někdy slyšení věcí, které neexistují (halucinace). 

Váš lékař bude snižovat dávku léku postupně.  
 

 

4 ze 7 

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky  

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. Byly hlášeny následující nežádoucí účinky (četnost není známa, z dostupných 
údajů ji nelze určit):  
 
Přestaňte používat přípravek Midazolam Torrex a ihned vyhledejte lékaře, objeví-li se některý 
z následujících nežádoucích účinků. Mohou být život ohrožující a mohou vyžadovat okamžitou 
lékařskou péči: 

 

Těžká alergická reakce (anafylaktický šok). Příznaky mohou být náhlá vyrážka, svědění nebo 
kopřivka a otok tváře, rtů, jazyka nebo jiných částí těla. Můžete také mít obtíže s dýcháním. ¨ 

  Otok hlubších vrstev kůže a podkoží (angioedém) 

 

Srdeční záchvat (srdeční zástava). Mezi příznaky může patřit bolest na hrudi.  

 

Problémy s dýcháním, někdy až zástava dýchání.  

  Svalová křeč v oblasti hlasivek, způsobující dušení. 

Život ohrožující nežádoucí účinky jsou častější u dospělých nad 60 let věku a u pacientů, kteří již mají 
dýchací nebo srdeční problémy. Také se častěji vyskytnou, je-li injekčně podána vysoká dávka nebo je 
podána příliš rychle.  
 
Další možné nežádoucí účinky: 
Poruchy nervového systému:
 Ospalost a prodloužené zklidnění, snížená bdělost, spavost, bolest hlavy, 
závrať, zhoršená koordinace pohybů, svalová křeč a třes svalů. Dočasná ztráta paměti, jejíž trvání je 
přímo úměrné podané dávce. V ojedinělých případech měla ztráta paměti prodloužené trvání.  
U předčasně narozených dětí a novorozenců byly hlášeny křeče.    
 
Srdeční poruchy:
 Vyskytly se závažné nežádoucí účinky, které zahrnovaly srdeční zástavu, nízký 
krevní tlak, pomalý srdeční tep, vazodilatační účinky (např. návaly, zčervenání obličeje, mdloby a 
nevolnost). 
 
Gastrointestinální (týkající se žaludku a střev) poruchy
: Pocit na zvracení, zvracení, zácpa, sucho 
v ústech. 
 
Kožní poruchy: Vyrážka, kopřivka, svědění. 
 
Celkové poruchy a reakce v místě aplikace: Únava, zčervenání a bolest v místě vpichu injekce.  
 
U pacientů užívajících benzodiazepiny (látky navozující uklidnění, ospalost a spánek) bylo 
zaznamenáno zvýšené riziko pádů a zlomenin. Zvýšené riziko bylo hlášeno u osob užívajících 
současně sedativa (léky na zklidnění) (včetně alkoholických nápojů) a u starších osob. 
 
Psychiatrické poruchy: Stav zmatenosti, euforie (nepřiměřeně dobrá nálada), halucinace. Byly hlášeny 
paradoxní reakce jako agitovanost (pohybový neklid), neklid, nepřátelství, záchvaty vzteku, agresivita, 
podrážděnost a útočnost. Tyto příznaky byly pozorovány častěji při podání vyšších dávek nebo po 
příliš rychlém podání, častěji u dětí a starších pacientů. Při rychlém ukončení léčby se mohou objevit 
abstinenční příznaky. Může dojít k zneužívání přípravku. 
 
Závislost: Používání přípravku Midazolam Torrex může i v terapeutických dávkách vést ke vzniku 
fyzické závislosti. Po déletrvajícím podávání musí být dávka midazolamu postupně snižována, aby 
nedošlo k projevům abstinenčních příznaků včetně epileptických křečí. 
 
Poruchy imunitního systému: Alergické reakce (např. vyrážka na kůži, pokles krevního tlaku, dušnost), 
anafylaktický šok (život ohrožující těžká forma alergické reakce). 
 

 

5 ze 7 

Poruchy dýchání: Byly hlášeny závažné nežádoucí účinky zahrnující dýchací obtíže (včetně zástavy 
dechu), zkrácení dechu, náhlá neprůchodnost dýchacích cest (laryngospasmus), škytavka.  
Život ohrožující komplikace jsou pravděpodobnější u dospělých nad 60 let a u pacientů s již 
existujícími dýchacími obtížemi či narušenými srdečními funkcemi, a to hlavně po příliš rychlé 
aplikaci injekce nebo po podání příliš velké dávky (viz bod „Upozornění a opatření“).  
 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Midazolam Torrex uchovávat 

 

 

Za uchovávání přípravku Midazolam Torrex je zodpovědný Váš lékař či lékárník. Jsou také 
zodpovědní za správné zacházení s přípravkem Midazolam Torrex. 

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

 

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte ampulky v krabičce, aby byl přípravek chráněn 
před světlem. 

 

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a 
podmínky  uchovávání  přípravku  po  otevření  před  použitím  jsou  v  odpovědnosti  uživatele  a 
normálně  by  doba  neměla  být  delší  než  24  hodin  při  2-8  °C,  pokud  ředění  neproběhlo  za 
kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.   

  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné 

do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.  

 

Tento lék může podávat pouze zdravotnický personál. 

 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Midazolam Torrex obsahuje 

 

Léčivou látkou je midazolamum ve formě midazolami hydrochloridum.  

  MIDAZOLAM TORREX 1 mg/ml - Jeden ml injekčního roztoku obsahuje midazolamum 1 mg ve 

formě midazolami hydrochloridum.  

  MIDAZOLAM TORREX 5 mg/ml - Jeden ml injekčního roztoku obsahuje midazolamum 5 mg ve 

formě midazolami hydrochloridum.  
 

 

Dalšími složkami jsou chlorid sodný, roztok kyseliny chlorovodíkové 1 mol/l, voda na injekci 
 

 
Jak přípravek Midazolam Torrex vypadá a co obsahuje toto balení 
Midazolam Torrex je čirý bezbarvý roztok (injekční roztok) balený v bezbarvé skleněné ampulce 
(malá lahvička) a v krabičce.  
Přípravek je dodáván v balení: 
MIDAZOLAM TORREX 1 mg/ml – 10 x 2 ml, 10 x 5 ml, 10 x 10 ml 
MIDAZOLAM TORREX 5 mg/ml – 10 x 1 ml, 10 x 2 ml, 10 x 3 ml, 10 x 5 ml, 10 x 10 ml 
 

 

6 ze 7 

 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Chiesi CZ s.r.o., Na Květnici 33, 140 00 Praha 4, Česká republika 
 
Výrobce 
Chiesi Pharma GmbH, Gonzagagasse 16/16, 1010 Vídeň, Rakousko 
 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 17.12.2015 
 
 

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky: 
 

Dávkování 

 

Intramuskulární podání   
Premedikace před celkovou anestézií   
Dospělí: 0,07-0,10 mg/kg tělesné hmotnosti i.m., podle pacientova věku a celkového stavu (obvyklá 
dávka je přibližně 5 mg).   
Děti: 0,15-0,20 mg/kg tělesné hmotnosti i.v. Děti vyžadují vyšší dávky než dospělí ve vztahu k jejich 
tělesné hmotnosti.   
Starší a vážně nemocní pacienti: nízké dávky (0,025-0,05 mg/kg tělesné hmotnosti i.v.) jsou obyčejně 
dostačující. Tyto dávky musí být podány přibližně 30 minut před úvodem do anestézie.   
  
Úvod do anestezie u dětí   
0,15-0,20 mg/kg tělesné hmotnosti i.m., kombinovaná s 8 mg ketaminu na kg tělesné hmotnosti i.m.   
  
Intravenózní podání   
Intravenózní  injekce  musí  být  podaná  pozvolna  (přibližně  2,5  mg  každých  10  sekund  při  úvodu  do 
anestézie a 1 mg za 30 sekund k premedikaci). Nástup účinku je max. do 2 minut.   
  
Premedikace před výkonem v místní anestézii nebo před diagnostickým vyšetřením   
Dospělí: počáteční dávka je 2,5 mg i.v., 5-10 minut před výkonem. V případě nutnosti možno podávat 
další dávky po 1 mg i.v., celkové dávky vyšší než 5 mg i.v. nejsou obvykle potřebné.   
  
Starší  a  vážně  nemocní  pacienti:  počáteční  dávka  musí  být  redukovaná  na  1-1,5  mg  i.v.  u  vážně 
nemocných a starších pacientů. Injekce musí být pomalá (1 mg za 30 sekund).  Celkové dávky vyšší 
než 3,5 mg i.v. nejsou obvykle potřebné.   
  
Sedace v intenzivní péči   
K sedaci na jednotce intenzivní péče je nutno pro dosažení požadovaného účinku dávky titrovat podle 
klinické odpovědi, věku a současné léčby.   
Počáteční dávka je 0,03-0,3 mg/kg tělesné hmotnosti. Měla by být podána v průběhu 5 minut.   
Udržovací dávka je 0,03-0,2 mg/kg/hod.   
U  pacientů  s  hypovolémií,  při  vazokonstrikci  a  hypotermii  by  měly  být  dávky  redukovány  nebo 
úvodní dávka vynechána.   
  
Úvod a vedení celkové anestézie   
Úvod do anestézie: 0,15-0,2 mg/kg tělesné hmotnosti i.v. v kombinaci s analgezií.   
Pro udržení úrovně anestézie jsou nutné doplňující i.v.  malé dávky podle klinického stavu pacienta. 
Injekce musí být pomalá (2,5 mg každých 10 sekund).   
Intravenózní injekce mohou být zaměněné za infúze.   
Pro intravenózní anestézii v kombinaci s anestetiky: 0,03-0,3 mg midazolamu/kg/hod.   
Dávky musí být redukovány u rizikových chirurgických pacientů, u starších a zeslabených pacientů.   

 

7 ze 7 

 
Midazolam se může při premedikaci před anestézií kombinovat s běžnými anticholergními látkami.   
Jestliže je midazolam kombinován s analgetiky, musí být analgetika podána jako první.   
Midazolam se pak titruje až do požadované úrovně sedace.   
 
Použití u zvláštních skupin pacientů: 
Porucha funkce ledvin: 
U  pacientů  s poruchou  funkce  ledvin  (clearance  kreatininu  < 10 ml/min)  je  farmakokinetika 
nenavázaného  midazolamu  po  jednorázové  i.v.  dávce  podobná  jako  u  zdravých  dobrovolníků.  U 
pacientů  na  jednotkách  intenzivní  péče  (JIP)  však  po  dlouhodobé  infuzi  byla  průměrná  doba  trvání 
sedativního  účinku  u  pacientů  s renálním  selháním  mnohem  vyšší,  s největší  pravděpodobností 
v důsledku akumulace α-hydroxymidazolam glukuronidu. 
Pro pacienty se závažnou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min), kteří dostávali 
midazolam k navození anestézie, nejsou  k dispozici žádné specifické údaje. 
 
Porucha funkce jater 
Porucha funkce jater snižuje clearance i.v. podávaného midazolamu s následným zvýšením 
terminálního poločasu. Proto mohou být klinické účinky zesílené a mohou trvat déle. Potřebnou dávku 
midazolamu je možné snížit a je třeba zajistit řádné monitorování vitálních funkcí pacienta.

 

 
 

Recenze

Recenze produktu MIDAZOLAM TORREX 1 MG/ML 10X10ML/10MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu MIDAZOLAM TORREX 1 MG/ML 10X10ML/10MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám