Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na močové a pohlavní ústrojí » Léky na předpis na močové cesty, ledviny, prostatu

MICTONETTEN 30X5MG Obalené tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 19611

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: APOGEPHA ARZNEIMITTEL GMBH, DRAZDANY
Kód výrobku: 19611
Kód EAN: 8594065290046
Kód SÚKL: 92255
Držitel rozhodnutí: APOGEPHA ARZNEIMITTEL GMBH, DRAZDANY
Mictonetten je přípravek vhodný k symptomatické léčbě funkčních poruch močového měchýře a nestability svalu močového měchýře, jakož i při chorobně zvýšeném nucení bez žádoucího efektu. Je účinný proti pomočování při nadměrné funkci svalu močového měchýře nebo při jeho nízké kapacitě. Prodlužuje dobu klidu při nápadně častém nucení. Mictonetten je používán k podpůrné léčbě pro zvýšení kapacity močového měchýře např. po operačních zákrocích. Přípravek Mictonetten je určen dětem od 4 let. Mohou jej užívat i dospělí a mladiství jako "udržovací dávku" místo 3krát silnějšího Mictonormu.

Příbalový leták

1/5
Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls79869/2009
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Mictonetten 5 mg
obalené tablety
propiverini hydrochloridum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám/Vašemu dítěti. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy/Vaše dítě.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Mictonetten a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Vy/Vaše dítě Mictonetten užívat
3. Jak se Mictonetten užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Mictonetten uchovávat
6. Další informace
1. CO JE MICTONETTEN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Mictonetten je spasmolytikum močového měchýře.
Používá se k léčbě močové inkontinence (nekontrolovaný únik moči), nutkání na močení a zvýšené
frekvence močení u pacientů, kteří trpí buď idiopatickou hyperaktivitou detrusoru močového měchýře
(hyperaktivní močový měchýř) anebo neurogenní hyperaktivitou detrusoru v důsledku poranění míchy,
např. paraparézy či meningeální léze.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE VY/VAŠE DÍTĚ
MICTONETTEN UŽÍVAT
Neužívejte Mictonetten
jestliže jste Vy/Vaše dítě přecitlivělý(é) na léčivou látku propiverin nebo na kteroukoliv další složku
Mictonetten, včetně hlinitého laku oranžové žluti (E 110),
jestliže máte Vy/Vaše dítě jedno z následujících onemocnění:
střevní neprůchodnost (obstrukci střev)
těžké poruchy odtoku moči, doprovázené jejím zadržováním
svalovou slabost (myasthenia gravis)
ochrnutí střev (intestinální atonii)
chronické zánětlivé onemocnění tlustého střeva (těžkou colitis ulcerosa)
akutní rozšíření tlustého střeva s teplotami a bolestmi (toxický megacolon)
neléčený zelený zákal (glaukom) s uzavřeným úhlem
2/5
středně těžké a těžké poruchy jater
rychlý a nepravidelný tep (tachyarytmie).
Zvláštní opatrnosti při použití Mictonetten je zapotřebí
při těžké nekompenzované srdeční nedostatečnosti (NYHA IV)
při hyperplazii prostaty (zvětšení prostaty)
při hiatové hernii s esofageálním refluxem (brániční kýla s poruchou trávení, pálením žáhy)
při srdeční arytmii (porucha srdečního rytmu)
při tachykardii (rychlý pulz).
Propiverin, stejně jako jiná anticholinergika, vyvolává mydriázu (rozšíření zornic). Proto se může u
jedinců s predispozicí úzkého úhlu přední komory zvýšit riziko akutního zeleného zákalu (glaukomu)
s uzavřeným úhlem.
Před zahájením léčby se musí vyloučit
polakisurie (časté močení, provázené vymočením malého množství) a nykturie (časté močení v noci,
spojené s menším močením během dne) kardiálního (srdečního) anebo renálního (ledvinového) původu
organické onemocnění močového měchýře (např. infekce močových cest, zhoubný nádor aj.).
Pacienti léčení propiverinem (Mictonetten) současně s léky, které mohou zpomalovat jeho
odbourávání (např. methimazol k léčbě funkcí štítné žlázy, ketokonazol k léčbě kožních plísní), by
měli začít léčbu od nejnižších možných dávek; dávka může být (v závislosti na reakci pacienta)
postupně zvyšována.
Léčba pacientů se sníženou funkcí ledvin: u pacientů s lehkými či středně těžkými poruchami funkce
ledvin není nutné dávkování upravovat; tito pacienti by ale měli být léčeni s větší opatrností (častější
kontroly). Pro pacienty s těžkými poruchami ledvinových funkcí je stanovena maximální denní dávka
30 mg propiverin-hydrochloridu.
Léčba pacientů s omezenou funkcí jater: u pacientů s lehkými poruchami jaterních funkcí nemusí být
dávkování měněno (je však opět nutná zvýšená opatrnost častější kontroly). Studie s podáváním
propiverinu u pacientů se středně těžkými a těžkými poruchami funkce jater nebyly prováděny, proto
se léčba těchto pacientů propiverinem nedoporučuje.
Děti:
S léčbou hyperaktivního měchýře by se nemělo začínat před 5. rokem života, protože není ještě
v mnoha případech ukončen organický vývoj. Léčba neurogenní hyperaktivity detrusoru v důsledku
porušení míchy může být zahájena před dosažením 5 let. Podávání propiverin-hydrochloridu dětem
mladším 1 roku se nedoporučuje (chybějící data).
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte Vy/Vaše dítě nebo byly
užívány v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Účinky Mictonetten může zvýšit souběžné podávání některých léků proti depresi (tricyklických
antidepresiv, např. imipraminu), trankvilizérů (zklidňující léky, např. benzodiazepiny),
anticholinergik, amantadinu, neuroleptik (např. fenothiazinů používaných
u psychických onemocnění) a beta-sympatomimetik.
Účinky Mictonetten se snižují při současném podávání látek stimulujících cholinergní nervový
systém. U pacientů léčených isoniazidem (lék proti tuberkulóze) dochází k poklesu krevního tlaku.
Účinek prokinetik (látky urychlující vyprazdňování žaludku), např. metoclopramidu, se může snížit.
Užívání Mictonetten s jídlem a pitím
3/5
Tablety Mictonetten užívejte (či Vaše dítě) vcelku před jídlem a zapíjejte je dostatečným množstvím
tekutiny (sklenicí vody).
Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná či kojíte, neměla byste Mictonetten užívat, jestliže to není nezbytně nutné.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Mictonetten může vyvolat malátnost a zamlžené vidění. To může zhoršit Vaši schopnost vykonávat
činnosti, které vyžadují duševní bdělost, jako je řízení motorového vozidla, obsluha strojů nebo
provádění nebezpečných prací. Malátnost a zamlžené vidění se objevují především na počátku léčby,
při zvýšení dávky a v kombinaci s jinými léky, především sedativy (léky na uklidnění).
Důležité informace o některých složkách Mictonetten
Hlinitý lak oranžové žluti (E 110) může vyvolat alergické reakce.
Mictonetten obsahuje glukózu, laktózu a sacharózu. Poraďte se se svým lékařem o užívání tohoto
přípravku, pokud víte z předchozích vyšetření, že nesnášíte (či Vaše dítě) některé cukry. Každá tableta
Mictonetten obsahuje 0,3 mg monohydrátu glukózy a 34 mg monohydrátu laktózy.
Mictonetten neobsahuje gluten (lepek).
3. JAK SE MICTONETTEN UŽÍVÁ
Vždy užívejte Mictonetten přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.
Použití u dětí
Děti obvykle užívají denní dávku 0,8 mg propiverin-hydrochloridu na 1 kg tělesné hmotnosti ve 2 3
dílčích dávkách.
Tělesná hmotnost (kg) Mictonetten za den
12 16 1 0 1
17 22 1 1 1
23 28 2 0 2
29 34 2 1 2
35 2 2 2
nebo 3 0 3
Vzhledem k nižšímu obsahu léčivé látky se používá Mictonetten především při léčbě dětí, příp.
dospělých s nízkou tělesnou hmotností. U dospívajících s tělesnou hmotností nad 35 kg odpovídá
maximální denní dávka standardní denní dávce dospělých, tj. 2krát denně 15 mg propiverin-
hydrochloridu (2x 3 tbl. Mictonetten). Dospělí vážící více než 35 kg by měli být léčeni přípravkem
Mictonorm (1 obalená tableta obsahuje 15 mg propiverin-hydrochloridu). Podávání přípravků
Mictonetten a Mictonorm se může kombinovat.
Dospělí: Při idiopatické hyperaktivitě detrusoru (hyperaktivní močový měchář) je doporučená dávka
15 mg propiverin-hydrochloridu dvakrát denně, může být zvýšena až na třikrát denně. Některým
pacientům může postačovat 15 mg denně (3 obalené tablety Mictonetten).
Při neurogenní hyperaktivitě močového měchýře se doporučuje dávkování 15 mg propiverin-
hydrochloridu třikrát denně. Maximální doporučená denní dávka pro dospělé je 45 mg propiverin-
4/5
hydrochloridu.
Jestliže jste užil(a) Vy či Vaše dítě více přípravku Mictonetten, než jste měl(a,o)
V některých případech může mít předávkování přípravkem Mictonetten vliv na centrální nervový
systém (např. neklid, malátnost, svalovou slabost, poruchy řeči a vidění), vyvolávat suchost sliznic,
poruchy rovnováhy a tachykardii (zrychlení srdeční frekvence).
Při podezření na předávkování přípravkem Mictonetten informujte svého lékaře. Na základě závažnosti
stavu lékař rozhodne o potřebných opatřeních.
Jestliže jste zapomněl(a) Vy či Vaše dítě užít Mictonetten
Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.
Jestliže jste přestal(a) Vy či Vaše dítě užívat Mictonetten
Změnit dávkování či přerušit léčbu smíte výhradně na základě rozhodnutí lékaře.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Mictonetten nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého.
Nežádoucí účinky se třídí podle výskytu do následujících skupin:
Velmi časté (10 % a více; více než 1 člověk z 10)
Časté (110 %; 110 lidí ze 100)
Méně časté (0,11 %; 1 člověk ze 100 až 1 z 1 000)
Vzácné (0,010,1 %; 1 člověk ze 1 000 až 1 z 10 000)
Velmi vzácné (do 0,01 %, méně než 1 člověk z 10 000)
Není známo (jejich výskyt nelze z dostupných údajů stanovit)
Velmi časté
sucho v ústech
Časté
poruchy akomodace (zaostřování oka), poruchy vidění (rozmazané vidění)
únava a vyčerpanost
bolesti hlavy
bolesti břicha a žaludku
trávicí obtíže
zácpa
Méně časté
nevolnost/zvracení
závratě
třas
zadržování moči v močovém měchýři
červenání
poruchy chuti k jídlu
snížený krevní tlak s malátností
Vzácné
vyrážka způsobená alergickou reakcí (léčivá látka, pomocné látky, např. barviva)
Velmi vzácné
bušení srdce
neklid, zmatenost
Není známo
halucinace
5/5
Všechny nežádoucí účinky jsou přechodné a ustoupí po snížení dávky anebo ukončení léčby, nejdéle
za 14 dny.
Pokud je léčba přípravkem Mictonetten dlouhodobá, je vhodná (podle doporučení lékaře) občasná
kontrola jaterních testů. U pacientů s rizikem vzniku glaukomu (zelený zákal) je doporučována
kontrola nitroočního tlaku.
Při infekcích močových cest je třeba sledovat množství zbytkové moči.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5. JAK MICTONETTEN UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 25° C.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!
Mictonetten nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za zn. EXP (zkratka
používaná pro dobu použitelnosti). Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co Mictonetten obsahuje
Léčivou látkou je propiverin-hydrochlorid. Každá tableta obsahuje 5 mg propiverin-hydrochloridu
(=4,55 mg propiverinu).
Pomocnými látkami jsou monohydrát laktózy, celulozový prášek, magnesium-stearát, sacharóza,
mastek, kaolín, uhličitan vápenatý, oxid titaničitý (E 171), arabská klovatina, koloidní bezvodý oxid
křemičitý, makrogol 6000, monohydrát glukózy, hlinitý lak oranžové žluti (E 110), leštidlo a montanní
vosk q.s.
Jak Mictonetten vypadá a co obsahuje toto balení
Oranžová kulatá lesklá bikonvexní obalená tableta.
Balení po 30, 50 anebo 100 obalených tabletách. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
APOGEPHA Arzneimittel GmbH
Kyffhäuserstr. 27
01309 Dresden
Spolková republika Německo
Tel.: +420-351-33633
Fax: +420-351-3363440
info@apogepha.de
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 28.7.2010

Recenze

Recenze produktu MICTONETTEN 30X5MG Obalené tablety

Diskuze

Diskuze k produktu MICTONETTEN 30X5MG Obalené tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám