Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na srdeční nemoce

METOPROLOL AL 100 60X100MG Tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 17672

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ALIUD PHARMA GMBH & CO.KG., LAICHINGEN
Kód výrobku: 17672
Kód EAN: 4024773056015
Kód SÚKL: 47674
Držitel rozhodnutí: ALIUD PHARMA GMBH & CO.KG., LAICHINGEN
- Arteriální hypertenze. - Ischemická choroba srdeční. - Hyperkinetický srdeční syndrom (funkční srdeční poruchy). - Akutní léčba infarktu myokardu. - Tachyarytmie. - Profylaxe migrény. - Prevence reinfarktů. Přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů.

Příbalový leták

1/8 

sp.zn. sukls200668/2015 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

Metoprolol AL 100 

tablety 

 

Metoprololi tartras  

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému  lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 

Co je  Metoprolol AL 100 a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Metoprolol AL 100  užívat  

3. 

Jak se Metoprolol  AL 100 užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Metoprolol AL 100 uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 

1. 

Co je Metoprolol AL 100 a k čemu se používá 

Metoprolol  AL  100  obsahuje  léčivou  látku  metoprolol-tartarát,  která  patří  do  skupiny  léčiv 
nazývaných  beta-blokátory.  Metoprolol-tartarát  snižuje  tepovou  frekvenci,  stažlivost  srdce  a 
rychlost vedení srdečního vzruchu a snižuje zvýšený krevní tlak.  
Metoprolol-tartarát zvyšuje toleranci námahy a snižuje počet anginózních záchvatů (bolest na 
hrudi vznikající při nedostatečném prokrvení srdce).   

 

Metoprolol AL 100 se používá k léčbě: 

-  vysokého krevního tlaku (arteriální hypertenze) 
-  akutního infarktu myokardu a dlouhodobé léčbě po infarktu myokardu 
-  onemocnění,  při  kterém  dochází  k  nedokrvení  srdce.  Příčinou  je  postižení  věnčitých 

tepen, zásobujících srdeční sval (ischemická choroba srdeční) 

-  funkčních poruch srdce (hyperkinetický srdeční syndrom) 
-  nepravidelného a zrychleného srdeční rytmu (tachyarytmie) 
-  předcházení záchvatům migrén (profylaxe migrény) 

Přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů 

 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Metoprolol AL 100 užívat  

 
Neužívejte Metoprolol AL 100: 
- jestliže jste alergický(á) na metoprolol-tartarát, jiný beta blokátor nebo na kteroukoli další složku 

tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)  

2/8 

-  jestliže  trpíte  klinicky  zjevnými  příznaky  selhávání  srdce  projevující  se  dušností  a  otékáním 
kotníků (manifestní srdeční selhání)  

- při šoku 

-  jestliže  trpíte  poruchou  převodu  srdečního  vzruchu  mezi  srdeční  síní  a  komorou  (AV  blokem 

druhého nebo třetího stupně) 

-  jestliže  trpíte  poruchou  srdečního  rytmu,  která souvisí  s  poruchou  tvorby  vzruchu  v  srdečních 
síních (sick-sinus syndrom) 

- jestliže trpíte poruchami vedení srdečního vzruchu sinoatriálním uzlem (SA blok) 

-  jestliže  trpíte  bradykardií  (klidová  tepová  frekvence  nižší  než  50  pulzů/min  před  zahájením 

léčby) 

- jestliže trpíte hypotenzí (systolický krevní tlak nižší než 90 mmHg) 

- jestliže máte vyšší než je normální hladina kyselin v krvi (metabolická acidóza) 

- jestliže trpíte hyperreaktivitou průdušek (např. při bronchiálním astmatu) 

-  jestliže  trpíte  pokročilým  stadiem  okluzívního  onemocnění  periferních  tepen  projevující  se 
ucpáním velkých periferních tepen na horních a dolních končetinách 

- při současné léčbě inhibitory MAO (s výjimkou inhibitorů MAO-B) 

 

U pacientů léčených Metoprololem AL 100 (pokud nejsou umístěni na jednotce intenzivní péče) 
nesmí  být  intravenózně  (nitrožilně)  podávány  blokátory  kalciového  kanálu  typu  verapamilu  a 
diltiazemu  a  jiných  intravenózních  antiarytmik  –  léky  na  úpravu  srdečního  rytmu  (např. 
disopyramidu). 

 
Upozornění a opatření:  

-  Jestliže trpíte nízkým stupněm poruchy přenosu srdečního vzruchu mez srdečními síněmi 

a komorami (AV blok prvního stupně) 

-  U  diabetu  (cukrovky)  s vysoce  nestabilními  hladinami  koncetrace  glukózy  v krvi  (kvůli 

riziku závažných stavů hypoglykémie – nízké hladiny glukózy v krvi) 

-  Jestliže  dodržujete  po  delší  období  přísnou  dietu  nebo  jste  vystaven(a)  vysoké  fyzické 

námaze (kvůli riziku závažných stavů hypoglykémie – nízké hladiny glukózy v krvi) 

-  Jestliže  trpíte  nádorovým  onemocněním  nadledvin  označovaného  feochromocytom  – 

v takovém  případě  lze  užívat  Metoprolol  AL  100  teprve  po  předcházející  léčbě  alfa-
blokátory 

-  Jestliže máte poruchu funkce jater (viz bod 3 Jak se Metoprolol AL 100 užívá). 

 

Pacientům s psoriázou (lupénka) v osobní nebo rodinné anamnéze by se měl Metoprolol AL 100 
podávat pouze po pečlivém zvážení očekávaného pozitivního účinku a možných rizik léčby. 

Betablokátory  mohou  zvyšovat  citlivost  k  alergenům  a  závažnost  anafylaktických  reakcí,  čili 
celkových náhlých alergických reakcí. U pacientů, kteří prodělali závažné reakce z přecitlivělosti 
anebo  podstupují  specifickou  imunoterapii  (desenzibilizační  léčbu),  se  mohou  betablokátory 
podávat pouze v jasně indikovaných případech. 

 
 
Další léčivé přípravky a Metoprolol AL 100  
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a)  nebo které možná budete  užívat. 
 

3/8 

Současné užití přípravku Metoprolol AL 100 a inzulínu nebo léků na diabetes, užívaných ústy 
(tzv. perorální antidiabetika) může prodloužit účinnek těchto dalších léků a maskovat nebo oslabit 
příznaky nízké hladiny glukózy v krvi (hypoglykémie), zvláště zrychlený srdeční tep 
(tachykardie) a třes prstů. Proto jsou nutné pravidelné kontroly hladiny krevního cukru 
(glykémie). 
 
Současné užívání léčivého přípravku Metoprolol AL 100  a tricyklických antidepresiv, 
barbiturátů, fenothiazinů, glyceroltrinitrátu, diuretik, vazodilatancií a jiných antihypertenziv může 
vyvolat zvýšený pokles krevního tlaku. 

Současné užívání přípravku Metoprolol AL 100 a blokátorů vápníkových kanálů typu nifedipinu 
může  vyvolat  zvýšený  pokles  krevního  tlaku  a  v  ojedinělých  případech  může  dojít  k  srdeční 
nedostatečnosti. 

Tlumivé účinky přípravku Metoprolol AL 100 na srdce a antiarytmik (přípravky pro léčbu poruch 
srdečního rytmu) se mohou sčítat. 

Pacienti,  kteří  současně  užívají  Metoprolol  AL  100  a  blokátory  vápníkových  kanálů  typu 
verapamilu a diltiazemu nebo jiná antiarytmika (např. disopyramid), musí být pečlivě sledováni, 
protože  existuje  riziko  zvýrazněného  poklesu  tlaku  krve  (hypotenze),  závažného  zpomalení 
srdeční akce (bradykardie) nebo jiných poruch srdečního rytmu (arytmií). 

 
Upozornění: 
 

Současné  užívání  Metoprololu  AL  100  a  srdečních  glykosidů,  reserpinu,  alfamethyldopy, 
guanfacinu  nebo  klonidinu  může  vést  k  výraznému  snížení  tepové  frekvence  nebo  zpomalení 
vedení srdečních impulzů. 
 

Náhlé  vysazení  klonidinu  může  při  současné  léčbě  Metoprololem  AL  100  způsobit  výrazné 
zvýšení krevního tlaku. Je-li klonidin užíván současně s Metoprololem AL 100, nesmí být jeho 
podávání  přerušeno,  pokud  nebyl  Metoprolol  AL  100  vysazen  o  několik  dní  dříve.  Pouze  v 
takovém případě může být klonidin postupně vysazován. 

Současné užívání Metoprololu AL 100 a noradrenalinu, adrenalinu nebo jiných sympatomimetik 
(i obsažených např. v lécích proti kašli a nosních nebo očních kapkách) může vést k významnému 
zvýšení krevního tlaku. 

U  pacientů  léčených  Metoprololem  AL  100  se  může  objevit  snížená  odpověď  na  dávku 
adrenalinu, běžně užívanou pro potlačení alergické reakce. 

Vzhledem  k  riziku  silné  hypertenzní  reakce  by  se  při  léčbě  Metoprololem  AL  100  neměly 
současně užívat inhibitory monoaminoxidázy (MAO). 

Indometacin a rifampicin mohou snižovat antihypertenzní účinek Metoprololu AL 100. 

Cimetidin může zvyšovat účinek Metoprololu AL 100. 

Metoprolol AL 100 může snižovat vylučování lidokainu. 

Současné  užívání  Metoprololu  AL  100  a  narkotik/anestetik  může  vést  k  výraznému  poklesu 
krevního tlaku. Negativně inotropní účinek těchto léků může být aditivní. 

Neuromuskulární  blokáda  vyvolaná  periferními  myorelaxancii  (např.  sukcinylcholinem, 
tubokurarinem) může být zvýrazněna inhibicí beta-receptorů Metoprololem AL 100. 

Nemůže-li  být  Metoprolol  AL  100  vysazen  před  zákroky  vyžadujícími  celkovou  anestézii  nebo 
před  podáním  periferních  svalových  relaxancií,  musí  být  anesteziolog  informován  o  tom,  že 
pacient je léčen Metoprololem AL 100. 

Metoprolol AL 100  s alkoholem 

4/8 

Pokud  požijete  alkohol  během  užívání  tohoto  léčivého  přípravku,  může  dojít  ke 

zhoršení 

schopnosti  účastnit  se  silničního  provozu,  obsluhovat  stroje  nebo  pracovat  bez  pevné 
opory

 
 
Těhotenství a kojení  
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Těhotenství 
Podávání přípravku Metoprolol AL 100  v těhotenství a zejména v prvním trimestru těhotenství  
lze zvážit, pokud je to nezbytně nutné. Lékař musí pečlivě zvážit poměr přínosu a možného rizika, 
protože dosud nejsou k dispozici žádné přiměřeně dokumentované studie o použití u těhotných 
žen. 
 

Metoprolol-tartarát prochází přes placentu a snižuje průtok krve placentou a může uškodit 
nenarozenému dítěti. 

Léčba metoprolol-tartarátem se má ukončit 48-72 hodin před předpokládaným dnem porodu. 
Pokud to není možné, musí být novorozenec pečlivě sledován 48-72 hodin po narození. 
 

Kojení 

Metoprolol-tartarát se  vylučuje  do  mateřského  mléka.  U  kojenců  se  proto  musí  sledovat  možné 
projevy  nežádoucích  účinků  tohoto  přípravku,  přestože  jsou  po  terapeutických  dávkách  málo 
pravděpodobné.  Pro  udržení  co  nejnižší  možné  hladiny  metoprolol-tartarátu  v mateřském  mléce 
by ženy neměly kojit po dobu 3-4 hodin od užití metoprolol-tartarátu. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Pacienti užívající tento přípravek musí být pod pravidelnou lékařskou kontrolou. Reakce na léčbu 
se individuálně liší a přípravek může vést ke snížení pohotovosti, která má za následek zhoršení 
schopnosti účastnit se silničního provozu, obsluhovat stroje nebo pracovat bez pevné opory. Platí 
to  zejména  na  začátku  léčby,  při  zvyšování  dávky  léku  nebo  změně  léčby  nebo  při  současném 
požití alkoholu. 

 
Metoprolol AL 100  obsahuje monohydrát laktosy 

Pokud vám váš lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem 
dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat 

 

3. 

Jak se Metoprolol AL 100 užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Dávkování  by  mělo  být  upraveno  individuálně  podle  terapeutické  odpovědi.  Úpravy  dávkování 
může provádět jen lékař. 

Doporučená dávka přípravku je:  

Vysoký krevní tlak (arteriální hypertenze) 

5/8 

½  tablety Metoprololu AL 100 jednou nebo dvakrát denně nebo ½ -1 tableta jednou denně (což 
odpovídá 50-100 mg metoprolol-tartarát denně). V případě potřeby může být denní dávka zvýšena 
na 1 tabletu dvakrát denně (což odpovídá 200 mg metoprolol tartarátu denně).  

Ischemická choroba srdeční 

½  tablety Metoprololu AL 100 jednou nebo dvakrát denně nebo ½ -1 tableta jednou denně (což 
odpovídá  50-100  mg  metoprolol-tartarátu  denně).  V případě  potřeby  může  být  denní  dávka 
zvýšena na 1 tabletu dvakrát denně (což odpovídá 200 mg metoprolol-tartarátu denně).  

Hyperkinetický srdeční syndrom 

½  tablety Metoprololu AL 100 jednou nebo dvakrát denně nebo ½ -1 tableta jednou denně (což 
odpovídá  50-100  mg  metoprolol-tartarátu  denně).  V případě  potřeby  může  být  denní  dávka 
zvýšena na 1 tabletu dvakrát denně (což odpovídá 200 mg metoprolol-tartarátu denně).  

Tachyarytmie (rychlá a nepravidelná srdeční činnost) 

1 tableta Metoprololu AL 100 jednou nebo dvakrát denně (což odpovídá 100-200 mg metoprolol 
tartarátu). 

Akutní a dlouhodobá léčba infarktu myokardu a prevence reinfarktů 

Metoprolol AL 100 se podává pouze u pacientů, u nichž nejsou kontraindikovány betablokátory.

 

a) akutní léčba 

Při  akutním  infarktu  myokardu  je  třeba  zahájit  léčbu  co  nejrychleji  po  hospitalizaci,  přičemž 
důležitá  je  také  průběžná  kontrola  EKG  a  krevního  tlaku.  Léčba  se  zahajuje  5  mg  metoprolol- 
tartarátu intravenózně.  

Pacientům, kteří snášejí první dávku bez obtíží, je možné podávat další dávky – 5 mg metoprolol- 
tartarátu – i.v. v dvouminutových intervalech, dokud není dosaženo celkové maximální dávky až 
15 mg metoprolol-tartarátu. 

Pacienti,  kteří  snášejí  bez  obtíží  celkovou  dávku  15  mg  podanou  i.v.,  užívají  dále  ½  tablety 
Metoprololu AL 100, nejdříve však 15 minut po poslední intravenózní injekci. 

V následujících 48 hodinách se pacientům podává ½ tablety Metoprololu AL 100 každých 6 hodin 
(50  mg  metoprolol-tartarátu).  U  pacientů,  kteří  snášejí  bez  obtíží  pouze  dávku  nižší  než  15  mg 
metoprolol-tartarátu  podanou  i.v.,  je  třeba  s perorální  léčbou  začít  velmi  opatrně  (25  mg 
metoprolol-tartarátu).    

 

b) udržovací léčba 

Po akutní fázi by pacienti měli užívat udržovací dávku odpovídající 1 tabletě Metoprololu AL 100 
dvakrát  denně  (200  mg  metoprolol-tartarátu  denně).  V  případě,  že  po  podání  klesne  tepová 
frekvence  a/nebo  krevní  tlak  do  takové  míry,  že  je  nutný  léčebný  zásah,  nebo  se  objeví  jiné 
komplikace, léčba Metoprololem AL 100 musí být ihned přerušena. 

Profylaxe migrény 

1 tableta Metoprololu AL 100 jednou nebo dvakrát denně (což odpovídá 100-200 mg metoprolol- 
tartarátu denně). 

Pacienti s poruchou funkce jater 
U  pacientů  s těžkou  poruchou  funkce jater je  vylučování  Metoprololu  AL  100 sníženo,  a  proto 
může být nutné snížit dávkování Metoprololu AL 100. 

 

Způsob podání 

Tablety se polykají

 

celé, po jídle a zapíjejí se dostatečným množstvím vody.  

6/8 

Při užívání  přípravku  1  x denně se lék  obvykle  užívá  ráno,  při  2  denních dávkách  se  přípravek 
užívá ráno a večer.  

 

Délka léčby  

Délku léčby určuje lékař. 

Pokud  se  domníváte,  že  účinek  přípravku  Metoprolol  AL  100  je  příliš  silný  nebo  příliš  slabý, 
poraďte se se svým lékařem. 

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Metoprolol AL 100, než jste měl(a) 

V případě  předávkování  informujte  neprodleně  lékaře,  který  rozhodne  o  dalším  postupu. 
V závislosti  na  rozsahu  intoxikace,  předávkování  může  vyvolat  závažný  pokles  krevního  tlaku 
(hypotenzi),  zpomalení  srdeční  činnosti  (bradykardii)  až  srdeční  zástavu,  srdeční  selhání  a 
kardiogenní šok. Další projevy předávkování  mohou  zahrnovat dýchací obtíže,  bronchospasmus 
(zúžení průdušek), zvracení, poruchy vědomí a příležitostně křeče. 
V případě  předávkování  nebo  při  závažném  poklesu  krevního  tlaku  a/nebo  tepové  frekvence 
ukončete léčbu Metoprololem AL 100. 
 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Metoprolol AL 100 
Pokračujte v léčbě Metoprololem AL 100 podle předepsaného schématu. Nezdvojnásobujte 
následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.  
 
Jestliže jste přestal(a) užívat Metoprolol AL 100 
Léčba Metoprololem AL 100 může být přerušena nebo ukončena jen po poradě s lékařem. Náhlé 
přerušení léčby může vést k sníženému průtoku krve srdečním svalem (srdeční ischémii) a znovu 
vzplanutí anginy pectoris (bolest na hrudi způsobené nedostatečným okysličením srdce), infarktu 
myokardu nebo hypertenze (zvýšení krevního tlaku).  
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka.  
 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky  

 

Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 

 Zvláště na počátku léčby byly příležitostně zaznamenány poruchy centrálního nervového systému 
jako  únava,  deprese,  závratě,  zmatenost,  bolesti  hlavy,  pocení,  noční  můry  nebo  zvýšená  snová 
aktivita, poruchy spánku, halucinace. 

  

Příležitostně  byly  zaznamenány  přechodné  zažívací  potíže  jako  nevolnost  (nepříjemný  pocit  v 
žaludku s pocitem na zvracení), zvracení, bolesti v břiše, zácpa a průjem. 

Občas byla pozorována námahová dušnost a vzácně byl zaznamenán bronchospazmus (viz bod 
Neužívejte Metoprolol AL 100). 

Příležitostně byly zaznamenány i parestezie (pocit brnění, píchání, svědění či pálení kůže) a pocit 
chladu v končetinách. Vzácně byla po podávání přípravku pozorována svalová ochablost a křeče 
ve svalech.  

7/8 

Zhoršení  příznaků  bylo  pozorováno  u  pacientů  s  claudicatio  intermittens  (občasné  kulhání 
objevující se při delší chůzi, provázené bolestmi hlavně ve svalstvu dolních končetin a vyvolané 
nedostatečným krevním zásobením) a s poruchami periferního krevního oběhu (včetně pacientů s 
Raynaudovým syndromem). 

Vzácně se vyskytuje pokles krevního tlaku, synkopa (náhlá, krátkodobá ztráta vědomí), palpitace 
(bušení  srdce),  bradykardie  (zpomalení  srdeční  frekvence),  poruchy  atrioventrikulárního  vedení 
(poruchy  vedení  vzruchu  v  srdci)  nebo  znovu  vzplanutí  srdeční  nedostatečnosti  s  periferními 
otoky a/nebo s námahovou dušností. 

U pacientů s anginou pectoris se v jednotlivých případech nedá vyloučit zhoršení záchvatů. 

U pacientů s bronchospazmem (zvláště u těch, kteří trpí obstrukční bronchopulmonální chorobou) 
se může objevit dušnost, protože metoprolol-tartarát může zvyšovat odpor v dýchacích cestách. 

Pouze  zřídka  se  u  léčených  pacientů  vyskytuje  pocit  sucha  v  ústech,  konjunktivitida  (zánět 
spojivek) nebo snížené slzení (to musí mít na paměti zejména lidé používající kontaktní čočky) a 
ojediněle byly popsány poruchy vidění. 

Metoprolol AL 100 může maskovat příznaky thyreotoxikózy (hyperfunkce štítné žlázy). 

Vzácně  byla  popsána  rovněž  manifestace  latentní  formy  diabetu  (cukrovka)  nebo  zhoršení 
manifestní  formy  diabetu.  U  pacientů,  kteří  po  dlouhou  dobu  dodržují  přísnou  dietu  nebo  kteří 
jsou vystaveni velké fyzické námaze, může při užívání Metoprololu AL 100 dojít k hypoglykémii. 
Varovné příznaky hypoglykémie (nízká hladina cukru v krvi) (zvláště třes a tachykardie) mohou 
být přitom maskovány. 

Ojediněle  se  při  užívání  přípravku  vyskytly  případy  sníženého  libida  (sexuální  touha)  a 
impotence. 

Ojediněle dochází k  vypadávání vlasů, zhoršení sluchu nebo hučení v uších, přibývání na váze, 
změnám  osobnosti  (např.  emoční  labilita  nebo  krátkodobá  ztráta  paměti),  trombocytopenie 
(nedostatek  krevních  destiček)  nebo  leukopenie  (snížený  počet  bílých  krvinek),  alergická  rýma, 
Peyronieova nemoc (deformace penisu v důsledku poškození topořivých tělísek). 

Občas se vyskytly případy alergických kožních reakcí  (erytém (červené zbarvení kůže), pruritus 
(svědění), exantém (vyrážka), fotosenzitizace (zvýšená citlivost pokožky na sluneční záření)). 

Léčba Metoprololem AL 100 může být spojena s poruchami metabolismu lipidů; přitom hladina 
celkového  cholesterolu  bývá  normální,  hladina  HDL  cholesterolu  (cholesterol  označován  také 
jako tzv. „hodný“ cholesterol) snížena a hladina plazmatických triglyceridů zvýšena. 

Dlouhodobá  léčba  Metoprololem  AL  100  byla  v  ojedinělých  případech  spojena  s artropatií 
(onemocnění kloubů různé příčiny postihující jeden nebo několik kloubů). 

Ojediněle  byly  popsány  i  případy  zvýšení  hladiny  sérových  transamináz  –  jaterních  enzymů 
(GOT, GPT) nebo hepatitidy (zánět jater). 

Betablokátory  mohou  rovněž  v  ojedinělých  případech  aktivovat  nebo  zhoršit  psoriázu  nebo 
způsobit psoriáze podobnou kožní vyrážku. 

Betablokátory mohou zvyšovat citlivost k alergenům a zvyšovat závažnost anafylaktických reakcí 
(akutní  odezva  organismu  na  styk  s  alergenem).  U  pacientů,  kteří  prodělali  těžké  reakce 
přecitlivělosti  anebo  prodělávají  specifickou  imunoterapii  (desenzibilizační  léčbu),  se  mohou 
objevit zvýrazněné anafylaktické reakce.  

U pacientů se závažným poškozením ledvin se v ojedinělých případech vyskytuje zhoršení funkcí 
ledvin v průběhu léčby beta-blokátory. U těchto pacientů by léčba Metoprololem AL 100 měla být 
provázena sledováním funkcí ledvin. 
 

 
Hlášení nežádoucích účinků 

8/8 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny  v této  příbalové  informaci.  Nežádoucí  účinky  můžete  hlásit  také  přímo  na 
adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti 
tohoto přípravku. 

 
 
5. 

Jak Metoprolol AL 100 uchovávat 

 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené  na blistru a na krabičce  za 
EXP.

 

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.  

 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Metoprolol AL 100 obsahuje 
 

-  Léčivou látkou je metoprololi tartras 100mg v jedné tabletě 
-  Pomocnými  látkami  jsou:  sodná  sůl  kroskarmelosy,  monohydrát  laktosy,  povidon, 

magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, mastek 

 

Jak Metoprolol AL 100 vypadá a co obsahuje toto balení 

Kulaté, bílé, bikonvexní tablety se čtvrtící rýhou po obou stranách.

 

Tabletu lze rozdělit na stejné 

dávky. 
Metoprolol AL 100 je dostupný ve velikostech balení 20, 60 a 100 tablet. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 

ALIUD PHARMA GmbH  

Gottlieb-Daimler-Str. 19 

D-89150  Laichingen, Německo 
 
Výrobce 
STADA Arzneimittel AG,  
Stadastr. 2-18 
61118 Bad Vilbel 
Německo 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 1.12.2015. 

 

Recenze

Recenze produktu METOPROLOL AL 100 60X100MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu METOPROLOL AL 100 60X100MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám