Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na srdeční nemoce

METOPROLOL AL 100 100X100MG Tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 17673

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ALIUD PHARMA GMBH & CO.KG., LAICHINGEN
Kód výrobku: 17673
Kód EAN: 4024773057012
Kód SÚKL: 47675
Držitel rozhodnutí: ALIUD PHARMA GMBH & CO.KG., LAICHINGEN
- Arteriální hypertenze. - Ischemická choroba srdeční. - Hyperkinetický srdeční syndrom (funkční srdeční poruchy). - Akutní léčba infarktu myokardu. - Tachyarytmie. - Profylaxe migrény. - Prevence reinfarktů. Přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů.

Příbalový leták

1/9

Příloha č. 1 ke sdělení sp. zn. sukls230825/2012

Příbalová informace - RP
Informace pro použití, čtěte pozorně!
Metoprolol AL 100
Tablety
(metoprololi tartras)
Držitel rozhodnutí o registraci:
Aliud Pharma GmbH & Co. KG
Gottlieb-Daimler-Str. 19
D-89150 Laichingen, Německo

Výrobce:
Stada Arzneimittel AG
Stadastr. 2-18
61118 Bad Vilbel
Německo


Vážený paciente,
přečtěte si, prosím, pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje důležité
informace o tom, jak tento lék užívat účinně a bezpečně. Pokud máte jakékoli
dotazy, kontaktujte, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

Složení:
Léčivá látka:
Metoprololi tartras 100 mg v jedné tabletě
Pomocné látky: sodná sůl kroskarmelosy, monohydrát laktosy, povidon, magnesiu-stearát,
koloidní bezvodý oxid křemičitý, mastek

Indikační skupina
Antihypertenzivum, sympatolytikum.

Charakteristika
Metoprolol patří do skupiny léčiv nazývaných beta-blokátory. Metoprolol snižuje
tepovou frekvenci, stažlivost srdce a rychlost vedení srdečního vzruchu a snižuje zvýšený
krevní tlak. Metoprolol zvyšuje toleranci námahy a snižuje počet anginózních záchvatů.
2/9

Indikace
- Arteriální hypertenze
- Ischemická choroba srdeční
- Hyperkinetický srdeční syndrom (funkční srdeční poruchy)
- Akutní léčba infarktu myokardu
- Tachyarytmie
- Profylaxe migrény
- Prevence reinfarktů
Přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů

Kontraindikace
Kdy nesmíte užívat Metoprolol AL 100?
Metoprolol AL 100 nesmí užívat pacienti:
- s AV blokem druhého nebo třetího stupně,
- se sick-sinus syndromem,
- s poruchami vedení srdečního vzruchu sinoatriálním uzlem (SA blok)
- při šoku,
- s manifestním srdečním selháním,
- s bradykardií (klidová tepová frekvence nižší než 50 pulzů/min před zahájením léčby),
- s hypotenzí (systolický krevní tlak nižší než 90 mmHg),
- s acidózou
- s pokročilým stadiem okluzívního onemocnění periferních tepen,
- s hyperreaktivitou průdušek (např. při bronchiálním astmatu)
- při současné léčbě inhibitory MAO (s výjimkou inhibitorů MAO-B),
- se známou přecitlivělostí na metoprolol nebo na jiný beta-blokátor či na jinou látku
obsaženou v přípravku.

U pacientů léčených Metoprololem AL 100 (pokud nejsou umístěni na jednotce intenzivní
péče) je kontraindikováno intravenózní podávání blokátorů kalciového kanálu typu
verapamilu a diltiazemu a jiných intravenózních antiarytmik (např. disopyramidu).

Co přichází v úvahu, pokud jste těhotná nebo kojíte?
Metoprolol může být v průběhu těhotenství a kojení podáván pouze v případech, kdy je
jeho podání nevyhnutelné (to platí zejména pro první trimestr), a to až po pečlivém
zvážení očekávaného pozitivního účinku a možných rizik léčby.
3/9
Existující důkazy nasvědčující tomu, že metoprolol omezuje placentální perfúzi, a může
proto narušit růst plodu. Použití jiných betablokátorů bylo spojeno s potratem,
předčasným porodem a nitroděložním úmrtím plodu. Léčba metoprololem se má ukončit
48-72 hodin před předpokládaným dnem porodu, protože tento lék může u novorozence
vyvolat bradykardii, hypotenzi a hypoglykémii. Pokud to není možné, musí být
novorozenec pečlivě sledován 48-72 hodin po narození.
Metoprolol se vylučuje do mateřského mléka. Hladiny v mateřském mléku jsou
srovnatelné s hladinami v séru matky. U kojenců se proto musí sledovat možné projevy
blokády beta-receptorů. Množství metoprololu přijatého v mateřském mléku je nižší,
pokud matka kojí 3-4 hodiny po podání léku.

Nežádoucí účinky
Zvláště na počátku léčby byly příležitostně zaznamenány poruchy centrálního nervového
systému jako únava, deprese, závratě, zmatenost, bolesti hlavy, pocení, noční můry nebo
zvýšená snová aktivita, poruchy spánku, halucinace.
Příležitostně byly zaznamenány přechodné zažívací potíže jako nauzea, zvracení, bolesti v
břiše, zácpa a průjem.
Občas byla pozorována námahová dušnost a vzácně byl zaznamenán bronchospazmus
(viz Konraindikace).
Příležitostně byly zaznamenány i parestezie a pocit chladu v končetinách. Vzácně byla po
podávání přípravku pozorována svalová ochablost a křeče ve svalech.
Zhoršení příznaků bylo pozorováno u pacientů s claudicatio intermittens a s poruchami
periferního krevního oběhu (včetně pacientů s Raynaudovým syndromem).
Vzácně se vyskytuje pokles krevního tlaku, synkopa, palpitace, bradykardie, poruchy
atrioventrikulárního vedení nebo znovu vzplanutí srdeční nedostatečnosti s periferními
otoky a/nebo s námahovou dušností.
U pacientů s anginou pectoris se v jednotlivých případech nedá vyloučit zhoršení
záchvatů.
U pacientů s bronchospazmem (zvláště u těch, kteří trpí obstrukční bronchopulmonální
chorobou) se může objevit dušnost, protože metoprolol může zvyšovat odpor v dýchacích
cestách.
Pouze zřídka se u léčených pacientů vyskytuje pocit sucha v ústech, konjunktivitida nebo
snížené slzení (to musí mít na paměti zejména lidé používající kontaktní čočky) a
ojediněle byly popsány poruchy vidění.
Metoprolol AL 100 může maskovat příznaky thyreotoxikózy.
Vzácně byla popsána rovněž manifestace latentní formy diabetu nebo zhoršení manifestní
formy diabetu. U pacientů, kteří po dlouhou dobu dodržují přísnou dietu nebo kteří jsou
vystaveni velké fyzické námaze, může při užívání Metoprololu AL 100 dojít k
hypoglykémii. Varovné příznaky hypoglykémie (zvláště třes a tachykardie) mohou být
přitom maskovány.
Ojediněle se při užívání přípravku vyskytly případy sníženého libida a impotence.
Ojediněle dochází k vypadávání vlasů, zhoršení sluchu nebo hučení v uších, přibývání na
váze, změnám osobnosti (např. emoční labilita nebo krátkodobá ztráta paměti),
4/9
trombocytopenie nebo leukopenie, alergická rýma nebo Peyroniova nemoc. Občas se
vyskytly případy alergických kožních reakcí (erytém, pruritus, exantém, fotosenzitizace).
Léčba Metoprololem AL 100 může být spojena s poruchami metabolismu lipidů; přitom
hladina celkového cholesterolu bývá normální, hladina HDL cholesterolu snížena a
hladina plazmatických triglyceridů zvýšena.
Dlouhodobá léčba Metoprololem AL 100 byla v ojedinělých případech spojena s
artropatií (postihující jeden nebo několik kloubů).
Ojediněle byly popsány i případy zvýšení hladiny sérových transamináz (GOT, GPT)
nebo hepatitidy.
Betablokátory mohou rovněž v ojedinělých případech aktivovat nebo zhoršit psoriázu
nebo způsobit psoriáze podobnou kožní vyrážku.
Betablokátory mohou zvyšovat citlivost k alergenům a zvyšovat závažnost
anafylaktických reakcí. U pacientů, kteří prodělali těžké reakce přecitlivělosti anebo
prodělávají specifickou imunoterapii (desenzibilizační léčbu), se mohou objevit
zvýrazněné anafylaktické reakce.
U pacientů se závažným poškozením ledvin se v ojedinělých případech vyskytuje
zhoršení funkcí ledvin v průběhu léčby beta-blokátory. U těchto pacientů by léčba
Metoprololem AL 100 měla být provázena sledováním funkcí ledvin.

V případě výskytu nežádoucího účinku, který není uveden v této příbalové informaci,
informujte, prosím, lékaře nebo lékárníka.

Interakce
Které jiné léky ovlivňují účinek Metoprololu AL 100 a naopak?
Současné užívání Metoprololu AL 100 a inzulínu nebo perorálních antidiabetik může
zvyšovat nebo prodlužovat účinek antidiabetik a maskovat nebo oslabovat příznaky nízké
hladiny cukru v krvi (hypoglykémie), zrychlení srdeční činnosti (tachykardii) a třes. Proto
je při současném podávání těchto léků vyžadována pravidelná kontrola glykémie.
Současné užívání Metoprololu AL 100 a tricyklických antidepresiv, barbiturátů,
fenothiazinů, glyceroltrinitrátu, diuretik, vazodilatancií a jiných antihypertenzív může
vyvolat zvýšený pokles krevního tlaku.
Současné užívání Metoprololu AL 100 a blokátorů vápníkových kanálů typu nifedipinu
může vyvolat zvýšený pokles krevního tlaku a v ojedinělých případech může dojít k
srdeční nedostatečnosti.
Tlumivé účinky Metoprololu AL 100 a antiarytmik na srdce se mohou sčítat.
Pacienti, kteří současně užívají Metoprolol AL 100 a blokátory vápníkových kanálů typu
verapamilu a diltiazemu nebo jiná antiarytmika (např. disopyramid), musí být pečlivě
sledováni s ohledem na riziko vzniku hypotenze, bradykardie nebo jiných srdečních
arytmií.5/9

Upozornění:
Intravenózní podávaní blokátorů vápníkových kanálů typu verapamilu a diltiazemu nebo
jiných antiarytmik (např. disopyramidu) je u pacientů léčených přípravkem Metoprolol
AL 100 kontraindikováno (pokud není pacient umístěn na jednotce intenzivní péče).

Současné užívání Metoprololu AL 100 a srdečních glykosidů, reserpinu, alfamethyldopy,
guanfacinu nebo klonidinu může vést k výraznému snížení tepové frekvence nebo
zpomalení vedení srdečních impulzů.
Náhlé vysazení klonidinu může při současné léčbě Metoprololem AL 100 způsobit
výrazné zvýšení krevního tlaku. Je-li klonidin užíván současně s Metoprololem AL 100,
nesmí být jeho podávání přerušeno, pokud nebyl Metoprolol AL 100 vysazen o několik
dní dříve. Pouze v takovém případě může být klonidin postupně vysazován.
Současné užívání Metoprololu AL 100 a noradrenalinu, adrenalinu nebo jiných
sympatomimetik (i obsažených např. v lécích proti kašli a nosních nebo očních kapkách)
může vést k významnému zvýšení krevního tlaku.
U pacientů léčených Metoprololem AL 100 se může objevit snížená odpověď na dávku
adrenalinu, běžně užívanou pro potlačení alergické reakce.
Vzhledem k riziku silné hypertenzní reakce by se při léčbě Metoprololem AL 100
neměly současně užívat inhibitory monoaminoxidázy (MAO).
Indometacin a rifampicin mohou snižovat antihypertenzní účinek Metoprololu AL 100.
Cimetidin může zvyšovat hladiny Metoprololu AL 100 v plasmě.
Metoprolol AL 100 může snižovat vylučování jiných léků (např. lidokainu).
Současné užívání Metoprololu AL 100 a narkotik/anestetik může vést k výraznému
poklesu krevního tlaku. Negativně inotropní účinek těchto léků může být aditivní.
Neuromuskulární blokáda vyvolaná periferními myorelaxancii (např. sukcinylcholinem,
tubokurarinem) může být zvýrazněna inhibicí beta-receptorů Metoprololem AL 100 .
Nemůže-li být Metoprolol AL 100 vysazen před zákroky vyžadujícími celkovou anestézii
nebo před podáním periferních svalových relaxantií, musí být anesteziolog informován o
tom, že pacient je léčen Metoprololem AL 100.

Mějte na paměti, že uvedené údaje se mohou týkat i léků, které jste užívali v nedávné
době.

Dávkování a způsob podání
Pokud Vám lékař nepředepsal užívat přípravek Metoprolol AL 100 jinak, dodržujte
pokyny uvedené níže, aby léčba tímto přípravkem byla účinná a bezpečná.

Kolik tablet a jak často se užívá?
Dávkování by mělo být upraveno individuálně podle terapeutické odpovědi. Úpravy
dávkování může provádět jen lékař.
6/9
Doporučuje se následující dávkování:
Vysoký krevní tlak (hypertenze)
tablety Metoprololu AL 100 jednou nebo dvakrát denně nebo -1 tableta jednou
denně (což odpovídá 50-100 mg metoprololu denně). V případě potřeby může být denní
dávka zvýšena na 1 tabletu dvakrát denně (což odpovídá 200 mg metoprololu denně).
Ischemická choroba srdeční
tablety Metoprololu AL 100 jednou nebo dvakrát denně nebo -1 tableta jednou
denně (což odpovídá 50-100 mg metoprololu denně). V případě potřeby může být denní
dávka zvýšena na 1 tabletu dvakrát denně (což odpovídá 200 mg metoprololu denně).
Hyperkinetický srdeční syndrom
tablety Metoprololu AL 100 jednou nebo dvakrát denně nebo -1 tableta jednou
denně (což odpovídá 50-100 mg metoprololu denně). V případě potřeby může být denní
dávka zvýšena na 1 tabletu dvakrát denně (což odpovídá 200 mg metoprololu denně).
Tachyarytmie
1 tableta Metoprololu AL 100 jednou nebo dvakrát denně (což odpovídá 100-200 mg
metoprololu).
Akutní a dlouhodobá léčba infarktu myokardu a profylaxe reinfarktů
Metoprolol AL 100 se podává pouze u pacientů, u nichž nejsou kontraindikovány
betablokátory.
a) akutní léčba
Při akutním infarktu myokardu je třeba zahájit léčbu co nejrychleji po hospitalizaci,
přičemž důležitá je také průběžná kontrola EKG a krevního tlaku. Léčba se zahajuje 5 mg
metoprolol tartarátu i.v.
Pacientům, kteří snášejí první dávku bez obtíží, je možné podávat další dávky 5 mg
metoprolol tartarátu i.v. v dvouminutových intervalech, dokud není dosaženo celkové
maximální dávky až 15 mg metoprolol tartarátu.
Pacienti, kteří snášejí bez obtíží celkovou dávku 15 mg podanou i.v., užívají dále
tablety Metoprololu AL 100, nejdříve však 15 minut po poslední intravenózní injekci.
V následujících 48 hodinách se pacientům podává tablety Metoprololu AL 100 každých
6 hodin. U pacientů, kteří snášejí bez obtíží pouze dávku nižší než 15 mg metoprolol
tartarátu podanou i.v., je třeba s perorální léčbou začít velmi opatrně (25 mg metoprolol
tartarátu).

b) udržovací léčba
Po akutní fázi by pacienti měli užívat udržovací dávku odpovídající 1 tabletě Metoprololu
AL 100 dvakrát denně. V případě, že po podání klesne tepová frekvence a/nebo krevní
tlak do takové míry, že je nutný léčebný zásah, nebo se objeví jiné komplikace, léčba
Metoprololem AL 100 musí být ihned přerušena.7/9

Profylaxe migrény
1 tableta Metoprololu AL 100 jednou nebo dvakrát denně (což odpovídá 100-200 mg
metoprololu denně).
U pacientů s těžkou poruchou funkce jater je vylučování Metoprololu AL 100 sníženo,
a proto může být nutné snížit dávkování Metoprololu AL 100.

Jak a kdy se tablety užívají?
Tablety se polykají celé, po jídle a zapíjejí se dostatečným množstvím vody.
Při užívání přípravků 1 x denně se lék obvykle užívá ráno, při 2 denních dávkách se
přípravek užívá ráno a večer.

Jak dlouho se tablety užívají?
Délku léčby určuje lékař.

Upozornění
Při závažném poškození jater je sníženo vylučování Metoprololu AL 100. V takových
případech je třeba snížit dávky.

Protože varovné příznaky poklesu hladiny glukózy v krvi mohou být maskovány, při
léčbě tímto přípravkem je třeba provádět pravidelné kontroly hladiny glukózy v krvi.

Snížení slzení se může objevit u pacientů, kteří používají kontaktní čočky.

V ojedinělých případech bylo u pacientů se závažnou nedostatečností ledvin pozorováno
zhoršení funkcí ledvin v průběhu léčby beta-blokátory. Léčba Metoprololem AL 100 musí
být proto provázena sledováním funkcí ledvin.

Přerušení léčby nebo úprava léčebného režimu je možná za základě pokynů lékaře. Pokud
má být léčba Metoprololem AL 100 po delší době přerušena nebo ukončena, lék by měl
být vysazován postupně, protože náhlé ukončené léčby by mohlo způsobit nedokrvení
srdce a znovu vzplanutí anginy pectoris či infarktu myokardu nebo zvýšení krevního
tlaku.

Kdy smíte Metoprolol AL 100 užívat jen, pokud je to nezbytně nutné?
V následujících případech můžete užívat Metoprolol AL 100 jen, pokud je to nezbytně
nutné. Pokud se některý z uvedených stavů u Vás již v minulosti vyskytl, informujte svého
lékaře.
Zvláště pečlivý lékařský dohled je nezbytný při podávání přípravku Metoprolol AL 100:
- pacientům s AV blokem prvního stupně,
- diabetikům s vysokou a nestabilní hladinou glukózy v krvi (protože existuje riziko
vážných hypoglykémických epizod),
8/9
- pacientům dodržujícím po delší období přísnou dietu či pacientům vystaveným velké
fyzické námaze (protože existuje riziko vážných hypoglykémických epizod),
- pacientům s feochromocytomem (nádor dřeně nadledvin, který produkuje hormony).
Metoprolol AL 100 se smí užívat pouze po předchozí léčbě alfa-blokátorem.
- pacientům se zhoršenou funkcí jater

Pacientům s psoriázou v osobní nebo rodinné anamnéze by se měl Metoprolol AL 100
podávat pouze po pečlivém zvážení očekávaného pozitivního účinku a možných rizik
léčby.
Betablokátory mohou zvyšovat citlivost k alergenům a závažnost anafylaktických reakcí.
Pacientům, kteří prodělali závažné reakce z přecitlivělosti anebo podstupují specifickou
imunoterapii (desenzibilizační léčbu), se mohou beta-blokátory podávat pouze v jasně
indikovaných případech (a to vzhledem k riziku výraznějších anafylaktických reakcí).

Co musíte vzít v úvahu při řízení motorových vozidel, obsluze strojů a práci bez pevné
opory?
Pacienti užívající Metoprolol AL 100 musí být pod pravidelnou lékařskou kontrolou.
Reakce na léčbu se individuálně liší a přípravek může vést ke snížení pohotovosti, která
má za následek zhoršení schopnosti účastnit se silničního provozu, obsluhovat stroje nebo
pracovat bez pevné opory. Platí to zejména na začátku léčby, při zvyšování dávky léku
nebo změně léčby a při současném požití alkoholu.

Co byste měli dělat v případě (úmyslného nebo náhodného) předávkování
Metoprololem AL 100?
V případě předávkování informujte neprodleně lékaře. V závislosti na rozsahu intoxikace,
předávkování může vyvolat závažný pokles krevního tlaku (hypotenzi), zpomalení
srdeční činnosti (bradykardii) až srdeční zástavu, srdeční selhání a kardiogenní šok. Další
projevy předávkování mohou zahrnovat dýchací obtíže, bronchospazmus, zvracení,
poruchy vědomí a příležitostně křeče.
V případě předávkování nebo při závažném poklesu krevního tlaku a/nebo tepové
frekvence ukončete léčbu Metoprololem AL 100.

Co byste měli dělat, pokud užijete nižší dávku, než jste měli užít, nebo dávku přípravku
vynecháte?
Pokračujte v léčbě Metoprololem AL 100 podle předepsaného schématu. Nezdvojujte
další dávku přípravku.

Co byste měli dělat, pokud přerušíte nebo předčasně ukončíte léčbu?
Léčba Metoprololem AL 100 může být přerušena nebo ukončena jen po poradě s lékařem.
Náhlé přerušení léčby může vést k srdeční ischémii a znovu vzplanutí anginy pectoris,
infarktu myokardu nebo hypertenze.

Uchovávání
Uchovávejte při teplotě do 30 °C.
9/9
Varování
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Balení
20, 60 a 100 tablet

Datum poslední revize
14.11.2012

Recenze

Recenze produktu METOPROLOL AL 100 100X100MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu METOPROLOL AL 100 100X100MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám