Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 96687
Kód EAN:
Kód SÚKL: 122132
Přípravek Metfirex se užívá při léčbě diabetu mellitu (cukrovky) II. typu pokud zavedená dietní a režimová opatření sama o sobě nevedla k patřičné normalizaci hladiny glykémie (krevního cukru). Dietní a režimová opatření je nutné při léčbě dále dodržovat. Metfirex se může užívat samostatně (jako jediný lék na diabetes) nebo v kombinaci s jinými léky pro léčbu diabetu (sulfonylurey, inzulín apod.). Přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů.

Příbalový leták

1/4
Příloha č.1 ke sdělení sp.zn. sukls152394/2011
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
METFIREX 850 mg
potahované tablety
Metformini hydrochloridum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy,
má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek METFIREX 850 mg a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek METFIREX 850 mg užívat
3. Jak se přípravek METFIREX 850 mg užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek METFIREX 850 mg uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK METFIREX 850 mg A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Charakteristika:
Metformin patří mezi perorální antidiabetika to jsou léky pro léčbu cukrovky (diabetu). Hlavní
mechanismus působení metforminu je zpomalení vstřebávání glukózy (krevního cukru) ze střeva, snížení
tvorby glukózy v játrech a zvýšení vnímavosti tkání na působení inzulínu (zlepšení využití glukózy). Je
vhodný zejména pro léčbu diabetiků s nadváhou a obézních diabetiků. Pokud je užíván samostatně, bez
dalších léků pro léčbu diabetu, nezpůsobuje nepřiměřený pokles krevního cukru pod normální hodnoty
(hypoglykémii).
Indikace:
Přípravek METFIREX 850 mg se užívá při léčbě diabetu mellitu (cukrovky) II. typu pokud zavedená dietní
a režimová opatření sama o sobě nevedla k patřičné normalizaci hladiny glykémie (krevního cukru). Dietní a
režimová opatření je nutné při léčbě dále dodržovat. METFIREX 850 mg se může užívat samostatně (jako
jediný lék na diabetes) nebo v kombinaci s jinými léky pro léčbu diabetu (sulfonylurey, inzulin apod.).
Přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK METFIREX 850
mg UŽÍVAT
Neužívejte přípravek METFIREX 850 mg
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na {léčivou látku/léčivé látky} nebo na kteroukoli další složku
přípravku METFIREX 850 mg
- pokud se nacházíte ve výrazně zhoršením stavu v souvislosti s cukrovkou, to znamená v těžkém stavu
se zvýšenou hladinou krevního cukru (hyper-glykémií) s doprovodným zvracením, bolestmi břicha,
svalovými křečemi, pocity velké únavy a poruchami vědomí
- jestliže se nacházíte ve stavech provázených celkovým nedostatkem kyslíku v tkáních (šok, infarkt
myokardu, selhání srdce nebo významné dechové potíže)
2/4
- pokud trpíte ledvinovou nedostatečností vč. mírných forem ledvinové nedostatečnosti, při
dehydrataci, těžké infekci a v těžkém stavu jakéhokoli původu, při jaterní nedostatečnosti,
alkoholismu, v opilosti
- jestliže jste těhotná nebo kojíte
- jestliže se chystáte k rentgenovému vyšetření s nitrožilním podáním kontrastní látky a při operaci
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku METFIREX 850 mg je zapotřebí
- základní podmínkou pro užívání přípravku METFIREX 850 mg je dostatečná funkce ledvin, neboť
metformin se z těla vylučuje ledvinami a při nedostatečné funkci ledvin se metformin v těle hromadí,
což dále vede k zvýšení hladiny kyseliny mléčné (laktátu) v krvi. Laktátová acidóza (významné
okyselení krve díky hromadění kyseliny mléčné laktátu v těle) je vzácná ale velmi vážná
komplikace léčby. Vyskytuje se u pacientů s významně sníženou funkcí ledvin. Projevuje se jako
náhlé zvracení, bolesti břicha, dušnost, snížení tělesné teploty, případně celková nevolnost a únava.
V takovém případě neprodleně informujte svého lékaře a před lékařskou prohlídkou neužívejte další
dávku přípravku. Riziko laktátové acidózy zvyšují stavy jako např. špatně kontrolovaný diabetes,
hladovění, příjem alkoholu, nedostatečná funkce jater a nedostatečné okysličení krve.
- Váš lékař Vám určí, jaké laboratorní testy (hladina kreatininu v krvi) jsou nezbytné pro ověření
správné funkce ledvin. Je doporučeno tato vyšetření provádět jednou ročně u pacientů s normální
funkcí ledvin a minimálně 2x-4x ročně u pacientů s mírně sníženou funkcí ledvin
- jestliže patříte k starším pacientům s mírně sníženou funkcí ledvin, při zahájení léčby vysokého
krevního tlaku nebo při léčbě léky ze skupiny NSA (nesteroidní antirevmatika léky na bolesti a
zánět zejm. pohybového aparátu)
- když je prováděno rentgenové vyšetření s nitrožilním podáním kontrastní látky, je nutné přípravek
vysadit a je možno ho znova nasadit až po 48 hodinách od vyšetření poté, co krevní testy potvrdily, že
nedošlo v důsledku vyšetření ke snížení funkce ledvin
- přípravek má být vysazen 48 hodin před chirurgickým zákrokem a může být nasazen až 48 hodin po
operačním zákroku
- při užívání přípravku je nutné dále dodržovat dietu.
- při léčbě diabetu je nezbytné provádět pravidelné laboratorní kontroly
- pokud je metformin, podáván samostatně, nezpůsobuje nadměrné snížení krevního cukru
(hypoglykémii). V kombinaci s dalšími léky na léčbu diabetu se však doporučuje opatrnost
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné
době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Účinky přípravku METFIREX a jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. V žádném
případě nesmí být přípravek požíván společně s alkoholem, zejména v případě hladovění, podvýživy nebo
jaterní nedostatečnosti. ACE-inhibitory (jedna ze skupin léků pro léčbu vysokého krevního tlaku) mohou
snižovat hladinu krevního cukru (glykémii). Kortikoidy (léky na potlačení imunity) a diuretika (močopudné
látky) mohou zvyšovat hodnotu glykémie (krevního cukru). Při současném užívání výše uvedených léků je
někdy potřeba upravit léčbu diabetu. Cimetidin (lék určený pro léčbu žaludečních a dvanáctníkových vředů)
zpomaluje vylučování přípravku METFIREX z organismu a zvyšuje tak riziko překyselení krve kyselinou
mléčnou.
Užívání přípravku METFIREX 850 mg s jídlem a pitím
Potahované tablety se polykají bez rozkousání během jídla nebo těsně po jídle.
Těhotenství a kojení
Přípravek METFIREX 850 mg se během těhotenství a kojení nesmí užívat.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Metfirex 850 mg nemá vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje
3. JAK SE PŘÍPRAVEK UŽÍVÁ
3/4
Vždy užívejte přípravek METFIREX 850 mg přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Obvyklá počáteční dávka je 1 potahovaná tableta 2-3x denně. Optimální dávkování léku METFIREX 850
mg určuje lékař podle individuálních podmínek a v souladu s výsledky laboratorních testů (hladina krevního
cukru glykémie, vylučování cukru do moči). Podle výsledků může být dávka přípravku METFIREX 850
mg zvýšena či snížena. Dávka se obvykle mění nejdříve po 10-15 dnech od předchozí změny. Maximální
dávka metforminu je 3 g denně (tzn. max. 3 tablety přípravku METFIREX 850 mg). Stejné dávkování platí
i pro případy, kdy METFIREX 850 mg nahrazuje jiný druh léčby či v kombinaci s jiným přípravkem k léčbě
cukrovky či s inzulínem. Stejné dávkování platí i pro seniory ale jsou doporučeny častější kontroly funkce
ledvin.
METFIREX 850 mg se musí užívat každodenně bez přerušení, pokud lékař výslovně nestanoví jinak.
Jestliže jste užil(a) více přípravku METFIREX 850 mg, než jste měl(a)
Výrazné předávkování nebo další přidružená rizika mohou při podávání metforminu vést k laktátové
acidóze. Laktátová acidóza je urgentní stav a musí být léčena za hospitalizace.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek METFIREX 850 mg
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek METFIREX 850 mg nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.
Často, zejm. na počátku léčby, se vyskytují zažívací potíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, nechutenství
a průjem). Tyto obtíže zpravidla rychle (během několika dní) odezní. V rámci předcházení těmto potížím se
doporučuje jen pomalu zvyšovat dávku a užívat přípravek ve 2-3 denních dávkách, během jídla nebo krátce
po jídle. Běžně se vyskytuje kovová pachuť v ústech, zřídka zarudnutí kůže. Při přetrvávání nežádoucích
účinků nebo výskytu jiných neobvyklých reakcí se neprodleně obraťte na svého lékaře. Pokud se během
léčby vyskytne náhlé zvracení, bolesti břicha, dušnost, snížení tělesné teploty, případně celková nevolnost a
únava, může to být příznakem vážného narušení diabetické rovnováhy (Viz kapitola Upozornění, laktátová
acidóza). V takovém případě neprodleně informujte svého lékaře a před lékařskou prohlídkou neužívejte
další dávku přípravku.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK METFIREX 850 mg UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Přípravek METFIREX 850 mg nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za
Použitelné do :. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nepoužívejte přípravek METFIREX 850 mg, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti.
4/4
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek METFIREX 850 mg obsahuje
- Léčivou látkou je metformini hydrochloridum 850 mg v 1 potahované tabletě.
- Pomocnými látkami jsou povidon, magnesium-stearát, hypromelosa, oxid titaničitý, makrogol 6000.
Jak přípravek METFIREX 850 mg vypadá a co obsahuje toto balení
Balení: 30, 60, 90, 120 potahovaných tablet po 850 mg
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci:
sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika
Výrobce:
CHINOIN Pharmaceutical and Chemical Works Private Co. Ltd., Veresegyház, Maďarsko
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
11.8.2011

Recenze

Recenze produktu METFIREX 850 MG 60X850MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu METFIREX 850 MG 60X850MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze