Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis séra a očkovací látky

MENJUGATE 10X0.5ML Prášek pro inj. suspenzi

Kód výrobku: 20881

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - MENJUGATE 10X0.5ML Prášek pro inj. suspenzi

1Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls98459/2009
a k sp.zn. sukls79456/2008
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
MENJUGATE, prášek pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem
Konjugovaná oligosacharidová vakcína proti meningitidě C
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než použijete tuto vakcínu
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se Vašeho lékaře nebo lékárníka.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
Vašemu lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek MENJUGATE a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než použijete vakcínu MENJUGATE
3. Jak se přípravek MENJUGATE používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek MENJUGATE uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK MENJUGATE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Menjugate je vakcína, která se používá k ochraně před onemocněním způsobeným bakterií nazývanou
Neisseria meningitidis skupiny C (označovanou také jako meningokoková bakterie skupiny C). Vakcína
působí tak, že si Vaše tělo začne vytvářet svou vlastní obranu (protilátky) proti meningokokové bakterii
skupiny C.
Bakterie Neisseria meningitidis skupiny C může způsobit vážné a někdy až život ohrožující infekce jako
je meningitida (zánět mozkových blan) nebo septikémie (otrava krve).
Tato vakcína poskytuje ochranu jen před onemocněním způsobeným meningokokovou bakterií skupiny C.
Nemůže chránit před jinými skupinami (kmeny) meningokokových bakterií ani před jinými původci
meningitidy či septikémie. Pokud se kdykoli u Vás nebo u Vašeho dítěte vyskytne bolest šíje, strnutí šíje,
světloplachost (fotofobie), netečnost nebo zmatenost, červené nebo nachové skvrny připomínající
modřiny, které po stlačení nevyblednou, zavolejte ihned svého lékaře nebo lékařskou pohotovostní službu.
Tato vakcína nemůže způsobit meningitidu typu C (onemocnění vyvolané meningokoky skupiny C).
Přestože tato vakcína obsahuje difterický protein CRM-197 (bílkovinu z bakterie, která způsobuje záškrt),
neposkytuje Menjugate ochranu proti záškrtu. Znamená to, že pokud to bude nutné z hlediska ochrany
proti záškrtu nebo pokud to doporučí lékař, budete Vy nebo Vaše dítě očkováni proti záškrtu jinou
vakcínou.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ POUŽIJETE VAKCÍNU MENJUGATE
2Nepoužívejte přípravek Menjugate, jestliže jste Vy nebo Vaše dítě:
někdy měli alergickou reakci na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku
Menjugate (viz bod 6, Další informace)
někdy měli alergickou reakci na difterický toxoid (látku používanou v mnoha jiných vakcínách)
někdy měli příznaky alergické reakce po očkování vakcínou Menjugate
máte vysokou horečku. V takovém případě může být očkování vakcínou Menjugate odloženo.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Menjugate je zapotřebí, jestliže Vy nebo Vaše dítě:
trpíte hemofilií nebo jinou poruchou, která může nepříznivě ovlivnit správnou srážlivost krve
(například trombocytopénie - příliš nízký počet krevních destiček), nebo užíváte jakékoli léky,
které mohou srážlivost krve ovlivnit
máte z nějakého důvodu oslabený imunitní systém (například nedostatečné vytváření protilátek
nebo užívání léků, které oslabují imunitu vůči infekcím, jako jsou léky proti rakovině nebo vysoké
dávky kortikosteroidů)
máte odstraněnou slezinu nebo slezina nepracuje tak, jak by měla
máte infekční onemocnění nebo horečku (například angínu, kašel, nachlazení nebo chřipku)
máte více než 65 let
trpíte poruchou ledvin, při níž se objevuje v moči velké množství bílkovin (zvanou nefrotický
syndrom). Po očkování vakcínami proti meningokokům skupiny C byly hlášeny případy, kdy se
tato porucha znovu objevila.
Před podáním každé dávky vakcíny Menjugate byste měli být vyzváni o poskytnutí osobní a rodinné
anamnézy. Informace o prodělaných očkováních a každý výskyt nežádoucích účinků po očkování
v minulosti musí být hlášen Vašemu lékaři nebo zdravotní sestře. Před očkováním informujte Vašeho
lékaře nebo zdravotní sestru o těchto podrobnostech, protože se může ukázat, že toto očkování není pro
Vás/Vaše dítě vhodné. Jsou případy, kdy vakcína může být i přes nepříznivou anamnézu podána, ale může
se stát, že se nevytvoří patřičný stupeň ochrany proti infekcím způsobeným bakterií skupiny C.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru o všech lécích, které Vy/Vaše dítě užíváte nebo jste
v nedávné době užívali a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Vzájemné působení s dalšími vakcínami
Přípravek Menjugate lze podávat současně s jinými vakcínami, ale každá injekčně podaná vakcína musí
být aplikovaná do jiné končetiny než byl podán Menjugate.
Současně lze podávat:
vakcínu proti poliomyelitidě podávanou perorálně nebo injekčně
vakcínu proti záškrtu a tetanu samotnou nebo v kombinaci s vakcínou proti dávivému kašli
vakcínu proti Haemophilus influenzae typu B
vakcínu proti hepatitidě B samotnou nebo současně v kombinaci s vakcínami proti záškrtu, tetanu,
Hib, poliomyelitidě a dávivému kašli
kombinovanou vakcínu proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám
konjugovanou pneumokokovou vakcínu.
Tyto vakcíny se mají podávat podle obvyklého doporučeného schematu a věku.
Těhotenství a kojení
Před podáním vakcíny Menjugate musíte informovat svého lékaře jestli jste těhotná, nebo si myslíte, že
můžete být těhotná nebo že kojíte. Váš lékař nebo zdravotní sestra Vám může očkování vakcínou
Menjugate doporučit, pokud je u Vás velké riziko nákazy meningokokovou bakterií skupiny C.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
3Po očkování můžete pociťovat závrať nebo některé jiné nežádoucí účinky. Ty mohou ovlivnit Vaši
schopnost řídit a obsluhovat stroje. Neřiďte vozidlo ani neobsluhujte stroje, dokud nevíte, jak na Vás
Menjugate působí.
Důležité informace o některých pomocných látkách přípravku Menjugate
1 dávka přípravku Menjugate (0,5 ml) obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku. Lze tedy říci, že sodík
v podstatě neobsahuje. Čepička konusu injekční stříkačky obsahuje 10 % suchého přírodního kaučuku.
Prosím, informujte svého lékaře pokud se u Vás nebo u Vašeho dítěte někdy vyskytla alergická reakce na
latex.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK MENJUGATE POUŽÍVÁ
Menjugate bude aplikován Vaším lékařem nebo zdravotní sestrou.
Vakcína se obvykle podává do stehenního svalu u dětí do 1 roku a do ramenního svalu starších dětí,
mladistvých a dospělých. Váš lékař nebo zdravotní sestra se postarají o to, aby vakcína byly podána do
svalu. V žádném případě ji nesmí podat do žíly ani do kůže.
Děti starší 12 měsíců, mladiství a dospělí: doporučuje se podat jednu dávku (0,5 ml) vakcíny.
Kojenci od 2 do 12 měsíců věku: dvě dávky vakcíny Menjugate by měly být podány v intervalu alespoň
dvou měsíců.
Po dokončení dvoudávkového základního očkování kojenců se doporučuje podat jim posilovací dávku
vakcíny. Tato dávka je nezbytná k udržení ochrany dítěte proti Neisseria meningitidis skupiny C. Lékař
Vás bude informovat, kdy má být tato dávka podána.
Na konci příbalové informace v části určené pro zdravotnické pracovníky naleznete informaci o
rekonstituci (přípravě/rozpuštění) vakcíny před podáním.
Jestliže bylo použito více přípravku Menjugate, než mělo být
Protože Menjugate bude podán buď lékařem nebo zdravotní sestrou, a každá injekce o objemu 0,5 ml se
podává samostatně, je velice nepravděpodobné, že bude Vám nebo Vašemu dítěti podána větší dávka
vakcíny. Pokud máte jakékoli pochybnosti týkající se množství vakcíny, které bylo Vám nebo Vašemu
dítěti podáno, řekněte to svému lékaři nebo zdravotní sestře.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Menjugate nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Pokud dojde k výskytu závažné alergické reakce (obvykle méně než 1 případ na 10 000 očkovaných)
řekněte to ihned svému lékaři nebo ihned zavolejte nejbližší lékařskou pohotovostní službu, protože
se může stát, že bude nutná rychlá lékařská pomoc.
Příznaky závažné alergické reakce mohou být tyto:
Otok rtů, úst, hrdla (který může způsobit polykací potíže)
Dýchací potíže spojené s dušností nebo kašláním
Vyrážka a otok na rukou, chodidlech a kotnících
Ztráta vědomí
Velmi nízký krevní tlak.
4Tyto velmi vzácně se vyskytující reakce se mohou vyskytnout ihned nebo velmi brzy po očkování a při
správném lékařském ošetření obvykle rychle odezní.
Další alergické reakce se mohou vyskytnout až několik dní po očkování a mohou být tyto:
vyrážky, které mohou být občas svědivé, nachové tečky nebo skvrny na kůži
puchýřovité vyrážky, které se mohou změnit ve vředy v ústech nebo v okolí pohlavních orgánů.
Nejčastější nežádoucí účinky hlášené během klinických studií obvykle trvaly jeden až dva dny a obvykle
nebyly závažné. Mezi tyto nežádoucí účinky patří:
Velmi časté (vyskytují se více než u 1 osoby z 10)
Ve všech věkových skupinách: zarudnutí, otok a citlivost/bolest v místě vpichu injekce, obvykle
nevyžadující další lékařskou péči. Zčervenání a otok nejméně 3 cm a citlivost na dotek
způsobující problémy při pohybu po dobu více než 48 hodin se vyskytly vzácně.
Kojenci: nevolnost (zvracení)
Kojenci a batolata: podrážděnost, ospalost, poruchy spánku, nechutenství a průjem
Mladiství na střední škole: bolest hlavy
Starší děti a dospělí: celkový pocit nevolnosti
Dospělí: bolesti svalů a kloubů, žaludeční nevolnost (nauzea).
Časté (vyskytují se méně než u 1 osoby z 10)
Ve všech věkových skupinách: horečka (zřídka závažná)
Kojenci a batolata: pláč
Batolata: nevolnost (zvracení)
Děti na základní škole: bolest hlavy.
Při běžném používání vakcíny byly hlášeny další nežádoucí účinky:
Velmi vzácné (vyskytují se méně než u 1 osoby z 10 000)
Růrné věkové skupiny:
zduření lymfatických žláz
závratě
mdloby
poruchy citlivosti
pocit mravenčení nebo brnění
dočasně snížené svalové napětí
poruchy zraku a citlivost na světlo, obvykle se vyskytovaly spolu s bolestí hlavy a závratí.
Po podání přípravku Menjugate byly velmi vzácně zaznamenány případy výskytu křečových záchvatů,
z nichž některé, zvláště u mladistvých a dospělých, lze zřejmě považovat za mdloby. U kojenců a
mladších dětí byly tyto křeče obvykle spojené s vysokou horečkou. Ve většině případů tyto příznaky
rychle odezněly.
V souvislosti s očkováním konjugovanými vakcínami proti meningokokům skupiny C byly hlášeny
případy opakování výskytu poruchy ledvin nazývané nefrotický syndrom.
U velmi předčasně narozených dětí (narozených v 28. týdnu těhotenství nebo ještě dříve) může dojít 2 až
3 dny po očkování k výskytu apnoe (delších přestávek mezi jednotlivými nádechy, než je obvyklé).
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
Vašemu lékaři, zdravotní sestře nebo lékárníkovi.
55. JAK PŘÍPRAVEK MENJUGATE UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte přípravek Menjugate po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Tato vakcína se
skládá ze dvou kontejnerů, na kterých mohou být uvedené rozdílné doby použitelnosti. Rozhodující je
doba použitelnosti uvedená na krabičce. Všechny složky přípravku musí být po tomto datu zlikvidovány.
Uchovávejte v chladničce (2°C 8°C). Chraňte před mrazem. Uchovávejte injekční stříkačku i lahvičku
v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zbytky po tomto
přípravku zlikviduje Váš lékař nebo zdravotní sestra. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Menjugate obsahuje
Jedna dávka (0,5 ml rozpuštěné vakcíny) obsahuje následující množství léčivé látky: 10 mikrogramů
Neisseriae meningitidis C oligosacharidum (kmen C11) konjugovaných (chemicky vázaných) na 12,5 až
25,0 mikrogramů proteinu Corynebacterii diphtheriae CRM-197.
Léčivá látka je adsorbována na hydroxid hlinitý (0,3 až 0,4 mg Al3+ v 1 dávce (0,5 ml) rozpuštěné
vakcíny).

Pomocnými látkami jsou:
Lahvička s práškem: mannitol, monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, heptahydrát
hydrogenfosforečnanu sodného.
Předplněná injekční stříkačka nebo lahvička obsahující rozpouštědlo s hydroxidem hlinitým: chlorid
sodný, voda na injekci (viz konec bodu 2 této informace).
Jak přípravek Menjugate vypadá a co obsahuje toto balení
Menjugate je prášek pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem.
Jedna dávka přípravku Menjugate se skládá:
z lahvičky obsahující léčivou látku ve formě bílého až bělavého prášku
z předplněné injekční stříkačky nebo lahvičky obsahující bílé zakalené rozpouštědlo.
Obě složky vakcíny (prášek a rozpouštědlo) se před očkováním musí smísit.
Velikost balení: 1, 5 nebo 10 dávek. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l., Via Fiorentina 1, 53100 Siena, Italie
Výrobce
Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l., Bellaria- Rosia, 53018 Sovicille (Siena), Italie
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 20.10.2010
6-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:
Rekonstituce vakcíny
Lyofilizovaná vakcína se před použitím musí rozpustit v rozpouštědle obsahujícím hydroxid hlinitý.
Balení lahvička/lahvička: Jemně protřepejte lahvičku obsahující rozpouštědlo s hydroxidem hlinitým.
Odeberte 0,6 ml suspenze a přidejte ji do lahvičky s meningokokovým konjugátem.
Balení lahvička/injekční stříkačka: Jemně protřepejte injekční stříkačku obsahující rozpouštědlo s
hydroxidem hlinitým. Sejměte kryt ze stříkačky a nasaďte vhodnou jehlu. Použijte celý obsah stříkačky
(0,6 ml suspenze) a přidejte jej do lahvičky s meningokokovým konjugátem.
Jemně protřepávejte, dokud se vakcína nerozpustí (tím je zajištěno, že antigen je navázán na adjuvans).
Odeberte celý obsah lahvičky do injekční stříkačky. Dejte přitom pozor, aby se píst injekční stříkačky
nedostal mimo stříkačku. Mějte na paměti, že je normální to, že po odebrání dávky zůstává malé množství
tekutiny v lahvičce.
Před aplikací se ujistěte, že ve stříkačce nejsou žádné vzduchové bublinky.
Vakcína po rekonstituci je mírně opalescentní bezbarvá až lehce žlutá suspenze, bez jakýchkoli
viditelných cizorodých částic. V případě, že jsou ve vakcíně jakékoli cizorodé částice, nebo má jiný
vzhled než bylo popsáno, vakcínu nepoužívejte a zlikvidujte ji.
Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Novartis s.r.o., divize Vaccines and Diagnostics, Domažlická 5, 130 00 Praha 3, Česká republika.
Tel.: 606 655 545. Fax: 00420 222 516 581. E-mail: medinfo.cz@novartis.com nebo
medinfo.vaccines@novartis.com

Informace o produktu

Kód výrobku: 20881
Kód EAN: 8594058720031
Kód SÚKL: 47620

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Aktivní imunizace dětí od 2 měsíců věku, dospívajících a dospělých jako prevence invazivní formy nemoci způsobené bakterií Neisseria meningitidis sérologické skupiny C.

Recenze

Recenze produktu MENJUGATE 10X0.5ML Prášek pro inj. suspenzi

Diskuze

Diskuze k produktu MENJUGATE 10X0.5ML Prášek pro inj. suspenzi

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám