Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: CHANELLE MEDICAL LTD., LOUGHREA
Kód výrobku: 48314
Kód EAN:
Kód SÚKL: 21280
Držitel rozhodnutí: CHANELLE MEDICAL LTD., LOUGHREA
Tablety Melobax se používají: - Při krátkodobé léčbě nového vzplanutí (exacerbace) osteoartrózy (kloubní onemocnění, způsobené rozpadem a ztrátou chrupavky kloubů). - Při dlouhodobé léčbě jiných bolestivých kloubních onemocnění, např. revmatoidní artritidy a ankylozující spondylitidy. Revmatoidní artritida je chronické onemocnění, pro něž jsou typické ztuhlé a zanícené klouby, slabost, ztráta pohyblivosti a vznik deformací. Ankylozující spondylitida se projevuje bolestmi zad a zánětem páteřních kloubů.

Příbalový leták

1/8
Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls55677/2012
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Melobax 15 mg tablety
Meloxicamum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité informace.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této
příbalové informaci.
Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je Melobax a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete užívat Melobax
3. Jak se Melobax užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Melobax uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. Co je Melobax a k čemu se používá
Meloxikam patří do skupiny léčiv zvaných nesteroidní protizánětlivé léky, též nesteroidní
antirevmatika (NSA). NSA se běžně využívají k léčbě bolesti a k potlačení zánětu ve svalech a
kloubech.
Tablety Melobax se používají:
Při krátkodobé léčbě nového vzplanutí (exacerbace) osteoartrózy (kloubní onemocnění,
způsobené rozpadem a ztrátou chrupavky kloubů).
Při dlouhodobé léčbě jiných bolestivých kloubních onemocnění, například revmatoidní
artritidy a ankylozující spondylitidy. Revmatoidní artritida je chronické onemocnění, pro něž jsou
typické ztuhlé a zanícené klouby, slabost, ztráta pohyblivosti a vznik deformací kloubů. Ankylozující
spondylitida se projevuje bolestmi zad a zánětem páteřních kloubů.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete užívat Melobax
Neužívejte Melobax, jestliže:
jste alergický/á na meloxikam nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku (viz
bod 6). Alergická reakce se může projevovat vyrážkou, svěděním, otoky obličeje, rtů nebo
rukou/nohou či dýchacími potížemi.
jste v posledních třech měsících (třetím trimestru) těhotenství, nebo kojíte.
.
v minulosti jste měli alergickou reakci na nesteroidní antirevmatika (NSA) nebo
kyselinu acetylsalicylovou (lék určený k léčbě bolesti, zánětu a horečky).
v minulosti jste měli dušnost podobnou astmatu, otok kůže nebo vyrážku po užití NSA
2/8
.
v minulosti jste měli ucpaný nos nebo se vám špatně dýchalo nosem po užití nesteroidních
antirevmatik (NSA) nebo kyseliny acetylsalicylové. Příčinou mohou být výrůstky v nose, jimž se říká
polypy.
máte vřed v oblasti žaludku nebo střeva (obvykle nazývaný peptický vřed), nebo jste jej
opakovaně měli v minulosti.
trpíte krvácením z e žaludku nebo střeva (gastrointestinální krvácení), jakoukoliv jinou
krvácivou poruchu nebo jste měli krvácení do mozku (cerebrovaskulární krvácení).
měli jste gastrointestinální krvácení nebo perforaci při použití terapie NSA kdykoliv
v minulosti
máte závažné jaterní potíže
máte závažné ledvinové potíže a nejste na dialýze.
trpíte závažným srdečním selháním (srdeční selhání je stav, kdy srdce není dostateně
schopno pumpovat krev, aby tělo zásobovalo potřebným množstvím krve).
Děti a dospívající mladší 16 let nesmí přípravek Melobax užívat.
Upozornění a opatření
Promluvte si se svým lékařem nebo lékárníkem před užitím přípravku Melobax jestliže:
.
plánujete těhotenství.
podstupujete testy kvůli neplodnosti.
jste měli žaludeční vřed, dvanáctníkový vřed nebo zánět jícnu (ezofagitidu) a/nebo žaludku
(gastritidu).
jste měli zažívací potíže nebo potíže trávicího ústrojí (například ulcerózní kolitidu nebo
Crohnovu nemoc; jde o nemoci s častými průjmy s příměsí nebo bez příměsi krve, provázené bolestí
v podbřišku) [viz Možné nežádoucí účinky].
máte vysoký krevní tlak. Váš krevní tlak bude monitorován před zahájením terapie tímto přípravkem
a pravidelně poté.
Měli jste v anamnéze vysoký krevní tlak anebo mírné až střední srdeční selhání jako zprávy o
akumulaci tekutiny a otoku.
Vyskytnou se u vás jakékoliv abdominální příznaky (gastrointestinální krvácení), zejména v úvodním stádiu
léčby
.
máte hypovolémii (snížení objemu krve), která se může vyskytnout po ztrátě krve, při popáleninách,
po operaci nebo při nízkém příjmu tekutin.
.
máte potíže s typem mozkové dysfunkce souvisejícím s onemocněním krevních cév zásobujících
mozek například mozková mrtvice.
máte potíže s ledvinami. Váš lékař bude monitorovat pravidelně funkci vašich ledvin
v případě, že jste vystaveni riziku vzniku problémů s ledvinami. Váš lékař nebude zvyšovat dávku
meloxikamu o více než 7,5 mg, pokud jste v posledním stádiu selhání ledvin a pokud podstupujete
hemodialýzu.
Jste starší, křehcí nebo oslabení
.
Možnost vzniku krvácení v žaludku a střevech, vředy a perforace, jsou vyšší u vyšší dávky NSA, při
anamnéze vředů, zejména s krvácením a perforací a u starších osob. Váš lékař vás bude udržovat na
nižších dávkách tohoto léku a poskytne vám ochranné látky. Pokud se u vás vyvinou tyto stavy při
užívání tohoto léku, váš lékař vám doporučí ukončení užívání tohoto léku.
Při užívání tohoto léku u vás může být diagnostikována vysoká hladina sodíku, draslíku anebo retence
vody.
3/8
Léky jako je Melobax mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních příhod (infarkt myokardu)
nebo mozkových cévních příhod. Riziko je více pravděpodobné, pokud jsou používány vysoké
dávky a dlouhá doba léčby. Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu léčby.
Pokud máte srdeční obtíže, prodělali jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo máte rizikové
faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol nebo
kouříte), měli byste se o vhodnosti léčby poradit s lékařem.
Neměli byste brát více než celkové množství 15 mg Melobaxu denně.
Pokud se u vás při užívání tohoto léku vyskytne abnormální zvýšení jaterních a ledvinných enzymů,
může váš lékař ukončit vaši léčbu, pokud je toto zvýšení významné a trvalé.
Kožní reakce
Po použití meloxikamu byly hlášeny potenciálně život ohrožující kožní vyrážky (exfoliativní
dermatitida, Stevens-Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza), projevující se zpočátku
jako červené terčovité skvrny nebo kruhovité fleky na kůži trupu často s puchýřem ve svém středu.
Další příznaky, po kterých je třeba pátrat, zahrnují vředy v ústech, v krku, v nose, na
genitáliích (zevních pohlavních orgánech) a zánět spojivek (červené a oteklé oči). Tyto potenciálně
život ohrožující kožní vyrážky jsou často doprovázeny příznaky podobnými chřipce. Vyrážka může
přejít v rozsáhlé puchýře nebo olupování kůže.
Nejvyšší riziko vzniku závažné kožní reakce je na počátku léčby (během prvních týdnů). Nástup
reakcí však nastává ve většině případů během prvního měsíce léčby. Pokud se u Vás po použití
Melobaxu vyskytne Stevens-Johnsonův syndrom nebo toxická epidermální nekrolýza, nesmíte léčbu
Melobaxem nikdy znovu zahájit.
Pokud se u vás vyvine vyrážka nebo tyto kožní příznaky, přestaňte užívat meloxikam a vyhledejte
okamžitě/ihned radu lékaře a informujte ho, že užíváte tento lék.
Poraďte se prosím se svým ošetřujícím lékařem i tehdy, jestliže se na vás některá z uvedených
skutečností vztahovala v minulosti.
Meloxikam není vhodný, pokud vyžadujete okamžitou úlevu od akutní bolesti.
Další léčivé přípravky a Melobax
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval/a nebo které možná budete užívat.
Melobax nesmí být užíván s:
ostatními nesteroidními protizánětlivými léky (NSA), jako je ibuprofen, aspirin, diklofenak,
ketorolak, naproxen, indomethacin; léky proti bolesti).
léky na ředění krve, jako jsou perorální antikoagulancia (např. warfarin, kumarin),
antiagregancia (např. klopidogrel, tiklopidin), další antikoagulancia (např. heparin, enoxparin,
dalteparin) a trombolytické přípravky (např. streptokináza, urokináza, tPA). Souběžné používání NSA
a antikoagulantů nebo heparinu podávané u starších nebo v kurativní dávce se nedoporučuje.
lithiem (používán pro léčbu duševních nemocí).
metotrexátem zejména při podání v dávkách větších než 15 mg týdně (lék užívaný pro potlačení
imunity a léčbu rakoviny).
cholestyraminem (lék snižující hladinu lipidů).
glukokortikoidy (užívané k léčbě různých stavů včetně revmatismu, zánětu kloubů, alergických
stavů, určitých kožních onemocnění, astmatu nebo určitých onemocnění krve).
Při užívání Melobaxu dbejte zvýšené opatrnosti, pokud zároveň užíváte:
Diuretika (léky na odvodnění, např. furosemid, hydrochlorothiazid) užívání těchto léků
souběžně s meloxicamem může vést k ledvinovým potížím, zvláště pokud máte dehydrovaný
4/8
organismus a patřičně si nedoplňujete tekutiny.
Léky na vysoký tlak, například inhibitory ACE (např. ramipril, lisinopril), blokátory receptorů
pro angiotensin II (např. losartan, kandesartan) a beta-blokátory (např. atenolol, metoprolol) jejich
užívání současně s meloxikamem může způsobit ledvinové potíže a ztrátu účinku na snížení tlaku.
Také může vyžadovat sledování funkce ledvin. Při současné léčbě těmito léky je
nutné zajistit dostatečný příjem tekutin, aby nedošlo k dehydrataci organismu. Opatrnost je nutná
zejména u starších osob.
Kalcineurinové inhibitory (léky používané k imunosupresi tlumení činnosti imunitního
systému a k léčbě rakoviny)., např. cyklosporin, takrolimus
Selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (léky používané při určitých problémech
s mozkem)., např. citalopram, fluoxetin, sertralin
Antikoncepční nitroděložní tělíska (IUCD, např. spirály) užívání meloxikamu může vést k
selhání antikoncepčního účinku.
Melobax byste bez pokynů lékaře neměli užívat s léky proti srážlivosti krve, diuretiky nebo
lithiovými přípravky.
Pokud právě podstupujete krevní nebo močové testy, vždy lékaři sdělte, že užíváte Melobax.
Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Těhotenství.
Pokud během užívání meloxikamu zjistíte, že jste těhotná, upozorněte na to svého lékaře. Během
prvních 6 měsíců těhotenství Vám může lékař dočasně předepsat tento léčivý přípravek, pokud je to
potřeba.Během posledních tří měsíců těhotenství neužívejte tento přípravek, protože meloxikam může
mít závažný účinek na Vaše dítě, zejména kardiopulmonální a renální účinek a to i při jediném podání.
Kojení
Melobax nesmí užívat kojící ženy.
.
Řízení motorových vozidel a obsluha strojů:
Melobax může způsobit poruchy vidění, ospalost a/nebo závratě. Tyto stavy mohou ovlivnit
schopnost řízení motorových vozidel a obsluhy strojů. Před řízením, obsluhou strojů nebo
provozováním jakékoli činnosti, která vyžaduje pohotovost a mohla by být nebezpečná, se ujistěte,
že znáte svou reakci na Melobax.
Melobax obsahuje laktosu:
Váš lék obsahuje malé množství pomocné látky zvané laktosa. Jestliže vám lékař sdělil, že nesnášíte
některé druhy cukrů, před užíváním tohoto léčivého přípravku se s ním poraďte.
3. Jak se Melobax užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem .
Doporučená dávka přípravku Melobax je uvedena níže. Každá osoba má své vlastní potřeby.
Krátkodobá léčba (pro exacerbace osteoartrózy):
Doporučená denní dávka pro léčbu osteoartrózy je 7,5 mg (půl tablety 15 mg jednou denně). Jestliže je
účinek příliš slabý, může lékař tuto dávku zvýšit na 15 mg denně (tj. jedna tableta 15 mg jednou
denně).
5/8
Dlouhodobá léčba (pro revmatoidní artritidu a ankylozující spondylitidu):
Doporučená denní dávka proti bolestem při revmatoidní artritidě a ankylozující spondylitidě je 15
mg (tj. jedna tableta 15 mg jednou denně). Váš lékař může snížit dávku na 7,5 mg denně (půl
tablety 15 mg jednou denně) v závislosti na vaší odpovědi na léčbu
Nikdy nepřekračujte dávku 15 mg denně.
Starší osoby a pacienti se zvýšeným rizikem nepříznivých účinků:
Starším osobám může lékař doporučit sníženou dávku.
Používání u dětí a dospívajících
Děti a dospívající mladší 16 let nesmí přípravek Melobax užívat.
Pacienti s chorobami ledvin/na ledvinové dialýze a pacienti s jaterními onemocněními:
Pokud máte jaterní nebo ledvinové potíže, může vám lékař upravit dávkování. U pacientů s těžkým
selháním ledvin, kteří jsou na hemodialýze, by denní dávka neměla překročit 7,5 mg.
Tablety Melobax užívejte v jednorázové denní dávce během jídla a zapijte vodou, nebo jinou tekutinou.
Váš lékař vám dá nejnižší efektivní dávku na co nejkratší dobu nutnou ke kontrole příznaků vašeho
onemocnění. To vám pomůže minimalizovat vedlejší účinky způsobené tímto lékem.
O změně nebo ukončení léčby se vždy poraďte s ošetřujícím lékařem.
Jestliže jste užil(a) více Melobaxu, než jste měl(a):
Jestliže si náhodou užijete více tablet Melobaxu, než je Vaše předepsaná dávka můžete se cítit
ospalý, unavený nebo vám může být špatně (trpět nevolností, zvracením) nebo můžete mít bolesti
břicha. Neprodleně se obraťte na nejbližší nemocniční pohotovost nebo ihned informujte svého
lékaře. Vezměte si s sebou tuto příbalovou informaci a všechny tablety, které vám zbyly.
Jestliže jste zapomněli užít Melobax:
Jestliže si zapomenete vzít dávku, učiňte tak co nejdříve jak si vzpomenete. Pokud už je však
načase vzít si další dávku, původní dávku vynechejte a dále pokračujte v předepsaném dávkování.
Neberte si dvojitou dávku, abyste nahradili vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře , nebo
lékárníka.
4. Možné nežádoucí účinky
Stejně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí vedlejší účinky, které se však
nemusejí projevit u každého. Byly hlášeny tyto nežádoucí účinky:
Závažné nežádoucí účinky
Pokud dojde k jakémukoli z uvedených projevů, ihned přestaňte brát Melobax a neprodleně
informujte svého lékaře nebo jeďte na pohotovost do nejbližší nemocnice:
Byly hlášeny případy potenciálně život ohrožujících případů kožní vyrážky (Stevens-
Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza) (viz bod 2). Toto bylo hlášeno vzácně.
Závažné alergické reakce, které způsobují potíže s dýcháním a závratě.
Závažná kožní onemocnění, která mohou ovlivňovat ústa nebo jiné části těla, projevující
se zarudlými, často svědícími skvrnami. Skvrny se mohou změnit na puchýře nebo tvořit vystouplé,
červené skvrny se světlými středy. Závažné puchýře nebo loupání kůže, otok okolo očí, rtů a
tváře, vyrážka po expozici slunečnímu záření.
6/8
Toto jsou velmi závažné nežádoucí účinky. Pokud se u vás vyskytnou, možná máte těžkou alergickou
reakci nebo jiný typ reakce na Melobax. Tento stav bude pravděpodobně vyžadovat naléhavé
lékařské vyšetření nebo hospitalizaci.
Ostatní nežádoucí účinky
Pokud se u vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři:
Tyto nežádoucí účinky byly hlášeny velmi často (mohou ovlivňovat více než 1 z 10 osob):
nevolnost (pocit na zvracení), zvracení, bolesti břicha, průjem (řídká stolice) nebo zácpa,
poruchy trávení, větry.
Tyto nežádoucí účinky byly hlášeny často (mohou ovlivňovat až 1 z 10 osob):
bolest hlavy.
Tyto vedlejší účinky byly hlášeny méně často: (mohou ovlivňovat až 1 ze 100 osob)
Ztráta krve v gastrointestinálním traktu (způsobující tmavé zbarvení stolice nebo krev ve
zvratcích), bolest v ústech, říhání.
pocit plnosti nebo pálení v horní části břicha (gastritida).
, pocit na omdlení, pocení či točení hlavy
bolest hlavy a rozostřené vidění se zarudnutím obličeje nebo bez něj (může jít o
projevy zvýšeného krevního tlaku), návaly
únava, závratě nebo bledá kůže (toto mohou být projevy nízkého počtu červených krvinek
v krvi označované jako anémie).
alergické reakce, otok tváře, rtů, úst nebo hrdla, které mohou způsobovat potíže při polykání
nebo dýchání, svědění, vyrážka.
pocit motání nebo vnímání pohybu nebo motání okolních objektů (vertigo).
závratě, ospalost, otok zahrnující otok dolních končetin.
Tyto vedlejší účinky byly hlášeny vzácně (mohou ovlivňovat až 1 z 1,000 osob)::
těžký průjem s krví a hlenem ve stolici.
astmatický záchvat u pacientů, kteří kdykoli v minulosti měli alergii na NSA nebo
aspirin.
neobvyklé krvácení nebo zvýšená tendence ke krvácení, trvající bolesti v krku a časté infekce
(tyto se mohou objevovat v důsledku nízkého počtu krevních buněk).
vřed nebo krvácení ze žaludku nebo střeva
palpitace
vřed žaludku nebo duodena, pálení jícnu.
kopřivka (urtikaria)
změna nálady, noční můry
poruchy zraku zahrnující rozmazané vidění, konjunktivitidu (růžové oko infekce nejzevnější
části oka, která kryje rohovku).
zvonění nebo bzučení v uchu (uších).
Tyto nežádoucí účinky byly hlášeny velmi vzácně (mohou ovlivňovat až 1 z 10 000 osob):
náhlá horečka, třesavka, bolesti v krku a prudký pokles cirkulujících granulocytů
(agranulocytóza).
náhlý vznik výrazné bolesti břicha (může se projevovat perforací střevní stěny a je urgentním
stavem).
žloutnutí kůže a bělma se snížením chuti k jídlu, únavou, mírnou teplotou, svalovými nebo
kloubními bolestmi, nevolností a zvracením s bolestmi břicha (toto mohou být projevy jaterních
problémů).
7/8
otok tváře, kotníků a dalších částí těla s náhlým poklesem nebo zvýšením množství
vylučované moči (toto mohou být projevy selhávání ledvin).
tmavé zbarvení moči, krev nebo zakalená moč nebo jakékoliv změny výdeje vaší moči (Toto
může být důsledkem problémů s ledvinami nebo stavu označovaného jako intersticiální nefritis).
Není známo (frekvenci není možné odhadnout z dostupných údajů):
zmatenost, dezorientace
Může dojít ke změnám výsledků některých laboratorních testů.
abnormální výsledky jaterních testů (zvýšení transamináz nebo bilirubinu).
abnormální výsledky ledvinových testů (zvýšení kreatininu nebo urey, zadržování solí
a vody, zvýšení hladiny draslíku v krvi).
změny v počtu krevních buněk (snížení počtu bílých krvinek -leukocytopenie, snížení
počtu krevních destiček trombocytopenie, absolutní nedostatek bílých krvinek agranulocytóza).
Léky jako je Melobax mohou působit mírné zvýšení rizika srdečního infarktu nebo mozkové
mrtvice.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. To
zahrnuje jakékoliv možné nežádoucí účinky, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
5. Jak Melobax uchovávat
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Melobax nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na
krabičce/lahvičce/etiketě za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného
měsíce.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. Obsah balení a další informace
Co Melobax obsahuje
V tabletách Melobax je léčivou látkou meloxicamum.
Tablety Melobax obsahují 15 mg meloxikamu.
Pomocné látky: Mikrokrystalická celulosa, předbobtnalý škrob, monohydrát laktosy, kukuřičný
škrob, dihydrát citronanu sodného, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesiumstearát.
Jak Melobax vypadá a co obsahuje toto balení
Tablety Melobax jsou světle žluté, kulaté, s půlicí rýhou z jedné strany.
PVC/PVdC/ Al blistr. Balení v krabičkách po 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 60, 100, 140, 280, 300,
500 nebo 1000 tabletách (na trhu nemusí být všechny velikosti balení).
8/8
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci:
Ranbaxy (UK) Limited
Building 4, Chiswick Park
566 Chiswick High Road
Londýn, W4 5YE
Velká Británie
Výrobce:
Chanelle Medical Limited
IDA Industrial Estate, Loughrea
Co. Galway, Irsko
Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech Evropské unie pod následujícími
názvy:
Česká republika -Melobax 15mg tablety
Dánsko - Meloxicam Ranbaxy 7.5/15mgTabletter
Irsko -Mobicam 7.5/15mg Tablets
Litva - Melobax 7.5/15mg tablets
Lotyšsko - Melobax 7.5/15mg tablets
Polsko -Melobax 7.5/15 mg Tablets
Portugalsko - Meloxicam Ranbaxy 7.5/15mg Comprimidos
Slovenská republika -Melobax 15 mg tablety
Španělsko -Meloxicam Ranbaxy 15 mg comprimidos
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 25.7.2012

Recenze

Recenze produktu MELOBAX 15 TABLETY 280X15MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu MELOBAX 15 TABLETY 280X15MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze