Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na bakteriální infekce

MAXIPIME 2 G 1X2GM Prášek pro inj. roztok

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 20243

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: BRISTOL-MYERS SQUIBB, MEYMAC
Kód výrobku: 20243
Kód EAN: 8027950031214
Kód SÚKL: 87200
Držitel rozhodnutí: BRISTOL-MYERS SQUIBB, MEYMAC
Dospělí Maxipime je indikován při léčení těchto infekcí, pokud jsou vyvolány citlivými mikrobiálními kmeny: - infekce dolních dýchacích cest (včetně pneumonie a bronchitidy); - infekce močových cest (nekomplikovaných i komplikovaných - včetně pyelonefritidy); - infekce kůže, podkoží a měkkých tkání; - intraabdominální infekce (včetně peritonitidy a infekce žlučových cest); - gynekologické infekce; - septikémie; - empirická terapie febrilní neutropenie; - profylaxe u pacientů podstupujících intraabdominální chirurgický zákrok. Děti od 2 měsíců věku - pneumonie; - infekce močových cest (nekomplikovaných i komplikovaných - včetně pyelonefritidy); - infekce kůže, podkoží a měkkých tkání; - septické stavy (septikémie); - empirická terapie febrilní netropenie; - bakrteriální meningitída. Je třeba provádět kultivace a testy citlivosti, je však možné zahájit empirickou terapii přípravkem Maxipime dříve, než jsou výsledky těchto testů známé. Široké baktericidní spektrum proti grampozitivním i gramnegativním bakteriím umožňuje použít Maxipime jako monoterapii ještě před identifikací patogenního mikroba. U pacientů s rizikem smíšené aerobně-anaerobní infekce včetně infekcí s potenciální účastí Bacteroides fragilis se doporučuje zahájit současně i terapii látkou s účinkem proti anaerobům ještě dříve, než je znám výsledek testů.

Příbalový leták

1/5

sp.zn.: sukls262148/2012, sukls262160/2012


PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE
MAXIPIME 1 g
MAXIPIME 2 g
prášek pro injekční roztok
cefepimi hydrochloridum monohydricum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je MAXIPIME a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete MAXIPIME používat
3. Jak se MAXIPIME používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak MAXIPIME uchovávat
6. Další informace


1. CO JE MAXIPIME A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

MAXIPIME je cefalosporinové antibiotikum IV. generace se širokým rozsahem účinku pro nitrosvalové
nebo nitrožilní podání. Jeho léčivá látka cefepim usmrcuje citlivé bakterie tím, že brání tvorbě jejich
buněčné stěny. Působí proti celé řadě citlivých mikroorganizmů.
MAXIPIME se používá u dospělých při léčení následujících infekcí, pokud jsou vyvolány citlivými
mikrobiálními kmeny:
- infekce dolních dýchacích cest (včetně zánětu plic a průdušek)
- infekce močových cest (nekomplikovaných i komplikovaných včetně zánětu ledvinné pánvičky)
- infekce kůže, podkoží a měkkých tkání
- nitrobřišní infekce (včetně zánětu pobřišnice a infekce žlučových cest)
- gynekologické infekce
- septické stavy
- léčba horečky při úbytku bílých krvinek
- prevence infekce u pacientů podstupujících nitrobřišní chirurgický zákrok

MAXIPIME se používá u dětí starších 2 měsíce při léčení následujících infekcí, pokud jsou vyvolány
citlivými mikrobiálními kmeny:
- infekce dolních cest dýchacích (zánět plic)
- infekce močových cest (nekomplikovaných i komplikovaných - včetně zánětu ledvinné pánvičky)
- infekce kůže, podkoží a měkkých tkání
- septické stavy
- léčba horečky při úbytku bílých krvinek
- bakteriální zánět mozkových blan


2/5


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE MAXIPIME POUŽÍVAT

Nepoužívejte MAXIPIME
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na cefepim nebo arginin, na jiné cefalosporiny, peniciliny nebo
jiná beta-laktamová antibiotika.

Zvláštní opatrnosti při použití MAXIPIME je zapotřebí
- jestliže máte poškozené ledviny nebo jestliže současně užíváte léky, které mohou funkci ledvin
poškozovat např.aminoglykosidy nebo silná diuretika.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o
lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Při kombinaci s léky ovlivňujícími krevní srážlivost je možná zvýšená krvácivost.
Probenecid zpomaluje vylučování cefepimu a tím prodlužuje a zesiluje jeho účinnost.

Používání přípravku MAXIPIME s jídlem a pitím
V kombinaci s požitím alkoholu by cefepim mohl způsobit antabusovou reakci spojenou s nevolností a
zvracením.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete používat jakýkoliv lék.
Pokud jste těhotná, lékař Vám muže podávat MAXIPIME pouze tehdy, pokud je tato léčba skutečně
nezbytná.
Cefepim se vylučuje mateřským mlékem, i když ve velmi nízkých koncentracích. Lékař Vám proto
může v období kojení MAXIPIME podávat s opatrností pouze po velmi pečlivém zvážení očekávaného
prospěchu a možného rizika.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Cefepim nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

3. JAK SE MAXIPIME POUŽÍVÁ

MAXIPIME podává lékař nebo zdravotní sestra buď nitrožilně nebo nitrosvalově.
Dávka a způsob podání závisí na závažnosti infekce, funkci ledvin a na Vašem celkovém stavu.
Nitrožilní podání je upřednostňováno při těžkých a život ohrožujících infekcích, především při možnosti
rozvoje šokového stavu.
Při nitrosvalovém podání se MAXIPIME aplikuje hluboko do hýžďového svalu.
Děti dostávají přípravek MAXIPIME pouze nitrožilně.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i MAXIPIME nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého.
Pokud se u Vás nebo u Vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků v závažné míře, nebo
pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci,
prosím, sdělte to svému lékaři.

Dospělí pacienti i děti většinou léčbu přípravkem MAXIPIME dobře snášejí.
3/5


Časté nežádoucí účinky:
- Přecitlivělost: vyrážka, svědění kůže, kopřivka
- Zažívací systém: nevolnost, zvracení, výskyt plísně na sliznici dutiny ústní, průjem, střevní zánět, který
může mít v některých případech i velmi závažný průběh
- Bolesti hlavy
- Jiné příznaky: horečka, zánět pochvy, zarudnutí kůže
- Zánět žíly v místě nitrožilního vpichu

Méně časté nežádoucí účinky:
- Bolesti břicha, zácpa, dýchací obtíže, závratě, pocity brnění nebo snížené kožní citlivosti, svědění
v oblasti genitálií, změny chuti, třesavka, kvasinková infekce

Vzácně se vyskytující nežádoucí účinky:
- Těžká alergická reakce, křeče
- Závažné postižení kůže, ledvin, červených krvinek
- Krvácení
- Bolest nebo zánět v místě nitrosvalového vpichu
- Mohou se vyskytnout falešně pozitivní výsledky při vyšetření glukózy v moči

5. JAK MAXIPIME UCHOVÁVAT

Tento lék bude uchovávaný v lékárně a připravený za speciálních podmínek dříve, než jej Vám nebo
Vašemu dítěti lékař nebo zdravotní sestra podá.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 30° C , lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
MAXIPIME se nesmí používat po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce i na štítku
Lahvičky uvedené za "Použitelné do:". Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného
měsíce.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek MAXIPIME obsahuje
- Léčivou látkou je cefepimum.
- Pomocnou látkou je arginin.

Jak přípravek MAXIPIME vypadá a co obsahuje toto balení
Zapertlovaná injekční lahvička z bezbarvého skla, pryžová zátka, chránič z plastické hmoty, krabička.
Balení:
1x 1 g
1x 2 g

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci:
Bristol-Myers Squibb spol. s r.o., Praha, Česká republika

Výrobce:
Corden Pharma Latina S.p.A.
Via del Murillo Km 2800
04010 Sermoneta, Latina
Itálie
4/5


Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Bristol-Myers Squibb spol. s r.o., Praha, Česká republika
Tel: +420 221 016 111
www.b-ms.cz

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
12.6.2013
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

Návod k použití přípravku, zacházení s ním

Intravenózní (i.v.) podání: je upřednostňováno při těžkých a život ohrožujících infekcích, především
při možnosti rozvoje šokového stavu a dále u dětí.
K přímému i.v. podání se MAXIPIME rozpustí ve sterilní vodě na injekce, 5% glukóze na injekce nebo
0,9% injekčním chloridu sodném s dilučním objemem podle níže uvedené tabulky. Podává se pomalu
přímo do žíly po dobu 3-5 minut nebo se přidá do infuzní soupravy při probíhající i.v. infuzi
kompatibilní intravenózní tekutiny.
Pro podání přípravku MAXIPIME i.v. infuzí se připraví roztok přípravku stejně jako pro i.v. injekci,
jak je uvedeno výše a potom se přiměřené množství roztoku přidá do infuzní lahve s jednou
z kompatibilních intravenózních tekutin. Takto připravený roztok se má v infuzi podávat přibližně 30
minut.
Intramuskulární (i.m.) podání: MAXIPIME se má rozpustit s jednou z následujících tekutin při
dodržení dilučních objemů uvedených v tabulce: sterilní vodou na injekci, 0,9% injekčním roztokem
chloridu sodného, 5% glukózou nebo bakteriostatickou vodou na injekci s parabeny nebo
benzylalkoholem.
Aplikuje se hluboko do horního zevního kvadrantu (m. gluteui max). MAXIPIME se může rekonstituovat
s 0,5% nebo 1% lidokain-hydrochloridem, ale obvykle to není zapotřebí, protože intramuskulární podání
přípravku MAXIPIME je bolestivé jen mírně.

Příprava roztoku MAXIPIME

Cesta podání
Množství v lahvičce
Nutno přidat
ředidla (ml)
Přibližný konečný
objem ( ml )
Přibližná koncentrace
cefepimu (mg/ml)
Intravenózní
Lahvička 0,5 g 5 5,7 90
1,0 g 10 11,4 90
2,0 g 10 12,8 160
Intramuskulární
Lahvička 0,5 g 1,5 2,2 230
1,0 g 3,0 4,4 230

Kompatibilita:
Intravenózně MAXIPIME je kompatibilní při koncentracích mezi 1 a 40 mg/ml s jednou
z následujících intravenózních tekutin:
0,9% chloridem sodným na injekce, 5% nebo 10% glukózou, izotonickým [0,17 molární] roztokem
natrium-laktátu (inf. natr. lact. isoton.), 5% glukózou a 0,9% injekčním chloridem sodným, Ringer -
laktátem a 5% glukózou. Tyto roztoky jsou stabilní 24 hodin při pokojové teplotě nebo 7 dnů v
chladničce (2-8°C).

5/5


Intramuskulárně MAXIPIME po rekonstituci, jak je uvedeno v tabulce výše, je stabilní 24 hodin při
pokojové teplotě (20-25°C) nebo 7 dní v chladničce (2-8 °C), byl-li zředěn těmito látkami: sterilní
vodou na injekce, 0,9% injekčním roztokem chloridu sodného, 5% glukózou, bakteriostatickou vodou
na injekce s parabeny nebo benzylalkoholem a 0,5% nebo 1% lidokain-hydrochloridem.
Inkompatibility
Pro inkompatibilitu fyzikální i chemickou nemísíme v jedné stříkačce ani v jedné infuzní soupravě
MAXIPIME s roztoky metronidazolu, vankomycinu, gentamicinu, tobramycin-sulfátu ani netilmicin-
sulfátu. Pokud je souběžná terapie indikována, může se kterákoli z těchto látek podat zvlášť.
Poznámka: Parenterální léky se mají před podáním kontrolovat na přítomnost tuhých částic. Pokud
jsou v roztoku přítomné, roztok nepoužívejte.
Jako ostatní cefalosporiny, může připravený roztok přípravku MAXIPIME ztmavnout na jantarově
žlutou barvu bez ztráty účinnosti přípravku.

Doba použitelnosti
V neporušeném obalu: 3 roky
Přípravek MAXIPIME nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Chemická a fyzikální stabilita přípravku po naředění byla doložena na dobu 7 dní při uchovávání při
teplotě 2-8°C (v chladničce) nebo 24 hodin při uchovávání při teplotě 15-25°C.
Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a
podmínky uchovávání přípravku jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než
24 hodin při 2-8°C, pokud rekonstituce neproběhla za kontrolovaných a validovaných aseptických
podmínek.

Zvláštní opatření pro uchovávání
Přípravek MAXIPIME v suchém stavu uchovávejte při teplotě do 30 C, lahvičku v krabičce, aby
byl přípravek chráněn před světlem.

Po naředění přípravek uchovávejte 7 dní při teplotě 2-8°C (v chladničce) nebo 24 hodin při teplotě
15-25°C.

Recenze

Recenze produktu MAXIPIME 2 G 1X2GM Prášek pro inj. roztok

Diskuze

Diskuze k produktu MAXIPIME 2 G 1X2GM Prášek pro inj. roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám