Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis na bolest a zvýšenou teplotu

MATRIFEN 25 MCG/H 20X2,75MG Náplast

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 70809

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 70809
Kód EAN: 5702589303453
Kód SÚKL: 24782
Matrifen transdermální náplast obsahuje léčivou látku fentanyl. Fentanyl je postupně uvolňován z náplasti, vstřebává se kůží do těla, kde uleví silné a dlouhotrvající bolesti, která může být tlumena pouze opioidy. Jedna transdermální náplast tlumí bolest po 72 hodin (3 dny).

Příbalový leták

 

Sp.zn.sukls296080/2016 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Matrifen 12 mikrogramů/hodinu, transdermální náplast 
Matrifen 25 mikrogramů/hodinu, transdermální náplast 
Matrifen 50 mikrogramů/hodinu, transdermální náplast 
Matrifen 75 mikrogramů/hodinu, transdermální náplast 

Matrifen 100 mikrogramů/hodinu, transdermální náplast 

 

Fentanylum 

 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám (nebo Vašemu dítěti). Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl 
by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní 
sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Viz bod 4. 
 

Co naleznete v této příbalové informaci 
1.  Co je přípravek Matrifen a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Matrifen používat 
3.  Jak se přípravek Matrifen používá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek Matrifen uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 
 
1.  Co je přípravek Matrifen a k čemu se používá 
 
Název přípravku je Matrifen  
 
Náplasti pomáhají tlumit silnou a dlouhotrvající bolest:  

• u dospělých, kteří potřebují trvalou léčbu bolesti.  
• u dětí starších 2 let, které již opioidní léčbu užívají a které potřebují trvalou léčbu bolesti.  

 
Přípravek  Matrifen  obsahuje  léčivou  látku  zvanou  fentanyl.  Patří  do  skupiny  silných  léků  proti  bolesti 
nazývaných opioidy. 
 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Matrifen používat 
 
Nepoužívejte přípravek Matrifen, jestliže: 

jste alergický(á) na fentanyl nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 

trpíte bolestí, která trvá pouze krátce, jako je náhlá bolest nebo bolest po operaci, 

máte obtíže s dýcháním, které je zpomalené nebo mělké.  

 
Pokud se Vás nebo Vašeho dítěte cokoli z výše uvedeného týká, tento lék nepoužívejte. Pokud si nejste jistý(á), 
poraďte se předtím, než začnete přípravek Matrifen používat, se svým lékařem. 
 
Upozornění a opatření 
 

•    U  lidí,  kteří  dosud  opioidní  léky  pravidelně  neužívali,  může  mít  přípravek  Matrifen  život  ohrožující 

nežádoucí účinky. 

•   Přípravek Matrifen je lék, který může být život ohrožující pro děti, a to i když jde o již použité náplasti. 
Mějte na paměti, že lepivá náplast (nepoužitá nebo použitá) může děti lákat a pokud si ji dítě nalepí na kůži 
nebo vloží do úst, může to mít smrtelné následky. 

 

 
Nalepení náplasti na jinou osobu 
Náplast musí být použita pouze na kůži osoby, které byla předepsána. Existují hlášení o náhodných nalepeních 
náplasti  na  člena  rodiny  při  těsném  tělesném  kontaktu  nebo  při  sdílení  lože  s  osobou  s  nalepenou  náplastí. 
Náplast náhodně nalepená na jinou osobu (zejména dítě) může vést k tomu, že léčivá látka z náplasti projde kůží 
jiné osoby a vyvolá závažné nežádoucí účinky, jako jsou dýchací potíže s pomalým nebo mělkým dýcháním, což 
může být smrtelné. Pokud se náplast přilepí na kůži jiné osoby, ihned ji odlepte a vyhledejte lékařskou pomoc.  
 
Při používání přípravku Matrifen buďte zvláště opatrný(á) 
 
Před použitím tohoto přípravku se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud se Vás týká cokoli z 
následujícího – Váš lékař Vás bude možná muset pečlivěji sledovat, pokud: 
• jste někdy měl(a) problémy s plícemi nebo dýcháním 
• jste někdy měl(a) problémy se srdcem, játry, ledvinami nebo nízkým krevním tlakem 
• jste někdy měl(a) nádor na mozku 
• jste někdy měl(a) přetrvávající bolesti hlavy nebo poranění hlavy 
• jste starší osoba – můžete být na účinky tohoto léku citlivější 
• trpíte nemocí zvanou „myasthenia gravis“, při které se svaly snadno oslabí a unaví 
• jste zneužíval(a) nebo byl(a) závislý(á) na alkoholu, lécích na předpis nebo ilegálních drogách. 
Pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká (nebo si nejste jistý(á), poraďte se předtím, než začnete 
přípravek Matrifen používat, se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Nežádoucí účinky a přípravek Matrifen 
•  

Přípravek  Matrifen  u  Vás  může  vyvolat  neobvyklou  ospalost  a  může  vést  k pomalejšímu  nebo  mělčímu 
dýchání.  Velmi vzácně  mohou být tyto  dýchací obtíže  život ohrožující nebo dokonce smrtelné, zvláště  u 
lidí, kteří silné opioidní léky proti bolesti (jako je přípravek Matrifen nebo morfin) dosud neužívali. Pokud 
Vy nebo Váš partner nebo osoba o Vás pečující zaznamenáte, že osoba s nalepenou náplastí je neobvykle 
ospalá a pomalu nebo mělce dýchá: 
- náplast odstraňte; 
- ihned zavolejte lékaře nebo jděte do nejbližší nemocnice; 
- udržujte osobu v pohybu a mluvte s ní, co nejvíce to jde. 

•  

Pokud během používání přípravku Matrifen dostanete horečku, sdělte to svému lékaři – mohlo by to zvýšit 
množství léku, které prostoupí kůží. 

•  

Přípravek  Matrifen  může  vyvolat  zácpu,  o  tom,  jak  zácpě  zabránit  nebo  ji  mírnit,  se  poraďte  se  svým 
lékařem nebo lékárníkem. 

•  

Opakované dlouhodobé používání náplastí může vést ke snížené účinnosti léčivého přípravku (může se na 
něj vyvinout „tolerance“) nebo se na něm můžete stát závislý(á). 

Úplný přehled nežádoucích účinků je uveden v bodě 4. 
 
Nalepenou  náplast  nevystavujte  přímému  teplu,  jako  jsou  nahřívací  podušky,  elektricky  vyhřívané  dečky, 
ohřívací lahve, vyhřívaná vodní lůžka, ohřívací nebo opalovací lampy. Neopalujte se, nedávejte si dlouhé horké 
lázně ani nechoďte do sauny ani si nedávejte horké vířivé koupele. Pokud to uděláte, může se zvýšit množství 
léčivé látky, které se z náplasti uvolní. 
 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Matrifen 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo 
které  možná  budete  užívat.  To  se  týká  i  léků,  které  zakoupíte  bez  lékařského  předpisu  i  bylinných  přípravků. 
Svého lékárníka musíte rovněž informovat o tom, že používáte přípravek Matrifen, pokud si v lékárně kupujete 
jakékoli léky. 
 
Váš lékař bude vědět, které léky lze spolu s přípravkem Matrifen užívat bezpečně. Možná bude potřeba, abyste 
byl(a) pečlivě sledován(a), pokud budete užívat některé druhy léků, které jsou uvedeny dále nebo pokud některé 
z  dále  uvedených  druhů  léků  brát  přestanete,  protože  by  to  mohlo  mít  vliv  na  sílu  přípravku  Matrifen,  kterou 
budete potřebovat. 
 
Svého lékaře nebo lékárníka informujte, zejména pokud užíváte: 
•  

jiné léky proti bolesti, jako jsou jiná opioidní analgetika (jako je buprenorfin, nalbufin nebo pentazocin). 

•  

léky na spaní (jako je temazepam, zaleplon nebo zolpidem). 

•  

léky na uklidnění (trankvilizéry, jako je alprazolam, klonazepam, diazepam, hydroxyzin nebo  

 

lorazepam) a léky na duševní nemoci (antipsychotika, jako je aripiprazol, haloperidol, olanzapin, 
risperidon nebo fenothiaziny). 

•  

léky na uvolnění svalů (jako je cyklobenzaprin nebo diazepam). 

•  

některé léky používané k léčbě deprese nazývané SSRI nebo SNRI (jako je citalopram, duloxetin, 
escitalopram, fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin, sertralin nebo venlafaxin) – více informací je 
uvedeno dále. 

•  

některé léky používané k léčbě depresí nebo Parkinsonovy choroby nazývané IMAO (jako je 
isokarboxazid, fenelzin, selegilin nebo tranylcypromin). Přípravek Matrifen nesmíte 
používat během 14 dní po vysazení těchto léků – více informací je uvedeno dále. 

•  

některá antihistaminika, zvláště ta, která vyvolávají ospalost (jako je chlorfeniramin, klemastin, 
cyproheptadin, difenhydramin nebo hydroxyzin). 

•  

některá antibiotika používaná k léčbě infekcí (jako je erythromycin nebo klarithromycin). 

•  

léky používané k léčbě plísňových infekcí (jako je itrakonazol, ketokonazol, flukonazol nebo 
vorikonazol). 

•  

léky používané k léčbě infekce HIV (jako je ritonavir). 

•  

léky používané k léčbě nepravidelného tepu (jako je amiodaron, diltiazem nebo verapamil). 

•  

léky k léčbě tuberkulózy (jako je rifampicin). 

•  

některé léky používané k léčbě epilepsie (jako je karbamazepin, fenobarbital nebo fenytoin). 

•  

některé léky používané k léčbě pocitu na zvracení nebo cestovní nevolnosti (jako jsou 
fenothiaziny). 

•  

některé léky používané k léčbě pálení žáhy nebo vředů (jako je cimetidin). 

•  

některé léky používané k léčbě anginy pectoris (bolest na hrudi) nebo vysokého krevního tlaku 
(jako je nikardipin). 

•  

některé léky používané k léčbě rakoviny krve (jako je idelalisib). 

 
Přípravek Matrifen s antidepresivy 
Riziko  nežádoucích  účinů  se  zvyšuje,  pokud  užíváte  léky,  jako  například  některá  antidepresiva.  Přípravek 
Matrifen se s těmito léky může ovlivňovat, přičemž Vás mohou postihnout změny duševního stavu, jako je pocit 
neklidu, vidění, pociťování, slyšení nebo cítění věcí, které nejsou skutečné (halucinace), a další účinky, jako je 
změna  krevního  tlaku,  zrychlený  tep,  vysoká  tělesná  teplota,  zvýšené  reflexy,  nedostatečná  koordinovanost 
pohybů, svalová ztuhlost, pocit na zvracení, zvracení a průjem. 
 
Operace 
Pokud si myslíte, že podstoupíte anestezii, oznamte svému lékaři nebo zubnímu lékaři, že používáte přípravek 
Matrifen 
 
Přípravek Matrifen s alkoholem 
Nepijte během používání přípravku Matrifen alkohol, pokud jste se nejprve neporadil(a) se svým lékařem. 
Přípravek Matrifen může vyvolat ospalost nebo zpomalit dýchání. Požívání alkoholu může tyto účinky zhoršit. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná,  nebo  plánujete  otěhotnět,  poraďte  se  se 
svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
 
Přípravek Matrifen se v těhotenství nemá používat, pokud jste se nejprve neporadila se svým lékařem. 
 
Přípravek Matrifen se nesmí používat během porodu, protože tento lék může mít vliv na dýchání novorozence. 
 
Přípravek Matrifen nepoužívejte, pokud kojíte. Po odstranění náplasti přípravku Matrifen nesmíte kojit 3 dny. To 
proto, že tento lék může prostupovat do mateřského mléka. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Matrifen může mít vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebo nástroje, protože může vyvolávat 
ospalost  nebo  závrať.  Pokud  k  tomu  dojde,  neřiďte  ani  nepoužívejte  žádné  nástroje  ani  neobsluhujte  stroje. 
Během používání tohoto přípravku neřiďte, dokud nebudete vědět, jaký má přípravek na Vás vliv. 
 
Pokud  si  nejste  jistý(á),  že  je  pro  Vás  bezpečné  řídit  během  používání  tohoto  přípravku,  poraďte  se  se  svým 
lékařem nebo lékárníkem.  
 
 

 

3.  Jak se přípravek Matrifen používá 
 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým 
lékařem nebo lékárníkem. 
 
Váš lékař rozhodne, jaká  síla přípravku Matrifen je pro Vás nejvhodnější, s přihlédnutím k závažnosti bolesti, 
celkovému zdravotnímu stavu a druhu léku proti bolesti, který jste dosud užíval(a).  
 
Používání a výměna náplastí 
 

•  V jedné náplasti je dostatek léčiva na 3 dny (72 hodin).  

•  Náplast si musíte měnit každý třetí den, pokud Váš lékař neurčil jinak.  
•  Vždy nejprve odstraňte starou náplast před nalepením nové.  
•  Náplast vždy vyměňujte ve stejnou denní dobu každé 3 dny (72 hodin).  
•  Pokud používáte více než jednu náplast, všechny náplasti vyměňte současně.  
•  Poznamenejte si den, datum a čas nalepení náplasti, abyste věděl(a), kdy si náplast vyměnit.  
•  Kdy si náplast vyměnit ukazuje následující tabulka:  

 

 
Nalepení náplasti 

Výměna náplasti 

pondělí  

čtvrtek 

úterý 

pátek 

středa 

sobota 

čtvrtek 

neděle 

pátek 

pondělí 

sobota 

úterý 

neděle 

středa 

 
 
Kam se náplast nalepuje 
 
Dospělí 
• Náplast nalepte na plochou horní část trupu nebo paže (nikoli nad kloubem). 
 
Děti 
• Náplast vždy nalepujte na horní část zad, aby na ni dítě nemohlo snadno dosáhnout nebo ji odlepit.  
• Často kontrolujte, zda náplast zůstává přilepená na kůži.  
•  Je  důležité,  aby  si  dítě  náplast  neodlepovalo  a  nedávalo  do  úst,  protože  to  může  být  život  ohrožující  nebo 
dokonce smrtelné.  
• Své dítě velmi pečlivě sledujte po dobu 48 hodin poté, co:  

- byla nalepena první náplast,  
- byla nalepena náplast s vyšší dávkou.  

• Než náplast dosáhne maximálního účinku, může to nějakou dobu trvat. Proto může dítě potřebovat další léky 
proti bolesti, než náplast dosáhne svého účinku. Váš lékař to s Vámi probere. 
 
Dospělí a děti:  
Náplast nenalepujte na  
• stejné místo dvakrát po sobě.  
• místa, která se hodně hýbají (klouby), podrážděnou nebo poraněnou kůži.  
•  silně  ochlupenou  kůži.  Pokud  je  kůže  ochlupená,  neholte  ji  (holení  dráždí  kůži).  Místo  toho  ochlupení 
přistřihněte co nejblíže ke kůži. 
 
Nalepení náplasti 
 
Krok 1: příprava kůže 
- Ujistěte se, že před nalepením náplasti je kůže zcela suchá, čistá a chladná. 
- Pokud je třeba kůži očistit, použijte pouze studenou vodu. 
- Před nalepením náplasti nepoužívejte mýdlo ani žádné jiné čisticí prostředky, krémy, hydratační přípravky, 
oleje ani mastek. 
- Náplast nenalepujte ihned po horké koupeli nebo sprše. 

 

  
Krok 2: otevření sáčku 
- Každá náplast je neprodyšně uzavřena ve vlastním sáčku. 
- Sáček roztrhněte nebo rozstřihněte v místě zářezu, který je označen šipkou. 
- Opatrně odtrhněte nebo odstřihněte okraj sáčku (pokud použijete nůžky, stříhejte co nejblíže uzavřeného okraje 
sáčku, aby se náplast nepoškodila). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Uchopte obě strany otevřeného sáčku a odtrhněte je od sebe. 
- Náplast vyjměte ven a ihned ji použijte. 
- Prázdný sáček si ponechejte k pozdější likvidaci použité náplasti. 
- Každou náplast použijte pouze jednou. 
- Náplast ze sáčku nevytahujte, dokud nebudete připraven(a) ji použít. 
- Zkontrolujte náplast, zda není poškozena. 
- Pokud byla náplast rozdělena, nastřižena nebo jakkoli poškozena, nepoužívejte ji. 
- Náplast nikdy nedělte ani nestříhejte. 
 
Krok 3: sloupnutí a přitlačení 
- Zajistěte, aby náplast byla kryta volným oděvem a nebyla nalepena pod těsnou nebo elastickou látkou. 
- Ze středu náplasti opatrně odlepte jednu polovinu lesklé plastové fólie. Snažte se nedotýkat lepivé plochy 
náplasti. 
- Lepivou část náplasti přitlačte na kůži. 
- Odstraňte zbývající část fólie a celou náplast přitlačte dlaní na kůži. 
- Držte nejméně 30 sekund. Ujistěte se, že náplast je dobře nalepená, zejména na okrajích. 
 
Krok 4: likvidace náplasti 
- Jakmile náplast odlepíte, pevně ji složte napůl lepivou stranou dovnitř.  
- Vložte ji do originálního sáčku a sáček zlikvidujte podle pokynů lékárníka. 
- Použité sáčky uchovávejte mimo dohled a dosah dětí – i použité náplasti obsahují určité množství léčiva, které 
by dětem mohlo uškodit a které dokonce může být smrtelné. 
 
 
Krok 5: mytí 
- Po každém zacházení s náplastí si vždy umyjte ruce, a to pouze čistou vodou. 
 
Více informací o používání přípravku Matrifen  
 
Každodenní aktivity při používání náplastí  
• Náplasti jsou voděodolné.  
• Během používání náplastí se můžete sprchovat nebo koupat, nicméně samotnou náplast nedrhněte.  
• Pokud s tím Váš lékař souhlasí, můžete během používání náplasti cvičit nebo sportovat.  
• Během používání náplasti můžete také plavat, nicméně:  

- nechoďte do horkých vířivých lázní,  
- přes náplast neoblékejte těsné nebo elastické látky.  

•  Během  používání  náplasti  ji  nevystavujte  přímému  teplu,  jako  jsou  nahřívací  podušky,  elektricky  vyhřívané 
dečky, ohřívací lahve, vyhřívaná vodní lůžka, ohřívací nebo opalovací lampy.  
Neopalujte  se,  nedávejte  si  dlouhé  horké  lázně  ani  nechoďte  do  sauny.  Pokud  to  uděláte,  může  se  zvýšit 
množství léčivé látky, které se z náplasti uvolní.  
 
Za jak dlouho náplasti začnou působit?  
• Než první náplast dosáhne svého maximálního účinku, může to trvat nějakou dobu.  

 

• Váš lékař Vám může také na první den nebo krátkou dobu dát další léky proti bolesti.  
• Poté by měla náplast pomáhat k úlevě od bolestí nepřetržitě, takže byste mohl(a) přestat užívat další léky proti 
bolesti. Lékař Vám však může stále čas od času předepsat ještě další léky proti bolesti.  
 
Jak dlouho budete náplasti používat?  
•  Náplasti  přípravku  Matrifen  jsou  určené  k  léčbě  dlouhodobé  bolesti.  Váš  lékař  Vám  bude  schopen  říci,  jak 
dlouho budete náplasti používat.  
 
Pokud se bolesti zhorší  
• Pokud se během používání těchto náplastí bolest zhorší, může Váš lékař zkusit náplast s vyšší silou nebo přidat 
další léky proti bolesti (nebo obojí).  
• Pokud zvýšení síly náplasti nepomůže, může lékař rozhodnout, že přestanete náplasti používat.  
 
Pokud jste použil(a) příliš mnoho náplastí nebo nesprávnou sílu náplasti  
Pokud jste si nalepil(a) příliš mnoho náplastí nebo náplast o nesprávné síle, náplasti odlepte a ihned se obraťte na 
svého lékaře.  
 
Příznaky  předávkování  zahrnují  potíže  s  dýcháním  nebo  mělké  dýchání,  únavu,  mimořádnou  ospalost, 
neschopnost  jasného  myšlení,  neschopnost  normální  chůze  nebo  řeči  a  pocit  na  omdlení,  závrati  nebo 
zmatenosti. 
 
Pokud si náplast zapomenete vyměnit  
•  Pokud  si  zapomenete  vyměnit  náplast,  vyměňte  ji,  jakmile  si  vzpomenete  a  zapište  si  den  a  čas.  Náplast 
vyměňte znovu po 3 dnech (72 hodinách) jako obvykle.  
•  Pokud  je  to  již  velmi  dlouho  od  doby,  co  jste  si  měl(a)  vyměnit  náplast,  zeptejte  se  svého  lékaře,  protože 
můžete potřebovat dodatečné léky proti bolesti, nicméně si nenalepujte náplast navíc.  
 
Pokud se náplast odlepí  
• Pokud se náplast před potřebnou výměnou odlepí, ihned si nalepte novou a zapište si den a čas.  

Využijte nové místo na kůži na:  
• horní části těla nebo paže,  
• horní části zad dítěte.  

•  Informujte  svého  lékaře  o  tom,  že  došlo  k  jejímu  odlepení  a  náplast  si  nechte  předtím,  než  ji  jako  obvykle 
vyměníte za novou, další 3 dny (72 hodin) nebo jak dlouho určí Váš lékař.  
• Pokud se náplasti stále odlepují, poraďte se se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.  
 
Pokud chcete náplasti přestat používat 
• Předtím, než přestanete tyto náplasti používat, se poraďte se svým lékařem.  
•  Pokud  jste  náplasti  používal(a)  nějakou  dobu,  mohlo  si  na  ně  tělo  zvyknout.  Pokud  jejich  používání  náhle 
ukončíte, nemusí Vám být dobře.  
• Pokud náplasti přestanete používat, nezačínejte znovu, aniž byste se předtím poradil(a) se svým lékařem. Při 
opakovaném začátku můžete potřebovat náplast s jinou silou.  
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
 
 
 
4.  Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí  vyskytnout  u 
každého. 
 
Pokud  Vy  nebo  Váš  partner  nebo  osoba  o  Vás  pečující  zaznamená  u  osoby  používající  náplast  cokoli  z 
následujícího,  ihned  náplast  odstraňte  a  zavolejte  lékaře  nebo  jděte  do  nejbližší  nemocnice.  Můžete 
potřebovat bezodkladnou lékařskou péči. 
•  Cítíte  se  neobvykle  ospalý(á),  dýchání  je  pomalejší  nebo  mělčí,  než  by  se  dalo  čekat.  Držte  se  pokynů 

uvedených výše a osobu, která  má náplast nalepenou, udržujte co nejvíce v pohybu a  mluvte s ní, jak je jen 
možno. Velmi  vzácně  mohou tyto dýchací potíže  být život  ohrožující nebo dokonce smrtelné, zvláště  u lidí, 
kteří  silné  léky  proti  bolesti  (jako  je  přípravek  Matrifen  nebo  morfin)  dosud  neužívali.  (Méně  časté,  mohou 
postihnout až 1 ze 100 osob) 

 

• Náhlý otok obličeje nebo hrdla, silné podráždění, zarudnutí nebo tvoření puchýřů na kůži. Může jít o známky 
těžké alergické reakce. (četnost nelze z dostupných údajů určit.) 
• Záchvaty křečí. (Méně časté, mohou postihnout až 1 ze 100 osob.) 
• Snížená úroveň vědomí nebo bezvědomí. (Méně časté, mohou postihnout až 1 ze 100 osob.) 
 
Rovněž byly hlášeny následující nežádoucí účinky 
Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob) 
• Pocit na zvracení, zvracení, zácpa. 
• Pocit spavosti (somnolence). 
• Pocit točení hlavy. 
• Bolest hlavy. 
 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob) 
• Alergická reakce. 
• Ztráta chuti k jídlu. 
• Potíže se spaním. 
• Deprese. 
• Pocit úzkosti nebo zmatenosti. 
• Vidění, pociťování, slyšení nebo cítění věcí, které nejsou skutečné (halucinace). 
• Svalový třes nebo křeče. 
• Neobvyklé pocity na kůži, jako je brnění nebo mravenčení (parestezie). 
• Pocit závrati (vertigo). 
• Srdeční tep je vnímán jako rychlý nebo nepravidelný (palpitace, tachykardie). 
• Vysoký krevní tlak. 
• Dušnost (dyspnoe). 
• Průjem. 
• Sucho v ústech. 
• Bolesti žaludku nebo poruchy trávení. 
• Nadměrné pocení. 
• Svědění, kožní vyrážka nebo zarudnutí na kůži. 
• Neschopnost močení nebo vyprázdnění močového měchýře. 
• Silný pocit únavy, slabosti nebo pocit celkové nemoci. 
• Pocit chladu. 
• Otok rukou, kotníků nebo nohou (periferní edém). 
 
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob) 
• Pocit neklidu nebo dezorientovanosti. 
• Pocit mimořádného štěstí (euforie). 
• Snížené vnímání nebo citlivost, zvláště v kůži (hypoestezie). 
• Ztráta paměti. 
• Rozmazané vidění. 
• Pomalý tep (bradykardie) nebo nízký krevní tlak. 
• Modravé zabarvení kůže vyvolané nízkou hladinou kyslíku v krvi (cyanóza). 
• Neprůchodnost střev (ileus). 
• Svědivá kožní vyrážka (ekzém), alergická reakce nebo jiné kožní poruchy v místě nalepení 
náplasti. 
• Onemocnění podobné chřipce. 
• Pocit změny tělesné teploty. 
• Horečka. 
• Svalové záškuby. 
• Potíže s dosahováním a udržováním erekce (impotence) nebo problémy se sexem. 
 
Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1000 osob) 
• Zúžení zornic (mióza). 
• Občasná zástava dechu (apnoe). 
 
V místě náplasti si můžete všimnout vyrážek, zarudnutí nebo lehkého svědění. Jsou obvykle mírné a 
po odstranění náplasti vymizí. Pokud ne nebo pokud náplast kůži dráždí silně, informujte o tom svého 
lékaře. 
 

 

Opakované používání náplastí může vést k tomu, že lék bude méně účinný (objeví se na něj 
„tolerance“) nebo se na něm stanete závislý(á). 
 
Pokud na přípravek Matrifen přejdete z jiného léku proti bolesti nebo pokud přípravek Matrifen přestanete náhle 
užívat,  můžete zaznamenat abstinenční příznaky, jako je zvracení, pocit na zvracení, průjem, úzkost nebo třes. 
Pokud některý z těchto účinků zaznamenáte, informujte o tom svého lékaře. 
 
Rovněž  existují  hlášení  o  novorozencích  stižených  abstinenčními  příznaky  poté,  co  jejich  matky  během 
těhotenství přípravek Matrifen užívaly dlouhodobě. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi  nebo  zdravotní 
sestře.  Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v  této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5.  Jak přípravek Matrifen uchovávat 
 
Kde musíte náplasti uchovávat 
Všechny náplasti (použité i nepoužité) uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
Jak dlouho přípravek Matrifen uchovávat 
Přípravek Matrifen nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a sáčku. Doba použitelnosti 
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Pokud jsou náplasti prošlé, vezměte je do lékárny.  
 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Jak likvidovat použité náplasti nebo náplasti, které už nebudete potřebovat 
Náhodné nalepení použité nebo nepoužité náplasti na jinou osobu, zvláště dítě, může být smrtelné. 
 
Použité náplasti musí být pevně přeloženy napůl lepivou stranou dovnitř. Poté musí být bezpečně zlikvidovány 
vložením  do  originálního  sáčku  a  uchovávány  mimo  dohled  a  dosah  jiných  lidí,  zvláště  dětí,  dokud  nebudou 
bezpečně zlikvidovány. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí.  
 
 
6.  Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Matrifen obsahuje 
 
Léčivou látkou je: Fentanylum.  
Náplasti jsou dodávány v 5 různých silách (viz tabulka níže). 
 
Název náplasti: 

Každá náplast obsahuje: 

Každá  náplast  uvolňuje 
dávku: 

Obsah 

léčivé 

plochy 

každé náplasti je: 

Matrifen  12  mikrogramů 
/hodinu 
transdermální náplast 

1,38 mg 

12 mikrogramů / hodinu 

4,2 cm

2

 

Matrifen  25  mikrogramů 
/hodinu 
transdermální náplast 

2,75 mg 

25 mikrogramů / hodinu 

8,4 cm

2

 

 

Matrifen  50  mikrogramů 
/hodinu 
transdermální náplast 

5,5 mg 

50 mikrogramů / hodinu 

16,8 cm

2

 

Matrifen 75 mikrogramů / 
hodinu 
transdermální náplast 

8,25 mg 

75 mikrogramů / hodinu 

25,2 cm

2

 

Matrifen 100 mikrogramů 
/hodinu 
transdermální náplast 

11 mg 

100 mikrogramů / hodinu 

33,6 cm

2

 

 
 
Ostatní složky jsou: dipropylenglykol, hyprolóza, dimetikon 350, aminorezistentní dimetikon střední adhezivní, 
aminorezistentní  hyperadhezivní  dimetikon,  ethylen-vinyl-acetátová  membrána,  krycí  fólie  –  pegoterátová 
silikonizovaná  fólie  19

 

µm  (PET),  odnímatelná  ochranná  fólie  –  fluoropolymerovaná  pegoterátová  fólie, 

inkoust. 

 

Jak přípravek Matrifen vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek  Matrifen  je  průhledná  a  obdélníková  transdermální  náplast,  každá  náplast  je  zabalena  v  zataveném 
sáčku z   papíru, aluminia  a  polyakrylonitrilu (PAN). Náplasti jsou vybaveny barevným potiskem s obchodním 
názvem, léčivou látkou a silou přípravku: 
 
Náplast 12 mikrogramů/hodinu: hnědý potisk 
Náplast 25 mikrogramů/hodinu: červený potisk 
Náplast 50 mikrogramů/hodinu: zelený potisk 
Náplast 75 mikrogramů/hodinu: světle modrý potisk  
Náplast 100 mikrogramů/hodinu: šedivý potisk 
 
Náplasti jsou dodávány v balení obsahujícím 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 16 a 20 náplastí. Na trhu nemusí být všechny 
velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Takeda Pharma A/S 
Dybendal Alle 10 
DK-2630 Taastrup 
Dánsko  
 
Výrobci: 
Takeda Pharma A/S 
Dybendal Alle 10 
DK-2630 Taastrup 
Dánsko 
 
Takeda GmbH,  
Robert-Bosch- Strasse 8  
78224 Singen 
Německo 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 21. 6. 2017. 

 

Recenze

Recenze produktu MATRIFEN 25 MCG/H 20X2,75MG Náplast

Diskuze

Diskuze k produktu MATRIFEN 25 MCG/H 20X2,75MG Náplast

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám