Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis anestetika

MARCAINE SPINAL 0,5% 5X4ML/20MG Injekční roztok - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 21583

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - MARCAINE SPINAL 0,5% 5X4ML/20MG Injekční roztok

1/4

Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls277427/2012 a sukls277428/2012

Příbalová informace: informace pro pacienta

Marcaine spinal 0,5%
Marcaine spinal 0,5% heavy
bupivacaini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, nebo lékárníka nebo zdravotní sestry.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Marcaine spinal a Marcaine spinal heavy a k čemu se používají
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Marcaine spinal a Marcaine spinal heavy používat
3. Jak se Marcaine spinal a Marcaine spinal heavy používají
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Marcaine spinal a Marcaine spinal heavy uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je Marcaine spinal a Marcaine spinal heavy a k čemu se používají

Marcaine spinal a Marcaine spinal heavy jsou lokální anestetika (místně znecitlivující látky) určené
pro jednorázové použití.

Marcaine spinal a Marcaine spinal heavy se používají ke znecitlivění (anestezii) určitých částí těla
v průběhu chirurgických výkonů a též k odstranění bolesti. Nejdůležitější způsoby jejich použití jsou
vyjmenovány níže:

znecitlivění částí těla kde bude probíhat chirurgický výkon.
odstranění bolesti v průběhu porodu, odstranění bolesti po chirurgickém výkonu nebo akutním
poranění.

Marcaine spinal a Marcaine spinal heavy jsou určeny k znecitlivění (anestezii) určitých částí těla
v průběhu chirurgického výkonu u dospělých a dětí všech věkových kategorií.

Marcaine spinal a Marcaine spinal heavy se podávají do dolní části páteře, pokud je třeba vyvolat
znecitlivění nohou nebo dolní části těla.

Marcaine spinal a Marcaine spinal heavy působí tak, že nervová vlákna ve znecitlivělé oblasti dočasně
nepřenáší pocity bolesti, tepla nebo chladu. Stále je však možné vnímat tlak a dotek. Ve znecitlivělé
v části těla bude probíhat chirurgický výkon. V mnoha případech nevedou ve znecitlivělé oblasti
vzruchy ani nervová vlákna ke svalům a tím jsou dočasně svaly oslabeny nebo vyřazeny z činnosti.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Marcaine spinal, Marcaine spinal heavy
používat

Kdy nesmí být Marcaine spinal, Marcaine spinal heavy použity:
2/4

pokud jste alergický(á) na bupivakain hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku Marcaine
spinal nebo Marcaine spinal heavy. Informujte lékaře, pokud jste alergičtí na jiná příbuzná
lokální anestetika, neboť tím se zvyšuje riziko alergie na Marcaine spinal či Marcaine spinal
heavy.
pokud máte poruchu srážlivosti krve nebo užíváte léky k prevenci srážení krve.
pokud máte jiné problémy, kvůli kterým lékař uzavřel, že nesmíte dostat Marcaine spinal nebo
Marcaine spinal heavy.

Jestliže se některá z výše uvedených okolností vztahuje také na Vás, lékař Vám nesmí podat tyto
léčivé přípravky. Pokud si nejste jist(a), poraďte se s lékařem ještě dříve než Vám přípravek podá.

Upozornění a opatření
Před použitím Marcaine spinal a Marcaine spinal heavy se poraďte se svým lékařem.

Pokud máte nemocné srdce, játra nebo ledviny, neboť může být potřebné, aby lékař upravil dávku
přípravku.

Další léčivé přípravky a Marcaine spinal a Marcaine spinal heavy
Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které
možná budete užívat, např. některá jiná lokální anestetika nebo léky k úpravě nepravidelného
srdečního rytmu, které mohou mít vliv na správnou dávku přípravku Marcaine spinal a Marcaine
spinal heavy.

Lékař by měl mít úplný přehled o jiných lécích, aby mohl správně vypočítat potřebnou dávku
přípravku.

Těhotenství, kojení a fertilita
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem dříve, než Vám lékař podá Marcaine spinal, Marcaine spinal heavy.

Nebylo prokázáno, že by Marcaine spinal nebo Marcaine spinal heavy měly škodlivý vliv na průběh
těhotenství.

Kojení
Informujte lékaře o tom, že kojíte před tím, než Vám podá Marcaine spinal nebo Marcaine spinal
heavy.

Nebylo prokázáno, že by Marcaine spinal nebo Marcaine spinal heavy měly škodlivý vliv na kojence
v průběhu kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Po podání přípravku Marcaine spinal a Marcaine spinal heavy může dojít ke zpomalení Vašich reakcí
a snížení svalové koordinace. Po podání přípravku Marcaine spinal nebo Marcaine spinal heavy
nesmíte řídit motorová vozidla nebo používat stroje a nástroje až do následujícího dne.


3. Jak se Marcaine spinal a Marcaine spinal heavy používají

Marcaine spinal a Marcaine spinal heavy Vám podá lékař. Potřebnou dávku přípravku vypočte lékař
na podkladě klinických potřeb a na podkladě Vašeho fyzického stavu.

Použití u dětí a dospívajících
Anesteziolog zkušený v anestetických technikách u dětí podá pomalu roztok anestetika do spinálního
kanálu (část páteře, kde se nachází také mícha). Velikost dávky závisí na věku a tělesné hmotnosti
pacienta a určí ji vždy anesteziolog.
3/4
Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Marcaine spinal nebo Marcaine spinal heavy, než bylo
potřeba
Závažné nežádoucí účinky při předávkování přípravkem Marcaine spinal a Marcaine spinal haevy
jsou velmi vzácné a vyžadují speciální léčebný přístup. Lékař, který Vás léčí tímto přípravkem je
obeznámen s řešením takových situací.

Vzácnými nežádoucími účinky tohoto typu anestezie jsou vysoká nebo totální blokáda. Starším
pacientům nebo ženám v pozdějších stádiích těhotenství se proto podává nižší dávka, aby se zabránilo
tomuto nežádoucímu účinku. Příliš vysoká blokáda se projevuje dušností, snížením krevního tlaku a
zpomalenou činností srdce.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i Marcaine spinal a Marcaine spinal heavy nežádoucí účinky,
které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi časté (postihují více než 1 pacienta z 10)
- snížený krevní tlak
- zpomalená činnost srdce
- pocit nevolnosti/pocit nucení na zvracení

Časté (postihují méně než 1 pacienta z 10)
- bolest hlavy
- zvracení
- potíže s močením/nesnadné močení
- samovolný únik moči

Méně časté (postihují méně než 1 pacienta ze 100)
- pocit píchání a bodání v kůži
- částečná paralýza
- neobvyklé pocity vnímání
- svalová slabost
- bolesti zad

Vzácné (postihují méně než 1 pacienta z 1000)
- srdeční zástava
- alergické reakce
- anafylaktický šok
- dočasná anestezie paží, nohou a dýchacích svalů
- oboustranná paralýza
- paralýza
- poruchy nervového systému
- nezamýšlené zánětlivé reakce míšního kanálu
- potíže s dýcháním

Informujte lékaře okamžitě, jakmile se v průběhu léčby přípravky Marcaine spinal a Marcaine spinal
heavy necítíte dobře.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků uvedených v této příbalové informaci, sdělte
to svému lékaři, nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících
Nežádoucí účinky u dětí jsou podobné jako u dospělých.

4/4

5. Jak Marcaine spinal a Marcaine spinal heavy uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a krabičce za
Použitelné do: Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Chraňte před mrazem.

Váš lékař nebo nemocnice obvykle uchovává Marcaine spinal a Marcaine spinal heavy. Personál je
zodpovědný za správné uchovávání, zacházení a používání léčivého přípravku.


6. Obsah balení a další informace

Co Marcaine spinal a Marcaine spinal heavy obsahuje

- Léčivou látkou je bupivacaini hydrochloridum (bupivakain hydrochlorid). Jedna lampulka
obsahuje bupivacaini hydrochloridum odpovídající 5 mg bupivacainum v 1ml roztoku.
- Dalšími složkami (pomocnými látkami) jsou: chlorid sodný, hydroxid sodný, kyselina
chlorovodíková a voda na injekci. Marcaine spinal heavy obsahuje navíc glukosu.

Jak Marcaine spinal a Marcaine spinal heavy vypadá a co obsahuje toto balení

Marcaine spinal a Marcaine spinal heavy jsou čiré bezbarvé injekční roztoky ve skleněných
ampulkách pro jednorázové použití. Ampulky jsou uloženy ve tvarované vložce z plastické hmoty
v papírové krabičce.

Velikost balení: 5x4 ml.

Držitel rozhodnutí o registraci
AstraZeneca UK Limited
2 Kingdom Street
London W2 6BD
Velká Británie

Výrobce
Cenexi, Fontenay sous Bois, Francie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována
27.2.2013

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Česká
republika/Státní ústav pro kontrolu léčiv na adrese www.sukl.cz

Informace o produktu

Výrobce: AstraZeneca Czech Republic
Kód výrobku: 21583
Kód EAN: 8595106400493
Kód SÚKL: 90021
Držitel rozhodnutí: AstraZeneca Czech Republic

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Subarachnoidální anestezie v chirurgii a porodnictví. Marcaine spinal 0,5% je indikován k chirurgickým výkonům na dolních končetinách, včetně kyčelního kloubu, které trvají 1,5-4 hodiny. Marcaine spinal 0,5% heavy je indikován k chirurgickým a urologickým výkonům v dolní části břicha (včetně Sectio caesarea) a k výkonům na dolních končetinách, včetně kyčelního kloubu, které trvají 1,5-3 hodiny. Přípravek lze podávat dětem.

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Recenze

Recenze produktu MARCAINE SPINAL 0,5% 5X4ML/20MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu MARCAINE SPINAL 0,5% 5X4ML/20MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám